Водоснабдяване и канализация оод перникстраница6/7
Дата04.05.2016
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ВодовземанияОбщина Перник - Основната част от населението на региона е концентрирано в град Перник.

Водоизточници

 • Повърхностните води от язовир “Студена” и от алпийските водосбори на Витоша (речни водосбори), след пречистване в пречиствателната станция за питейна вода (ПСПВ) на гр. Перник се доставят до град и община Перник.

 • Водата от Витошките водосбори се доставя на селата Кладница, Кралев дол, Долно Драгичево и кв. “Църква” на град Перник.

 • Останалите селища в общината се снабдяват от местни източници.


Община Радомир - Община Радомир е втората по големина община по брой на населението и производствени съоръжения в региона.

Водоизточници . Основни водоизточници за водоснабдяване на гр. Радомир :

 • Извор “Сиреняците“, разположен в с. Стефаново – водата се доставя чрез изпомпване в тръбопровод с диаметър 350 мм, дължина 10 км и дебит 37 л/сек.

 • Карстов извор “Опалово” в с. Друган – водата се доставя чрез изпомпване в азбестоциментови тръби с диаметър 400 мм, дължина 11 км и дебит 65 л/сек.

 • Водоизточник “Извора” в гр. Радомир, доставящ 42,38 л/сек.

 • Изградена е и алтернативна водоснабдителна мрежа от ПС “Крапец“ (намираща се в с. Боснек, Община Перник) чрез стоманени тръби.

 • Останалите селища в общината се снабдяват от местни източници.


Община Брезник - Община Брезник е третата по големина община, по брой на населението и производствени съоръжения в региона.

Водоизточници:

 • Основният водоизточник на водоснабдяване за общината е язовир “Красава” (собственост на Община Брезник). Обемът му е 2 900 000 м3. Най-високото водно ниво на язовира е 820.00 м. Водата от язовир “Красава” се пренася по 530 милиметрови стоманени тръби по гравитачен път на разстояние 7,0 км до пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) - гр. Брезник, която също е собственост на Община Брезник. ПСПВ - гр. Брезник е с планиран капацитет 100 л/сек, който все още не е достигнат, но частично е пусната в експлоатация с капацитет 40 л/сек.

 • Водоснабдителната група “Секирна – Брезник”, снабдява следните селища: Долна Секирна, Кошарево, Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Ноевци, Сопица и Велковци. Водоизточниците във водоснабдителна група “Секирна – Брезник” са малки местни източници.

 • Останалите селища в общината се снабдяват от местни водоизточници.


Община Трън - Община Трън включва селищата в западния граничен регион, които са голям брой слабо населени села.

Водоизточници.

 • Основният водоизточник е изворът Банище в с. Банкя. Водата се доставя чрез изпомпване по стоманен водопровод с дебит 28,00 л/сек. до резервоар под налягане в град Трън. Други два водоизточника - “Голем извор” (4,7 л/с) и “Малък извор” (1,5 л/с) са разположени северно от града.

 • Останалите селища в общината се снабдяват от местни източници.


Община Земен

Водоизточници.

 • Останалите селища в общината се снабдяват от местни източници.


Община Ковачевци

Водоизточници.

 • Селищата в общината се снабдяват от местни източници.


Непрекъснатост на водоснабдяването, наличие на режимно водоснабдяване.

Водоснабдяването на селищата от Област Перник, които се обслужват от Дружеството е обичайно непрекъсваем технологически процес. Прекъсването на водоснабдяването е преди всичко за отстраняване на възникнали повреди и аварии по водоснабдителните мрежи и съоръжения, изграждане на водопроводни отклонения и въвеждането на режимно водоснабдяване при неблагоприятни климатични условия. Основните причини за въвеждането на режимно водоснабдяване са увеличаваната консумация на питейна вода, използвана за поливане на земеделски площи и намаления на дебит на местните водоизточници през този сезон.

  1. Количество и качество на суровата вода - основни проблеми.

Повърхностни води - в региона има два големи водоизточника :

 • Язовир ”Студена” е с общ обем 25.200 млн. m3, изграден на река “Струма” през 1953 година за питейно-битово и промишлено водоснабдяване на град Перник и района около него.

 • Язовир “Красава” с общ обем 2.970 млн. м3, построен на река “Конска” през 1956 година за питейно-битовото водоснабдяване на град Брезник и населени места в Община Брезник, чрез водоснабдителната система “Секирна-Брезник”.

Количеството на водата от водоизточниците в Област Перник, ползвани от ВиК дружеството е достатъчно за задоволяване на населението с питейна вода и на промишлеността с непитейна вода, при средно-влажна в климатично отношение година. При суха година с обезпеченост 95% и повече, водните количества на по-голяма част от водоизточниците не са достатъчни да задоволят увеличената консумация, преди всичко за поливане на земеделски култури и зелени площи. При тези обстоятелства недостиг на вода се явява в селата и индивидуалните жилища на крайградските зони. Големите загуби на вода по физически износенените и морално остарели водопроводни мрежи са съществена причина за недостига на вода.

Основният проблем с качеството на повърхностните води е, че голяма част се извличат от планински източници, в резултат на което химичният и микробиологичният им състав непрекъснато се променя. Тези води са богати на органична материя. Много често те са в суспендирано състояние и съдържат глинени частици с колоидни размери, поради което водата има по-високи стойности за цвят и мътност, които водят до проблеми с вкуса и мириса (в случаи на интензивно топене на сняг, обилни валежи и други необичайни метеорологични условия).Качеството на суровата вода от водоизточниците отговаря на действащите нормативни изисквания с изключение на водата от язовир „Студена”, чиято мътност е висока рано през пролетта, при малък обем на завирената вода, бързото снеготопене и интензивен дъжд. Качествата на водата в язовира се влошават и от развитието на фитопланктон при топла есен и нарушеното екоравновесие при водния животински свят. При малък завирен обем на язовира характерно е наличието на манган и желязо които надвишават нормативните стойности за питейна вода.
Качества на водата, предназначена за питейно-битови нужди.Водоизточници към Басейнова дирекция Западнобеломорски район - БлагоевградВодоизточник

на
Разрешително или вх.№ на подадено заявление


С О З

 

Собствени водоизточници (повърхностни и/или подземни)

 

 

 

(Наименование на водоизточника)

 

 

 

Подземни водоизточници

 

 

1

Извор "Извора" гр. Перник, кв. Бяла вода

РР-01-193/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация- РР-01-193/13.06.2012г.

2

Дренаж "Света вода" с. Дивотино

№41510284/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510284/27.10.2009г.

3

Извор "Големи дол" с. Люлин

РР-01-333/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-333/15.11.2010 г.

4

Дренаж "Извора" с. Мещица

РР-01-334/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-334/15.11.2010 г.

5

Извор "Живата вода" с. Боснек

РР-01-192/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-192/13.06.2012 г.

6

Извор "ПС - Боснек" с. Боснек

№41510289/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510289/27.10.2009г.

7

Дренаж "Горна чешма" с. Вискяр

№41510278/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510278/27.10.2009г.

8

Дренаж "Ново водохващане" с. Вискяр

РР-01-332/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-332/15.11.2010 г.

9

Извор "Бабишки рид" с. Витановци

РР-01-184/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-184/13.06.2012 г.

10

Извор "Извора" с. Зидарци

№41510282/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510282/27.10.2009г.

11

Дренаж "Извора" с. Кралев дол

№41510285/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510285/27.10.2009г.

12

Извор "Извора" с. Радуй

№41510280/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510280/27.10.2009г.

13

Извор "Витошица" с. Расник

РР-01-331/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-331/15.11.2010 г.

14

Извор "Зли дол" с. Расник

№41510276/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510276/27.10.2009г.

15

Дренаж "Блато" с. Студена

№41510288/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510288/27.10.2009г.

16

Дренаж "Свети Илия" с. Студена

№41510286/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510286/27.10.2009г.

17

ШК "Кръстина махала" с. Ярджиловци

РР-01-281/01.08.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-281/01.08.2012 г.

18

Дренаж "Джиров дол" в с.Вискяр/за с. Бабица

РР-01-330/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-330/15.11.2010 г.

19

Дренаж "Над селото"в с.Слаковци/за с. Велковци

РР-01-343/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-343/15.11.2010 г.

20

Извор "Горно Секирска група" с. Г. Секирна

РР-01-336/15.11.2010 РР-01-352/15.11.2010г.

подадени документи за актуализация-РР-01-336/15.11.2010 РР-01-352/15.11.2010г.

21

Извор "Долно Секирска група" с. Д. Секирна

РР-01-340/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-340/15.11.2010 г.

22

ШК "Сопица" с. Сопица

РР-01-282/01.08.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-282/01.08.2012 г.

23

Дренаж "Поище" с. Режанци

РР-01-346/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-346/15.11.2010 г.

24

Дренаж "Орлов кладенец" с. Режанци

РР-01-350/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-350/15.11.2010 г.

25

Дренаж "Могилата" с. Брезнишки извор

РР-01-339/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-339/15.11.2010 г.

26

Дренаж "Извора" с. Брезнишки извор

РР-01-338/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-338/15.11.2010 г.

27

Извор "Врело" с. Банище

РР-01-189/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-189/13.06.2012 г.

28

Дренаж "Поятище" с. Видрица

РР-01-347/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-347/15.11.2010 г.

29

Извор "Пома Бог" в с.Красава/за с. Г. Романци

РР-01-366/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-366/15.11.2010 г.

30

Извор "Грубините" с. Г. Романци

РР-01-335/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-335/15.11.2010 г.

31

Дренаж "Гърло" с. Гърло

РР-01-342/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-342/15.11.2010 г.

32

Дренаж "Зад кула" с. Гърло

РР-01-341/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-341/15.11.2010 г.

33

Извор "Големи връх" с. Душанци

РР-01-337/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-337/15.11.2010 г.

34

Дренаж "Конски връх" с. Завала

РР-01-368/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-368/15.11.2010 г.

35

Дренаж "Топли дол І и ІІ" с. Конска

РР-01-349/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-349/15.11.2010 г.

36

Дренаж "ПС - Мламол" с. Конска

РР-01-351/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-351/15.11.2010 г.

37

Извор "Причел" с. Красава

РР-01-365/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-365/15.11.2010 г.

38

Дренаж "Над селото" с. Красава

РР-01-367/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-367/15.11.2010 г.

39

Дренаж "Старо село" с. Муртинци

РР-01-348/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-348/15.11.2010 г.

40

Извор "Над селото" с. Ръждавец

РР-01-345/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-345/15.11.2010 г.

41

Извор "Каменитец" с. Слаковци

РР-01-186/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-186/13.06.2012 г.

42

Дренаж "Долна Дабавица" с. Слаковци

РР-01-185/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-185/13.06.2012 г.

43

Дренаж "Перчовица" с. Слаковци

№0265/04.05.2001г.

не са подадени документи за актуализация

44

Дренаж "ПС - Над селото" с. Слаковци

РР-01-344/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-344/15.11.2010 г.

45

Дренаж "Момини падини" с. Станьовци

РР-01-190/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-190/13.06.2012 г.

46

Извор "Добринище" с. Ярославци

РР-01-364/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-364/15.11.2010 г.

47

Извор "Опало" в с. Друган/ за гр.Радомир

РР-01-324/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация РР-01-324/15.11.2010 г.

48

Извор "Извора1и2" гр. Радомир

РР-01-242/11.07.2012г. РР-01-243/11.07.2012г.

подадени документи за актуализация РР-01-242/11.07.2012г. РР-01-243/11.07.2012г.

49

Извор "Гърляница" гр. Радомир

РР-01-325/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-325/15.11.2010 г.

50

Извор "Рестова глава" гр. Радомир

РР-01-323/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-323/15.11.2010 г.

51

Извор "Вуйчинци" с. Владимир

№41510283/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510283/27.10.2009г.

52

Дренаж "Дервена" с. Гълъбник

№41510290/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510290/27.10.2009г.

53

СК "Блато" с. Гълъбник

РР-01-278/01.08.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-278/01.08.2012 г.

54

Дренаж "Кондофрей - І" с. Кондофрей

№41510291/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510291/27.10.2009г.

55

Дренаж "Кондофрей - ІІ" с. Кондофрей

№41510287/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510287/27.10.2009г.

56

Дренаж "Клисура"в с. Извор/ за с.Дебели лаг

№41510292/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510292/27.10.2009г.

57

Извор "Завоя"в с. Старо село/за с.Старо село и с.Д.Диканя

№41510279/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510279/27.10.2009г.

58

Извор "Голо бърдо" с. Друган

РР-01-326/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-326/15.11.2010 г.

59

Извор "Черквата" в с. Старо село/за с.Друган

№41510274/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510274/27.10.2009г.

60

СК "Шавар" с. Дрен

РР-01-279/01.08.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-279/01.08.2012 г.

61

Извор "Селото" с. Дрен

№41510272/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510272/27.10.2009г.

62

Дренаж "Водениците"в с. Житуша/за с.Житуша,Кленовик,Жедна,Касилаг,Негованци

РР-01-328/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-328/15.11.2010 г.

63

Дренаж "Свети Никола" с. Кленовик

№41510277/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510277/27.10.2009г.

64

СК "Извор" с. Извор

РР-01-280/01.08.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-280/01.08.2012 г.

65

Дренаж "Манастир" с. Извор

№41510281/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510281/27.10.2009г.

66

Извор "Сиреняците" с. Стефаново

№41510275/27.10.2009г.

подадени документи за актуализация-№41510275/27.10.2009г.

67

Дренаж "Юрта" с. Углярци

РР-01-327/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-327/15.11.2010 г.

68

Извор "Свратлика" с. Углярци

РР-01-329/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-329/15.11.2010 г.

69

Извор "Врелото"в с. Боснек/ за гр.Радомир

№003594/21.03.2005г.

учредена

70

Извор "Свети Никола"в с. Пещера/за гр. Земен

РР-01-188/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-188/13.06.2012 г.

71

Извор "Агапия" гр. Земен

РР-01-316/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-316/15.11.2010 г.

72

Извор "Манастира" гр. Земен

РР-01-318/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-318/15.11.2010 г.

73

Дренаж "Орлово гнездо" гр. Земен

№0265/04.05.2001г.

не са подадени документи за актуализация

74

Дренаж "Груева махала" гр. Земен

№400087/04.02.2004г.

подадени документи за актуализация-№400087/04.02.2004г.

75

Дренаж "Белия камък" с. Блатешница

РР-01-245/11.07.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-245/11.07.2012 г.

76

Дренаж "Изворо" с. Блатешница

РР-01-246/11.07.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-246/11.07.2012 г.

77

Дренаж "Милка" с. Блатешница

РР-01-320/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-320/15.11.2010 г.

78

Дренаж "Поповия" с. Враня стена

РР-01-247/11.07.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-247/11.07.2012 г.

79

Дренаж "Дерлипанска махала" с. Враня стена

№400089/04.02.2004г.

подадени документи за актуализация-№400089/04.02.2004г.

80

Дренаж "Над ТКЗС" с. Габров дол

РР-01-187/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-187/13.06.2012 г.

81

ШК "Капланица" с. Дивля

№400088/04.02.2004г.

подадени документи за актуализация-№400088/04.02.2004г.

82

Дренаж "Присое" с. Долна Врабча

РР-01-322/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-322/15.11.2010 г.

83

Дренаж "Извора" с. Смиров дол/за Смиров дол и с.Долна Врабча

РР-01-321/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-321/15.11.2010 г.

84

Извор "ПС-Изворо" с. Елов дол/за с.Елов дол и с.Г.Врабча

РР-01-283/01.08.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-283/01.08.2012 г.

85

Дренаж "Тополите" с. Жабляно

РР-01-319/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-319/15.11.2010 г.

86

Дренаж "Драготин дол" с. Калотинци

РР-01-191/13.06.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-191/13.06.2012 г.

87

Дренаж "Извора" с. Мурено

РР-01-317/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-317/15.11.2010 г.

88

Извор "Клабука" с. Пещера

РР-01-315/15.11.2010 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-315/15.11.2010 г.

89

Дренаж "Ивин" с.Елов дол

28.12.2012 г.

подадени документи за актуализация-28.12.2012 г.

90

Дренаж "Трашевина" с. Шипковица

РР-01-244/11.07.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-244/11.07.2012 г.

 

Повърхностни ВВ

 

 

91

Водохващане " Матница " на р. Матница за община Перник

РР-01-275/01.08.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-275/01.08.2012 г.

92

Водохващане " Струма " на р. Струма за община Перник

РР-01-276/01.08.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-276/01.08.2012 г.

93

Водохващане " Сива грамада " на р. Сива грамада за община Перник

РР-01-277/01.08.2012 г.

подадени документи за актуализация-РР-01-277/01.08.2012 г.

94

яз. " Студена "

№003594/21.03.2005г.

учредена
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница