Сръбски добри практики за прозрачност, публичност и партньорствостраница1/8
Дата30.04.2016
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

European Union


Bulgaria – Serbia

IPA Cross-Border ProgrammeНАРЪЧНИК

СРЪБСКИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ПАРТНЬОРСТВО


2012

СЪДЪРЖАНИЕ


МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Враня 7


МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Димитровград 10


МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Ниш - Meдиана 14


МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Ниш – Палилула 17


МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Ниш - Пантелей 21


Факултет по Електроника, Нишки университет 25

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Ниш - Пантелей - Активните жени на Ниш 32МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛА ПАЛАНКА

 
Информация:


Община Бела Паланка

Площ: 517 km2


Брой жители: 14.381
Председател общината: Aлександър Живкович

Aдрес: ул. „Kaраджорджева” 28, 18310 Бела Паланка


Teлефон: 018/855-023
Интернет страница: www.belapalanka.org.rs
E-mail: sobelapalanka@belapalanka.org.rs
ПРАКТИКА, КОЯТО Е ВЪВЕЛА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛА ПАЛАНKA
Партньор/Партньори:

Община Бела Паланка, в партньорство с Инициативата за демократичен преход (DTI) реализира проект в рамките на програмата за Exchange 3 "Подкрепа на звеното за развитие в община Бела Паланка."

При реализацията на проекта партньорската организация имаше следите функции:


 • Организиране и провеждане на обучение;

 • Управление на проекта в сътрудничество с общинския екип по проекта;

 • Провеждане и анализ на анкета;

 • Реализиране на работно посещение в Словенска Бистрица;

 • Докладване.

Това сътрудничество е резултат от предишната практика (предишни проекти), и ще бъде продължена с подобни проекти.Описание на практиката:

В рамките на този проект са предвидени дейности като образование, трансфер на добри практики от страна на общината-партньор Словенска Бистрица в ЕС, доставка на оборудване и обзавеждане на ремонтираната общинска сграда, както и развитие на интернет презентация и оформянето на брошура за потенциалните инвеститори.

Екипът по проекта на Община Бела Паланка, в сътрудничество с партньора разработи въпросник, насочен към младите хора, бизнесмените, земеделските производители и другите заинтересовани граждани, които имаха възможност да оценят работата на общинските служби и да дадат предложения за бъдещата работа. Въз основа на резултатите от проучването са определени и обученията, които ще бъдат реализирани по време на проекта. Участниците в обучението са представители на общинските служби, организации и институции, но и младежи, бизнесмени и земеделски производители от общината. Първото обучение е предназначено за служители в Звеното за развитие в Община Бела Паланка, и беше на тема: „Развитие на Общността и комуникации”. Следващите обучения са планирани за месеците септември и октомври, а също така е планирано и обучение по английски език за служители на общинската администрация и обществени институции и организации.

В рамките на проектните дейности в периода 22.08 - 26.08.2011 година община Бела Паланка беше посетена от представители на партньорската община Словенска Бистрица от Словения. През първия ден от престоя им беше организиран прием в община Бела Паланка, както и официално представяне, и на кратък преглед на дейностите по проекта. На гостите беше показан кратък филм за Община Бела Паланка, екипа по проекта на Община Бела Паланка беше представен от члена на делегацията на Община Бела Паланка, посетила Словенска Бистрица,с цел обмяна на опит и използване на примери за добри практики. Делегацията беше съставена от членовете на екипа на проекта и служители от Звеното за развитие, начело с председателя на общината. По време на престоя си в Бела Паланка делегацията от Словения се запозна с работата на общинската администрация, публичните институции и частните предприемачи. В рамките на проекта се провежда обучение на служителите в общинската администрация и обществените институции - курс по английски език. Курса е организиран общо за 40 служители. Оформена е брошура-Наръчник за инвеститорите, предназначен на потенциалните инвеститори, за създаване на условия за привличане на чуждестранни и родни инвеститори с тираж от 500 броя на сръбски и 500 броя на английски език.

Разработването на уеб-презентация на общината, предназначена за инвеститорите на сръбски и английски език е една дейност, чиято цел е маркетинг на общината в международните рамки и създаване на условия за запознаване на потенциалните инвеститори със скритите възможности на община Бела Паланка с цел привличане на преки инвестиции в индустрията и обектите на туристическата инфраструктура на територията на община Бела Паланка.Как са формулирани целите и приоритетите на практиките (с или без участието на организациите на гражданското общество)?

Обща цел на проекта: Подобряване капацитета на местното самоуправление и местната общност на община Бела Паланка чрез подобряване на предлаганите услуги и стимулиране местното икономическо развитие в приоритетните сектори.

Специфични цели: Подобряване на човешкия и технически капацитет на местната администрация в областта на доброто управление на общинския мениджмънт, предлагането на услуги чрез организиране, изграждане на капацитет на Звеното за развитие и повишаване на прозрачността в работата на местната администрация.

Инициатор на практиката е община Бела Паланка, която в сътрудничество с партньорите по проекта - община Словенска Бистрица и Инициативата за демократичен преход, осъществиха този проект.

Колко и кои дейности на администрацията обхваща практиката?

Чрез проекта бяха проведени следните обучения: • Обучение в областта на Развитието на общността и комуникациите;

 • Обучение по бизнес план;

 • Обучение по писането на проекти;

 • Обучение относно Политиките на развитие на селското стопанство и бизнес-планиране на фирмите и селскостопанските производители;

 • Курс по английски език на заетите в общинската администрация.

По време на престоя си в Бела Паланка делегацията от Словения се запозна с работата на общинската администрация и публичните институции, с цел обмяна на опит.Как практиката спомага за постигането на прозрачност в работата на администрацията?

 • Допринесе за създаването устойчиви капацитети за продължаване на реформите и развитието на местното самоуправление, особено в местното икономическо развитие.

 • Обмяната на опит с партньорска община от ЕС, проектът допринесе за укрепване на общинския капацитет, както и капацитета на общинските служби, които са обучени въз основа на практиката на местните самоуправления в ЕС, което доведе до повишаване на ефективността във функционирането на местното самоуправление и по-бързото икономическо развитие.

 • Допринесе за подобряване на достъпа до услуги и информация относно работата на администрацията.Какви иновативни подходи прилага практиката?

В сътрудничество с партньорите по проекта (DTI) е осъществено едно посещение-обучение на десет членна делегация от община Бела Паланка в община Словенска Бистрица (Словения) с цел обмяна на опит в областта на местната администрация, туризма, спорта, културата, селското стопанство, предприемачеството и опазването на околната среда. На делегацията е предаден опита от използване на средства от Европейския съюз свързани с развитието на общините.

Как се постига устойчивост на постигнатите резултати от прилагането на практиката?

Устойчивостта на резултатите ще бъде постигната като обучените и опитни кадри на звеното за развитие разработят достатъчен брой качествени проекти и осигурят инвестиции за финансиране на текущите разходи на Звеното за развитие. След приключване мероприятието бе създадена здрава основа за подкрепа на местното икономическо развитие на общността.

Звеното за развитие ще продължи с по-голяма сила да прилага придобитите знания и опит в ежедневната си работа с местните институции и гражданите.

Интернет презентацията на общината ще продължи да работи за подобряване на комуникацията на нашата община с гражданите. В общинската сграда са оборудвани 8 нови офиса, обновена е IT техниката. Ключов фактор за успеха на този проект е трансфера на знания /ноу-хау/ на експерти от ЕС в община Словенска Бистрица. Обучението ще повлияе по нов начин на комуникацията с най-важните групи граждани. Опитът, натрупан чрез прилагането и в ЕС, усвоените методи ще увеличават ефективността на администрацията и ще послужат на други общини, като пример за добри практики в създаването на ефективни общински услуги.

Какъв отзвук имаше практиката в медиите?

В рамките на реализацията на проекта местното радио и кабелна телевизия редовно информираха за извършената работа, фазите на реализация на проекта и планираните дейности за следващия период.

Въз основа на докладите в медиите практиката имаше голям отзвук, особено в смисъла на по-нататъшно сътрудничество със съседните общини и извън тях.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница