Уговор о набавци радова – поправка крова по јнмв 2/2014 бр. 125/2014Скачать 60.45 Kb.
Дата01.05.2016
Размер60.45 Kb.
УГОВОР

О НАБАВЦИ РАДОВА – ПОПРАВКА КРОВА ПО ЈНМВ 2/2014

БР. 125/2014
Закључен између:
1. ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА, БАЧКА ТОПОЛА, Главна бр. 12,

ПИБ: 101443882

Матични број: 8241139

Број рачуна: 840-263668-62 код Управе за трезор,

кога заступа директор Тимеа Чипе

(у даљем тексту: Наручилац)

и

2. Драган Ивезић, пр, радња за грађевинске радове, транспорт робе и трговину на мало ГРАДЊА ТРАНС, Багремово, Бачка Топола, Јокаи Мор бр. 1

, ПИБ:103155837

Матични број: 56286446

Број рачуна: 205-67095-78 Назив банке: Комерцијална банка

кога заступа Драган Ивезић

(у даљем тексту: Извођач),
Основ уговора:

ЈНМВ број: 2/2014

Број и датум одлуке о додели уговора: 118/2014 од 16.07.2014.

Понуда изабраног понуђача бр. 112/2014 од 14.07.2014.
Уговорне стране констатују да је јавна набавка радова, број 2/2014, спроведена у поступку јавне набавке мале вредности, са јавним позивом објављеним на Порталу јавних набавки и интренет страници наручиоца.

На предлог Комисије за јавне набавке надлежни орган Наручиоца (Инвеститора) донео је одлуку о додели уговора понуђачу Драган Ивезић, пр, радња за грађевинске радове, транспорт робе и трговину на мало ГРАДЊА ТРАНС, Багремово, Бачка Топола, Јокаи Мор бр. 1


Предмет уговора:

Члан 1.


Предмет овог уговора је извођење потребних радова на поправци и одржавању крова на објекту старе позоришне сале у Бачкој Тополи, ЈНМВ бр. 2/2014 , а у складу са техничким спецификацијама, важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за радове ове врсте.

Саставни део овог уговора је понуда Извођача број 112/2014 од 14.07.2014. . године заједно са предрачуном радова.


Цена:

Члан 2.


Уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора према понуди и предрачуну радова достављеном уз понуду износи 759.496,30 динара без ПДВ-а, односно 911.395,56 динара са ПДВ-ом.

Коначна вредност уговорених радова утврдиће се према стварно изведеним и овереним радовима, а према јединичним ценама из понуде и не може прећи уговорену вредност радова за ову јавну набавку.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати по било ком основу.

Уговорне стране су сагласне да се накнадни, непредвиђени и вишкови радова уговарају посебним уговором, а у складу са ЗЈН.


Начин плаћања:

Члан 3.


Плаћање извршених радова, извршиће се по ситуацијама на текући рачун Извођача бр. 205-67095-78 Назив банке: Комерцијална банка , у рокум од 8 дана, по испостављеном рачуну/фактури.
Рок изградње:

Члан 4.


Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изврши у року од 30 календарских дана од дана закључења уговора , односно од дана када се стекну временски услови увођења у посао.

Под увођењем у посао подразумева се обавеза Наручиоца да Извођачу преда локацију за радове.

Извођач има право на продужење рока само у случају више силе предвиђеним Посебним узансама о грађењу уз благовремену сагласност инвеститора и позитивног мишљења са предлогом надзорног органа.
Међусобне обавезе:

Члан 5.


Потписивањем овог уговора Наручилац се обавезује:

 • да именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача,

 • да обезбеди несметан приступ локацији објекта са решеним имовинско правним односима,

 • да изврши плаћање Извођачу у складу са чланом 3. овог уговора,

 • да преко надзорног органа све примедбе и измене описа предрачуна радова благовремено истакне Извођачу у току самог извођења радова и исте констатује уписом у грађевински дневник,

 • да по завршетку радова објекат прими од Извођача, што ће се констатовати у грађевинском дневнику и посебним записником,

 • да од извођача прими радове на објекту, а у записнику о стању примљеног објекта за рад укаже о евентуалним недостатцима који могу утицати на сигурност и квалитет уговорених радова по овом уговору,

Члан 6.


Потписивањем овог уговора Извођач се обавезује:

 • да не може мењати описе радова и материјале из предрачуна,

 • да у току извођења радова уредно води градилишну документацију и да је на сваки захтев представника Наручиоца и његовог стручног надзора преда на увид и оверу,

 • да обезбеди градилиште са применом свих прописа заштите на раду као и других норми у грађевинарству, посебно заштиту становништва насеља које ће бити присутно у непосредној близини градилишта,

 • да благовремено отклони све примедбе наручиоца, односно надзора у току извођења радова сагласно прописима за ову врсту објеката што ће се констатовати у грађевинском дневнику,

 • да при извођењу радова употребљава материјале и опрему која одговара захтевима описа позиција у предрачуну, односно важећим стандардима уз пратећу документацију о квалитету (сертификати, атести и др.),

 • да изведе непредвиђене, накнадне и вишкове радова који се укажу као неопходни у току извођења радова, а за које је наручилац дао писани налог и исти ће бити дефинисани посебним уговором,

 • да одговара за уредно извођење радова које изводи подизвођач, као да је сам изводио радове,

 • да надокнади сву штету наручиоцу и другим правним и физичким лицима за случај неквалитетног извођења посла или необезбеђења градилишта,

 • да у року који одреди надзор уклони са градилишта материјал за који је утврђено да није одговарајућег квалитета или који је преостао после довршења радова,

 • да по завршетку радова исте преда наручиоцу са свим потребним атестима, записницима, градилишном документацијом и другим документима који прате изградњу оваквих објеката,

 • да благовремено писаним путем од Наручиоца захтева примопредају завршеног објекта.Гарантни рок:

Члан 7.


Гаранција за изведене радове је 2 (две) године од дана примопредаје радова.

За време трајања гарантног рока Извођач је дужан да на сваки писани позив Наручиоца, односно корисника објекта, отклони све недостатке на изведеним радовима, а који нису настали непажњом или неодговарајућом експлоатацијом објекта, у року од 7 календарских дана укључујући и надокнаду штете коју би због овог имао Наручилац, односно корисник.


Завршне одредбе:

Члан 8.


Уколико Извођач својом кривицом не изврши радове у одређеном року, дужан је да плати Наручиоцу на име уговорене казне - пенала 20/00 (два промила) од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим да укупна вредност пенала не може бити већи од 5% (пет посто) од укупне цене радова.

На основу мишљења и писменог извештаја надзорног органа да Извођач својом кривицом не може да изврши уговорени посао по квалитету материјала и радова или неоправдано продужи уговорени рок извођења, Наручилац има право да једнострано раскине своју уговорену обавезу, а Извођач мора да надокнади сву насталу штету због раскида уговора.

Члан 9.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу, Закона о облигационим односима и других важећих прописа у грађевинарству.


Члан 10.

Сви спорови који настану у току реализације овог уговора, решаваће се међусобним споразумом уговорних страна, у смислу добрих пословних обичаја, а у супротном признају надлежност суда у Суботици.


Члан 11.

Овај уговор је сачињен у (6) шест примерака, од којих свака уговорна страна задржава по (3) три примерка за своје потребе.

Дел. бр. 125/2014.

У Бачкој Тополи, 30.07.2014.

За Наручиоца За Извођача

Директор Драган Ивезић, пр.Тимеа Чипе


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница