В. Пари 2 В. Телеграф 5 В. Телеграф 6страница9/10
Дата08.05.2016
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

26.11.2008 г., с. 2
Яне знае, че бивш от ДАНС стоял зад имот на Доган
Депутатът иска прокуратурата да „освети" и сделки на двама бизнесмени
СТЕФАН ТАШЕВ

Новата политическа двойка Яне Янев и Дими­тър Абаджиев поиска вчера прокуратурата да освети сделки на бившия шеф в ДАНС Иван Драшков с Ахмед Доган, на биз­несмените Георги Гергов и Красимир Дачев и строителните проекти на мюфтийството.

" Има факти, че другата известна на обществото резиденция на Доган в Рибарица не е негова, а е контролирана чрез под­ставени лица от бившия зам.-шеф на ДАНС Иван Драшков". Това обяви де­путатът Яне Янев след среща с главния прокурор Борис Велчев. Той и коле­гата му Димитър Аба­джиев внесли над 10 раз­лични сигнала до главния прокурор, сред които и този за Драшков.

Янев притежавал и ин­формация за опитите на Драшков да използва ДАНС за търговия с влия­ние.

" Получихме уверения, че военна прокуратура бързо ще приключи казу­са от нашия сигнал за дей­ността на Драшков в ДАНС и скоро ще има по­становление", каза още Янев. Абаджиев пък вне­съл данни, засягащи "близките до президента Първанов " олигарси" Георги Гергов и собстве­ника на "Свилоза" - Сви­щов, Красимир Дачев".

Сигналът срещу Дачев бил за измама със заем от Европейската банка за възстановяване и разви­тие. Този случай имал и международен отзвук.

Двамата депутати пои­скали цялостна проверка на приватизацията на

Пловдивския панаир. Те настояли прокуратурата да разследва как общин­ски парцел с къща в Ста­рия град е апортиран в смесено дружество с Георги Гергов, а после е прехвърлен в негова част­на фирма и с продажбата на парцела е закупена те­левизия "Евроком".

"Поискахме от главния прокурор Борис Велчев да разпореди цялостна проверка на финансовите потоци за изграждането на ислямски център и но­ва джамия в София. Ние му предоставихме инфор­мация, че първите 500 хил. долара за строежа са пре­ведени на Главното мюф­тийство.

Парите идват от ислямистки групировки. Раз­казахме и за процес на ис-лямизация в Родопите", съобщи Янев.


Снимка на две колони - Яне Янев и колегата му Димитър Абаджиев влизат на среща с главния прокурор Борис Велчев.


26.11.2008 г., с. 4
Гергов свързва удара с поста си в БСП
Дачев: Не знаех, че съм олигарх
Георги Герговсвързва сигнали­те на Яне Янев и Димитър Аба­джиев до главния прокурор е началото на политическата си ка­риера. Преди дни на конгреса на БСП той стана член на Висшия съвет на БСП.

„Това не е нещо ново за мен. очаквах го. Нормално е да мсгшеи маросват, досега да нямаха па­мук в ушите", каза Гергов. Биз­несменът не се притеснявал от евентуалните проверки на проку­ратурата. „Нека проверят, има си органи, ще си излязат резултати­те, ще замлъкнат, ще се хванат с друг, ще отидат друг да рекетират и това е", каза той.

„24 часа" потърси за коментар и другият засегнат в сигнала на де­путатите бизнесмен –собственика на ..Свилоза" Краси­мир Дачев.

„Не знаех, че аз съм олигарх. а Яне Янев е адвокат на Европейската банка за възстановяване и развитие, няма да коментирам по­добни глупости", лаконичен бе Красимир Дачев. „Твърденията на Янев са напълно неверни ", заяви пред „24 часа” и главният секретар на Главното мюф­тийство Хюсеин Хафъзов. Той отрече суми да са били превеждани за бъдещия ислямски комплекс от български или чужди съмнителни организации. Само през 2002 г. мюфтийството е получило средства от Организация Ислямска конференция за закупуване на земята от 27 дка в кв. Малинова долина. Хафьзов уточни сумата. Но и не отрече, че за строителството на комплекса вероятно ще разчитат на дарения от международната ислямска ор­ганизация.

Твърденията за процес на ислямизиране в Родопите Хафъзов определи като обида за мюсюлма­ните в България. ..Очевидно тези политици се дразнят, че ислямът има значение в обществото, а ние си вършим работата , каза той. И напомни, че от 20 г. се говори за радикални ислямски групи у нас. но такива все не се появяват. ..Зна­чи просто някой се опитва да на­сажда омраза", заключи Хафъзов.
Малка портретна снимка – Красимир Дачев
Малка портретна снимка – Георги Гергов


26.11.2008 г., с. 4
Дават на Сертов „Супер Боровец"
Сигнал до шефа на ДАНС Петко Сертов ще връчат днес природозащитниците от коалиция „За да остане природа в България". Те ще дадат на агентите документи

за незаконно строителство и далавери при замени на гори от държавния фонд.

26.11.2008 г., с. 6
2000 лв. гаранция за Халвата
СТЕФАН ТАШЕВ

Състав на Софийски апелативен съд на­ложи вчера мярка за нео­тклонение парична гаранция от по 2000 лева на сочения за дясната ръка на братята Маргини Христо Халваджиев-Халвата и на бодигарда му Ве­селин Иванов.

Двамата бяха арестува­ни на 14 ноември в Пловдив по обвинения за манипули­ране на търгове за горива за Медицинския универси­тет в града под тепетата и в община Златоград.

Обвиняеми по това раз­следване са бившият зам.-кмет на Златоград Венцис­лав Кутев и помощник - деканът на Стоматологичния факултет Васил Будев.

Преди седмица Софий­ският градски съд наложи на Халваджиев и Иванов мярка за неоткло­нение "подпи­ска". "Апелативните съдии обаче са счели, че двамата са с чисто минало и няма опасност да ;се укрият", обяви вчера след заседанието адвокатът на Халваджиев Лъчезар Taков.

Халваджиев, който сочен за дясната ръка на братята Маргини в Смолянския регион, се зани­мава със строителен и застрахователен бизнес.

Това ще е първият от по­редица сигнали, обясниха ек-лозите. Той ще е за планове­те за строеж на нови ски ку­рорти като „Супер Боро­вец", „Супер Паничище" и „Супер Перелик".26.11.2008 г., с. 5
Още 772 места „синя зона" и 25 трамвая
Нови 772 места, 53 от които за хора с увреж­дания, разкрива утре Сто­личният общински съвет по идея на зам.-кмета по транспорта Александър Цветков.

Платено ще е паркира вече по централните улици „Будапеща”, „Бенковски” „Веслец” „Искър”, „Славянска” , „Ив. Вазов”, „Х. Димитър”,„Владайска", ..Парчевич". „Здраве”. „Ивайло", „Юрий Венелин". Търг за 25 трамвая с нисък под ще обяви об­щината със собствени средства или пари от приватиза­ция. ..Електратранспорт пък открива наддаване за терена на „Цар Борис ІІІ” където се помещаваше закритата фирма „Трамкар”.

26.11.2008 г., с. 8-9
Губим € 220 млн. , 340 млн. под въпрос
Брюксел оцени, че въпреки плана на кабинета рискът от измами е сериозен
ЙОВКА ДИМИТРОВА, Брюксел

Еврокомисията отне 220 млн. евро от парите, пред­назначени за България, и остави във фризера още 340 млн.

Неофициално обясне­нието е заради нежелание­то на правителството да признае, че проектите се дават с партиен натиск, за­ради многобройните нару­шения и липсата на кон­кретни резултати в контрола и управлението на еврофондовете.

Според експерти, които познават детайлите на това решение, Майкъл Лий, шеф на дирекция "Разши­рение " в Еврокомисията комисията по евроразширение, е обвързал удара срещу нас с липсата на осъ­дителни присъди на висши чиновници.

Говорител на комисията заяви вчера в Брюксел, че макар правителството да е предоставило план за спра­вянето с проблема, да е променило законодател­ството и да е наело външни одитори, набелязаните мерки са все още само обещания

и липсват конкретни ре­зултати. Поради което ри­скът за измами и конфликт на интереси все още е твър­де висок. Еврокомисията се решава на санкция в по­добен размер за първи път в 50-годишната си история.

Парите са по предприсъединителната програма ФАР и бяха замразени през юли като част от санкции­те от 825 млн. евро, нало­жени заради злоупотреби­те и слабите резултати в борбата с корупцията.

Еврокомисарят за раз­ширяването Оли Рен, кой­то отговаря за предприсъединителните фондове, зая­ви, че е бил

принуден да прибегне

към санкцията, за да

защити парите

на европейските, включи­телно и българските данъ­коплатци, тъй като неред­ностите не са отстранени и не са назначени хора, които да са в състояние да боравят със средствата.

„Много съжалявам за то­ва решение, защото България постигна икономиче­ски успех и е много ангажи­рана, но трябва да играем по правилата", заяви той (виж интервюто).

Рен изтъкна 3 причини за решението си:

- големият брой нередно­сти и открити нови наруше­ния,

- липсата на адекватни мерки за премахване на по­литическия натиск при от­даването на проектите,

- многобройните разслед­вания, водени от европей­ската агенция за борба с из­мамите ОЛАФ.

Еврокомисарят отказа да обясни какво разбира под политически натиск, но призна, че той е свързан с конфликт на интереси. Според източник от коми­сията Брюксел бил особено разочарован, че правител­ството не желае да признае

съществуването на пробле­ма с наличието на полити­чески натиск и да накаже виновните.

„Ние не можем да сочим с пръст, това е работа на ва­шето правителство", заяви източникът, който не по­жела да бъде цитиран.

Брюксел отказва

и да възстанови

акредитацията

на двете агенции

- във финансовото и регио­налното министерство, кои­то оперират с ФАР. Тя им беше отнета през февруари заради липсата на прозрач­ност и контрол на харченията.

В резултат ще бъдат за­сегнати неколкостотин проекта главно за трансграничното сътрудничество, укрепване на институциите, ремонт на пътища и туне­лът при Дупница, които трябваше да се изплатят с отнетите 220 млн.

Останалите 340 млн. евро по ФАР, за които има склю­чени договори, няма да бъдат отпуснати, докато пра­вителството не предостави убедителни резултати, че може да харчи разумно па­рите. Крайният срок за по­лучаването на тази сума е 31 декември 2009 г.

„Днес не е най-щастливи­ят ми ден като еврокомисар, но трябваше да действам, защото рискът, че нередно­стите могат да се повторят, е прекалено голям", заяви Рен, който препоръча Бъл­гария за член на ЕС преди 2 г. Финансирането по ФАР на 10 пътни проекта беше спряно превантивно от бъл­гарската страна заради съ­мнения за конфликт на ин­тереси и след двата одита на "Кей Пи Ем Джи".

Става дума за ремонти на шосетата Симитли-Разлог, Разлог-Садово, обхо­ден път на Дупница, път до ГКПП Рудозем, път от Ново село до магистрала "Марица", Плевен-Никопол, Дупница-Кулата, Монтана-Лом и Соколовци-Средногорци.

Десетте проекта са на обща стойност 91 млн. евро. За 3 от тях сроковете са изтекли, при останалите парите са усвоени на 80-90%. Държавата дори ве­че отпусна от бюджета средства за допълнително финансиране. Има вероят­ност да връщаме около 10 млн. евро.

Имаше забележки за ло­шо подреден архив и липса на документация и на ад­министративен капаци­тет.

Безпокойството за лип­сата на архив е преувеличе­но, категорични бяха през лятото строителният ми­нистър Асен Гагаузов и за­местникът му, натоварен с програма ФАР, Савин Ко­вачев. Гагаузов коменти­ра, че липсата на акредитация ще ни попречи да дого­варяме нови проекти за бъ­дещо финансиране по ФАР, но администрацията ще се насочи към опера­тивните програми.


Снимка на две колони - След спирането на парите за втората тръба на тунела край Дупница през лятото проблеми се проявиха и при старата, строена през 70-те години.26.11.2008 г., с. 8
Искаме действия, и то убедителни

ЙОВКА ДИМИТРОВА

- Г-н Рен, какви са пропуските, които ви накараха да действате толкова безпрецедентно спрямо Бълга­рин?

- Анализът ни показа прекалено много нередности, включително и нови. Рискът от политическа намеса не бе изцяло признат от властите, а това е първата стъпка за отстраняването на проблема. Освен това има и голям брой разследвания на ОЛАФ. Липсата на конкретни резултати и ефективни мерки създава риск, че подобни нередности ще се повтарят. За да го предотвратим, решихме да продължим действието на мерките.

- Какво разбирате под политическа намеса?

- Всички знаем какво е политическа намеса. Не е удобно да влизам в подробности и да назовавам отделни лица и фирми.

- Все пак какво имате предвид под политически натиск?

- Това е нещо, което службите ни установиха. Първата стъпка към решаването му ще е признаването на съществуването на този проблем, което искаме от| българските власти.

- За конфликт на интереси ли става дума?

- Двете неща са свързани.

- Комисията има проблеми с България от години. Какво ви дава основание да смятате, че сега ще има. промяна?

- Признавам, че това не е най-приятният ден от живота ми, защото България постигна икономически успех. Тя е ангажиран и конструктивен член на ЕС. Но трябва да играе по правилата. Надявам се, че плановете за действие ще бъдат осъществени и ще доведат до: резултати, а също и че наскоро промененото законо­дателство също ще помогне за това.

- Смятате ли, че българските власти разбират какво искате от тях?

- Имам много добра комуникация с правителството, с премиера Станишев и министрите. Става дума за действия, чрез които да бъдат отстранени проблеми. Действия, които са достатъчно убедителни.

- Настоящата икономическа криза не е ли най-лошо избраният момент да съобщите на България, че няма да получи пари, на които разчита?

- Ситуацията е много тежка, но ако фондовете на ЕС не се разходват правилно и ефективно, наше задълже­ние е да предприемем действия.

- Казвате, че не е най-щастливият ви ден, но вие препоръчахте приемането на България и Румъния. Смятате ли, че нещата се развиват в правилна посока?

- На 1 януари 2007 г. в София се чувствах много горд от успеха на България да влезе в ЕС и доволен от моя принос за това. Още се гордея с това си постижение.

(Използвани са въпроси и на други медии.)
26.11.2008 г., с. 8
Санкцията била прекомерна
Мерките и аргументите в писмото на Опи ген са прекомерни, това заяви зам.-шефът на НДСВ Илия Лингорски. Тези мерки са прекомерни, защото дублират вече наложени ни преди такива, допъл­ни и говорителят Станимир Илчев. Той нарочи за виновник за ситуацията све­товната криза. Тя произведе втория лош шанс за страната ни, първия си го направихме ние сами, допълни Илчев.

Не мога да скрия разочарованието си от негативното решение на Европейска­та комисия. Очаквам да видя конкретните аргументи, които стоят зад него, каза министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова. Според ней страна­та ни е направила доста, за да бъдат върнати акредитациите на двете агенции по ФАР - е строителното и финансовото ми­нистерства. Ставало дума за серия от проверки, смени на кадри и външни одити.

„В областта на правосъдие и вътреш­ни работи вече имаме и първите присъ­ди са. злоупотреба с предприсъединителни средства. Внимателният анализ на аргументите на комисията трябва да ни помогне при бъдещата работа със структурните средства", посочи още Грънчарова.

„В условията на разгаряща се криза правителството загуби безвъзвратно над 500 млн. евро и много работни ме­ста. Това е тежка присъда за лошото управление на България с горчиви по­следици за нейните граждани. Изходът е само един. Оставка на провалилото се правителства след гласуването на бюджета - предсрочни избори', заявяха от ДСБ.

Няма да коментирам, докато не се върне г-жа Плугчиева и не получа офи­циална информация. Това заяви пред журналисти министърът на регионал­ното развитие Асен Гагаузов.
Снимка на една колона - ГЕРГАНА ГРЪНЧАРОВА26.11.2008 г., с. 9
Меглена Плугчиева, вицепремиер:
Несправедливо е, ще го докажа с факти!
Не бива да се обвързват действията на правителството с проблемите на съда

- Г-жо Плугчиева, как­во се случи - никой не очакваше подобен саблен удар от Брюксел?

- Крайно несправедли­во решение, дълбоко съм разочарована! Повярвай­те, това не е емоционална реакция. Ще го подкрепя с факти и ще го докажа на тези, които взеха това решение.

През последните 6 месеца служителите в двете агенции положиха изклю­чителни усилия, за да могат да отстранят допусна­тите през годините слабости. Последната мисия на ЕК в България оцени постигнатия напредък.но явно краткото време от половин година се е оказало недостатъчно, за да се дадат достатъчно доказателства и да бъдат възстановени акредитациите.

В отговор на критиките на ЕК Министерският съ­вет прие план за действие за отстраняването на про­пуските. Той доказва ка­тегоричната воля за раз...ване на допуснатите нарушения и търсене на отговорност. Направихме сериозни кадрови и струк­турни промени. Мисиите, които идваха от Генерал­на дирекция "Разширява­не", бяха категорични, че не са очаквали такъв на­предък и толкова свърше­на работа за подобен кра­тък период.

- Но Оли Рен призова­ва кабинета да признае за политически натиск -за какво става дума?

- Не знам за какво става дума - има противоречие в позициите на различни експерти в Брюксел.Само преди дни шефът на ОЛАФ Франц-Херман Брюнер отбеляза в София значителен напредък за последните няколко месе­ца. В Брюксел не са довол­ни от липсата на присъди. Не съм съгласна обаче действията на правител­ството да бъдат зависими от работата на тази неза­висима власт, каквато е съдът.
Снимка на една колона – без текст


26.11.2008 г., с. 9
Девня цимент" спира износа си

за САЩ и Турция заради кри­зата. Заводът свива с 20% производството и ще доставя цимент основно у нас.

26.11.2008 г., с. 8
Отпушват пътя за Варна
На 3 декември ще се от­вори движението от София за Варна при Ябланица, къ­дето се строи мостът на пъ­тен възел "Коритна".Това съобщиха вчера от пътна­та агенция след проверка на Обекта.

За това са поели ангажи­мент фирмите изпълните­ли "Мостстрой" и "Път-строй 92". Продължава ра­ботата при с. Брестница, Ловешко. Дотогава движе­нието към София ще пре­минава еднопосочно през Златна Панега.
26.11.2008 г., с. 11
Нападаш с киселина -значи си готов да убиваш
Спецекип трябва да разследва тези престъпления
АТАНАС ГЕБРЕВ*

Съчувствам на хората, които пострадаха от напа­дения с киселина, и на се­мействата им.

Знам какво им е, колко много болка и страдание има. Съпругата ми Светла­на Гебрева бе залята с кисе­лина - покушението бе свързано с работата й в Ди­рекцията за национален и строителен контрол. (Б.р. -Гебрева бе нападната на 17 декември 2001 г. по светло пред входа на сградата на агенцията на столичния пл. "Македония". Пет ме­сеца след атентата тя по­чина.)

Изгарянето е ужасява­що, отразява' се на всички близки, но трябва да се пре­живее.

Всички трябва да са сплотени около пострада­лия.

Да лиснеш киселина в ли­цето на друг човек, е пре­стъпление, което би след­вало да се приравни към убийството. Щом си скло­нен да го направиш, значи си готов да убиваш. Спосо­бен си на това!

Тези престъпления заче­стиха, но не са изключение от общото, което става в държавата.

Ако първите бяха разкрити,

нямаше да има толкова много нападения сега.

Време е този кошмар да спре, да се обърне особено внимание на разкриваемостта, виновните да стиг­нат до съд и да получат на­казания.

Като юрист смятам, че това престъпление е като всички други. Но за раз­криването му трябва да ра­ботят хора с повече опит, първоначалните следстве­ни действия да се изпипват много внимателно и про­фесионално.

Добре е да има специали­зиран екип, който да рабо­ти по този вид престъпления, да прави огледи на ме­стопроизшествието, да се изземат веществени дока­зателства, после да се вод­ят разпити и т.н. Да не се разчита само на дежурния дознател с половин или ед­на година опит.

Санкциите за нападате­лите също трябва да бъдат завишени. От гледна точка на закона извършителите могат да бъдат подведени под отговорност за нанася­не на средна или тежка те­лесна повреда. В момента за тежка телесна повреда се предвиждат от 3 до 10 години затвор.

За разлика от други на­ранявания от изгарянето с киселина се търпят много повече болки и страдания. Пострадалият не може да се възстанови никога отно­во такъв, какъвто е бил преди.

Нужен е и

контрол върху

продажбата на сярната

киселина


Сега тя безпроблемно може да се купи отвсякъде. Свободният достъп трябва да се ограничи, трябва да се знае кой я купува, в каква връзка, продажбите да се извършват на ограничени, известни места.

Тези престъпления се из­вършват от хора, които не зачитат човешкия живот. Само с общи усилия можем да ги спрем.

*Атанас Гебрев е про­курор във Върховната касационна прокуратура, бивш военен съдия26.11.2008 г., с. 15
Проектът още се бави
ДИМА МАКСИМОВА

В началото на октомври фонд за недвижими имоти "България" се отказа от услугите на арх. Георги Янев, който уличи в корупция двама шефове от пътния фонд. Проектът е за смяна на предназначението и строеж на складове върху 203 дка земя край великотърновското с. Леденик.

На 2 октомври представителите на фонда адвокат Константин Ризов и Иво Петрушев пристигнаха с архи­текта във Велико Търново, за да изясняват причините за бавенето на строителните книжа. Главният архитект Елена Абаджиева обясни, че става дума за грубо несъответствие между плановете за застрояване и регулация и неизпълнени предписания.

Срещата завърши с конфликт между арх. Янев и адво­кат Ризов. Ден по-късно инвеститорите се обадиха в кметството, че доскорошният партньор на архитекта -Георги Григоров, е оторизиран да движи преписката за земята край главния път София - Варна.

"Отстранил съм всички графични несъответствия между ПУП-а и схемите за ВиК и елинсталациите, както и забележките за организацията на движението", увери вчера Григоров.

Предстои проектът да бъде вкаран в областната дирекция "Земеделие и гори" за промяна предназначението на земеделските земи. Процедурата по одобряването на строителните книжа ще приключи до началото на следващата година, ангажира се главният архитект на Търново.


Снимка на една колона - Земята край Велико Търново, чийто статут трябваше да съгласува арх. Янев


26.11.2008 г., с. 17
Де са българските HiTech*?
В коли и яхти на елита
Да бяхме дали военни терени за филиали на световни фирми вместо на „наши хора"
Арх. ПЕТЪР ДИКОВ

Наскоро един социо­лог (май такъв го наричаха) каза, че българският народ не заслу­жава хората, които го управляват. Те - високообразо­вани, интелигентни, умни, а народът прост. Вероятно по тази логика този народ си заслужаваше Тодор Живков - човека с каскета и незавършеното средно

Понеже днешната тема са j високите технологии, а мое­то поколение го свързваше с родното място на Живков (все пак първите компютри се казваха "Правец"), зато­ва започвам така този мате­риал.

Защото недообразованият Тодор Живков насочи към родното си място производство на компютри. Не като активните борци от Разлог - комбинат за целулоза, и от Пирдоп и Златица - медодобивен комплекс. При Тодор Живков стра­тегически бяха новите тех­нологии - дискови запаметя­ващи устройства, компю­три, софтуер, фармация и Електроника. И досега се го­вори как в реч при открива­ме на модерно предприятие казал: "...тази година завод за полупроводници, догоди­на за цели проводници...".

Сега обаче нашите висо­кообразовани управници обявяват за стратегически производства на България черната металургия, цимен­товото производство, теж­ката химия. Което за "Кре­миковци" например след поредното отлагане на въ­проса със замърсяването би звучало

"тази година оранжеви

пушеци, догодина

червени"


В учебниците пише, че малките държави, за да са успешни, трябва да разви­ват високотехнологични производства в малки серии - справка Швейцария. . I Какво направи нова, де­мократична България, за да продължи това, което бе за­почнато (и то много добре) по времето на социализма в областта на високите техно­логии:

• Фалирахме почти всички предприятия, свър­зани с модерни технологии (това "почти" е само от не­сигурност в статистиката). Някои от тях ликвидирах­ме трудно и с много упори­ти усилия - справка ДЗУ-Стара Загора.

• Систематично унищо­жихме всички научни звена и развойни бази (тук нямам колебание за думата всич­ки).

• Доведохме до мизерно съществуване образование­то и научните кадри в уни­верситетите и БАН.

• Станахме един от най-големите донори на кадри за високотехнологичните центрове в Западна Европа и САЩ. Едно от малкото, което остана са софтуер­ните фирми, в които

български специалисти работят на ишлеме

(тази красива дума) за за­падни компании. Само дето не се дължи на мъдрото българско управление, а на мениджмънта на западните фирми. Освен това говорят, че желанието на големи за­падни фирми за ангажиране на български специалисти по софтуер има и друго обяснение - да им бъде даде­на работа, за да

не се занимават с производство на ; компютърни вируси

Убеден съм, че няма та­кава държава в света, която да разпилее за толкова кратко време това богат­ство в сферата на високите технологии, каквото Бъл­гария бе започнала да създа­ва (и като производствена база, и главно като кадри).

Да сте чули н£що да се го­вори за високите техноло­гии у нас в последните 20 г.? Освен за високотехноло­гичните автомобили и яхти на така наречения българ­ски "елит".

От БАН твърдят, че у нас науката е най-ефективна в цяла Европа - при жълтите стотинки, които се инвести­рат, резултатите са впечат­ляващи. Но нашите учени, особено младите, бързо бя­гат на Запад. И то не толко­ва за заплатите (колкото и да не ни се вярва, но учените ни за разлика от много дру­ги са наистина патриоти), колкото защото в България нямат възможност да разви­ват и реализират идеите си.

И къде ли биха могли? Да сте чували IBM, SISCO, SONY, PHILIPS, NOKIA да имат филиали в България? Може обаче да проверите в съседна Румъния или в Тур­ция, или в Гърция.

Защото държавата

можеше да подари например военни терени

на тези фирми, за да дойдат в България. Но къде-къде по-изгодно е тези терени да се "продадат" или заменят от "наши" хора!

Някой чиновник или по­литик ще спечели някой и друг лев. Държавата може­ше да инвестира в лабора­тории и наука (поне да за­пази наличното). Но къде по-добре е да се купят мно­го нужните ни корвети - те, другите, нали знаят как се правят високотехнологич­ни изделия. Но пък ние имаме "висок икономиче­ски ръст" и "макроиконо­мическа стабилност".

Поне в медиите напосле­дък почнаха да се появяват спомени за български ви­соки технологии.

Слушах наскоро по една телевизия как сме правили печатни платки и една мал­ка частна фирма ще опита на основата на тази техно­логия да прави соларни клетки за фотоволтаични инсталации.

По българска технология са правили космически аг­регати, сега ни уведомяват, че наши учени се опитват в субсидирани от ЕС разра­ботки да се внедрят техни детайли.

А ние продължаваме главно да внасяме и дефици­тът във външнотърговския

баланс непрекъснато расте. Изнасяме без пари и (все още) суровини, и хора, а то­ва е невъзстановим ресурс, който ни поставя за съжале­ние необратимо в условието високите технологии все по­вече да се превръщат в смътни спомени от минало­то. Жалко!
*Високи технологии
Снимка на три колони - Серийното производство на първия бъл­гарски компю­тър "Правец 16" започва през 1985 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница