Съдържание на класовете в Националната квалификация на професиите(нкп) Ръководни служителиСкачать 487.74 Kb.
страница3/4
Дата25.04.2016
Размер487.74 Kb.
1   2   3   4

419. Друг помощен персонал в канцеларии

  1. Административен персонал. (напр.:завеждащ административна служба, завеждащ техническа служба, технически организатор, завеждащ лаборатория, уредник на програма)

  2. Помощен персонал по управление на персонала. (напр.:завеждащ личен състав, технически сътрудник в личен състав, инспектор в личен състав)

  3. Технически изпълнители. (напр.:технически изпълнител, технически (сътрудник) работник по изработка, препис и реставрация на магнетофон-фонограми, работник по прослушване и презапис на магнозапис, работник по микрофилмова техника)

  4. Чертожници.

42. Помощен персонал, работещ с клиенти

421. Касиери на гише

  1. Касиери на банкови гишета и пазители на ценности. (напр.:ковчежник)

  2. Касиери в магазини.

  3. Касиери в общественото хранене.

  4. Билето-продавачи.

  5. Курпиета, описвачи в спортния тотализатор.

  6. Касиери на данъчни приходи. (напр.:изпълнител на бюджета)

  7. Касиери-инкасатори и събиратили на дългове.

  8. Обменители на валута, заемодатели.

  9. Касиери на гише, не класифицирани другаде.

  1. Помощен персонал, предоставящ информация на клиенти

4221. Помощен персонал в агенция за пътуване и туризъм. (напр.:ръководител на авиационни резервации, услуги и продажби)

  1. Информатори - регистратори. (напр.:администратор на хотел, информатор, информатор в държавна администрация, съдебен информатор, информатор в институт на културата, информатор в болнично заведение, стоматология, поликлиника, санаториум, информатор в общежитие)

  2. Телефонисти на разпределителни комутационни табла.

5. Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия - лица, които обслужват непосредствено населението във връзка с пътувания и екскурзии,общественото хранене, организиране на домакинство; оказване на консултации по лични проблеми; осигуряване на защита и сигурност при пожари и незаконни действия; осъществяване на търговия на едро и дребно.

51. Персонал, зает с услуги за населението и охрана

511. Персонал, обслужващ пътници и туристи

  1. Стюарди във въздушния транспорт. (напр.: старша стюардеса (стюард), стюардеса (.стюард), борден съпроводител)

  2. Обслужващ персонал на кораби. (напр.: корабен домакин, корабен камериер)

  3. Обслужващ персонал в жп. Транспорт. (напр.: началник влак, контрольор по движението, кондуктор, стюард във влак)

  4. Кондуктори и контрольори в автотранспорт и градски ел.транспорт.

  5. Екскурзоводи (туроператори).

  6. Екскурзоводи в музеи и художествени галерии.

512. Персонал, обслужващ хотели, домакинства и обществено хранене

  1. Домоуправители. (напр.: домоуправител, иконом на хотел, хижар)

  2. Салонни управители.

  3. Готвачи.

  4. Сервитьори и бармани.

513. Персонал, полагащ грижи за хора

  1. Обслужващ персонал в детски заведения. (напр.: помощник-възпитател в детска градина, в детска ясла)

  2. Обслужващ персонал в здравни заведения. (напр.: санитар, болногледач, дете гледач, водолечител, дезинфектор, каловадач, каллолечител, луголечител, обезаразителб, парафинист, работник-трудотерапевт, серум-продуцент)

  3. Обслужващ персонал в домовете за социални грижи и заведения за социално обслужване. (напр.: санитар в домовете за социални грижи)

  4. Обслужващ персонал в домашни условия. (напр.: санитар-домашен патронаж, болногледач при домашни условия, домашна бавачка)

  5. Санитари, не класифицирани другаде. (напр.: работник по производство на кръвен серум, работник по фиксиране и кръвопускане)

514. Персонал, зает с други услуги за населението

  1. Фризьори, бръснари, козметици.

  2. Придружители. (напр.: компаньон)

  3. Персонал по поддържане на физическото състояние на населението.

  4. Персонал по обредни услуги. (напр.: завеждащ бюро за обредни услуги, изпълните обреди, погребален агент, помощник- длъжностно лице по гражданско състояние)

  5. Обслужващ персонал в театри и др. културни институции.

  6. Консултанти-прогностици. астролог, гадател, окултист, хиромант, френолог, ясновидец)

  7. Обслужващ персонал, не класифициран другаде. (напр.: дансинг-партньор)

516. Персонал, зает с издирвателна и охранителна дейност

  1. Пазачи- въоръжена охрана. (напр.: пазачи- въоръжена охрана)

  2. Надзиратели. (напр.:горски надзирател, ловен надзирател, риболовен надзирател)

  3. Частни охранители и дедективи.

  4. Персонал, зает с издирвателна и охранителна дейност, не класифициран другаде. (напр.:ракетострелец)

52. Персонал, зает в търговията

521. Манекени и фотомодели

5211. Манекени и фотомодели. (напр.: манекен)522. Продавачи и демонстратори

  1. Продавачи в магазини и демонстратори. (напр.: продавач в магазин, книжар)

  2. Продавачи на пазари и открити щандове.

  3. Персонал, зает в изкупуване на селскостопанска продукция и амбалаж. (напр.: млекар-спедитор, окачествител на яйца)

 

 

6. Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци - лица, които отглеждат и прибират реколтата, развъждат, гледат или ловят животни; произвеждат различни видове животински продукти; култивират, предпазват и експлоатират горите; развъждат и ловят риба; култивират или събират диворастящи растения.

 

61. Производители в селското, горското, ловното и рибното стопанство за пазара

611. Растениевъди


  1. Полевъди. (напр.: полевъд, оризопроизводител, хвмелопроизводител)

  2. Тютюнопроизводители.

  3. Зеленчукопроизводители, овощари, лозари,цвеклопроизводители. (напр.: билкопроизводител)

  4. Гъбари.

  5. Производители на посадъчен материал. (напр.:селекционер (растениевъд) растително-защитник, дератизатор, дезинсектор)

612. Животновъди

  1. Животновъди, производители на месо, мляко и др. животински продукти. (напр.: говедовъд, гледач на добитък, дояч-оператор, овцевъд(козевъд), свиневъд, биволовъд, селекционер(животновъд), осеменител, фуражир(фуражна кухня), гледач на животни в кланица)

  2. Зверовъди. (напр.: дивечовъд)

  3. Птицевъди.

  4. Пчелари и бубари. (напр.:бубар, работник по производство на бубено семе, пчелар, работник по добив на пчелно млечице и пчелна отрова, работник по преработка на восъчна суровина)

  5. Животновъди, не класифицирани другаде. (напр.: гледач на отровни змии, гледач на дресирани животни)

613. Производители в комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

6131. Производители в комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство.614. Работници в горското стопанство и дърводобива

  1. Залесители.(напр.:фиданкопроизводител)

  2. Други горски работници и събирачи на диворастящи горски продукти. (напр.: фитолог,лесозащитник)

  3. Работници в дърводобива. (напр.: смоляр, въглищар(дървени въглища), белач на дървени трупи)

615. Рибовъди, риболовци и ловци

  1. Рибовъди. (напр.: рибовъди, работник на риболюпилни,басейни,аквакултурист)

  2. Риболовци в крайбрежни и речни води.

  3. Риболовци в дълбоки води. (напр.: трал майстор)

  4. Ловци.

62. Селскостопански производители, осигуряващи си самостоятелно препитание

 

621. Селскостопански производители, осигуряващи си самостоятелно препитание.6211. Селскостопански производители, осигуряващи си самостоятелно препитание.

7. Квалифицирани производствени работници - лица, които познават производствения процес, изискванията по безопасност, използваните материали и инструменти, естеството и предназначението на продукцията; прилагат специфичните си знания и умения при изграждане, инсталиране, монтиране, ремонт и поддържане на сгради, съоръжения и оборудване и при изпълнение по поръчка на различни производствени услуги; настройват за работа машини в съответствие с технологичните инструкции и проектната документация; поддържат инструменталната екипировка за тях.

71. Квалифицирани производствени работници в добива и строителството

711. Квалифицирани производствени работници по изграждане, ремонт и поддържане на обекти по добива, обогатяването на полезни изкопаеми, каменообработка и солодобив

  1. Миньори. (напр.: майстор-миньор, миньор, минен работник, крепач, работник по подготовка и ремонт на крепежни конструкции и елементи, торкретист )

  2. Спасители в мини. (напр.: спасител в минен обект и аварийна база,, работник по отводняване на работни места, минен спасител, газоспасител, работник по противопожарна и газова профилактика)

  3. Солодобивници. (напр.: солодобивчик, басейнчик по солодобива, работник по направа на бохори, работник по солен стиф, работник по производство на сол от морска вода)

  4. Работни по обогатяване на полезни изкопаеми. (напр.: майстор при водоотпадъчно стопанство, майстор флотиер, реагенчик)

  5. Работници по геоложки проучвания. (напр.: геофизичен оператор (каротажен електромонтьор), работник по зареждане на торпеда, грудоноси, настройчик на геофизична апаратура)

  6. Работници по оценяване на минни работи. (напр.: работник по опробване и документиране на работни места в мини и кариери, работник по изследване и анализ на работно време, замервач-отчетник( в минни работи)

  7. Бомбаджии, взривачи. (напр.: отговорник на взривен склад)

  8. Каменоделци. (напр.: работник по обработка и художествено оформление на каменни изделия, каменоделец на скулптурни изделия, резач на скални материали за художествена мозайка, работник по каменно-обработване)

712. Квалифицирани работници по основни строителни работи

  1. Зидари, мазачи. (напр.: зидаромазач, зидар на леярски, ковашки и термични пещи и съоръжения, зидар на мостови съоръжения, зидар на огнеопорна зидария)

  2. Кофражисти.

  3. Строителни дърводелци. (напр.: дърводелец по монтаж на дограма)

  4. Арматуристи.

  5. Бетонджии. (напр.: хидростроител)

  6. Работници по производство и монтаж на стоманобетонни конструкции и изделия (СБКИ).

  7. Строителни работници, не класифицирани другаде. (напр.: работник по туристическа маркировка, работник по археологически разкопки, демонтажник, съборяч на сгради и съоръжения, работник по ремонт и поддържане на сгради)

713. Квалифицирани работници по довършителни работи в строителството

  1. Работници по строителство,ремонт и поддържане на покриви. (напр.:

  2. Работници по поставяне и ремонт на облицовки и подови настилки. (напр.: мозайкаджия, фаянсаджия, дърводелец-паркетчия, камено-монтажник)

  3. Работници по изолации. (напр.: корабен изолаторчик,работник по производство на асфалтови смеси)

  4. Работници по строителство на водни и канализационни инсталации. (напр.: водопроводчик, каналджия)

  5. Строителни тенекеджии.

  6. Работници по стъклопоставяне.

  7. Други строителни работници по довършителни работи. (напр.: гипсаджия, шпакловчик)

714. Бояджии

  1. Строителни бояджии и тапетаджии.

  2. Бояджии, работещи с органични разтворители, оловни бои и нитроцелулозни лакове.

  3. Работници по почистване на фасади и комини и фина довършителна работа.

72. Квалифицирани производствени работници в металообработването, монтажници и монтьори

721. Леяри, заварчици, монтажници

  1. Работници по поддържане на съоръжения в металургията. (напр.: зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения, работник по поддържане на съоръжения в тунели на коксова батерия, грундировач на тръби, взривач на метални блокове, шихтовчик, шлаковчик, запесовчик на дюзи, водопроводчик-мазутчик на металургична пещ, работник по събличане на блокова стомана, работник по силози и въглищна кула, работник по обработка на мари мит)

  2. Леяри и формовчици. (напр.: приготвител на сплави за акумулатори, пясъкоструичик(обработка на алуминиеви листа), почиствач-шмиргелист, галтовчик, моделчик, работник на формовъчни смеси, арматурист на леярска форма и съоръжения, топилчик, сърцар-формовчик)

  3. Заварчици и резачи на метал. (напр.: корабен ел.заварчик, газорезчик, плазовчик)

  4. Класифицирани работници по разкрояване на метални листове. (напр.: тенекеджия, котляр, трасировач, работник по ремонт на контейнери)

  5. Монтажници на метални конструкции и съоръжения. (напр.: шеф-монтажник на хидро- и пневмосистеми, тръбар, тръборезач-тръбочистач, изготвител-монтажник на корабни вентилационни системи и обшивки, корабен изготвител на тръбни инсталации, занитвач, работник по ремонт линейни газопроводи, корабомоделист, корпусник)

  6. Монтажници на проводници и такелажници. (напр.: кабелен муфаджия, антено-мачтови монтажник, електро-монтажник,вкл. Шеэ-монтажник на електронни технически средства и системи,монтажник на радио съоръжения, монтажник на телефони и телеграфни кабели и линии, сападжия, текелажник, мачтовик, корабен разкройчик на кабели, работник по подготовка и ремонт на въжени линии)

  7. Монтажници под вода. (напр.: кесонен апаратчик, кесонен работник, водолаз)

  8. Други монтажници.

722. Настройчици на металообработващи машини и производители на инструменти

  1. Настройчици на металообработващи машини.

  2. Ковачи-железари.

  3. Щанцьори. (напр.:щанцьор за изработване на щанц-форми в полиграфията)

  4. Производители на прецизни инструменти. (напр.:матричар, калибровчик, възтановител-металик)

  5. Заточвачи на инструменти.Шмиргелисти. (напр.: изготвител на даражни гарнитури, отливар на кукли за флехт машина(текстил)

  6. Шлосери.

  7. Други производители на инструменти и сечива. (напр.:

723. Монтьори на машини и механични съоръжения

  1. Монтьори на МПС.

  2. Монтьори на трактори, пътностроители и селскостопански машини. (напр.: нитовчик на багерни конструкции)

  3. Монтьори на летателни апарати.

  4. Монтьори на подвижен ж.п. състав . (напр.:работник по изолация на локомотивни котли, старши ж.п.работник)

  5. Монтьори на енергийни съоръжения. (напр.:работник по поддържане на хидротехнически съоръжения)

  6. Монтьори на машини не класифицирани другаде.

724. Монтьори на електрически и електронни съоръжения

  1. Монтьори на електрически машини и апарати.

  2. Монтьори на електрически мрежи и системи. (напр.: електромеханошлосер, ел.монтьор по пласмента на енергия, ел.монтьор на аварийна група,релейчик, ел.монтьор по изпитване на ел.съоръжения)

  3. Монтьори на електронна техника. (напр.:измервач, феритни и магнитни изделия, електроник, мехатроник, ел.монтьор по телемеханични управляващи системи,работник по изработване на антени за СВЧ,корабен радио-монтьор, монтьор-изготвител на корабна електроника)

  4. Монтьори на електрически и електронни съоръжения, не класифицирани другаде.

73. Квалифицирани работници по прецизна обработка на материали, керамика, художествени занаяти, полиграфия

 

731. Квалифицирани работници по прецизна обработка на материали  1. Фини механици. (напр.:просветител на оптични елементи, р-к по изработване на холографски изделия, часовникар, р-к в зъботехническа лаборатория, р-к по сребърни, златни и платинови изделия за медицински и технически цели,работник по изготвяне на ортопедични апарати и съоръжения, киномеханик, работник по ремонт на велосипеди)

  2. Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни. (напр.:моделиер на бижутерия и сувенири,леяр на благородни метали, рафиньор на благородни метали,филигранист, гравьор на бижутерия, плетачи на синджири, работник по сечене на монети и медали)

  3. Квалифицирани работници по производство и поддържане на музикални инструменти.

732. Квалифицирани работници в керамичното, порцеланово-фаянсовото и стъкларското производство, грънчари.

  1. Формовчици на порцеланово-фаянсови и стъклени изделия. (напр.: моделист, леяр на гипсови калъпи, заготовчик на гипсови смеси, материалчик-рецептьор, духач на стъклени изделия, формовчик, шлифовчик, пробивач на дупки, амалгамчик, полировач, матировач на стъклени изделия и осветителни тела)

  2. Гравьори, декоратори и други работници по допълнителна обработка на порцеланово-фаянсови и стъклени изделия. (напр.: ретушьор,глазировач, химикалист на сита за декориране (сито печат), шприцьор, изготвител на бои, флусове и лустро)

  3. Квалифицирани работници по производство на изделия от строителна керамика.

  4. Грънчари.

733. Квалифицирани работници, упражняващи художествени занаяти

  1. Производители на художествени изделия от различни материали . (напр.: работник по изработване на изкуствени цветя, булчински букети и шапки, сувенири от дърво, мартеничар)

  2. Производители на учебни помагала. (напр.: препаратор,, работник по изготвяне на влажни препарати, скелети, хербарии и макети,микроскопни материали,биологични модели и др.)

  3. Производители на реквизит в киното и театъра. (напр.: театрален обущар, шивач, дърводелец, тапицер, железар,, изпълнители на художествени, пластични, и кинетични изделия, работник в ателие от културата, изкуството, телевизията и радиото, сценичен работник , осветител,работник в музеи)

734. Полиграфисти

  1. Словослагатели. (напр.:

  2. Стериотипери и галванопластици. (напр.:

  3. Гравьори, офортисти-печатари, букволеяри. (напр.:

  4. Фотографи-работници. (напр.:

  5. Книговезци. (напр.:

  6. Печатари по шаблон с клишета на текстил. (напр.:

  7. Други квалифицирани работници в полиграфията. (напр.: полиграфист-отговорник на филиал, майстор-полиграфист, вътрешен коректор, работник по техническо редактиране, технически ревизор(одобряващ за печат), работник по технологична обработка на текстова и илюстрована информация и др.)

74. Други квалифицирани производствени работници

741. Квалифицирани работници по производство на хранителни продукти

  1. Квалифицирани работници по производство на месо,месни и рибни продукти. (напр.: категоризатор на животни,колбасар, кожар,работник по обработка на пух и перушина)

  2. Квалифицирани работници по производство на хлебни и сладкарски продукти. (напр.:майстор-сладкар, хлебар, пекар и др.)

  3. Квалифицирани работници по преработка на мляко. (напр.: майстор- сиренар, кашкавалджия, маслар и др.)

  4. Квалифицирани работници по преработка на плодове и зеленчуци. (напр.: заготвител, разпоредител междинни продукти)

  5. Квалифицирани работници по преработка на тютюн. (напр.: организатор по сортировка на тютюн и заготвяне на партиди и др.)

  6. Квалифицирани работници в производство на напитки, дегустатори. (напр.: майстор при производството на боза, сиропи и газирани безалкохолни напитки, техник винар,аспираторчик)

  7. Други квалифицирани работници по производство на хранителни продукти. (напр.:приемчик, бониторовчик)

742. Дърводелци и мебелисти

  1. Моделиери на изделия от дърво. (напр.: калибровчик на шаблони, моделчик на леярски модели от дървесина)

  2. Мебелисти и дограмаджии.

  3. Квалифицирани работници по разкрояване и рендосване на дърво.

  4. Квалифицирани работници по повърхностна обработка на дърво. (напр.: грундировач-байцвач, ситопечат на ски, приготвител на лакове и багрила)

  5. Дърворезбари и пирографисти.

  6. Производители на изделия от дърво.

  7. Производители на дървен амбалаж.Бъчвари.

  8. Производители на кошничарски изделия, четки и метли.

  9. Настройчици на дървообработващи машини.

743. Текстилци

  1. Работници по първична обработка на растителни влакна .

  2. Работници по първична обработка на вълна.

  3. Квалифицирани работници по предене и свилоточене.

  4. Квалифицирани тъкачи.

  5. Квалифицирани килимари.

  6. Квалифицирани плетачи.

  7. Квалифицирани работници по художествено оформление на текстилни изделия.

  8. Работници по текстилни услуги, не класифицирани другаде.

744. Квалифицирани работници по производство на облекло и галантерия

  1. Моделиери и кроячи на облекла .

  2. Квалифицирани шивачи.

  3. Квалифицирани шапкари.

  4. Квалифицирани бродировачи.

  5. Квалифицирани тапицери.

  6. Производители на пълнени шивашки изделия.

  7. Кожухари, шивачи на кожено облекло и галантерия.

  8. Други работници по шивашки услуги.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница