Водоснабдяване и канализация оод перникстраница4/7
Дата04.05.2016
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Планиране на градското развитие


Стратегия за развитие на Област Перник 2005-2015 г.

Мерки, свързани с изграждането на нова и рехабилитирането на съществуващата ВиК инфраструктура, са заложени в:

Приоритет ІІ: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура в средата за обитаване, създаващи условия за растеж.

Специфична цел ІІ.1. Усъвършенстване на условията на живот чрез рехабилитация на благоустроената среда.

Мерки:


 • Модернизация и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа и на пречиствателните станции;

 • Изграждане на водоснабдителна група „Раянци”;

 • Подобряване на управлението във водоснабдителната и канализационната системи.

План за развитие на община Брезник за периода 2007-2013 г.

Мерки, свързани с изграждането на нова и рехабилитирането на съществуващата ВиК инфраструктура, са заложени в:

Приоритет ІІ: Изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура.

Мерки:


 • Изграждане на пречиствателни станции, канализация и колектор - гр. Брезник, с. Ноевци, с. Велковци, с. Слаковци;

 • Изграждане на канализационни мрежи и локални пречиствателни станции в селата: Сопица, Непразненци, Гигинци, Кошарево, Бегуновци, Садовик, Режанци, Конска, Гърло, Красава, Ярославци;

 • Доизграждане, реконструкция и ремонт на водопроводни мрежи в общината – гр. Брезник и други селища; реконструкция на довеждащ водопровод в групата „Долна Секирна – Брезник”.

План за развитие на община Перник за периода 2007-2013 г.

Мерки, свързани с изграждането на нова и рехабилитирането на съществуващата ВиК инфраструктура : • Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителните мрежи – изграждане на допълнителни резервоари в населените места с проблеми; изграждане на нови водопроводи и реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа в селата Вискяр, Г. Бучино, Радуй, Раснек, Боснек, Лесковец, Планиница, Чуйпетлово и др.; довършване на голям брой започнати и недовършени водоснабдителни обекти.

 • Доизграждане на канализационните системи – разработване на етапна програма за канализация на малките населени места; поетапно изграждане на канализационни мрежи в селата, разположени в близост на гр. Перник и включването им в градската ПСОВ. В първия етап задължително се включват Кладница, Рударци и Драгичево; изграждане на канализация на населени места с локални пречиствателни станции.

 • Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителните мрежи – изграждане на допълнителни резервоари (кв. Изток, кв. Калкас, кв. Драгановец); ремонт и реконструкция на амортизираната водопроводна мрежа; разширение на ПСПВ.

 • Доизграждане на канализационните системи – изграждане на нови и реконструкция на съществуващи участъци от канализацията; реконструкция на колекторите към ПСОВ.

План за развитие на община Радомир за периода 2007-2013 г.

Мерки, свързани с изграждането на нова и рехабилитирането на съществуващата ВиК инфраструктура, са заложени в:

Приоритет 2: Комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната, културната, спортната и бизнес инфраструктура на територията на общината.

Под-приоритет 2.3. Модернизация и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа и пречиствателните станции.

Мерки:


 • Доизграждане на канализация в централната градска част на гр.Радомир и в квартал Върба.

 • Реконструкция на градския водопровод в гр.Радомир.

 • Рехабилитация на водопровод в с. Стефаново, с. Друган, с. Долни Раковец, с.Владимир, с. Негованци, с. Кондофрей, с. Старо село, с. Байкалско, с. Борнарево, с. Жедна, с. Касилаг, с. Гълъбник, с.Дрен.

 • Изграждане на канализация и пречиствателна станция в с. Стефаново, с. Друган, с. Долни Раковец, с. Владимир, с. Извор, с. Дрен, с. Горна Диканя, с. Долна Диканя, с. Гълъбник.

План за развитие на община Трън за периода 2007-2013 г.

Мерки, свързани с изграждането на нова и рехабилитирането на съществуващата ВиК инфраструктура, са заложени в:

Приоритет 2 : Изграждане на ефективна инфраструктура и качествена жизнена среда, която създава условия за растеж и заетост.

Мярка 2 : Подобряване и развитие на общинската инфраструктура за предоставяне на комунални услуги на населението – водоснабдяване, канализация и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.План за развитие на община Земен за периода 2007-2013 г.

Приоритет 2: Развитие и модернизация на инженерно-техническата инфраструктура.

Мерки:


 • Изграждане на довеждащо водоснабдяване за село Горна Глоговица.

 • Доизгражданане на водоснабдителна мрежа във високата зона на село Дивля. Изграждане на ново водохващане в м. „Змиярника” в село Жабляно.

 • Разширяване на канализационната мрежа в град Земен (ул. „Тервел”, ул.”Дълга махала”, ул. „Струма”).Търговски и индустриални дейности.


Промишлената дейност в областта е концентрирана в няколко големи отрасъла:

Добивната промишленост е представена от: • „ Мини Перник” ЕАД – Перник;

 • „Кариери и вародобив” АД и мина „Жабляно” АД – град Земен.

Преработващата промишленост е представена от:

 • Металургия – „Стомана-Индъстри” АД- Перник (производство на стоманени блокове, първични форми и линейни полупродукти от нелегирана стомана, горещовалцувани пръти и ковани леки профили и др.); „Радомир-Метали” АД – Радомир (производство на легирани и нелегирани стомани, изковки за резервни части, прокатни валци и суровина за изработката им);

 • Машиностроене и металообработване – „Струма” АД – Перник, „ИНКОМС – Токоизправители” АД – Перник, (производство на стартерни токоизправители, променливотокови стабилизатори, трансформатори и др.), „Минералмаш” АД – Перник (специализирано основно за производство на машини и съоръжения за добив и обработка на скалнооблицовъчни материали), „ЗГГМ” АД – Перник (производство на различни видове универсални стругове), „Солидус ООД” – Перник, „Бестехника ТМ” АД – Радомир (производство на машини и оборудване за металургията, минната промишленост, строителството и др.) „Галко” АД – Радомир (производство на метални конструкции за пътното строителство).

 • Производство на електро и топлоенергия – ТЕЦ „Република” - Перник и Топлофикация – Перник.

 • Хранително-вкусова промишленост – представена основно от „Сами-М” ЕООД – Перник, „Прим” ООД – Перник, „Колбасо” ООД – град Батановци (производство на кайма, малотрайни и сухи колбаси, месни полуфабрикати и др.), „ПуратосБюлгари” АД (производство на суровини и заготовки за хлебната и сладкарската промишленост) и „Бим Ас” ООД – Перник (производство на хлебни и сладкарски изделия).

 • Лека промишленост – представена главно от шивашки предприятия, като „Блу Поинт” ООД – Перник и др.

Регионалната икономика е моносекторна и с определящо значение на индустрията (добивна промишленост, металургия, енергетика и машиностроене), като основните предприятия са концентрирани в градовете Перник и Радомир. В резултат на това спадът в индустрията в резултат на кризата има много по-силен негативен ефект върху цялата икономика на областта.
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница