Ұсыну үшін құжаттар қабылдау мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелерстраница23/23
Дата04.05.2016
Размер3.95 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Жалпы білім беретін білім беру ўйымдарына жјне їйге тегін тасымалдаумен ќамтамасыз ету туралы аныќтаманыѕ їлгісі

Аныќтама

______________________________________________ берілді.


      (оќушыныѕ жјне тјрбиеленушініѕ Т.А.Ј.)

      Ол № __________________________ жалпы білім беру ўйымына жјне


             (мектептіѕ атауы)
їйге тегін тасымалдаумен ќамтамасыз етілетін болады.
      Аныќтаманыѕ оќу жылы бойы кїші бар.

Кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ),


ауылдыќ (селолыќ)
округтіѕ јкімі
_______________________             Т.А.Ј._______________________
      (елді мекенніѕ атауы)                (аты-жґні жјне ќолы)

М.О.


«Шалєайдаєы ауылдыќ елді     
мекендерде тўратын балаларды  
жалпы білім беру ўйымдарына жјне 
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну 
їшін ќўжаттар ќабылдау»     
мемлекеттік ќызмет стандартына  
3-ќосымша            

Ґтініш їлгісі

Кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ),  


ауылдыќ                      
(селолыќ) округтіѕ јкіміне   
(ґтініш берушініѕ аты-жґні)  
тўратын мекенжайы, телефоны: 
_____________________________

Ґтініш

      Сізден меніѕ кјмелетке толмаєан (Т.А.Ј. туєан жылы), (елді мекенніѕ, ауданныѕ атауын кґрсету) тўратын жјне (жалпы білім беретін № мектептіѕ толыќ атауы, сыныбында оќитын) баламды 20.. - 20.. (оќу жылын кґрсету) оќу жылы жалпы білім беру ўйымына жјне їйге тегін тасымалдаумен ќамтамасыз етуіѕізді сўраймын.

Кїні «___»__________ж.
Ґтініш берушініѕ ќолы _____________

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді     


мекендерде тўратын балаларды  
жалпы білім беру ўйымдарына жјне 
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну 
їшін ќўжаттар ќабылдау»     
мемлекеттік ќызмет стандартына  
4-ќосымша            

Оќу орнынан аныќтаманыѕ їлгісі

АНЫЌТАМА


______________________________________________________ берілді
      (білім алушыныѕ жјне тјрбиеленушініѕ Т.А.Ј.)

      Ол ________________________________________________________


                  (мектептіѕ толыќ атауын кґрсету)
_____ сыныбында ______ ауысымда (оќу кезеѕі саєат ___ дан ____ дейін) оќиды жјне тасымалдауєа мўќтаж.
      Аныќтама талап еткен орынєа кґрсету їшін берілді.

      №____ мектептіѕ директоры                 Т.А.Ј._______________


      (мектептіѕ атауын кґрсету)                 (аты-жґні жјне ќолы)

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді     


мекендерде тўратын балаларды  
жалпы білім беру ўйымдарына жјне 
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну 
їшін ќўжаттар ќабылдау»     
мемлекеттік ќызмет стандартына  
5-ќосымша            

Тўтынушыдан ќўжаттардыѕ алынєандыєы туралы ќолхаттыѕ їлгісі

      Кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтіѕ јкімі


_____________________________________________________________________
            (елді мекенніѕ, ауданныѕ, облыстыѕ атауы)

ќўжаттарды ќабылдау жґніндегі № ______ ќолхат

________________________ дан тґмендегі ќўжаттар алынды:
1. Ґтініш
2. Туу туралы кујліктіѕ (жеке кујліктіѕ) кґшірмесі
№ ________ __________ кім берді ____________________________
3. Оќу орнынан аныќтама.

Јкімдіктіѕ ќабылдаєан маманы _____________ (ќолы)

"__" _____________ 20__ ж.

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді     


мекендерде тўратын балаларды  
жалпы білім беру ўйымдарына жјне 
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну 
їшін ќўжаттар ќабылдау»     
мемлекеттік ќызмет стандартына  
6-ќосымша            

Білім алушылар мен тјрбиеленушілерді жалпы білім беретін білім
беру ўйымдарына жјне їйлеріне тегін тасымалдауды ўсыну їшін
ќўжаттар ќабылдау туралы аныќтаманы есепке алу кітабыныѕ їлгісі

      Кенттіѕ, ауылдыѕ (селоныѕ), ауылдыќ (селолыќ) округтіѕ јкімі


___________________________________________________________________
            (елді мекенніѕ, ауданныѕ, облыстыѕ атауы)

Аныќтаманы есепке алу кітабы*

Кітап _______________ жылы басталды 


Кітап _____________ жылы аяќталды  

р/с

Берілген кїні

Аныќтама берілген тўтынушыныѕ Т.А.Ј.

Аныќтама берген лауазымды адамныѕ Т.А.Ј. жјне ќолы

Аныќтаманы алєан тўтынушыныѕ Т.А.Ј. жјне ќолы

1

2

3

4

5
Ескерту: Аныќтаманы есепке алу кітабы нґмірленеді, тігіледі жјне јкімніѕ ќолымен жјне мґрімен бекітіледі.

«Шалєайдаєы ауылдыќ елді     


мекендерде тўратын балаларды  
жалпы білім беру ўйымдарына жјне 
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну 
їшін ќўжаттар ќабылдау»     
мемлекеттік ќызмет стандартына  
7-ќосымша            

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


«Шалєайдаєы ауылдыќ елді     
мекендерде тўратын балаларды  
жалпы білім беру ўйымдарына жјне 
їйлеріне кері тасымалдауды ўсыну 
їшін ќўжаттар ќабылдау»     
мемлекеттік ќызмет стандартына  
8-ќосымша            

Облыстардыѕ, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ жергілікті атќарушы
органдарыныѕ тізіміОблыстардыѕ / ќалалардыѕ атауы

Байланыс телефондары

Заѕды мекенжайы

Сайттардыѕ мекенжайы жјне байланыс телефондары

1

2

3

4

5

1.

Аќмола

8(7162)255511

Кґкшетау ќаласы Абай кґшесі, 83 инд.020000

http://www.akmo.kz

2.

Аќтґбе

8(7132)564758

Аќтґбе ќаласы Јбілхайыр хан даѕєылы, 40 инд.030010,

http://www.akto.kz

3.

Атырау

8(7122)354501

Атырау ќаласы, Јйтеке би кґшесі, 77 инд.060010,

http://www.atyrauobl.kz

4.

Алматы

8(7282)270822

Талдыќорєан ќаласы, Тјуелсіздік кґшесі, 38 инд. 040000

http://www.almaty-reg.kz

5.

Шыєыс Ќазаќстан

8(7232)578580

Ґскемен ќаласы М.Горький кґшесі, 40 инд. 070019

http://www.akimvko.gov.kz

6.

Жамбыл

8(7262)431822

Тараз ќаласы  Абай даѕєылы,125 инд. 080008

http://www.zhambyl.kz

7.

Батыс Ќазаќстан

8(7112)514013

Орал ќаласы, Достыќ-Дружба даѕєылы, 179 инд. 090000

http://www.western.kz

8.

Ќараєанды

8(7212)421045

Ќараєанды ќаласы Мира бульвары, 39 инд.100012

http://www.karaganda-region.kz

9.

Ќызылорда

8(7242)262144

Ќызылорда ќаласы, Ы. Жаќаев кґшесі, 76 инд.120003,

http://www.kyzylorda.kz

10.

Ќостанай

8(7142)575085

Ќостанай ќаласы, Јл-Фараби кґшесі, 66 инд. 110000

http://www.kostanay.kz

11.

Маѕєыстау

8(7292)314215

Аќтау ќаласы, 14 мґлтек ауданы, 1 инд. 130000

http://www.mangystau.kz

12.

Павлодар

8(7182)323422

Павлодар ќаласы, Академик Сјтпаев кґшесі, 49 инд.140009

http://www.pavlodar.kz

13.

Солтїстік Ќазаќстан

8(7152)464125

Петропавл ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 58 инд.150011

http://www.akimat-sko.kz

14.

Оѕтїстік Ќазаќстан

8(7252)537443

Шымкент ќаласы, Тјуке хан даѕєылы, 6 инд. 160007

http://www.ontustik.gov.kz

15.

Астана ќаласы

8(7172)556401

Абай даѕєылы, 11

http://www.astana.kz

16.

Алматы ќаласы

8(727)2501880

Республика алаѕы, 4 инд. 050001

http://www.almaty.kz
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница