Заместник-министър на правосъдието: илия ангелов заповедта е съгласувана сСкачать 37.68 Kb.
Дата27.04.2016
Размер37.68 Kb.
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О


З А П О В Е Д
№ .................................
гр. София, ............................2014 г.

На основание Раздел ІІ от заповед № ЛС-04-1677/29.10.2013 г. на министъра на правосъдието,


О П Р Е Д Е Л Я М:
главен комисар Митко Димитров – зам.-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на мястото на главен инспектор Васко Бабаджанов – ВНД началник на сектор „Охрана и сигурност в затворите“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ВНД зам.-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за времето от 14.10.2013 г. до 28.04.2014 г.), за председател на комисия за провеждане на конкурсна процедура за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Младши инструктор по охраната”, категория „Д – Главен полицай“ в арест – Шумен към сектор „Арести” ІІ-ра категория при Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Шумен ІІ-ра категория, определена със заповед № ЧР-05-161/03.04.2014 г. на зам.-министъра на правосъдието.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Копие от заповедта да се връчи на главния директор на ГДИН, на сектор ОУЧР, на определение в нея лица за сведение и изпълнение и се обяви на електронната страница на ГДИН в интернет.


ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:
ИЛИЯ АНГЕЛОВ

Заповедта е съгласувана с:

гл. комисар Росен Желязков – главен директор на ГДИН: ............................................................................ дата: ........................... 2014 г.


гл. инспектор Вера Спирова – началник на сектор ОУЧР – ГДИН: ............................................................... дата: ........................... 2014 г.

…………………………………………. – ……………………… сектор ПНО – ГДИН: ................................ дата: ........................... 2014 г.Изготвил:

инспектор Антон Начев – инспектор ІV-та степен в сектор ОУЧР – ГДИН: ............................................... дата: ........................... 2014 г.М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”

гр. София -1309, бул. “Ген. Н.Столетов” №21, тел./факс 931-17-46 и 931-15-74


Рег. № ................, Екз. № ....

София, ..................... 2014 г.ДО

Г-Н ИЛИЯ АНГЕЛОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

НА ПРАВОСЪДИЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,
С Ваша заповед № ЧР-05-161/03.04.2014 г., е обявен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Младши инструктор по охраната”, категория „Д – Главен полицай“ в арест – Шумен към сектор „Арести” ІІ-ра категория при Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Шумен ІІ-ра категория. В т. 10 от същата е определен състав от председател, зам.-председател и членове на комисия, която да проведе конкурсната процедура. За председател на комисията е определен главен инспектор Васко Бабаджанов – ВНД началник на сектор „Охрана и сигурност в затворите“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, който към този момент е временно назначен на длъжността „Заместник-главен директор“ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, съгл. заповед № ЧР-05-509/08.10.2013 г. на министъра на правосъдието.

На 28.04.2014 г. със заповед № ЧР-05-202/25.04.2014 г. на министъра на правосъдието временното му назначаване е прекратено, а считано от същата дата главен инспектор Васко Бабаджанов временно е назначен на длъжността „Началник на сектор „Охрана и сигурност в затворите“ в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Със заповед № ЧР-05-204/25.04.2014 г. на министъра на правосъдието главен комисар Митко Димитров е назначен за зам.-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

С моя заповед № Л-4663/28.04.2014 г. на главен комисар Митко Димитров е възложено да осъществява методическо ръководство и контрол на областните служби „Изпълнение на наказанията“.

В тази връзка предлагам главен комисар Митко Димитров – зам.-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, да бъде определен за председател на конкурсната комисия за провеждане на горепосочената процедура, на мястото на главен инспектор Васко Бабаджанов – ВНД началник на сектор „Охрана и сигурност в затворите“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ВНД зам.-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за времето от 14.10.2013 г. до 28.04.2014 г.).

Изпращам Ви проект на заповед.ПРИЛОЖЕНИЕ: по текста.
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР:
гл. комисар Росен Желязков
Съгласувал:
гл. инспектор Вера Спирова – началник на сектор ОУЧР – ГДИН: ............................................................... дата: ........................... 2014 г.

Изготвил:

инспектор Антон Начев – инспектор ІV-та степен в сектор ОУЧР – ГДИН: ................................................ дата: ........................... 2014 г.

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница