Съдържание на класовете в Националната квалификация на професиите(нкп) Ръководни служителиСкачать 487.74 Kb.
страница2/4
Дата25.04.2016
Размер487.74 Kb.
1   2   3   4

243. Архивистки, библиотекари и сродни

2431. Архивисти. (напр.:архивист)  1. Специалисти в музеи. (напр.:уредник в музей(художествена галерия)

  2. Библиотекари. (напр.:библиотекар, библиограф, документалист, методист в библиотека, информатор, книговед)

  3. Консерватори (реставратори). (напр.:

244. Аналитични специалисти в областта на обществените науки

  1. Икономисти. (напр.:икономист)

  2. Философи, историци, географи, политолози. (напр.:философ, историк, географ, политолог, археолог, етнолог)

  3. Психолози. (напр.:промишлен психолог, специалист по медицинска психология и педагогическа рехабилитация, училищен психолог, психолог в местата за лишаване от свобода)

  4. Социолози. (напр.:социолог)

  5. Аналитични специалисти по социални дейности. (напр.:пеналог, криминолог, социален работник с висше образование, SOS-майки)

  6. Филолози. (напр.:лингвист, лексикограф, морфолог, семантик, фонолог)

  7. Преводачи. (напр.:преводач)

245. Творци, специалисти в областта на изкуството, културата и спорта

  1. Писатели, журналисти, критици. (напр.:литератор(писател, поет, сценарист, биограф, драматург), критик(литературен, филмов, театрален, музикален), журналист, коментатор, репортер, фоторепортер, кореспондент, изкуствовед)

  2. Издатели и редактори. (напр.:издател, зам.гл.редактор, отговорен редактор, художествен редактор, отговорен секретар в редакция, бюлетин, редактор-стилист, литературен сътрудник, редактор, ръководител на сектор (БНТ,БНР),ръководител на екип(БНР,БНТ)

  3. Скулптори, художници, дизайнери. (напр.:художник, сценограф, дизайнер, плакатист, скулптор)

  4. Музикални специалисти. (напр.:концертиращ артист-солист и камерен изпълнител, композитор, музиковед, диригент, режисьор на музикално произведение, концерт майстор, музикант-инструменталист, музикант-певец, артист-хорист, акомпанятор, корепетитор, музикален аранжьор, музикален ръководител, музикален оформител, звукорежисьор, хормайстор, музикален продуцент, музиколог)

  5. Специалисти в балетното изкуство. (напр.:балетмайстор, режисьор на балетни представления, хореограф, балетист, балетен репетитор)

  6. Филмови, театрални, радио и телевизионни режисьори и изпълнители. (напр.:актьор, режисьор, драматург, продуцент, художествен ръководител, директор на филмова и телевизионна продукция, филмов и телевизионен оператор)

  7. Треньори. (напр.:треньор, спортни методисти и инструктори)

246. Духовни лица

2461. Духовни лица. (напр.:архиепископ, викарий,епископ, имам, капелан, кюре, мюфтия, пастор, свещеник, проповедник, теолог, равин)247. Аналитични специалисти в държавната администрация

  1. Аналитични специалисти в Народното събрание. (напр.:главен съветник, съветник,, ръководител сектор, методолог, старши съветник, секретар на комисия)

  2. Аналитични специалисти в министерства, други ведомства и специализирани бюджетни звена на национално равнище, пряко подчинени на НС, Президеството, МС. (напр.:ръководител на сектор, гл.експерт, главен специалист,, специалист, координатор, посланик (в МВнР), съветник, I,II,III-ти секретар, аташе, парламентарен секретар)

  3. Аналитични специалисти в областта на администрацията. (напр.:гл. Експерт, експерт, гл.специалист, специалист, съветник (на кмет)

  4. Аналитични специалисти в общинската администрация и звена подчинени на общините. (напр.:ръководител сектор, гл.експерт, гл.специалист, специалист)

  5. Аналитични специалисти в инспекциите по труда. (напр.:гл.инспектор по труда, инспектор по труда)

  6. Аналитични специалисти в данъчната администрация. (напр.:гл.данъчен експерт, данъчен експерт, гл.данъчен инспектор, данъчен инспектор, специалист по данъци)

  7. Аналитични специалисти по финансов контрол. (напр.:гл.финансов експерт, финансов експерт, гл.финансов ревизор, старши финансов ревизор, финансов ревизор)

  8. Аналитични специалисти в митници. (напр.:специалист в Главно управление “Митници” и в районите митници, началник на митнически клон, началник на митническо бюро, началник на митически клон, главен митнически инспектор)

  9. Държавни експерти в Патентно ведомство. (напр.:патентен експерт, патентовед)

 

 

 3. Приложни специалисти - лица, които изпълняват определени предписания и инструкции по създадените технологии, нововъведения, нормативни документи, методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, социалните грижи, държавната администрация; изпълняват задачи, свързани с националната сигурност за опазване на обществения ред и противопожарната охрана; участвуват в провеждането на художествени и спортни прояви; притежават опит в практическата реализация на технически, художествени и стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, сключване на сделки, педагогически опит.

 

31. Приложни специалисти в областта на техниката311. Приложни специалисти в областта на физиката, математиката и техниката

  1. Приложни специалисти във физиката,химията и математиката.

  2. Приложни строителни специалисти. (напр.:строителен техник)

  3. Приложни специалисти - землемери, земеустроители, топографи. (напр.:геодезист, картограф, землемер)

  4. Приложни специалисти в електротехниката, електрониката и минното дело.

  5. Приложни специалисти - механици. (напр.:механик)

  6. Приложни специалисти в химическото производство, металургията и минното дело.

  7. Приложни специалисти в атомна електрическа централа. (напр.:оператор в АЕЦ)

  8. Приложни специалисти - технолози.

  9. Приложни специалисти в точните науки, не класифицирани другаде.

312. Приложни специалисти в областта на информатика

  1. Приложни специалисти по техническо осигуряване на компютърни системи.

  2. Приложни специалисти по програмно осигуряване на компютърни системи. (напр.:програмист)

  3. Настройчици на автоматизирани производствени системи, роботи.

313. Приложни специалисти на оптична апаратура и прецизна техника

  1. Приложни специалисти на оптична, звукова апаратура и музикални инструменти. (напр.:звукотехник, акордьор)

  2. Приложни специалисти на кино-,видео-, и звукова и светлинна апаратура. (напр.филмов и телевизионен оператор, аниматор, звукооператор, режисьор на видеосмесителен пулт, видеомонтажист, асистиращ на филмов и телевизионен оператор)

  3. Фотографи. (напр.:фотограф-оператор, фоторетушьор)

  4. Приложни специалисти на радио- и телекомуникационни съоръжения. (напр.:телефонен-телеграфен оператор, ТТ-контрольор, радиооператор, радиотелеграфист(без тези във въздушния е водния транспорт), телеграфист)

  5. Приложни специалисти на медицинска апаратура.

  6. Работници по научна апаратура.

  7. Приложни специалисти по прецизна техника не класифицирана другаде.

314. Приложни специалисти във водния и въздушен транспорт

  1. Капитани на кораби. (напр.:капитан на кораб, старши-помощник капитан, I,II,III,IV-ти помощник капитан, капитан на плаващо средство, капитан пилот, сдатъчен капитан, лоцман)

  2. Корабни механици. (напр.:главен механик, втори, трети механик, електромеханик на кораб, корабен електроник, корабен електротехник, механик на плаващо средство, елтехник на плаващо средство)

  3. Други приложни специалисти във водния транспорт. (напр.:девиатор, стифадор, инструктор, диспечер, технолог, навигационен инспектор, завеждащ корабна радиостанция)

  4. Пилоти на самолети. (напр.:командир пилот на самолет, летец-борден радист, летец-инженер, летец-механик, летец-пилот, летец-щурман)

  5. Авиодиспечери. (напр.:ръководител на полети, авиодиспечер, стартьор)

  6. Приложни специалисти по безопасност на авиосистемите. (напр.:авиотехник, авиомеханик, авиомоторист)

  7. Други приложни специалисти във въздушния транспорт. (напр.:нотам, инспектор, инструктор)

315. Приложни специалисти по безопасност и качество.

Приложни специалисти в железопътния транспорт.

  1. Приложни специалисти по противопожарна охрана.

  2. Диспечери в ж.п. транспорта. (напр.:ръководител движение, диспечер, началник гара (V-VII категория)

  3. Приложни специалисти в жп.транспорта. (напр.:инспектор, инструктор, ревизор на безопасността, механик по техническа експлоатация на локомотиви, ел.съоръжения, контрольор по железен път и съоръжения, технолог, ръководител чета, ревизор-вагони, депо майстор)

  4. Приложни специалисти по безопасност на труда.

  5. Приложни специалисти по качество и метрология. (напр.:метролог)

  6. Производствени лаборанти. (напр.:лаборант, пробовзимач, анализатор, влагоизмерител, рентгенометрист, дозиметрист, хидроизмерител и хидро-наблюдател, хидро.метеорологичен наблюдател, тахогравчик, термографчик, работник по вентилационни, прахов и газови измервания, дефектоскопист, изпитател, хрронометрист, експериментатор на плавателни съдове)

32. Приложни специалисти в областта на селското, горското стопанство и здравеопазването

321. Приложни специалисти в областта на естествознанието, селското и горското стопанство

  1. Приложни специалисти в областта на естествознанието.

  2. Агротехници и зоотехници. (напр.:агротехника, зоотехник)

  3. Горски приложни специалисти, лесовъди. (напр.:лесничей, озеленител)

  4. Приложни специалисти - консултанти в областта на сел.стопанство.

322. Приложни специалисти в здравеопазването

  1. Фелдшери. (напр.:фелдшер)

  2. Санитарни инспектори.Помощник-епидемиолози. (напр.:санитарен инспектор)

  3. Инструктори по хранене. (напр.:инструктор по хранене)

  4. Медицински лаборанти. (напр.:медицински лаборант, старши медицински лаборант)

  5. Рентгенови лаборанти . (напр.:рентгенов лаборант, старши рентгенов лаборант)

  6. Зъботехници. (напр.:зъботехник)

  7. Ветеринарни фелдшери. (напр.:ветеринарен фелдшер)

  8. Помощник-фармацевти. (напр.:помощник фармацевт)

323. Медицински сестри , акушерки

  1. Медицински сестри. (напр.:медицинска сестра, старша медицинска сестра,гл.медицинска сестра)

  2. Акушерки. (напр.:акушерка, старша акушерка, главна акушерка)

324. Други приложни специалисти в здравеопазването

  1. Рехабилитатори. (напр.: рехабилитатор, старши рехабилитатор)

  2. Масажисти. (напр.:масажист)

  3. Ортопедични техници. (напр.:ортопедичен техник)

  4. Оптици. (напр.:завеждащ оптичен филиал, оптик, оптометрист)

  5. Други приложни специалисти в здравеопазването, не класифицирани другаде. (напр.:биолечители, природолечители)

33. Преподаватели с по-ниско от висше образование

331. Преподаватели с по-ниско от висше образование в училища

  1. Учители с по-ниско от висше образование по общообразователни учебни предмети. (напр.:учител с полувисше педагогическо образование по съответното професионално направление и специалност; учител със средно педагогическо образование по специалност)

  2. Учители с по-ниско от висше образование по учебни предмети от професионалната подготовка. (напр.: учител с полувисше педагогическо образование по съответното професионално направление и специалност, завеждащ учебен кабинет, работилница)

  3. Преподаватели в училища по изкуствата.

3314. Възпитатели с по-ниско от висше образование в училища, здравни заведения и санаториуми. (напр.:възпитател с полувисше образование с присъдена професионална квалификация “учител” или придобита учителска правоспособност, възпитател с със средно педагогическо образование по специалност)

332. Преподаватели с по-ниско от висше образование в детски учебно-възпитателни и здравни заведения

3321. Учители с по-ниско от висше образование в детски градини. (напр.: учител с полувисше педагогическо образование по специалността “предучилищна педагогика”, средно педагогическо образование “учител” в детска градина)

3322. Възпитатели с по-ниско от висше образование в домове за деца от предучилищна възраст, здравни заведения и санаториуми. (напр.: възпитател с полувисше образование с присъдена професионална квалификация “учител” или придобита учителска правоспособност, възпитател с със средно педагогическо образование по специалност)

3323. Други преподаватели в детски учебно-възпитателни заведения. (напр.:музикален ръководител с по-ниско от висше образование)333. Преподаватели с по-ниско от висше образование в специални училища

3331. Учители с по-ниско от висше образование в специални училища и детски градини. (напр.: учител с полувисше образование и професионална квалификация и съответна специализация)  1. Възпитатели с по-ниско от висше образование в училища, здравни заведения и санаториуми. (напр.: възпитател с полувисше образование и професионална квалификация и съответна специализация)

  2. Логопеди и рехабилитатори на слуха и зрението с по-ниско от висше образование. (напр.:логопед с полувисше образование с придобита специалност със специализация или преквалификация по логопедия, рехабилитатор

с полувисше образование с придобита специалност със специализация или преквалификация по сурдопедагогика и тифлопедагогика)

334. Други приложни специалисти по преподавателска дейност

3341. Инструктори на водачи на моторни превозни средства - всички категории. (напр.:инструктор)34. Други приложни специалисти

341. Приложни финансови специалисти

  1. Дилъри и брокери на ценни книжа и парични средства. (напр.:дилър, брокер, борсов агент)

  2. Застрахователи. (напр.:застрахователен брокер, застрахователен агент, осигурител, застраховател)

  3. Посредници по недвижими имоти.

  4. Приложни специалисти по туристически услуги.

  5. Ценовици,оценители и организатори на търгове. (напр.:оценител, себестойчик)

  6. Приложни финансови специалисти, не класифицирани другаде.

342. Посредници в търговията и бизнес-услуги

  1. Посредници при продажби. (напр.:търговски брокер, търговски пътник, посредник)

  2. Посредници в транспорта. (напр.:жп посредник, корабен агент, фрахтовател, спедитор, ръководител търговска експлоатация)

  3. Посредници по набиране на персонал. (напр.:трудовик)

  4. Посредници в бизнес-услугите, не класифицирани другаде. (напр.:координатор в телевизията и радиото)

343. Приложни административни специалисти

  1. Административни организатори. (напр.:артистичен секретар, секретар по проучване на информационна работа, читалищен секретар)

  2. Приложни финансово-счетоводни специалисти. (напр.:счетоводител, специалист-контрольор, специалист-кореспондент)

  3. Приложни специалисти по обработка на статистическа информация.

  4. Приложни съдебни специалисти. (напр.:административен секретар на съд, секретар на съдебно-изпълнителна служба, секретар на адвокатска колегия, анализатор на досиета на лишени от свобода, съдебен(арбитражен) секретар, завеждащ нотариална служба)

  5. Приложни административно специалисти, не класифицирани другаде.

344. Приложни специалисти в държавната администрация

  1. Приложни специалисти в НС,Президентството, МС. (напр.:квестор)

  2. Приложни специалисти в министерства и др. ведомства пряко подчинени на НС,Президеството, МС и специализирани бюджетни звена на нац.равнище.

  3. Приложни специалисти в областна на администрация. (напр.:

  4. Приложни специалисти в общинска администрация и звена подчинени на общината.

  5. Приложни специалисти в дипломатически представителства и консулски служби. (напр.:завеждащ служба “комуникации”, сътрудник, секретар на военно аташе)

  6. Приложни специалисти в данъчна администрация. (напр.:счетоводител бюджетни приходи)

  7. Приложни специалисти в митници. (напр.:старши митнически инспектор, митнически инспектор, специалист в митница, митнически пункт, бюро, митнически полицай, митнически посредник)

  8. Приложни специалисти в държавната администрация, не класифицирани другаде.

345. Служители в държавния апарат за национална сигурност, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и противопожарна охрана

  1. Служители в държавния апарат за национална сигурност.

  2. Служители в Националната полиция.

  3. Служители в Противопожарната охрана.

  4. Служители в администрацията и общите служби.

  5. Служители в специалните служби, не класифицирани другаде.

346. Приложни специалисти по социални дейности

3461. Приложни специалисти по социални дейности. (напр.:социален работник- специалист с полувисше или средно специално образование,SOS - помощник майка)347. Приложни специалисти в областта на културата и спорта

  1. Декоратори и търговски аранжьори. (напр.:художник-изпълнител, кукло инструктор, помощник консерватор-реставратор на художествени произведения, дизайнер на промишлени и търговски изделия (включително нови видове,и стилове облекло и аксесоари) татуировчици на декоративни елементи върху клиенти, художник- декоратор, изпълнител на художествено оформление)

  1. Десенатори на текстил и облекло . (напр.:декоратор-рисувач, моделриер-конструктор, десенатор)

  2. Помощен персонал в театъра, телевизията, радиото и филмопроизводството. (напр.:помощник-режисьор, асистент-режисьор, театър-майстор, филмов монтажист, филмов разпределител, сенситометрист, суфльор, ръководител на постановъчна част, ръководител на художествено осветление и озвучаване, фотооператар, фоторетушьор, определител на копирни светлини)

  3. Водещи предаване, говорители в телевизията и радиото, конферансиета и дисководещи. (напр.:дисководещ, говорител (в радио и телевизия), говорител в радиоуредба)

  4. Коректори и технически редактори. (напр.:колонист, коректор, коректор-стилист, технически редактор, сътрудник в редакция)

  5. Циркови, вариететни артисти, стажант-артисти. (напр.:артист-ученик в цирк, стажант артист, клоун, акробат, дресьор на животни, танцьор-състезателни танци, хипнотизатор)

  6. Състезатели и спортен персонал.

  7. Приложни специалисти в областта на културата и спорта, не класифицирани другаде.

348. Религиозни служители

  1. Религиозни служители. (напр.:монах, монахиня, мисионер)

 

 

4. Помощен персонал - лица, които обслужват работещите в стопанските субекти, като  организират и предоставят информация; обработват документи, подготвят и проверяват материали за печат; изпълняват общи   канцеларски дейности; работят с клиенти по повод на парични операции и бизнес сделки.41. Помощен персонал в канцеларии

411. Помощен персонал регистриращ текст и данни

  1. Стенографи.

  2. Машинописци.

  3. Оператори на текстопредаващи машини.

  4. Оператори на компютри. (напр.:оператор на компютър, систем-оператор на ЕИМ)

  5. Секретари. (напр.:секретар, технически секретар, секретар-протоколист)

412. Помощен персонал, обработващ финансова и статистическа информация

  1. Помощен персонал, обработващ финансово - счетоводна информация. (напр.:касиер в счетоводството, фактурист-счетоводител, касиер-домакин, книговодител, изчислител, секретар-касиер в учебно заведение)

  2. Помощен персонал, обработващ статистическа информация. (напр.:отчетник, статистик-отчетник, съдебен статистик)

413. Помощен персонал, документиращ движението на стоки

  1. Управители на складове.

  1. Помощен персонал, водещ документи по цени и себестойност. (напр.:калкулант, инвентарчик, фактурист)

  2. Помощен персонал по осигуряване на снабдяването. (напр.:снабдител, закупчик, приемчик, инспектор, магазинер, кантарджия, експедитор)

  3. Домакин.

  1. Помощен персонал, водещ документи в жп.транспорта. (напр.:нарядчик в локомотивно депо, вагоноописвач, тарифьор)

  2. Помощен персонал, водещ документи във водния транспорт. (напр.:завеждащ морска регистрация, завеждащ пристан, талиман, наносвач)

  3. Помощен персонал, водещ документи в автомобилния транспорт. (напр.:диспечер, нарядник в гараж, отчетник ценни образци)

414. Помощен персонал в пощи, архиви и деловодства

  1. Пощенски служители.

  2. Помощен персонал в архивохранилища. (напр.:завеждащ архивохранилище(книгохранилище), архивар, картотекар, нототекар, планопазител, съдебен архивист(документатор), филмотекар, фондопазител в музей или художествена галерия, фонотекар, фототекар, документатор във финансов контрол)

  3. Помощен персонал в деловодство. (напр.:деловодител, регистратор)

  4. Помощен персонал по кодиране на документи. (напр.:шифровчик)

  5. Паспорти и калиграфи. (напр.:калиграф, паспортист, нотограф)
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница