Закон за експортното застраховане от 29 май 1998 г последна редакция от 15 октомври 2004 гСкачать 39.31 Kb.
Дата02.05.2016
Размер39.31 Kb.
Закон за експортното застраховане от 29 май 1998 г. последна редакция от 15 октомври 2004 г.
С този закон се уреждат условията и редът за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, посочени в чл.3, ал.1, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина. Сред основните приложими клаузи са както следва:
(2) Застраховането по ал.1 осигурява търговците в случаите на понесени от тях имуществени вреди, настъпили вследствие на търговски или политически риск.
(3) Застраховането по ал.1 има за цел:
1.осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен и реализиране на български инвестиции в чужбина;
2. развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентоспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари.
Чл.2. (1) Дейността по този закон се извършва от акционерно дружество "Българска агенция за експортно застраховане", наричано по-нататък "БАЕЗ" - АД. Застрахователните и презастрахователните договори се сключват от името на "БАЕЗ" - АД.
(2) Държавата, представлявана от министъра на икономиката, притежава не по-малко от 95 на сто от капитала на "БАЕЗ" - АД.
Чл.3.
(1) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща застраховане и презастраховане на непазарен риск, включително следните експортни рискове:
1. производство на български стоки и услуги за износ;
2. финансиране на износа на български стоки и услуги;
3. български инвестиции в чужбина срещу политически риск;
4. банкови кредити, предназначени за реализиране на български инвестиции в чужбина;
5. банкови гаранции, свързани с осъществяване на износ на български стоки, както и извършването на услуги, или свързани с изпълнението на проекти с международно финансиране;
6. предекспортно финансиране;
7. презастраховане на застрахователни договори за рискове по т.1-6 и ал.2, сключени от чужди институции за експортно застраховане, при условията на взаимност.
(2) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща и застраховане срещу пазарен риск на експортни кредити, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина, които не могат да бъдат застраховани или презастраховани на застрахователния пазар свободно, в случаите от съществен интерес за националната икономика, въз основа на решение на Междуведомствения съвет по експортно застраховане.
(3) Във връзка с осъществяването на дейността по ал.1 "БАЕЗ" - АД, може да осъществява дейност по предоставяне на услуги на чуждестранни институции за експортно застраховане при условията на вазимност.
Чл.4. Непазарен риск по този закон е:
1. краткосрочен търговски и политически риск, с изключение на риска, определен в чл.5 като пазарен;
2. средносрочен търговски и политически риск, с изключение на риска, определен в чл.5 като пазарен;
3. дългосрочен търговски и политически риск.

Глава втора
Чл.5 (1) Пазарен риск по този закон е всеки търговски или политически риск за срок до две години, при който длъжник по договора за износ е частноправен или публичноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава, определена като държава с пазарен риск.
(2) Списък на държавите с пазарен риск по ал.1 се приема и обнародва в "Държавен вестник" от Министерския съвет.

(1) Държавата гарантира изплащането на застрахователни обезщетения за дейността по чл.3. Застрахователни обезщетения за текущата година се изплащат до размера на предвидените в държавния бюджет средства по реда на чл.9.
(2) Механизмът за заявяване на средствата по чл.9 от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения със средства по чл.9, ал.1 и 3 се определя с наредбата по чл.10, ал.6.
Чл.14. (1) За дейността по този закон "БАЕЗ" - АД, води отделна аналитична счетоводна отчетност.
(2) За извършването на финансовите операции във връзка с дейността по този закон се открива и води отделна банкова сметка на "БАЕЗ" - АД.
(3) Разпореждането със средствата по сметката по ал.2 се извършва при условия и по ред, определени в правилника за дейността на Междуведомствения съвет.
(4)Средствата по сметката по ал.2 се набират от:
1. застрахователни премии по сключени застрахователни договори от "БАЕЗ" - АД, по този закон;
2. трансфер на средства, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, за дейността на "БАЕЗ" - АД, по чл.3;
3. дарения и безвъзмездни помощи;
4. други приходи.
(5) Средствата от сметката се разходват за:
1. изплащане на застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори от "БАЕЗ" - АД, по този закон;
2. изплащане на отстъпени премии при презастраховане на дейността на "БАЕЗ" - АД, от друг застраховател;
3. изплащане на комисиони на чужд застраховател при презастраховането му от "БАЕЗ" - АД;
4. административни разходи за дейността на "БАЕЗ" - АД, по този закон до размер, определен от Междуведомствения съвет;
5. изплащане възнагражденията на членовете на Междуведомствения съвет;
6. други извънредни разходи във връзка с дейността на "БАЕЗ" - АД, по този закон.
(6) Годишната печалба от дейността по чл.1, ал.1 не се разпределя, а се отнася изцяло в отделен резерв, който се използва за покриване на загуби от дейността по този закон.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница