Записник са XIX седнице Сената Универзитета у КрагујевцуСкачать 117.17 Kb.
Дата29.04.2016
Размер117.17 Kb.
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

СЕНАТ


Број: III-01- _________/ ____

Датум: _____________. годинеЗАПИСНИК

са XIX седнице Сената Универзитета у Крагујевцу,

одржане 30. октобра 2014. године, са почетком у 14:00 сати

у сали Сената Универзитета у Крагујевцу

Седници су присуствовали: проф. др Слободан Арсенијевић, ректор; проф. др Бранислав Јеремић, проректор за финансије; проф. др Живадин Бугарчић, проректор за науку; проф. др Снежана Соковић, проректор за наставу и студентска питања; проф. др Видан Папић, проректор за уметност, културу, издаваштво и визуелизацију; проф. др Ненад Филиповић, проректор за међународну сарадњу; проф. др Љиљана Максимовић, декан; проф. др Мирослав Живковић, декан; проф. др Миломир Гашић, декан; проф. др Предраг Чановић, декан; проф. др Драгослав Никезић, декан; проф. др Јерослав Живанић, декан; проф. др Радмила Николић, декан; проф. др Иван Коларић, декан; проф. др Драгана Гњатовић, декан; проф. др Радош Павловић; проф. др Предраг Станчић; проф. др Ненад Грујовић; проф. др Милоје Рајовић; проф. др Небојша Арсенијевић; проф. др Нада Кораћ; проф. др Драгољуб Зорић.

Седници је председавао проф. др Слободан Арсенијевић, ректор.
Констатовано је да седници Сената присуствује 22 члана Сената тако да постоји кворум за рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда.
Пре утврђивања дневног реда, усваја се Извод из записника са седнице одржане 25.09.2014. године.

Како је није било примедби на Извод из записника са седнице Сената одржане 25.09.2014. године, исти је једногласно усвојен.
Педложени дневни ред гласи:


 1. Предлози одлука о

 • утврђивању престанка мандата члановима Сената и

 • верификацији мандата члановима Сената;
 1. Предлози одлука о избору у звање редовни професор:
  1. Предлог Одлуке о избору др Властимира Лековића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу;
  1. Предлог Одлуке о избору др Петра Веселиновића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу;
 1. Предлог Одлуке Савету Универзитета у Крагујевцу за измене и допуне Статута Универзитета у Крагујевцу;
 1. Извештај о резултима уписа студената у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија у првом и другом уписном року на факултетима Универзитета у Крагујевцу у школској 2014/2015. години; 1. Предлози одлука о признавању стране високошколске исправе кандидата:

 • Милана (Божидар) Игњатовића, Диплома о стеченом звању специјалиста – психијатар – првог степена, стечена на “Институту за даље образовање радника у здравству у Братислави”, Република Словачка;

 • Oana Luciа (Dorin) Sindea, Дипломе о стеченом академском називу доктор медицине, стечне на Универзитету медицине и фармације “Виктор Бабеш” у Темишвару, Румунија; 1. Унапређење рада Универзитета у Крагујевцу;
 1. Питања и предлози.


Једногласно је усвојен предложени дневни ред.

1.

Прва тачка дневног реда су предлози одлука о • утврђивању престанка мандата члановима Сената и

 • верификацији мандата члановима Сената;

Проф. др Слободан Арсенијевић је дао уводно излагање по овој тачки дневног реда.

Образложење по овој тачки дневног реда је дала Зорица Аврамовић, генерални секретар Универзитета.
Сенату је достављена Одлука Факултета педагошких наука у Јагодини о престанку радног односа на Факултету мр Сретку Дивљану, редовном професору, због престанка мандата декана, пре истека времена на који је изабран, 30. 09.2014. године, ког дана стиче услове за престанак радног односа на Факултету педагошких наука у Јагодини због остваривања права на старосну пензију. У том смислу потребно је да се донесе Одлука о престанку мандата проф. мр Сретку Дивљану као члану Сената због престанка радног односа на Факултету педагошких наука у Јагодини ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања.

Сенат је једногласно донео одлуку којом је утврђен престанак мандата проф. мр Сретку Дивљану.


Истовремено, потребно је донети и Одлуку о престанку мандата проф. др Ненаду Ђурђевићу, вршиоцу дужности декана Правног факултета због престанка функције вршиоца дужности декана.

Сенат је једногласно донео одлуку којом је утврђен престанак мандата проф. др Ненаду Ђурђевићу.

Сенату је достављена Одлука Факултета педагошких наука у Јагодини о избору др Наде Кораћ, редовног професора за члана Сената, па је потребно да се донесе Одлука о верификацији њеног мандата као члану Сената из реда редовних професора.

Сенат је једногласно донео Одлуку којок се верификује мандат проф. др Нади Кораћ.


2.
Друга тачка дневног реда су предлози осдлука о избору у звање редовни професор:


  1. Предлог Одлуке о избору др Властимира Лековића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу;
  1. Предлог Одлуке о избору др Петра Веселиновића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу;


2.1

Предлог Одлуке о избору др Властимира Лековића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу;

Известилац по овој тачки дневног реда је проф. др Љиљана Максимовић, декан Економског факултета у Крагујевцу.

Наставно-научно веће Економског факултета у Крагујевцу, на седници одржаној 24.09.2014. године, донело је Одлуку, број 2560/2-2) којом је утврђен предлог за избор др Властимира Лековића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу.

Стручно веће за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 15.10.2014. године, разматрало је сву приложену документацију, односно Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, број: 1355/3-1/1 од 07.07.2014. године, Одлуку Наставно-научног већа Економског факултета којом је утврђен предлог за избор др Властимира Лековића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу, и донело Одлуку, број: IV-02-562/4 којом је дато позитивно мишљење на предлог да се др Властимир Лековић, ванредни професор, изабере у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу.

Сенат је разматрао сву приложену документацију и једногласно донео следећу

Одлуку:

Др Властимир Лековић, ванредни професор, бира се у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу.
2.2

Предлог Одлуке о избору др Петра Веселиновића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу;

Известилац по овој тачки дневног реда је проф. др Љиљана Максимовић, декан Економског факултета у Крагујевцу.

Наставно-научно веће Економског факултета у Крагујевцу, на седници одржаној 24.09.2014. године, донело је Одлуку, број 2560/2-1) којом је утврђен предлог за избор др Петра Веселиновића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу.

Стручно веће за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 15.10.2014. године, разматрало је сву приложену документацију, односно Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, број: 1095/3-1/1 од 19.06.2014. године, Одлуку Наставно-научног већа Економског факултета којом је утврђен предлог за избор др Петра Веселиновића, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу, и донело Одлуку, број: IV-02-562/3 којом је дато позитивно мишљење на предлог да се др Петар Веселиновић, ванредни професор, изабере у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу.

Сенат је разматрао сву приложену документацију и једногласно донео следећу

Одлуку:

Др Петар Веселиновић, ванредни професор, бира се у звање редовни професор за ужу научну област Општа економија и привредни развој, на Економском факултету у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу.
Трећа тачка дневног реда је предлог Одлуке Савету Универзитета у Крагујевцу за измене и допуне Статута Универзитета у Крагујевцу;

Проф. др Слободан Арсенијевић је дао уводно излагање по овој тачки дневног реда.

Образложење предлога Одлуке је дала Зорица Аврамовић, генерални секретар Универзитета.

Разлози за доношење Одлуке садржани су у потреби да се Статут Универзитета у Крагујевцу усагласи са Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'', број 99/2014), као и потребом да се неке од важећих одредби Статута Универзитета у Крагујевцу уреде на квалитетнији и прецизнији начин, у складу са Законом.

Након краће дискусије, Сенат је једногласно донео Одлуку којом је утврђен предлог одлуке Савету Универзитета у Крагујевцу за измене и допуне Статута Универзитета.

Одлука Сената чији је саставни део и утврђен предлог Одлуке за измене и допуне Статута Универзитета у Крагујевцу се упућује Савету Универзитета на даљу надлежност.


4.

Четврта тачка дневног реда је Извештај о резултима уписа студената у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија у првом и другом уписном року на факултетима Универзитета у Крагујевцу у школској 2014/2015. години;

Уводно излагање по овој тачки дневног реда је дао проф. др Слободан арсенијевић, ректор.

Проф. др Снежана Соковић, проректор за наставу и студентска питања и председник Универзитетске комисије за спровођење уписа у школској 2014/2015. години, је укратко образложила Извештај о резултима уписа студената у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија у првом и другом уписном року на факултетима Универзитета у Крагујевцу у школској 2014/2015. години.

Сенат је једногласно усвојио Извештај о резултатима уписа студената у прву годину основних академских, итегрисаних академских и струковних студија у првом и другом уписном року на факултетима Универзитета у Крагујевцу у школској 2014/2015. години.
5.

Пета тачка дневног реда су предлози одлука о признавању стране високошколске исправе кандидата: • Милана (Божидар) Игњатовића, Диплома о стеченом звању специјалиста – психијатар – првог степена, стечена на “Институту за даље образовање радника у здравству у Братислави”, Република Словачка;

 • Oana Luciа (Dorin) Sindea, Дипломе о стеченом академском називу доктор медицине, стечне на Универзитету медицине и фармације “Виктор Бабеш” у Темишвару, Румунија;

Известилац по овој тачки дневног реда је проф. др Снежана Соковић, проректор за наставу и студентска питања.

Једногласно су донете следеће одлуке: • Прихвата се Извештај Комисије и признаје се Диплома Милана (Божидар) Игњатовића, о стеченом звању специјалиста – психијатар – првог степена, стечена на “Институту за даље образовање радника у здравству у Братислави”, Република Словачка;

 • Прихвата се Извештај Комисије и признаје се Диплома Oana Luciа (Dorin) Sindea о стеченом академском називу доктор медицине, стечне на Универзитету медицине и фармације “Виктор Бабеш” у Темишвару, Румунија.

6.

Унапређење рада Универзитета у Крагујевцу


У оквиру ове тачке дневног реда проф. др Слободан Арсенијевић, ректор, је информисао чланове Сената о добијеној грађевинској дозволи и почетку изградње 210 станова за потребе младог научноистраживачког и наставног кадра, као и о предстојећој активности на доношењу правилника којим ће се утврдити критеријуми и услови за доделу станова. Такође, Ректор је рекао да предстоји расписивање тендера за избор извођача радова на изградњи Центара изврсности, с обзиром да је прихваћен пројекат и да ће се процедура завршити до априла 2015-те године, тако да се у априлу очекује и почетак изградње. Ректор је информисао чланове Сената и о уступању Дома војске на бесплатно коришћење Филолошко-уметничком факултету, као и о потреби да се обезбеде средства како би се уредио простор Дома војске и прилагодио извођењу наставе. У том смислу, Универзитет ће определити потребна средства за адаптирање простора Дома војске из то из средстава остварених по основу издвајања дела сопствених прихода факултета зa финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета, како би Филолошко-уметнички факултет добио потребан простор и зграду. Како су Универзитету у Крагујевцу упућена два захтева за издвајање из ових средстава и то са Економског факултета у Крагујевцу и факултета медицинских наука у Крагујевцу, Ректор је нагласио да се захтеви прихватају али да се сада приоритет даје Филолошко-уметничком факултету, о чему су се чланови Сената једногласно сагласили.

7.

Питања и предлози


Проф. др Иван Коларић је информисао чланове Сената да је Студијски програм Итаклијански језик и књижевност добио акредитацију.

Како није било више дискусије, Ректор се захвалио члановима Сената и закључио седницу у 14:31 сати.ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Слободан Арсенијевић, ректор
Извод из записника саставила:

Биљана Гужвић, дипл. правник

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница