Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04 и 36/09), члана 192. став Закона о општем управном поступкуСкачать 34.96 Kb.
Дата03.05.2016
Размер34.96 Kb.
На основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10), на основу члана 20. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Бечеј“, број 16/08), поступајући по захтеву носиоца пројекта „Телеком-Србија“ Предузеће за телекомуникације а.д. Таковска 2 Београд за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања пројекта базна станица „Бачко Градиште – НС50, НСУ 50“, Одсек заштите животне средине и просторног планирања, Одељења за урбанизам, грађевинарство комуналне послове и заштиту животне средине, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е


1.Утврђује се да за пројекат базна станица „Бачко Градиште – НС50, НСУ 50“, у улици Светозара Милетића 26, на катастарској парцели број 1410 ко. Бачко Градиште, општине Бечеј, носиоца пројекта, „Телеком Србија“ а.д. Таковска 2 Београд, није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

2.Носилац пројекта обавезује се да:

обезбеди периодична испитивања извора нејонизујућег зрачења на локацији базне станице за мобилну телефонију „Бачко Градиште – НС50, НСУ50“ у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник РС, бр. 36/09) и важећим прописима који регулишу ову област и да податке добијене мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине и Одсеку заштите животне средине и просторног планирања Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине општине Бечеј.
О б р а з л о ж е њ е
Носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. Таковска 2, Београд, поднео је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта – базна станица мобилне телефоније „Бачко Градиште' НС50, НСУ50“ у улици Светозара Милетића 26, на катастарској парцели 1410 КО Бачко Градиште, општина Бечеј.

Пројекат је изведен и на локацији је инсталирана GSM базна станица са једним кабинетом Ericsson RBS 2102i за GSM 900, једна UMTS базна станица са кабинетом 3518 и решеткасти антенски стуб висине 36 m са одговарајућим 3-секторским GSM900 и UMTS антенским системом. Пренос се обавља преко HDSL модема .

На антенском стубу је постављен GSM900 антенски систем са три сектора са азимутима од 70°, 165° и 320°. Антенски систем се састоји од три антене типа К 739623 са X-поларизационим диверзитијем.

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, о поднетом захтеву обавештена је јавност путем оглашавања у средствима јавног информисања и МЗ Бачко Градиште.

У законом прописаном року нису достављена мишљења заинтересованих органа, организација и јавности.

Полазећи од члана 144. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС од 10. септембра 2010. године и 24/11) којим је утврђена посебна врста објеката за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење, а међу наведеним су и носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима инфраструктури и контејнерима електронских комуникација, као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима, као и мишљења Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, носилац пројекта није у обавези да достави извод из урбанистичког плана или потврђени урбанистички пројекат, односно акт о урбанистичким условима који није старији од годину дана као ни идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта.

Увидом у документацију достављену уз захтев по спроведеном поступку разматрања захтева, овај орган је утврдио да се предметни пројекат налази под тачком 12., подтачка 13.-Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Листе II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листа пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).

Носилац пројекта је приложио Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „Бачко Градиште – НС50, НСУ50“ број 1405/12-110 НИ коју је израдила акредитована Лабораторија института „Ватрогас“ из Новог Сада. Стручном оценом оптерећења животне средине у локалној зони базне станице за мобилну телефонију „Бачко Градиште – НС50, НСУ50“ утврђено је да тај извор неће својим радом довести до прекорачења прописаних граничних вредности.

Уколико носилац пројекта поступа у складу са условима утврђеним тачком 2. диспозитива овог Решења и уколико се испоштују све предвиђене мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину, рад базне станице за мобилну телефонију неће значајније угрозити животну средину, односно ниво електромагнетског зрачења ће бити у границама дозвољеног.

На основу горе наведеног, решено је као у диспозитиву.Упутство о правном средству: Против овог решења носилац пројекта може изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 16. у року од 15 дана од дана пријема овог решења, путем овог органа. Жалба се предаје уз уплату таксе за жалбу у износу од 380,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, позив на број 97, 56-208, шифра плаћања 133 са назнаком Републичке административне таксе.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу другостепеном органу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, путем овог органа.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница