Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (обн., Дв, бр. 61 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.) Обн., Дв, бр. 92 от 15 октомври 2004 г. § В чл. 1 се правят следните измененияСкачать 73.39 Kb.
Дата02.05.2016
Размер73.39 Kb.
Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.)

Обн., ДВ, бр. 92 от 15 октомври 2004 г.§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "кредити, гаранции и финансови загуби" се заменят с "експортни рискове, посочени в чл. 3, ал. 1".

2. В ал. 2 думата "нетърговски" се заменя с "политически".§ 2. Член 3 се изменя така:

"Чл. 3. (1) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща застраховане и презастраховане на непазарен риск, включително следните експортни рискове:

1. производство на български стоки и услуги за износ;

2. финансиране на износа на български стоки и услуги;

3. български инвестиции в чужбина срещу политически риск;

4. банкови кредити, предназначени за реализиране на български инвестиции в чужбина;

5. банкови гаранции, свързани с осъществяване на износ на български стоки, както и извършването на услуги, или свързани с изпълнението на проекти с международно финансиране;

6. предекспортно финансиране;

7. презастраховане на застрахователни договори за рискове по т. 1-6 и ал. 2, сключени от чужди институции за експортно застраховане, при условията на взаимност.

(2) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща и застраховане срещу пазарен риск на експортни кредити, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина, които не могат да бъдат застраховани или презастраховани на застрахователния пазар свободно, в случаите от съществен интерес за националната икономика, въз основа на решение на Междуведомствения съвет по експортно застраховане.

(3) Във връзка с осъществяването на дейността по ал. 1 "БАЕЗ"-АД, може да осъществява дейност по предоставяне на услуги на чуждестранни институции за експортно застраховане при условията на вазимност."§ 3. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. Непазарен риск по този закон е:

1. краткосрочен търговски и политически риск, с изключение на риска, определен в чл. 5 като пазарен;

2. средносрочен търговски и политически риск, с изключение на риска, определен в чл. 5 като пазарен;

3. дългосрочен търговски и политически риск."§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"(1) Пазарен риск по този закон е всеки търговски или политически риск за срок до две години, при който длъжник по договора за износ е частноправен или публичноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава, определена като държава с пазарен риск."§ 5. В чл. 6 думата "Нетърговски" се заменя с "Политически".§ 6. В чл. 8 думата "нетърговски" се заменя с "политически".§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) В закона за държавния бюджет на Република България за съответната година се предвиждат средствата от централния бюджет за изплащане на застрахователни обезщетения по чл. 3."

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) При недостиг на средствата по ал. 1 разликата се покрива за сметка на бюджета на Министерството на икономиката."§ 8. Член 10 се изменя така:

"Чл. 10. (1) "БАЕЗ"-АД, може да сключва застрахователни и презастрахователни договори по чл. 3 до размера на застрахователния си капацитет.

(2) Застрахователен капацитет е сборът от:

1. общия размер на застрахованите кредитни лимити по сключени застрахователни договори от "БАЕЗ"-АД, по този закон;

2. общия размер на кредитните лимити по този закон, одобрени и предложени от "БАЕЗ"-АД, на потенциалните застраховани износители или инвеститори;

3. общия размер на кредитните лимити, по които "БАЕЗ"-АД, е презастраховател, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 7;

4. общия размер на очакваните приходи от прогнозираното развитие на дейността на "БАЕЗ"-АД.

(3) Сборът по ал. 2 се намалява със сумата от презастрахованите кредитни лимити по сключените от "БАЕЗ"-АД, договори за презастраховане.

(4) Застрахователният капацитет не може да надвишава сумата на предвидения размер на средствата от републиканския бюджет за изплащане на обезщетения по застрахователни договори по чл. 3 за съответната година, увеличена с коефициент, одобрен с решение на Министерския съвет.

(5) Коефициентът по ал. 4 се изчислява на базата на обосновка на отговорността, която "БАЕЗ"-АД, може да поеме за сметка на държавата при заделената за съответната година сума от републиканския бюджет, прогнозирания премиен приход и квота на щетимост и средно тарифно число.

(6) Методиката и редът за определяне на коефициента по ал. 4 се определят с наредба на Министерския съвет."§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "кредити, гаранции и финансови загуби" се заменят с "експортни рискове", а накрая се поставя запетая и се добавя "който определя основните принципи в дейността на "БАЕЗ"-АД".

2. В ал. 2 цифрата "7" се заменя със "6".

3. В ал. 3 думите "директорът на Агенцията за застрахователен надзор към министъра на финансите и управителят на Българската народна банка" се заменят с "и председателят на Комисията за финансов надзор".§ 10. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:

"(1) Междуведомственият съвет:

1. приема краткосрочни стратегии и дългосрочна стратегия за подкрепа на износа на български стоки и услуги, осъществяване на български инвестиции в чужбина и изпълнение на проекти, свързани с износ на български стоки и услуги, включително в случаите на финансиране на проекти извън територията на Република България;

2. предлага ежегодно чрез министъра на икономиката на министъра на финансите размера на средствата по чл. 9, ал. 1 и 3, които да бъдат включени в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;

3. определя експозициите по държави;

4. определя обхвата на правомощията на управителните органи на "БАЕЗ"-АД, относно сключване на застрахователни договори и изплащане на обезщетения по застрахователни договори по този закон;

5. ежегодно подготвя годишен отчет за дейността по чл. 3 и го представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет до 31 май на следващата календарна година;

6. одобрява разходите за дейността на "БАЕЗ"-АД, по чл. 3;

7. определя начина на инвестиране на свободните средства по банковата сметка на "БАЕЗ"-АД, по чл. 14, ал. 2;

8. изисква от управителните органи на "БАЕЗ"-АД, информация за сключените застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на застрахования износ и инвестиции, информация за размера на заявените кредитни лимити за застраховане и тяхното нарастване в съпоставка със застрахователния капацитет на "БАЕЗ"-АД;

9. изисква на всяко тримесечие от управителните органи на "БАЕЗ"-АД, информация относно изплатените застрахователни обезщетения и предстоящите за изплащане застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по този закон;

10. приема и други решения във връзка с дейността на "БАЕЗ"-АД, по този закон."§ 11. Наименованието на глава трета се изменя така: "Финансово осигуряване на прилагането на закона".§ 12. Създава се чл. 13а:

"Чл. 13а. (1) Държавата гарантира изплащането на застрахователни обезщетения за дейността по чл. 3. Застрахователни обезщетения за текущата година се изплащат до размера на предвидените в държавния бюджет средства по реда на чл. 9.

(2) Механизмът за заявяване на средствата по чл. 9 от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения със средства по чл. 9, ал. 1 и 3 се определя с наредбата по чл. 10, ал. 6."§ 13. В чл. 14 ал. 4, 5 и 6 се изменят така:

"(4) Средствата по сметката по ал. 2 се набират от:

1. застрахователни премии по сключени застрахователни договори от "БАЕЗ"-АД, по този закон;

2. трансфер на средства, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, за дейността на "БАЕЗ"-АД, по чл. 3;

3. дарения и безвъзмездни помощи;

4. други приходи.

(5) Средствата от сметката се разходват за:

1. изплащане на застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори от "БАЕЗ"-АД, по този закон;

2. изплащане на отстъпени премии при презастраховане на дейността на "БАЕЗ"-АД, от друг застраховател;

3. изплащане на комисиони на чужд застраховател при презастраховането му от "БАЕЗ"-АД;

4. административни разходи за дейността на "БАЕЗ"-АД, по този закон до размер, определен от Междуведомствения съвет;

5. изплащане възнагражденията на членовете на Междуведомствения съвет;

6. други извънредни разходи във връзка с дейността на "БАЕЗ"-АД, по този закон.

(6) Годишната печалба от дейността по чл. 1, ал. 1 не се разпределя, а се отнася изцяло в отделен резерв, който се използва за покриване на загуби от дейността по този закон."§ 14. В параграф единствен на допълнителната разпоредба се създават т. 7, 8, 9 и 10:

"7. "Загуби от производствен риск" са налице, когато изпълнението на договорните задължения или производството на поръчаните стоки е било прекратено за период от 6 последователни месеца, когато това прекратяване е причинено пряко и изключително от едно или повече от събитията, посочени като търговски риск за частноправни длъжници, както и от политически риск.

8. "Кредитен лимит" е максималният размер на покритие на застрахователя по износа на застрахования към определен длъжник във всеки момент по време на действие на застрахователния договор.

9. "Квота на щетимост" е отношението между нетните възникнали претенции и нетните спечелени премии за даден период.

10. "Средно тарифно число" е число, изчислено на базата на отношението на застрахования износ към получените премии."

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 30 септември 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.Председател на Народното събрание:

Огнян Герджиков


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница