Зако н о преузимању имовине и обавеза одређених банaка ради очувања стабилности финансијског система републике србије члан 1Скачать 57.83 Kb.
Дата09.05.2016
Размер57.83 Kb.


З А К О Н

О ПРЕУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ОДРЕЂЕНИХ БАНAКА РАДИ ОЧУВАЊА СТАБИЛНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се услови, начин и поступак преузимања целокупне или дела имовине и укупних или дела обавеза банака у којима Република Србија, односно АП Војводина, има директно или индиректно контролно учешће, укључујући и банке за посебне намене и банке под административним управљањем (у даљем тексту: банка преносилац), у случају када би неспровођење преузимања представљало озбиљну претњу за стабилност финансијског система Републике Србије (у даљем тексту: преузимање).

Овим законом уређује се и однос банака преносилаца према Фонду за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд за развој), у делу који се односи на издата средства обезбеђења.Члан 2.

Преузимање се врши на предлог министарства надлежног за послове финансија и само ако за то постоји позитивно мишљење Народне банке Србије дато у складу са овим законом.Члан 3.

На преузимање у складу са овим законом не примењују се Закон о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10), Закон о осигурању депозита („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10) и Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10).Члан 4.

Преузимање се врши уговором о преузимању целокупне или дела имовине и укупних или дела обавеза (у даљем тексту: уговор о преузимању) закљученим између банке преносиоца и банке која преузима целокупну или део имовине и укупне или део обавеза (у даљем тексту: банка преузималац).

Преузимање целокупне или дела имовине и укупних или дела обавеза банке за посебне намене и банке под адиминистративним управљањем врши се уговором о преузимању закљученим између Агенције за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција), као преносиоца, и банке преузимаоца.

Члан 5.

Банци преузимаоцу може се пружити бесповратна финансијска подршка за преузимање.

Пружање финансијске подршке банци преузимаоцу за преузимање врши се уговором о давању бесповратне финансијске подршке закљученим између Агенције и банке преузимаоца.

Члан 6.

Влада, на основу предлога министарства надлежног за послове финансија и позитивног мишљења Народне банке Србије, доноси акт који садржи налог Агенцији, банци преносиоцу и банци преузимаоцу у којима Република Србија, односно АП Војводина, има контролно учешће за закључење уговора из чл. 4. и 5. овог закона, као и потребне елементе за закључење и извршење уговора, и то нарочито: списак имовине и обавеза које су предмет преузимања, као и извор, износ, начин и рок у којем се обезбеђује финансијска подршка банци преузимаоцу.

Позитивно мишљење Народне банке Србије из става 1. овог члана сматра се сагласношћу Народне банке Србије за преузимање у смислу Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 91/10).

Члан 7.

Преузимање се врши без пристанка акционара, депонената и других поверилаца, односно дужника банака које учествују у преузимању.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају кад је банка преузималац банка у којој Република Србија нема контролно учешће, банка преузималац закључује уговоре из чл. 4. и 5. овог закона на основу одлуке скупштине те банке у складу са чланом 8. став 2. овог закона.

Преузимање не може бити предмет побијања од стране поверилаца банака које учествују у преузимању у складу са законом којим се уређују облигациони односи и законима којима се уређује стечај.Члан 8.

Преузимање се врши без одлука скупштина банака које учествују у преузимању у смислу закона којим се уређују банке и закона којим се уређују привредна друштва.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају када је банка преузималац банка у којој Република Србија нема контролно учешће, преузимање се врши на основу одлуке скупштине те банке о одобрењу закључења уговора из чл. 4. и 5. овог закона.

Акционари банака које учествују у преузимању на дан закључења уговора о преузимању, осим Републике Србије и других акционара - правних лица у директном или индиректном власништву Републике Србије, који то затраже од банака које учествују у преузимању у року од 15 дана од дана обавештења о закључењу уговора о преузимању, имају право да од банке чији су акционари затраже да од њих откупи њихове акције према вредности предвиђеној Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) у случају права несагласних акционара и тако дође до стицања сопствених акција банака, без сагласности Народне банке Србије.

Изузетно од става 3. овог члана, акционари банке преузимаоца у којој Република Србија нема контролно учешће, остварују своја права као несагласни акционари у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11).

Члан 9.

Уговори из чл. 4. и 5. овог закона закључују се у року од два дана од дана доношења акта Владе из члана 6. став 1. овог закона, а у случају из члана 8. став 2. овог закона – у року од два дана од дана доношења одлуке скупштине банке преузимаоца.Члан 10.

На преузмање се не плаћа порез на пренос апсолутних права.

Сагласно члану 6. став 1. тачка 1) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07 и 93/12), преузимање се не сматра прометом добара и услуга, а банка преносилац, сагласно члану 32. став 3. поменутог закона, нема обавезу да изврши исправку одбитка претходног пореза.

Сагласно члану 21. став 1, тачка 13) Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, број 26/01, „Службени лист СРЈ”, број 42/02–СУС и „Службени гласник РС”, бр. 80/02, 80/02–др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 и 57/12–УС), на износ стечен по основу пружања финансијске подршке за преузимање у складу са овим законом не плаћа се порез на наслеђе и поклон.Члан 11.

Извор средстава финансијске подршке банци преузимаоцу су средства Агенције.

Република Србија ће, уколико се за то укаже потреба, Агенцији надокнадити средства из става 1. овог члана.

Члан 12.

Финансијска подршка која се обезбеђује на основу овог закона има третман дозвољене државне помоћи у циљу отклањања опасности од настанка штете у ванредним ситуацијама, у смислу закона којим се уређује контрола државне помоћи.Члан 13.

Банка преузималац је дужна да усклади своје пословање са одредбама Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 91/10) које се односе на капитал и показатеље пословања, најкасније у року од 12 месеци од дана закључења уговора из чл. 4. и 5. овог закона.

Ако се у банци преузимаоцу у којој Република Србија има контролно учешће у периоду из става 1. овог члана погорша финансијско стање, односно наступи ризична ликвидност, Влада на предлог те банке предузима потребне мере ради превазилажења тих проблема.

Члан 14.

Банка преузималац, путем средстава јавног информисања, обавештава депоненте, као и повериоце и дужнике банке преносиоца које је преузела путем уговора о преузимању, о спроведеном преузимању, одмах након закључења уговора о преузимању.

Одмах по закључењу уговора о преузимању, банке које учествују у преузимању, осим банке преузимаоца у којој Република Србија нема контролно учешће, обавештавају своје акционаре о закључењу уговора о преузимању и њиховом праву да затраже откуп својих акција у складу са чланом 8. став 3. овог закона.

Члан 15.

Након закључења уговора о преузимању, банка преносилац подноси Народној банци Србије примерак уговора о преузимању и захтев за одузимање дозволе за рад.

Након закључења уговора о преузимању, Агенција подноси захтев Народној банци Србије за одузимање дозволе за рад банци за посебне намене.

По пријему захтева из ст. 1. и 2. овог члана, Народна банка Србије, на основу тог захтева, доноси решење о одузимању дозволе за рад банци преносиоцу.

Даном доношења решења о одузимању дозволе за рад, Народна банка Србије блокира све рачуне банке преносиоца и тим решењем истовремено изриче меру забране располагања имовином те банке до уписа Агенције као администратора у регистар привредних субјеката.

У решењу о одузимању дозволе за рад банци преносиоцу Народна банка Србије именује Агенцију као администратора.

По одузимању дозволе за рад банци преносиоцу, Агенција одмах подноси предлог надлежном суду за покретање поступка стечаја те банке.

На покретање и спровођење поступка стечаја банке преносиоца примењују се одредбе Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 116/08 и 91/10).Члан 16.

Средства обезбеђења из уговора о издавању банкарске гаранције, односно других уговора на основу којих је банка преносилац издала неко средство обезбеђења у корист Фонда за развој, прелазе на Фонд за развој.

Средства обезбеђења из става 1. овог члана служе као средство обезбеђења потраживања Фонда зa развој из уговора са корисницима кредита тог фонда уместо банкарских гаранција, односно других средстава обезбеђења из става 1. овог члана, а који престају преносом у смислу овог члана.

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и примењује се до 31. децембра 2014. године.

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница