Въпроси за контролна работа по дисциплината “Икономика на туризма” към тема №1 – “Въведение в икономиката на туристическата фирма”Скачать 46.44 Kb.
Дата07.05.2016
Размер46.44 Kb.
Въпроси за контролна работа по дисциплината “Икономика на туризма” към тема №1 – “Въведение в икономиката на туристическата фирма”

Въпроси по първо подзаглавие на темата – “Туризмът като икономическа система”:

1. Какво представлява туризмът в първоначалната си форма?

2. На колко равнища се разглежда икономическата система в туризма и какво обхваща всяко равнище?

3. Кои са елементите на икономическата система туризъм и с какво се характеризира всеки от тях?Отговори:

1. В първоначалната си форма туризмът представлява индивидуално потребление по повод пътуване и временен престой на индивидите извън постоянното местожителство с цел почивка, развлечение, обогатяване на културата.

2. Икономическата система в туризма се разглежда на две равнища - микроравнищe и макроравнище. Макроравнището обхваща връзките и отношенията на туризма с икономическия растеж, стопанската конюнктура, инфлационните процеси, заетостта, безработицата, данъчната система и други. Mикроравнището разглежда проблемите на предприятието в рамките на туристическата индустрия. Обект на внимание са печалбата, оборота от стопанската дейност, ценообразуването, качеството на работната сила, разходите и пласмента по маркетинга.

3. Елементите на икономическата система туризъм са държавата, туристическото търсене, туристическото предлагане и туристическият пазар. Държавата осъществява целенасочени и регулативни действия в областта на туризма чрез две основни групи мерки - общи и специфични. Общите обхващат външната, икономическата, социалната и екологичната политика. Специфичните - данъчната, инвестиционната, митническата и ценовата политика. Двете групи мерки имат голямо значение за туристическия пазар. Туристическото търсене се развива в следствие на превръщането на туризма в масово явление и увеличаването на потребностите на индивидите от туризъм. Туристическото предлагане се формира като резултат от количествените и качествените изменения в търсенето и потреблението. Туристическият пазар е място на взаимодействие между търсенето и предлагането. Той се превръща в съвкупност от т.нар. частни пазари, което води до по-ясно разграничение на пазарите на отделните услуги.

Въпроси по второ подзаглавие на темата – “Туристическото предприятие – същностна характеристика и типология”:

1. Стопанско - организационна единица, в която са съсредоточени средствата за производство, които работната сила използва за производство или за друга стопанска дейност – Отговор: предприятие

2. Посочете 2 основните функции на предприятиетоОтговор: производствена и търговска

3. Организационно - правна стопанска и териториална единица, която участва при създаването и реализацията на специфични по характер блага, предназначени за удовлетворяването на туристическите и свързаните с тях потребностиОтговор: туристическото предприятие

4. Посочете две основните групи на туристическите предприятие – Отговор: първични и вторични

5. Посочете критерия, по който се разделят първичните туристически предприятия – Отговор: отношение към туристическия обект или субект

6. Как се наричат предприятията, осъществяващи връзка между туристическия субект и обект – Отговор: посредници - туристически оператори и турагенти

7. Група туристически предприятия, която стопанисва средства за производство в рамките на общата инфраструктура към отрасли и дейности извън туризма – Отговор: вторичните туристически предприятияВъпроси по трето подзаглавие на темата – “Характеристика на туристическите предприятия в страната”:

  1. Попълнете липсващите думи или изрази:

“До края на .......а........ години туризмът в страната се развива в съответствие с условията и изискванията на .......б........ икономическа система. Основните му характеристики се определят от ........в........ През тези години се изгражда по – голямата част от туристическата ......г......... база за потребностите на отрасъла.”

Отговори:

а. 80 – те;

б. планово – регулираната;

в. държавната туристическа политика;

г. материално – техническа.

2. Кое дружество е монополист на пазара през разглеждания период? – Отговор: “Балкантурист”

3. Чия роля е доминираща до края на 80 –те години? – Отговор: До края на 80 – те години доминираща е ролята на първичните туристически предприятия, като характерни стават комплексността и универсалността на предлагането.

4. До края на 80 – те години доминираща е ролята на първичните туристически предприятия. Кое става характерно за този период? – Отговор: Характерни стават комплексността и универсалността на предлагането.

5. В кои области функционират главно първичните туристически предприятия през този период? – Отговор: Първичните туристически предприятия функционират главно в областта на въздушния транспорт, търговията и битовото обслужване.

6. От кога се забелязват качествени изменения в областта на туризма в България? – Отговор: От началото на 90 – те години се забелязват качествени изменения в областта на туризма, което е свързано със създаване на предпоставки за преход към пазарно ориентирано стопанство.

7. Попълнете липсващите думи или изрази:

“От началото на .......а....... години се забелязват качествени изменения в областта на туризма, което е свързано със създаване на предпоставки за преход към .......б........ стопанство. Постепенно туризмът се превръща в .......в........ отрасъл за икономиката на страната.”Отговори:

а. 90 – те;

б. пазарно ориентирано;

в. приоритетен.

8. С какви тенденции се характеризира сегашният период от развитието на туристическите предприятия?Отговор:

  • Предприятията от държавния сектор се характеризират с демонополизация на пазара, като същевременно някои запазват мястото си в сектора.;

  • Нараства ускорено броят на туристическите предприятия.

  • Наблюдава се образуването на по – големи формирования като холдингите.;

  • Наред с утвърждаването на първичните туристически предприятия, посредническата дейност нараства с тази с вторично значение.;

  • Забелязва се силно инвестиране на чуждестранен капитал, инвестира се предимно в частното хотелиерство и ресторантьорство.;

  • Наблюдава се стремеж към обединяване на туристическите фирми със съюзи с професионална насоченост (Българска Туристическа Камара, Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация - БХРА и Държавна Агенция по Туризъм – ДАТ).

Екип:

Специалност “Икономика на туризма” – IV курс

Петя Гечева - фак. № 245164, гр. 5245

Златина Христанова – фак. № 245142, гр. 5245

Анастасия Кюрчева – фак. № 442975, гр. 5245

Мария Иванова – фак. № 242195, гр. 5245

Николай Стоицев – фак. № 245161, гр. 5245

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница