Заседание на Академическия съвет, проведено на 7 юли 2008 гСкачать 188.04 Kb.
Дата07.05.2016
Размер188.04 Kb.
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Р Е Ш Е Н И Я
от заседание на Академическия съвет,

проведено на 7 юли 2008 г.
7


ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД:


РЕШЕНИЯ:
1. Отчет за изпълнение бюджета на Великотърновския университет за първото шестмесечие на 2008 г. и предложение за корекция на бюджета.

Докл. доц. д-р Мария Павлова

Нели Михова

1.1. Академическият съвет прие отчета за касовото изпълнение на приходите, разходите и извършените корекции по бюджета на Великотър-новския университет “Св. св. Кирил и Методий” към 30.06.2008 г.


1.2. Във връзка с отчетените разходи към 30.06.2008 г. по § 52-00 “Придобиване на дълготрайни материални активи” Академическият съвет реши да се направи корекция на бюджета на Великотърновския университет за 2008 г.:

1.2.1. Увеличаване на разходите по § 52-00, както следва:

● § 52-01 Придобиване на компютри и хардуер – 270 000 лв.

● § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

– 90 000 лв.

● § 52-04 Придобиване на транспортни средства – 110 000 лв.

● § 52-05 Придобиване на стопански инвентар – 75 000 лв.

● § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти – 267 400 лв.,

със средства от републиканския бюджет


1.2.2. Намаляване на разходите по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи” в размер на 545 000 лв.
Забележка: Корекциите са в размер на планираните капиталови разходи със собствени средства.


2. Стратегия за развитие на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Докл. доц. дпн Байко Байков

2.1. Академическият съвет прие Стратегия за развитие на Великотър-новския университет “Св. св. Кирил и Методий”, създадена в съответствие с чл. 9, ал. 2, т. 3 от ЗВО.


3. Система за управление на качеството.

(утвърдена от АС с Протокол № 2/04.02.2008 г. в Наръчника по управление на качеството на обучение)

Докл. доц. дпн Байко Байков

3.1. Академическият съвет, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 15 от ЗВО, утвърди Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав във ВТУ – допълнение в Системата за управление на качеството.


4. Правила и процедури за проучване на студентската оценка за качест-вото на обучение.

Докл. доц. дпн Байко Байков

4.1. Академическият съвет, в съответствие с чл. 6, ал. 4 от ЗВО и утвърдената в т. 3.1. Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав във ВТУ, прие Правила и процедури за проучване на студентската оценка за качеството на обучение.


5. Програма за превенция срещу корупцията във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Докл. доц. дпн Байко Байков

5.1. Академическият съвет прие Програма за превенция и противо-действие на корупцията във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.


6. Утвърждаване на план-график за провеждане на вътрешни одити по Системата за управление на качеството на обучение във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Докл. доц. дпн Байко Байков

6.1. Академическият съвет утвърди План-график за провеждане на вътрешни одити по Системата за управление на качеството на обучение във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.7. Текущи:


7.1. Промяна в принципа за опреде-ляне на размера на възнагражденията на хоноруваните преподаватели.

(Решение АС от 17.09.2007 г., Протокол № 11, т. 3.1.1.1.)

Докл. доц. д-р Петко Петков

7.1.1. Академическият съвет реши да се промени принципа за определяне размера на възнагражденията на хоноруваните преподаватели във ВТУ (Решение АС от 17.09.2007 г., Протокол № 11, т. 3.1.1.1.), а именно:7.1.1.1. Считано от началото на уч. 2008-2009 г. лекторските възнаграждения на хоноруваните преподаватели във ВТУ да са равни на възнагражденията за часовете, реално взети над годишния норматив от щатните преподаватели в Университета.
7.1.1.2. Лекторските възнаграждения на хоноруваните преподаватели да се отчитат в упражнения, както и наднормените часове на щатните (1 час лекции = 2 часа упражнения).
7.1.1.3. При покана на изтъкнати учени и специалисти от страната и чужбина за изнасяне на лекции и за друга учебно-преподавателска дейност по предложение на заместник-ректора по учебната дейност или деканите ректорът може да определя индивидуално възнаграждение, различно от това на хоноруваните преподаватели.
7.2. Приемане на процедура за планиране, възлагане и отчитане на годишната аудиторна заетост.

Докл. доц. д-р Петко Петков

7.2.1. Академическият съвет прие Процедура за планиране, възлагане и отчитане на годишната аудиторна заетост на академичния състав във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.7.3. Утвърждаване на съвместители и хонорувани преподаватели за уч. 2008-2009 г.

Докл. доц. д-р Петко Петков

7.3.1. Академическият съвет утвърди предложенията на факултетите за избор на хонорувани преподаватели за уч. 2008-2009 г., както следва:

Филологически факултет - 44

Историко-юридически факултет – 38

Педагогически факултет - 44

Философски факултет - 15

Факултет по изобразително изкуство - 26

Православен богословски факултет - 2

7.3.2. Академическият съвет утвърди състава на съвместителите за уч. 2008-2009 г., които ще бъдат назначени на ½ щат за времето от 07.09.2008 г. до 31.07.2009 г. (с изключение на посочените за един семестър), а именно:

Филологически факултет - 1


 • проф. дпн Маргарита Георгиева Христова-Плашилска

Историко-юридически факултет - 1

 • доц. д-р Борис Владимиров Велчев

Педагогически факултет - 4

 • проф. д-р Георги Христов Бижков

 • проф. дпн Веселин Маргаритов Желязков

 • доц. д-р Весела Методиева Гюрова

 • доц. д-р Любен Иванов Цеков

Философски факултет - 7

 • проф. д-р Любомир Илиев Христов

 • ст. н. с. І ст. дфн Димитър Цацов Димитров

 • проф. д-р Витан Стефанов Митев

 • ст. н. с. І ст. дфн Ангел Стефанов Стефанов

 • проф. дпн Тодор Александров Танев

 • проф. д-р Георги Недев Янков (само летен семестър –

от 23.02.2009 г. до 31.07.2009 г.)

 • доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева (само зимен семестър –

от 07.09.2008 г. до 22.02.2009 г.)

Факултет по изобразително изкуство - 3

 • проф. Олег Николаев Гочев

 • проф. д.изк.н. Свилен Иванов Стефанов

 • проф. д-р Красимира Станчева Коева

Православен богословски факултет – 2

 • доц. д-р Емил Трайчев Стоянов

 • доц. д-р Дилян Николаев Николчев
7.4. Утвърждаване на нови учебни планове и промени в действащи учебни планове.

Докл. доц. д-р Петко Петков

7.4.1. Академическият съвет утвърди предложените от факултетите нови учебни планове и промени в действащи учебни планове, както следва:


7.4.1.1. Педагогически факултет

7.4.1.1.1. Нови учебни планове:

Мениджмънт на образованието (за Педагогически колеж – гр. Плевен) – ОКС “магистър”, професионална квалификация “магистър по мениджмънт на образованието”, задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра;

Социална педагогика – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “социален педагог, учител по гражданско образование (свят и личност, етика и право), здравно образование”, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра.


7.4.1.1.2. Промени в действащи учебни планове на специалностите*:

Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика и чужд език (за педагогическите колежи в гр. Плевен и в гр. Враца) – редовна форма на обучение, ОКС “специалист” се коригира в ОКС “професионален бакалавър по...” (в съответствие с чл. 42 от ЗВО).

Педагогика на обучението по музика (след степен “професионален бакалавър”) – ОКС “магистър”, професионална квалификация “учител по музика в СОУ и ДГ”, задочна форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра:

● включване на задължителна дисциплина “Клавирен съпровод (за пианисти)” в 1,2 сем., с хорариум 30 ч. лекции, форма на контрол – изпит, 7 кредита.

Спортна педагогика – ОКС “магистър” (за завършили същото професионално направление – срок на обучение 3 семестъра и за завършили друго професионално направление – срок на обучение 4 семестъра), професионална квалификация “спортен педагог”, задочна форма на обучение;

Педагогика на обучението по физическо възпитание – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “учител по физическо възпитание”, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Информатика – ОКС “бакалавър”, редовна форма на обучение;

Компютърни науки – ОКС “бакалавър”, редовна форма на обучение;

Математика и информатика – ОКС “бакалавър”, редовна форма на обучение;

Информатика. Компютърна мултимедия – ОКС “магистър” (за завършили същото професионално направление), редовна и задочна форма на обучение;

Информатика. Компютърна мултимедия – ОКС “магистър” (за завършили друго професионално направление), задочна форма на обучение;

Информатика. Корпоративни мрежови среди – ОКС “магистър” (за завършили същото професионално направление), редовна и задочна форма на обучение;

Информатика. Корпоративни мрежови среди – ОКС “магистър” (за завършили друго професионално направление), задочна форма на обучение;

Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието – ОКС “магистър” (за завършили същото професионално направление), редовна и задочна форма на обучение;

Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието – ОКС “магистър” (за завършили друго професионално направление), задочна форма на обучение;

Предучилищна педагогика и чужд език – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “педагог, детски учител и детски учител по чужд език”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;


Начална училищна педагогика и чужд език – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “педагог, начален учител и начален учител по чужд език”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Начална училищна педагогика и ромски език – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “педагог, начален учител и начален учител по чужд език”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Предучилищна и начална училищна педагогика – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “педагог, детски и начален учител ”, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Педагогика на деца със специални образователни потребности – ОКС “магистър”, дистанционна форма на обучение – промяна в “Обяснителни забележки” – т. 5 се променя както следва: “В учебния план са обособени три блока избираеми квалификации през ІІІ и ІV семестър, два от които студентите задължително избират. Третият блок от избираеми квалификации се изучава по желание, като се заплаща ½ от семестриалната такса”.


7.4.1.2. Филологически факултет

7.4.1.2.1. Промени в действащи учебни планове на специалностите*:

Български език и история – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “учител по български език и история”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Балканистика – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “балканист”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Славянска филология – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “филолог”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Немска филология, Приложна лингвистика (ОКС “бакалавър”) с немски като първи чужд език, Приложна лингвистика (ОКС “бакалавър”) с немски като втори чужд език, Приложна лингвистика (ОКС “бакалавър”) с нидерландски като втори чужд език, редовна форма на обучение; Транслатология с немски език (ОКС “магистър”), Транслатология с немски език и втори чужд език (ОКС “магистър”), задочна форма на обучение, за дипломирани по същото професионално направление;

Български език и руски език – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “филолог”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Руска филология – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “филолог”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Руски език и втори чужд език – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “филолог”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;

Английска филология – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “филолог”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра;
7.4.1.2.2. Академическият съвет реши за студентите ІV курс, завършващи през уч. 2007-2008 г. специалност Славянска филология – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “филолог”, редовна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра, да отпадне практико-приложния изпит за професионална квалификация “преводач/редактор”.
7.4.1.2.3. Академическият съвет утвърди учебния план на избираемия блок “Журналистика (Журналистика на културата) за специалност Българска филология – ОКС “бакалавър”, професионална квалификация “филолог”, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение 8 семестъра.
* Промените в учебните планова са подробно описани в постъпилите от факултетите докладни записки, приложени към материалите на протокола.7.5. Избор и утвърждаване избора на хабилитирани преподаватели съгласно Процедурните правила за включване на академичния състав в научно-преподавателската дейност след възрастта за пенсиониране.

Докл. доц. д-р Петко Петков

7.5.1. Академическият съвет утвърди избора на следните хабилитираните преподаватели, чийто трудов договор се удължава за срок от една година, съгласно раздел I на Процедурни правила за включване на академичния състав в научно-преподавателската дейност след възрастта за пенсио-ниране:


Филологически факултет

1. Проф. д-р Маргарита Иванова Каназирска

2. Проф. д-р Дора Петрова Колева

3. Проф. д-р Христина Иванова СтаневаФакултет по изобразително изкуство

4. Доц. Кирил Петров Мескин


7.5.2. Академическият съвет утвърди избора на проф. д-р Ангел Витанов Анчев, проф. д-р Бора Димитрова Беливанова от Филологическия факултет и доц. д-р Йордан Тодоров Йорданов от Философския факултет за гост-преподаватели за срок от една година, съгласно раздел II на Процедурните правила за включване на академичния състав в научно-преподавателската дейност след възрастта за пенсиониране.


7.6. Предложения за сключване на договори за сътрудничество.

Докл. доц. д-р Стела Дерменджиева

7.6.1. Академическият съвет реши да се сключат договори за двустранно сътрудничество със следните универ-ситети:


- Сиена, Хайтс Юнивърсити, Мичиган, САЩ (предложение, постъпило от МОН);

- Дъблин Сити Юнивърсити, Ирландия (по предложение на ВТУ);

- Университет в гр. Лодз, Полша (по предложение на ИЮФ);

- Одеска национална правна академия, Украйна (по предложение от тяхна страна).

7.7. Утвърждаване на нови вътрешни нормативни актове и допълнение и изменение във вече приети от Академическия съвет правила:
7.7.1. (нов) Правилник за дейността на отдел “Евроинтеграция и мобилност”.
7.7.2. (нов) Правилник за дейността по програма Еразъм.

Докл. доц. д-р Багрелия Борисова
7.7.3. (нов) Статут на сайта на ВТУ.

Докл. ст. ас. Лъчезар Лазаров
7.7.4. Допълнения и изменения във Вътрешни правила за формиране на работната заплата във ВТУ (утвърдени с Решение на АС № 4/08.05.2006 г.).

Докл. доц. д-р Мария Павлова
7.7.5. Изменение в Процедурните правила за включване на академичния състав в научно-преподавателската дейност след възрастта за пенсиониране във ВТУ (раздел II, т. 3 - “работодателя” се заменя с “възложителя” (по смисъла на Закона за задълженията и договорите).

Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ

7.7.1. Академическият съвет прие Правилник за дейността на отдел “Евроинтеграция и мобилноствъв ВТУ.
7.7.2. Академическият съвет прие Правилник за дейността по програма Еразъм във ВТУ.
7.7.3. Академическият съвет прие Статут на сайта на ВТУ.
7.7.4. Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба Академичес-кият съвет утвърди допълнения и изменения във Вътрешните правила за формиране на работната заплата във ВТУ.
7.7.5. Академическият съвет прави изменение в раздел II, т. 3 на Процедурните правила за включване на академичния състав в научно-препода-вателската дейност след възрастта за пенсиониране във ВТУ, като думата “работодателя” се заменя с думата “възложителя” (по смисъла на Закона за задълженията и договорите).
7.8. Обявяване на конкурси.

Докл. проф. дин Иван Стоянов


7.8.1. Академическият съвет реши да се обявят следните конкурси за:

– един редовен асистент по ш. 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (английска литература), със срок 1 м.;

– един редовен асистент по ш. 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (немскоезична литература), със срок 3 м.;

– един редовен асистент по ш. 05.04.17 български език (съвременен български език - синтаксис), със срок 1 м.;

– един редовен асистент по ш. 05.04.18 славянски езици (практически руски език), със срок 3 м.;

– един редовен асистент по ш. 05.02.05 финанси, парично обръщение, кредит и застраховки, със срок 1 м.

7.9. Участие на ВТУ в издаването на втори том на Документалното наследство на Васил Левски от Общобългарски комитет “Васил Левски”.

Докл. проф. дин Иван Стоянов


7.9.1. Академическият съвет реши ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” да участва в издаването на втори том на Документалното наследство на Васил Левски, издание на Общобъл-гарски комитет “Васил Левски”, с финансова помощ от 1000 (хиляда) лева.7.9.2. Академическият съвет предлага на ръководството на Общобългарския комитет “Васил Левски” в редакционната колегия да бъде включен представител на Великотърновския университет.7.10. Въпроси на Кандидатстудентска кампания-2008.

Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ

7.10.1. Ректорът проф. Пламен Легкоступ обръща внимание на деканите и на ръководителите на отдели за спазване на работното време от служителите във ВТУ по време на кандидатстудентската кампания, в изпълнение на Заповед № РЗ-1099/08.07.2008 г., както и за предприемане на административни мерки при неспазване на горепосо-чената заповед.


7.11. Предложение от Педагогическия факултет за именуване на аудитория на името на проф. д-р Димитър Павлов.

Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ

7.11.1. Академическият съвет реши, по предложение на Факултетския съвет на Педагогическия факултет, аудито-рия 404 в корпус № 5 да носи името на проф. д-р Димитър Павлов.


7.12. Работа на комисии за актуализиране правилници на ВТУ:
7.12.1. Правилник за работата на АС.

(Решение на АС № 8/28.05.2007 г.)7.12.2. Правилник за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – предложение за промяна в състава на комисията.

(Решение на АС № 11/17.09.2007 г.)Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ
7.12.3. Избор на комисия за актуализиране Правилника за структурата и организа-цията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

7.12.4. Създаване на Учебно-методически съвет на ВТУ.

Докл. доц. д-р Петко Петков

7.12.1. Ректорът проф. Пламен Легкоступ напомня за решението на Академическия съвет от 28.05.2007 г. (Протокол № 8) за избор на комисия за промени в Правилника за работата на Академическия съвет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и обръща внимание на председателя на комисията за изпълнението му.
(Решение на АС № 8/28.05.2007 г.:

2.3.1. Академическият съвет избра комисия в състав председател – доц. д-р Николай Проданов и членове доц. д-р Вихрен Бузов, доц. Пеньо Пенев, гл. ас. Янка Тянкова-Тодорова и Велислав Христов – СС, да предложи за утвърждаване промени в Правилника за работата на Академическия съвет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.)

7.12.2. Проф. Пламен Легкоступ напомня за решението на Академическия съвет от 17.09.2007 г. (Протокол № 11) за избор на комисия за промени в Правилник за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и обръща внимание на председателя на комисията за изпълнението му.

(Решение на АС № 11/17.09.2007 г.:

3.14.1. Във връзка с измененията и допълненията в Закона за висшето образование от 2007 (изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г.) Академическият съвет избра комисия за промени в Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, в състав:

Председател - доц. д-р Милен Михов – Пом.-ректор

Членове:

- доц. д-р Багрелия Борисова - Декан на ФФ

- доц. д-р Андрей Андреев - Декан на ИЮФ

- доц. д-р Антоанета Анчева - Декан на ФИИ

- доц. д-р Живко Карапенчев - Декан на ПФ

- проф. д-р Георги Стефанов - Декан на СФ

- доц. д-р Вихрен Бузов - Декан на Флс. ф-т

- доц. д-р Димитър Киров - Декан на ПБФ

- доц. д-р Николай Проданов - Директор на ЦК

- доц. Костадин Млячков - Председател на КС

- Цветомила Николаева - Председател на СС

- Светлана Трифонова - Н-к “Учебен отдел”

- Ивета Кабакчиева - Юрисконсулт)

7.12.2.1. Във връзка с настъпила промяна в избора за председател на Студентския съвет на ВТУ Академическият съвет реши в състава на комисията да бъде включен Велислав Христов, избран за председател на СС на 18.12.2007 г., вм. Цветомила Николаева.
7.12.2.2. Академическият съвет разширява правомощията на комисията и й възлага в срок до 05.09.2008 г. да изработи и предложи за утвърждаване евентуално и на други промени в Правилника за устройството, дейността, управлението и финансирането на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” извън настъпилите такива съобразно измененията и допълненията в Закона за висшето образование от 2007 г. (изм. ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г.).

7.12.3. Академическият съвет избра комисия за актуализиране Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ, в състав (Централната комисия на КСК-2008 г.):

Председател - доц. д-р Петко Ст. Петков

зам.-ректор по учебната дейностЧленове:

- доц. д-р Багрелия Борисова - декан на ФФ

- доц. д-р Андрей Андреев - декан на ИЮФ

- проф. д-р Георги Стефанов - декан на СФ

- доц. д-р Живко Карапенчев - декан на ПФ

- доц. д-р Вихрен Бузов - декан на ФлсФ

- доц. д-р Димитър Киров - декан на ПБФ

- доц. д-р Антоанета Анчева - декан на ФИИ

- Светлана Трифонова - Н-к “УМО”

7.12.4. На основание чл. 39, ал. 12 от Правилника за административното обслужване във ВТУ Академическият съвет утвърди Учебно-методически съвет (УМС), включващ в състава си: заместник-ректора по учебната дейност (председател), началника на “УМО” и по един представител на дисциплините “Методика на обучението по...” за всяка учебна степен или заместник-декана по учебната дейност.


7.13. Поправки и отмяна на решение в Решения на Академическия съвет от 16.06.2008 г. (Протокол № 6).

Докл. проф. дпн Пламен Легкоступ

доц. д-р Петко Петков

7.13.1. Академическият съвет прави поправки в свои решения от 16.06.2008 г. (Протокол № 6), както следва:


7.13.1.1. Точка 3.5. Утвърждаване на нови учебни планове и промени в действащи учебни планове:

3.5.1.1. Педагогически факултетПромяна в действащи учебни планове на специалностите в ПФ (интегриран практико-приложен държавен изпит) за получаване на педагогическа квалификация “учител”:

(нова редакция) 2. В учебните планове в частта “Държавни изпити” да се допълни като нов държавен изпит “Интегриран практико-приложен държавен изпит” (....). Уточнението в скобите да визира спецификата на всяка специалност. Кредитите за посочения изпит (2-5 кредита) да се вземат от кредитите (10 кр.), определени за държавни изпити.

(вм. 2. “кредитите от съответните преддипломни педагогически практики”)
7.13.1.2. Академическият съвет реши настъпилата промяна в редакцията на текста на т. 2 (“В учебните планове в частта “Държавни изпити” да се допълни като нов държавен изпит “Интегриран практико-приложен държавен изпит” (....). Уточнението в скобите да визира спецификата на всяка специалност. Кредитите за посочения изпит (2-5 кредита) да се вземат от кредитите (10 кр.), определени за държавни изпити”) да се отнася за всички учебни планове в бакалавърската степен във всички факултети.
7.13.1.3. Точка 3.5.1.2 Историко-юридически факултет

Промени в действащи учебни планове на:

История – образователно-квалификационна степен “бакалавър”, професионална квалификация “историк”, редовна и задочна форма на обучение...”

(вм.археология”).
7.13.1.4. Академическият съвет прави промяна в графика на учебния процес за учебната 2008-2009 г.:

II. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


2. Л е т е н с е м е с т ъ р

(нова редакция в средната колона)

очни занятия

от – до


редовна сесия

от – до

поправителна сесия

от – до


19.01.2009 – 22.02.2009 г.


01.04.2009 – 28.06.2009 г.

29.06.2009 – 05.07.2009 г.
(вм. средните колони)


очни занятия

от – до


предварителна

сесия от – до

редовна сесия

от – до

поправителна

сесия от – до19.01.2009 г. –

22.02.2009 г.01.04.2009 г. –

17.04.2009 г.

08.06.2009 г. –

28.06.2009 г.

29.06.2009 г. –

05.07.2009 г.
7.13.1.5. Академическият съвет отменя решението си от 16.06.2008 г. (Протокол № 6) в точка 3.3. Факултативно изучаване на чужд език от студентите, освободени от физическо възпитание или спорт, а именно:

“3.3.1. Академическият съвет реши на студентите, завършващи IV курс през уч. 2007-2008 г., които са били освободени от дисциплината Физическо възпитание или Спорт съгласно действащите тогава Правила за факултативно обучение по чужд език, и неизпълнили препоръката на чл. 11 от Правилата да се обучават по чужд език, за да компенсират занятията и кредитите по спорт, да им се присъдят полагащите се кредити за дисциплината Спорт и да получат формално оценка “среден”.3.3.1.1. В изпълнение решението на Академическия съвет по т. 3.3.1. инспекторите по студентско състояние да нанесат оценката на съответните студенти в главните книги.”


Забележки:

1. Решенията са изготвени на основа стенографски протокол, съставен от Райна Витанова – сътрудник на колективните органи за управление.

2. Решенията, представляващи индивидуални или общи административни актове по смисъла на Глава пета, раздели І и ІІ от Административнопроцесуалния кодекс, могат да бъдат оспорени в срока и по реда на АПК.

3. Решенията на АС да се обявят в сградата на Ректората на ВТУ на място, достъпно за всички заинтересувани лица, и на интернет страницата на ВТУ.

Р Е К Т О Р : (п)

(проф. дпн Пламен ЛЕГКОСТУП)


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница