Утвърждава мСкачать 35.27 Kb.
Дата23.04.2016
Размер35.27 Kb.
Препис!

З А П О В Е Д

№ 3-01-178/24.02.2010г.


д-р Красимир Мирев – кмет на община Търговище
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §52 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Формули за разпределение на средствата за делегираните държавни дейности във Функция “Образование” както следва:

1. Целодневни детски градини и Обединено детско заведение


СФ = ДДД + МД
СФ – Средства по формула

ДДД – Делегирани държавни дейности


МД – Местни дейности

ДДД = 90,5 % / ЕРС 3-5г х БД + ЕРС3-5мнм х БД + ЕРСяг х БД + ЕРС х БД + ЕРСппг х БД / +7,5% ДГФ + 2%ДГГМБД

ЕРС3-5г - Единен разходен стандарт на деца от 3 до 5 години в ЦДГ


ЕРС3-5мнм - Единен разходен стандарт на деца от 3 до 5 години в ЦДГ в малки населени места до 1500 жители
ЕРСяг - Единен разходен стандарт на деца в яслена рупа
ЕРС - Единен разходен стандарт на деца на 6години в ЦДГ
ЕРСппг - Единен разходен стандарт на деца от подготвителна полудневна група в ЦДГ
БД – Брой деца

ДГФ – Детски градини с филиали

ДГГМБД – Детски градини в града с малък брой деца под 22 в група

МД =91,5%/ИД х БД + ИДмнм х БД/ + 2%ОН + 3,5%МТС + 3% Р
ИД –издръжка на дете
ИДмнм –издръжка на дете в малки населени места до 1500жители
ОН – отопление нафта
МТС – материално-техническо снабдяване
Р - резерв

2. Правила за условията и реда за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулата.


Конкретните стойности на отделните компоненти за разпределението на средствата са както следва:

2.1.


ДДД =0, 905 / 1408 х БД + 1523 х БД + 990 х БД + 1626х БД + 856 х БД / + 23260,77 х БДГФ + 11165 х БДГГМБД
БД – Брой деца
БДГФ – Брой детски градини с филиали
БДГГМБД– Брой детски градини в града с малък брой деца под 22


МД =0,915/ 539,70 х БД + 330 х БД /+ 18000 х БДГОН + 7875 х БДГМТС + 1800 Р х БДГ

БДГОН – брой детски градини с отопление на нафта


БДГМТС – брой детски градини , включващи материално-техническо снабдяване на детските градини
Р - резерв
- добавка за детска градина, изпълняващи други дейности по снабдяването на всички детски градини е в размер на 8722,75 лв. на всяка детска детска градина, включваща тези дейности.

- добавка за детска градина с филиали е в размер на 15507лв. за всички детски градини с филиали.

- добавка за детска градина с маломерна група е в размер на 11165 лв. за всяка детска градина с маломерна група в града.

- добавка за отопление на нафта е в размер на 18000 за детската градина, отопляваща се на нафта.

- добавка за материално-техническо снабдяване е в размер на 7875лв. за всяка детска градина , извършваща материално- техническо снабдяване за всички детски градини.

2.2. От бюджета на всички детски градини в частта местни дейности във Функция “Образование” се заделя 3 % резерв.


3.Правила за промени в разпределението на средствата между детските градини при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата.


3.1. Получените допълнителни средства за 2010 година от централния бюджет се разпределят пропорционално на броя на децата.

3.2. Получените допълнителни средства за 2010 година от местния бюджет се разпределят по формула.3.3. Корекция на средствата по формулите, които получава всяко една детска градина за промяна в броя на децата ще се извърши един път в началото на учебната година, считано от 01.10.2010г.

3.4. При промяна на ЕРС средствата на детските градини се преизчисляват по формулите.

4.Правила за изразходване на резерва.


Средствата от резерва остават на разпореждане на ПРБК и се изразходват:
4.1. За ликвидиране последствията от крупни аварии и регистрирани

природни бедствия, след експертни оценки от общинска администрация.

4.2. За други нерегламентирани разходи.

4.3. Остатъкът от резерва към 15 ноември се разпределя между детските градини порпорционално по формула.


Контролът по настоящата заповед възлагам на г-жа Д.Петкова – зам.-кмет
Препис от настоящата Заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Д-Р КРАСИМИР МИРЕВ /п/


Кмет на община Търговище


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница