Водоснабдяване и канализация оод перникстраница5/7
Дата04.05.2016
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Предназначение на земята и собственост.


Баланс на територията на област Перник (кв.км.)

Област Перник

Обща територия

Земед. земи

в т.ч.


Горски тери-тории

Нас. места

и

урбан. територииВодни площи

Пол. изкопа-еми

Трансп. инфра-структура

Общо

Обраб. земи

Полив. площи

Общо

2394,2

1209,9

885

85,4

928,5

130

30,5

80,5

14,6

в т.ч.
Брезник

404,2

267,9

226,9

5,7

108,9

13,2

2,3

11,5

1,6

Земен

253,9

97,5

55,8

0

138,5

9,2

2,5

4,6

1,3

Ковачевци

138

76,1

50,6

4,9

48,2

5,5

6,3

1,3

0,6

Перник

484,2

223,1

162,8

5,5

168,8

53,2

5,3

30,6

3,2

Радомир

540,5

334,2

255,5

59,4

147,7

30,1

9,9

12,9

6,1

Трън

573,4

211,1

133,4

9,9

316,6

19,8

4,2

10,6

1,8

Източник: Областна стратегия за развитие на Област Перник.

Земеделската територия е 50,5%, а площта на обработваемите земи е едва 37% от общата територия, което определя областта като изключително индустриална, отколкото като аграрна.

Степента и формите на усвояване на територията на областта са обусловени от физико-географските й особености и осъществяваната от края на 19 век експлоатация на въглищното находище край град Перник.

Значителна част от територията с първично предназначение на земеделска земя (28 837 дка) е превърната с годините в открити руднични разработки, кариери и депа на отпадъците от въгледобива и енергетиката. Това се отнася в най-голяма степен за землищата на град Перник и кварталите му Бела вода и Изток, и за селата Големо Бучино и Люлин.ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ
С Решение №РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г., на основание на § 34, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл.198а от Закона за водите, Министърът на Регионалното развитие и благоустройството, под т.26 е обявил обхвата на обособената територия на действие на „ВиК”ООД - Перник : Община Перник, Община Брезник, Община Земен, Община Радомир, Община Трън.
„Водоснабдяване и канализация” ООД - Перник осъществява своята дейност на територията на пет общини в Област Перник, чрез експлоатационни райони. Границите на експлоатационните райони са определени така, че да съвпадат с административните граници на общините, както и с трайни граници като реки, железопътни линии и пътища, за експлоатационните райони на Община Перник.

Със Заповед №РД-02-14-698 от 30. 07. 2013 година на Министъра на регионалното развитие е възложено на „Водоснабдяване и канализация” ООД-Перник, временно да предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на територията на община Ковачевци, област Перник до сключването на договор по чл.198о, ал.4 от Закона за водите.

Във връзка с цитираната заповед и в изпълнение на дадените указания в писмо на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) с изх.№В-03-06-22/08.10.2013 година, „Водоснабдяване и канализация ”ООД-Перник, предостави актуализиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2009-2013 г., с вх.№В-03-06-22/13.11. 2013 г.

Бизнес плана е одобрен от ДКЕВР с Решение № БП-5 от 19.12.2013 г. От 06.01.2014 година (след изтичане на 14 дневния срок от обявяване на цитираното решение на ДКЕВР) „Водоснабдяване и канализация” ООД-Перник, временно предоставя водоснабдителни услуги на потребителите на територията на община Ковачевци, област ПерникНиво на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги.
ОБЩИНА ПЕРНИК.

В Община Перник е съсредоточена основната част от населението и промишлеността на региона. Общия брой на селищата е 24 (в т.ч. обслужвани от „Водоснабдяване и канализация” ООД - Перник - 20 броя).ОБЩИНА РАДОМИР.

Община Радомир е втората по брой на населението и промишлен потенциал община в региона. Общия брой на селищата е 32 (в т.ч. обслужвани от „Водоснабдяване и канализация” ООД - Перник - 21 броя).ОБЩИНА БРЕЗНИК.

Община Брезник е третата по броя на население и промишлен потенциал в региона.Общия брой на селищата е 35 (в т.ч. обслужвани от „Водоснабдяване и канализация” ООД - Перник - 30 броя).ОБЩИНА ТРЪН.

Община Трън обхваща населените места от западния пограничен район. Общия брой на селищата е 52 броя (в т.ч. обслужвани от „Водоснабдяване и канализация” ООД - Перник - 32 броя).ОБЩИНА ЗЕМЕН.

Община Земен - Общия брой на селищата е 18 бр. (в т.ч. обслужвани от „Водоснабдяване и канализация” ООД - Перник - 14 броя).


ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ.

Община Ковачевци е най – малката община в региона, обслужван от Дружеството.. Общия брой на селищата е 10 бр. (в т.ч. обслужвани от „Водоснабдяване и канализация” ООД - Перник - 7 броя).Обхвата на питейното водоснабдяване на населението и обществените консуматори в края на 2014 година е 98,25 % от общия брой на населението на Област Перник.
Селища от обособена територия на ВиК дружеството от Област Перник през базовата 2014 г.не обслужвани от „ВиК”ООД-Перник :

Община Перник

 • с. Планиница

 • с. Селищен дол

 • с. Чуйпетлово

Община Брезник

 • с. Арзан

 • с. Билинци

 • с. Гоз

 • с. Долни Романци

 • с. Озърновци

Община Трън

 • с. Банкя

 • с. Богойна

 • с. Бутроинци

 • с. Велиново

 • с. Видрар

 • с. Горна Мелна

 • с. Горачевци

 • с. Докьовци

 • с. Долна Мелна

 • с. Къшле

 • с. Лева река

 • с. Лешниковци

 • с. Лялинци

 • с. Милкьовци

 • с. Неделково

 • с. Пенкьовци

 • с. Проданча

 • с. Студен извор

 • с. Цегриловци

 • с. Шипковица

Община Земен

 • с. Беренде

 • с. Одраница

 • с. Падине

 • с. Раянци

Община Радомир

 • с. Байкалско

 • с. Беланица

 • с. Бобораци

 • с. Горна Диканя

 • с. Долни Раковец

 • с. Драгомирово

 • с. Житуша

 • с. Кошарите

 • с. Поцърненци

 • с. Прибой

 • с. РадибошОбщина Ковачевци:

 • с. Слатино

 • с. Чепино

 • с.Сирищник


1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница