В. Пари 2 В. Телеграф 5 В. Телеграф 6страница5/10
Дата08.05.2016
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

26.11.2008 г., с. 12-13
Вземаме си уроци от бедствията, но бавно
Васил ГАРНИЗОВ

Зимата дойде и предизвика миникриза в София и в части на За­падна България. Това пък ни при­помни една сериозна серия от кри­зи и неблагополучия от началото на годината. Като цяло 2008-а не бе съвсем благосклонна към Минис­терството на извънредните ситуа­ции: януарският сняг блокира голе­ми части от страната, през юли гърмяха складовете за боеприпаси в Челопечене, а през ноември срав­нително скромни земетресения паникьосаха София.

По всичко изглежда, че тези уро­ци са подтикнали властта да усъ­вършенства действията си при из­вънредни ситуации. Най-сетне с решение на МС се създаде Коорди­национен щаб към министъра на извънредните ситуации. Като че ли приключи и изграждането на национална система на тел. 112.

Все пак щабът все още не е действал в реална кризисна обстановка, а и отсега могат да се преду­сетят някои предстоящи пробле­ми: има ли заповед на премиера, с която да са определени поименно членовете на щаба; защо не са включени ръководителите на На­ционалната агенция „Пътна ин­фраструктура" и Червения кръст; министърът на отбраната е вътре, но защо няма представител на Ге­нералния щаб - органа, който реал­но взема бързи оперативни реше­ния. Преките началници на Бърза помощ и пожарната са също не­пряко представени в щаба и ще трябва да получават разпорежда­ния от министър или зам.-министър, с което се удължава веригата в координацията и времето за реакция.

Като цяло координационният характер на щаба може да предста­влява пречка, доколкото във вре­ме на криза хоризонталните взаи­модействия трябва да бъдат заменени с оперативно единоначалие. Затова и Националната система „112" все още не е доказала своята оперативност, което се видя при критичните ситуации с взривовете и земетресенията в София.

Освен това все още липсват: пра­вилник за прилагане на Закона за управление при кризи, национална система за управление при кризи, национален план за действие и на­ционална програма за превенция на кризи. Тези липси може и да не са фатални, ако правителството е направило анализ как се е реагира­ло при бедствията в периода на не­говото управление от 2005 г. насам. И е отчело слабите места в систе­мата. А те са:

• Комуникацията и координа­цията между МВР и районните управления на пътищата. Слу­чилото се на магистрала „Тра­кия" в събота, когато Национал­на агенция „Пътна инфраструк­тура" не успя да изчисти маги­стралата, КАТ не успя да спре автомобилите с летни гуми, как­то и не успяха да се координират помежду си (отнася се и до Пер­нишкото шосе) може да се по­втори

• Комуникацията и координа­цията между Червения кръст, Гражданска защита, МВР и районните управления на пъти­щата по време на януарската криза. Тогава се оказа, че Черве­ният кръст или не знае, или не може да достави одеяла, топли напитки, гориво или временен подслон на хората в блокирани­те автомобили.

• Комуникацията и координацията между централна и местна власт -" София при взривовете, когато министър и кмет взаимно се нападаха за несвършена рабо­та, докато осколки все още до­стигаха Околовръстното.

• Комуникацията и координа­цията между областните управи­тели, които често нямат добра връзка помежду си.

^ Комуникацията и координа­цията между цивилни институ­ции и армия в случая с взривени­те боеприпаси, когато се оказа, че войската или не знае, или не иска да каже на цивилните за какви количества взривни веще­ства става дума.

• Комуникацията и координа­цията между министерства, областни управители и кметове при почистването на речните ко­рита и действията при наводне­ния.

• Комуникацията и координацията между Министерството на извънредните ситуации (МИС) и сеизмолозите, което доведе до бавна реакция при последните земетресения. Тогава информа­цията дойде късно, медиите се осведомяваха от Средиземно­морския сеизмичен център във Франция, а властта призоваваше да не се поддаваме на паника и едновременно с това инструк­цията на МИС внушаваше, че трябва да напуснем домовете си.

Като цяло бързината на реак­цията на МИС през изминалата година бе проблем. Може би не й върви на госпожа Етем и бед­ствията често я сварват неподго­твена, но по дефиниция истин­ското бедствие връхлита без предупреждение.

Затова при криза обществена­та тревога изисква силен лидер с бързи и недвусмислени реакции.

Вместо това и при земетресения­та, и при взривовете, и при снего­валежите министерството раз­чита на неубедителните и закъс­нели реакции на своя говорител. Проблемът е в това, че по дефи­ниция „говорителят говори", а не действа, а при кризата е особе­но голяма нуждата именно от действени личности.

Или в резюме - няма съмнение, че през изминалата година властта е положила някакви уси­лия за подобряване управление­то по време на критична ситуа­ция. Но начинът, по който се реа­гира само през последния месец -на земетресението и при първия сняг, показва, че още сме доста далеч от високия стандарт на управление и сигурност. Пости­гането му минава през прост и откровен анализ на миналите не­сполуки и действия за тяхното преодоляване.


26.11.2008 г., с. 14
Какво се ре в една партийна програма
Александър БОЖКОВ

Четиридесет и седмият конгрес на Българската со­циалистическа партия прие нова партийна програма. Старата вече не била ак­туална. Което предполага, че новата е актуална и мо­дерна. Седнах да я чета. Изморително упражнение. По­степенно, обаче, започнах да намирам занимателни текстове. Като този напри­мер:

„Но преходът в Бълга­рия доведе до дълбоко со­циално разслоение, кое­то поражда новите со­циални конфликти. Бед­ността и безработица­та, престъпността, неграмотността и боле­стите се превръщат в остри проблеми с дълго­трайни последствия. Мизерните равнища на доходите днес - заплати и пенсии - са тежката со­циална цена, която хора­та на труда от града и селото, мнозинството специалисти и служите­ли платиха и продължа­ват да плащат за парич­ната и финансовата стабилизация след 1997 г."

Това е крайно интересно заключение. БСП в този текст за първи път, макар и с усукване, си признава, че мизерните доходи на хората днес са пряк резултат от ка­тастрофата на Виденовото управление. Единадесет го­дини след 1997, валутният борд поддържа стабилност, но не може да компенсира огромния срив от 1996 годи­на. БСП управлява в послед­ните три години, но се оказ­ва неспособна да измисли нещо различно от установе­ните от СДС правила.

Като не може да намери оригинален път напред, тази партия винаги се връща на­зад. Ето още един ключов цитат от програмата на БСП:

„Още преди повече от столетие и половина в „Комунистическия мани­фест" Маркс и Енгелс разкриха помитащата всякакви прегради мощ на глобализиращата се капиталистическа сис­тема, посочвайки, че чрез експлоатацията на световния пазар бур­жоазията превърна производството и по­треблението на всички страни в космополитически. На мястото на старото местно и на­ционално самозадоволя­ване и затвореност се появява всестранна раз­мяна и всестранна зави­симост на нациите една от друга."

Авторите на програмата не са устояли на изкушение­то да се върнат към това, което са учили и повтаряли в продължение на десетиле­тия. През последните девет­надесет години ги беше срам да споменават Маркс и Енгелс, правеха се на мо­дерни политикономисти. Днешното им позоваване на „Комунистическия мани­фест" е важен знак. В БСП комунистическите дивотии не са забравени и социали­стите са готови да се превър­нат обратно в комунисти при всеки удобен повод. А днес има повод - световната кри­за:

„Съвременният тип глобален капитализъм се отличава с дефицит на демокрация и справедли­вост, води до рязко нара­стване на поляризация­та в света и в отделни­те страни. Поради това

той спъва постигането на свободен и солидарен свят, изостря стари не­справедливости и създа­ва нови; поражда опасно развитие на паралелна­та власт и растящо влияние на организира­ната престъпност и ко­рупцията."

Внимателно прочетете този пасаж. С него БСП се опитва да свали от себе си, от своите „родители" БКП и Държавна сигурност отго­ворността за създаването на мутренските структури, за генезиса на новобогаташите, за все по-открито афи­ширащите се като водещи политици в левицата местни олигархчета. Според авто­рите на програмата причи­ната за развитието на орга­низираната престъпност и корупцията отново, както едно време, е в световния империализъм, тук актуал­но наречен „съвременен тип глобален капитализъм". Вижте сега каква е реалната заплаха за нас от този гло­бален капитализъм:

„В тези условия нацио­налните държави са из­правени пред перспекти­вата да се превърнат в обикновени територии, които се конкурират за инвестициите на глобалния капитал. Безпрепят­ствената мобилност на капитала изземва лосто­вете на отделните дър­жави за коригиране на со­циалните несправедли­вости."

Този цитат от програмата е интересно да се чете заед­но с един пасаж от доклада на Сергей Станишев пред конгреса, в който той се хва­ли, че управлението на БСП успешно е превърнало Бъл­гария в „територия на инве­стициите на глобалния капи­тал". Ето какво казва пре­миерът:

„След нашия неуспех от средата на 90-те го­дини над БСП тегнеше

подозрението, че не умеем да управляваме в съвременна пазарна сре­да, че заради социални ан­гажименти ще подложим на риск финансовата стабилност, че не можем да създаваме добра биз­нес среда. Ние опровер­гахме тази мантра.

От началото на манда­та в страната са привле­чени 19 милиарда евро преки чуждестранни ин­вестиции - много повече от всички предходни пра­вителства, взети заед­но."

Вече ясно се забелязват шизофреничните елементи в програмата, която е писа­на тъкмо от тези хора, които понастоящем управляват държавата. Министърът на икономиката и енергетика­та Петър Димитров, член на ръководството на БСП, ед­нолично предложи и нало­жи, с помощта на Сергей Станишев, преди малко по­вече от година, в Хисаря ли беше, в Катарино ли беше, въвеждането на „плоския" данък. Всички помним поне това. Но програмата на БСП е на друго мнение:

„Но ние отхвърляме разбирането, че „плоски­ят данък" и фискалните рестрикции създават по-голяма справедли­вост и солидарност. На­против - смятаме, че не­зависимо от корективи и компенсации, те продъл­жават да задълбочават социалната диференциа­ция и поляризация, огра­ничават ресурсите на държавата и общините за активна социална по­литика, за достъпни пу­блични услуги.

Ето защо след периода, необходим за пълноценна европеизация на иконо­миката и „изсветляването" й с помощта на про­порционалния данък, в края на предстоящия че­тиригодишен период ще

извършим анализ на ре­зултатите и оценка на възможностите за по-пълно прилагане на да­нъчни политики, основа­ни на принципите на со­лидарно общество и при­носи към фиска, съраз­мерни с доходите и иму­ществото на граждани­те, в т. ч. и чрез плавен преход към прогресивно данъчно облагане."

Забележете тук един скрит акцент. Признава се, че с плоския данък икономи­ката изсветлява и се европеизира, но БСП очевидно не харесва подобно разви­тие и ще ги премахне при първа възможност. С пре­текст, както обикновено, за солидарност и социално ра­венство.

И други ревизии в иконо­мическата политика пред­вижда БСП. Приватизация­та винаги е била трън в очите на редовите членове на пар­тията, въпреки че висшето ръководство никога не е въз­разявало да участва в нея. Но по-сладко от приватиза­цията за БСП винаги е било да контролират големи дър­жавни монополи, от които се краде най-безболезнено. Затова в програмата социа­листите се връщат към една доскоро позабравена мантра от началото на прехода:

„Необходима основа на политиките за растеж и модернизация е постига­нето и поддържането на реална равнопоставе­ност между частната и държавната и общинска­та собственост; разви­тието на кооперативна­та форма на стопанисва­не. Въз основа на такава равнопоставеност след­ва да получат широко развитие различни фор­ми на публично-частно партньорство както в отраслите на икономи­ката, така и при публич­ните услуги."

Доказателства за тази те­за отново се търсят при не­благополучията на днешна­та световна криза. Авторите на програмата от една стра­на се хвалят с високия ра­стеж от последните години (дело сто процента на част­ния сектор), но от друга стра­на продължават да си пеят старата песен:

„Сегашната неолиберална политика и у нас има за свой първоизточ­ник Вашингтонския кон­сенсус, чиито основопо­лагащи начала са парите, пазарът и приватиза­цията. Наложената до­гма „държавата е лош стопанин" и кривораз­браният либерализъм вместо градивна пазар­на конкуренция породиха паразитен, консумати­вен тип капитализъм. При него стремежът към бърза и лесна печалба, укриването на данъци, безгрижието за правата на трудовите хора взеха връх над социалните от­говорности и на работо­дателите, и на държава­та."

Да видим обаче как БСП си представя ролята на дър­жавата като добър стопа­нин. Според програмата в министерството трябва да се разработят и после да се изпълняват конкретни поли­тики в конкретни сектори:

„Конкретен израз на програмирането на ико­номиката следва да ста­нат ясно дефинирани ин­дустриална и експортна политика. Чрез тях да се осигури генерирането на високи нива на добавена стойност в индустриал­ния сектор, в частност в преработващата про­мишленост и в производ­ството на електроенер­гия от традиционни и от възобновяеми енергийни източници, а в сектора на услугите - в сферите на информационните технологии и туризма."

Прочетете още веднъж подчертания от авторите текст. Те вече са решили кои са приоритетните сектори за България. Преработваща промишленост, информа­ционни технологии и туризъм. Толкова. Отново някой партиен деец или чиновник знае по-добре от предприе­мачите, от организациите на бизнеса и от браншовиците кое трябва да се развива ускорено?! кое не. Тази иконо­мическа политика вече сме я играли, и то с плачевни ре­зултати.

Разбира се, в програмата няма как да е пропусната енергетиката. За нея има един специален и особено важен абзац:

„Необходимо е запазва­не и разширяване на роля­та на страната като енергиен център в регио­на на Югоизточна Евро­па, като същевременно се утвърждава като зна­чим фактор при преноса на енергийни ресурси и при формирането на енергийната политика на ЕС. Такава роля следва едновременно с това да спомага за българските граждани да се поддър­жат едни от най-ниски­те цени на енергоноси­телите в Съюза, като България поддържа ли­дерско място на енер­гийния пазар в региона. Постигането на тези цели е възможно един­ствено чрез реализация­та на стартиралите и предвиждани мащабни енергийни проекти, как­то и чрез отделяне на специално място на енергийната ефектив­ност и използване на енергия от възобновяе­ми енергийни източни­ци."

Често се питам как пове­чето хора не забелязват особената стръв в БСП към голямата енергетика, към ядрените централи, към ги­гантските газопроводи, към енергийните холдинги. След като България няма никакви собствени енергий­ни източници, освен една кал в „Марица-изток", която претенциозно се нарича лигнитни въглища, защо преди комунистите, а сега социалистите все мегавати сънуват. Защо не се напъ­нат да построят няколко ма­гистрали и модерни летища и пристанища например и България да стане транс­портен център в региона на Югоизточна Европа? Защо да не станем биотехнологичен център на Югоизточна Европа? Защо да не станем машиностроителен център на Югоизточна Европа? За­що например да не сме цен­тър на нищо, а да си имаме от всичко по малко?

Така и ще си умра, без да разбера икономическата логика в програмите и в управленските решения на социалистите. Може би там има друга логика, неикономическа, идеологическа, перверзна, олигархичес­ка... Някаква комунисти­ческа логика.


26.11.2008 г., с. 18
Според доклад
Търсенето на квартири ще расте, наемите - не
Христо НИКОЛОВ

Търсенето на квартири ще продължава да расте за сметка на топящия се инте­рес към покупката на жили­ща. Потенциалът за увели­чение на наемите обаче е минимален от гледна точка на песимистичните прогно­зи за развитието на иконо­миката през следващите месеци. Това се казва в нов доклад на компанията „Ад­рес недвижими имоти".

Когато икономиката за­почне да изпитва проблеми, на имотния пазар се забе­лязва следната тенденция: броят на покупко-продажбите намалява, а договори­те за наем се увеличават. Данните на компанията по­казват 12% ръст на сделки-

те за наем от началото на годината спрямо същия пе­риод на м.г. Тенденцията се потвърждава и от Агенция­та по вписванията. За пър­вите 9 месеца на годината са сключени 214 436 покупко-продажби на имоти, или близо 4000 по-малко от деветмесечието на 2007 г. В същото време договорите за наем се увеличават с близо 4800 - от 15 212 през 2007 г. до 19 991 през т.г.

Статистиката на Агенция­та по вписванията обобща­ва данните за всички имоти -апартаменти, офиси, мага­зини, земя, но се ползва и като индикатор за ситуа­цията в жилищния сектор.

Експертите посочват, че комбинацията между висо­ките цени на имотите и скъпите ипотечни кредити при­нуждава хората да се ориентират към „живот под наем". Първите съобщения за отлагане на покупките се появиха през пролетта. То­гава имаше ясни сигнали, че средната класа напуска пазара на жилища, а като купувачи остават само най-заможната част от населе­нието и хората с кеш.

Сега в края на годината са все по-малко кандидатите за нов-дом, които могат да си позволят 400-450 евро месечна вноска по ипоте­чен кредит. При положение че същото жилище може да се наеме за 250 евро, на­строението на пазара из­глежда логично.

Несигурността у купува­чите се засилва и от еже­седмичните съобщения за повишения на лихвите и ко­ментарите за предстоящ спад на цените на имотите.

Заблуда е да се смята, че бумът в търсенето на квар­тири ще доведе автоматич­но до вдигане на наемите, казват от „Адрес". Спирачка за поскъпването ще бъде икономическата криза, коя­то нахлува в България. Нае­мите се влияят основно от доходите на населението. А при тях очакванията са мрачни предвид прогнозите за намаляване на икономи­ческия растеж, фалит на много фирми и увеличаване на безработицата.
Обявите, разлепени по спирки и огради, остават традиционен метод за намиране на наемате­ли. А някои чакат ха­зяите сами да им се обадят, като оставят телефон за връзка.


26.11.2008 г., с. 18
Варна е №1 по поскъпване
Покачването на наемите забавя темпото си. От януари до края на октом­ври квартирите в София, Пловдив, Варна и Бургас са поскъпнали между 8 и 15% спрямо същия период на 2007 г. Ръстът в четирите най-големи града е близо 2 пъти по-нисък от отчетения в предходни периоди, по­казва анализът на „Адрес".

Забавянето е в резултат от нарастващото предла­гане и спадащата плате­жоспособност на населе­нието. На пазара на имоти под наем продължават да излизат сериозен обем апартаменти,купени с цел инвестиция. В същото вре­ме голяма част от увеличените доходи на хората се „изяждат" от рекордно ви­соката инфлация.

В София повишението на наемите за десетте месеца на годината е 8%, като средната стойност е 5,2 евро за кв. м жилище. Най-търсените райони са „Мла­дост", „Люлин" и центърът. Най-евтино излиза кварти­ра в жк„Обеля" - 3,8 евро на квадрат, а най-скъпо е в центъра - 7,1 евро/кв. м.

Наемите във Варна са на­раснали най-бързо - с 13%. Квадратният метър в мор­ската столица се отдава средно за 5,4 евро - тоест малко по-скъпо, отколкото в София. Това се обяснява със силния летен сезон, когато много туристи напират за квартири във Варна. Най-търсени са обзаведе­ните двустайни апарта­менти ново строителство в районите център и кв. „Лев­ски". В Бургас наемите са се

увеличили с 11% до 3,9 евро/кв. м. Наблюдава се недостиг на луксозни апар­таменти, каквито се търсят от чужденци. В града вече има инвеститор, който от­дава цяла сграда луксозни жилища под наем.
Таблица на две колони - Средни наеми на апартаменти в София


26.11.2008 г., с. 18
Семействата искат ново жилище без обзавеждане
Най-търсеното жилище от наемателите е двустай­ното. Сделките с този тип имоти са нараснали с 14 на сто за десетте месеца на тази година. С близо 4% се е увеличил интересът към тристайните апартаменти.

Само при едностайните жилища се отчита спад - с 6%. Това се дължи на фак­та, че наемите на гарсо­ниерите и на двустайните апартаменти са близки ка­то нива. Например гарсониера в жк „Младост 3" из­лиза между 230 и 300 евро на месец, а двустайно жи­лище в същия подрайон се отдава за 250-350 евро.

За наемателите няма съ­ществено значение дали жилището е ново строи­телство или панелно, а какво е общото състояние на имота - дали е след ремонт, как е оборудван, има ли електроуреди. Жилища за ремонт почти не се търсят, въпреки че хазяите приспадат разходите от наемните вноски.

Апартаментите ново строителство в повечето случаи се предлагат без бяла и черна техника, но в добро състояние и с нови настилки. По тази причина те се предпочитат от се­мейства или двойки, жи­веещи на семейни начала. Обикновено те имат иму­щество и не им е необхо­димо обзавеждане, но държат на доброто състоя­ние на имота.

Самостоятелно живее­щите млади хора най-че­сто не разполагат с иму­щество и затова предпочи­тат стари апартаменти, но обзаведени.


26.11.2008 г., с. 29
Ню Йорк

България е на 4-то място по прираст на горите, с темп от 1,4 наето годишно, сочи ! статистиката на ООН. Преди нашата страна са Исландия, Ирландия и Испания. Родината ни се смята за относително богата на горски фонд сред европейските дър­жави.

(БТА)


26.11.2008 г., с. 30
Ударният ни отряд стъпи в Антарктика
Първата група участници в 17-ата на­ционална антарктическа експедиция пристигна благополучно вчера сутринта на българската база „Св. Климент Ох­ридски" на о-в Ливингстьн. Това съобщи по сателитния телефон, предоставен от „Булгартрансгаз", командирът на поляр­ната станция инж. Йордан Йорданов. Освен него на острова са енергетикът Станимир Модев, командирът на лодки и моторни шейни Васил Котев, строителите Чавдар Гълъбинов и Анастас Абаджиев и лекарят д-р Румен Бояджиев. Базата е намерена в отлично състояние. Очаква се на 14 декември за Антарктида да замине и втората група български изследователи.

Телефонният номер на базата е +874 68250
26.11.2008 г., с. 40
Чака се арест за атентат с киселина
Веселина АНГЕЛОВА

Полицията е открила за­подозрян за вендетата със солна киселина срещу 52-годишния собственик на реституирани имоти Георги Хаджииванчев от Горна Оряховица. Засега обаче разследващите пазят име­то му в тайна.

Жестоката драма се ра­зиграла в понеделник във вилната зона между с. Ар­банаси и железничарския град. Малко след като Хаджииванчев излязъл от къ­щата си и тръгнал пеша към Горна Оряховица, за да пие кафе, го нападнали двама мъже. По неговите думи единият измъкнал буркан с течност из под якето си и я плиснал в лицето на жер­твата.

От болничната стая Геор­ги Хаджииванчев пък посочи като поръчител на зло­деянието Деян Тошев-Генерала (25). Мъжът държи под наем помещение на реститута, което е превърна­то в бакалия. Според по­страдалия отмъщението е заради спор с Тошев, който не плащал редовно наем. Заради това собственикът искал да преотдаде поме­щението на банка. Хаджии­ванчев е рентиер и на игрална зала „Париж" в Горна Оряховица.

„Работим по няколко вер­сии. Разпитваме свидете­ли. В момента се извърш­ват оперативни действия, които са следствена тай­на", коментира пред „Труд" наблюдаващият прокурор по случая Цани Попов. Дознател от Горна Оряховица вчера тръгнал за Русе, за да разпита Георги Хаджии­ванчев в болницата.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница