Строителство Номер 12 от 29. 03. 2011Скачать 189.66 Kb.
Дата09.05.2016
Размер189.66 Kb.

Строителство
 Номер 12 от 29.03.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Гоце Делчев

 Пощенски код: 2900

 За контакти

 Електронна поща: oba@gocenet.net

 Факс: 0751 60066

 Адрес: ул. "Царица Йоанна" 2

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Гоце Делчев

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Мариана Устаилиева - директор на дирекция "АПИО" и Асан Имамов - гл. специалист МИРПП

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.gotsedelchev.bg

 Телефон: 0751 60070/111:224/

 Адрес на профила на купувача

 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: местно самоуправление

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: “Подобряване на водоснабдителната мрежа в населените места Баничан, Борово, Буково, Господинци, Делчево, Корница и Лъжница от община Гоце Делчев”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG413

 Място на изпълнение: община Гоце Делчев

 Тип доставки

 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: 1. “Реконструкция водопроводна мрежа с. Баничан от о.т.32 до о.т 67, вкл. благоустрояване улица от о.т. 32 до о.т. 53 с. Баничан” – изграждане на около 593 лм водопровод от полиетиленови тръби; полагане на около 966 лм улични бордюри и 175 куб.м. асфалтобетон (два пласта); 2. „Реконструкция на водопроводна мрежа от о.т.23 до о.т.10 с. Борово, вкл. благоустрояване на улици, с о.т.10, 11, 6, 7, 8, 2, 46, 49, 25, с. Борово” - изграждане на около 720 лм водопровод от полиетиленови тръби; полагане на около 1254,6 лм улични бордюри и 11 558 кв.м асфалтобетон (два пласта); 3. „Реконструкция уличната водопроводна мрежа нови квартали с. Буково, вкл. благоустрояване улица о.т. 87 до о.т. 76, с. Буково” - изграждане на около 1432 лм водопровод от полиетиленови тръби; полагане на около 1764 лм улични бордюри и 414 куб.м. асфалтобетон (два пласта); 4. „Реконструкция водопроводна мрежа от о.т.22 до о.т. 69 с. Господинци, вкл. благоустрояване на улица от о.т.69-68-67-87-86-85-28-27-23-29-30-22, с. Господинци” - изграждане на около 440 лм водопровод от полиетиленови тръби; полагане на около 996 лм улични бордюри и 222 куб.м. асфалтобетон (два пласта); 5. „Реконструкция водопроводна мрежа с. Корница о.т. 123-122-119-103-72 и Клон 2, вкл. Благоустрояване улица с о.т. 26-27-37-77-143-97-96-98 с. Корница” - изграждане на около 762 лм водопровод от полиетиленови тръби; полагане на около 855 лм улични бордюри и 5340 кв.м. асфалтобетон (два пласта);6. „Реконструкция водопроводна мрежа с. Лъжница от о.т.18, 19, до о.т.83, вкл. благоустрояване улици с. Лъжница т. 2 улица с о.т.19 до 69” - изграждане на около 406 лм водопровод от полиетиленови тръби; полагане на около 810 лм улични бордюри и 4494 кв.м асфалтобетон (два пласта); 7. „Водопровод по ул."Христо Ботев" от о.т.35 до о.т.7 и канализация от о.т.35 до о.т.20, с. Лъжница, вкл. благоустрояване улици от о.т.36, 37, 20, 21, 22, 163, 23 до о.т.7 с. Лъжница” - изграждане на около 287 лм водопровод от полиетиленови тръби; полагане на около 319 лм улични бордюри и 3540 кв.м асфалтобетон (два пласта); 8. „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Делчево” - изграждане на около 3010 лм водопровод от полиетиленови тръби;

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45332200: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

 Доп. предмети: 45233252: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Реконструкция и изграждане ва водопроводна мрежа общо – около 7 650 лм Поставяне на улични бордюри общо – около 6 964 лмПолагане на асфалтобетон (два пласта) - около 45 000 м2

 Прогнозна стойност: 3021264

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата: 31/01/2012

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Участниците представят гаранция за участие в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Срокът на валидност на гаранцията за участие е равен на срока на валидност на офертата.Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Възложителят превежда аванс в размер на 20% от стойността на цената за изпълнение на СМР срещу представена запис на заповед за същата стойност и фактура в срок до 3 месеца и след получаване на одобрение за финансиране от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва междинни плащания в размер до 70% от стойността на цената за изпълнение на СМР, включващи и аванса.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва междинни плащания на изпълнените СМР по банков път в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия строителен надзор за т. 1 и 2:1. протокол за действително извършени и приети от Възложителя СМР, остойностени по единични цени, съгласно количествено-стойностната сметка;2. документи, съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба №2/2003 г. и Наредба №3/2003 г.;3. фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на стойност равна на стойността на протокола по т. 1.Ако при приемане на СМР, съответно на етапа, са констатирани недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи от дължимата цена сума, която надвишава с 20% стойността на некачествено извършените работи.Окончателното разплащане се извършва в срок до 20 (двадесет) дни след въвеждане на обектите в експлоатация.Непредвитените разходи се извършват съгласно “Указания за начин на отчитане на непредвидени разходи” на Държавен фонд “Земеделие”

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване: Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица трябва да създаде юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата подадена от обединението

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА

 Условия: При подписване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи четвърта категория (чл. 5, ал. 6, 2. втора група, 2.4. четвърта категория, 2.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, б. “а” – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или еквивалентен документ, в зависимост от държавата в която е установен участника, за държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. оферта по образец, подписана от участника и посочен срок на валидност на офертата.2. документи за регистрация на участника – удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от два месеца преди крайната датата за подаване на оферти, или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност, 3. договора за създаване на обединение с нотариална заверка на подписите, когато участникът е обединение;4. декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП;5. декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП:5.1. че участникът не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подробна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;5.2. че участникът не е лишен от право да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 5.3. че участникът няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;6. декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП;7. декларация от участника, че ако бъде определен за изпълнител ще представи удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи четвърта категория (чл. 5, ал. 6, 2. втора група, 2.4. четвърта категория, 2.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, б. “а” – частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или еквивалентен документ, в зависимост от държавата в която е установен участника, за държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 8. декларации от подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители; 9. декларация за поемане на задължение за осигуряване на валидна застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”;10. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП;11. документ за внесена гаранция за участие;12. документ за закупена документация за участие в откритата процедура;13. декларация от участника, че е запознат с обектите в предмета на поръчката;14. проекто-договор;15. Плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчкатакоето съдържа: срок за изпълнение на поръчката, гаранционни срокове с приложени доказателства в подкрепа на същите като сертификати/декларации за съответствие на качество на основните материали за водопроводната мрежа (полиетиленови тръби и фасони части), асфалтобетон и бетонови бордюри, подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката, линеен календарен график за изпълнение на СМР, Мерки за опазване на околната среда;16. Плик №3 - Ценово предложение с количествено-стойностна сметка, анализи за формиране на единичните цени и ценообразуващи елементи (средна часова ставка; доставно-складови разходи; допълнителни разходи върху труда; допълнителни разходи върху механизацията; печалба);17. списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. копие от застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”;2. копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на участника за последните три години, в която участникът е установен, с изключение на новорегистрираните;3. справка за общия оборот от строителство за последните 3 години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;4. извлечения от банкови сметки за налични собствени средства или документ от банка за свободни средства по кредит или кредитна линия.

 Минимални изисквания: 1. Общ оборот от строителство за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 година) 6 000 000 лева. Доказва се със справка за общия оборот от строителство.2. Участникът следва да покаже достъп до финансов ресурс минимум 1 000 000 лв. Доказва се с извлечения от банкови сметки за налични собствени средства или документ от банка за свободни средства по кредит или кредитна линия.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. списък на изпълнените договори за изграждане/реконструкция на водопроводни мрежи през последните 5 години, включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите и процентното участие на участника в обекта и възложителите и протокол/сертификат за приемане на извършени СМР за обектите (бивш акт обр. 19), съобразно минималните изисквания; 2. списък на изпълнените договори за полагане на асфалтова настилка през последните 5 години и протокол/сертификат за приемане на извършени СМР за обектите (бивш акт обр. 19), съобразно минималните изисквания;3. препоръки за добро изпълнение за най важните-строителни обекти по т.2.3.15.1. - т. 2.3.15.2. от предишни възложители. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;4. справка за инженерния и техническия състав на участника, който ще отговаря за изпълнението на поръчката. 5. документи за квалификацията на инженерния и техническия състав - копие от диплома за завършено образование, документ за съответната квалификация и други за специалистите за изпълнение на строителството по т. 2.4.2.3;6. декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години. 7. декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът, за изпълнение на поръчката.8. документ доказващ, че участникът ще има на свое разположение производител на асфалтобетонни смеси, отговарящи на изискванията на техническата спецификация.9. сертификат за производство и контрол от производителя на асфалтови смеси.10. сертификат по ISO 9001 за система за управление на качеството или еквивалентен. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката;11. сертификат по OHSAS 18001 за системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката;12. сертификат ISO 14001 за система за управление на околната среда или еквивалентен. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

 Минимални изисквания: 1. Изпълнени СМР за изграждане/реконструкция на водопроводни мрежи минимум 7 500 линейни метра през последните 5 години. 2. Положени 30 000 квадратни метра асфалтова настилка през последните 5 години.3. Да разполага минимум със следните специалисти за извършване на строителството:а). Ръководител за целия обект - 1 бр., Висше образование, Строителен инженер;б) Ръководител по част ВиК - 1 бр., Висше обр., ВиКв) Ръководител по част Пътна - 1 бр.1, Висше обр., Пътно/Транспортно строителство;г) Технически ръководители - 3 бр., "строителен инженер" или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" -д) Специалист – безопасност и здраве 1 бр., Професионална квалификация4. Да разполага минимум със следните работници за извършване на строителството:а) Строителни работници - 10 бр. ВиКб) Строителни работници - 10 бр. Асфалтови настилкив) Строителни работници - 3 бр., заварчик по заваряване на полиетилен висока плътност;г) Водачи на МПС - 6 бр., Категория Сд) Водачи на МПС - 4 бр., Правоспособност за работа с пътностроителна техника5. Да разполага минимум със следната механизация, обезпечена за тази поръчка:1. Бетоновоз - 3 бр.2. Самосвал - 3 бр.3. Товаръчна машина - 2 бр.4. Багер - 3 бр.5. Булдозер - 2 бр.6. Трамбовки за ръчно уплътняване на изкопите - 3 бр.7. Валяк за уплътняване на земни маси - 2 бр.8. Вибрационен валяк - 1 бр.9. Автогудронатор - 2 бр.10. Асфалтополагаща машина - 2 бр.11. Грейдер - 1 бр.12. Пътна фреза - 2 бр.13. Машина за заваряване на полиетиленови тръби- 3 бр.14. Машина за рязане на асфалт - 1 бр.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: Цена за изпълнение на поръчката(тежест : 60)

 Показател: Гаранционни срокове на СМР(тежест : 20)

 Показател: Срок за изпълнение на СМР(тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер: ГД/2011/ОП/С/3

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП

 Номер на обявлението в ДВ: 58 от 28/02/2011

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 60

 Условия: Документация за участие се закупува от стая 208 на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, след заплащане на сума в размер на 60 лева с ДДС, която не подлежи на връщане, всеки работен ден до 28.04.2011 година, от 08.00 до 17.00 часа. Пълен достъп по електронен път до документацията има на Интернет страницата на Община Гоце Делчев: www.gotsedelchev.bg.При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документа за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията се превежда по банкова сметка: сумата от 50 лв. по банкова сметка IBAN BG49CBUN91958400067309, код за вид плащане 444000, BIC CBUNBGSF, "МКБ "ЮНИОНБАНК" АД и сумата от 10 лв. по банкова сметка за ДДС IBAN BG44CBUN91953100067327, BIC CBUNBGSF.

 Дата: 28/04/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 17:00

 Дата: 09/05/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 120

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: залата на Общински съвет, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2

 Час: 11:00

 Лица: участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел

 Дата: 10/05/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА

 Проект/програма: Обществената поръчка се финансира по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, съгласно сключен договор за отпускане на финансова помощ №01/321/00736/23.10.2009 г. по проект “Подобряване водоснабдителната и канализационна мрежа в населените места Баничан, Борово, Буково, Господинци, Делчево, Корница, Лъжница от община Гоце Делчев”.

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация: Общият размер на одобрените инвестиционни разходи на Възложителя са в размер на 3 021 264 лева без ДДС, от който 2 877 394 лева без ДДС за СМР и 5% непредвидени разходи за СМР или 143 870 лева без ДДС.Пълен достъп по електронен път до документацията има на Интернет страницата на Община Гоце Делчев: www.gotsedelchev.bg.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура;2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул Витоша 18

 Град: София

 Интернет адрес

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 29/03/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница