Сборник комментариев на недельный раздел торы "лех леха" נר לאלף, stars תש"страница1/11
Дата08.11.2016
Размер1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

פרשת לך לך


קובץ מפרשים

СБОРНИК КОММЕНТАРИЕВНА НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ"ЛЕХ ЛЕХА"

נר לאלף, STARS

תש"ע

БЕРЕШИТ 12:1-3


וַיֹּאמֶר יְקֹוָק אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ: וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ וֶהְיֵה בְּרָכָה: וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה:

И сказал Бог Авраму: Иди себе из своей страны, со своей родины, из дома своего отца — в землю, которую Я укажу тебе. И Я сделаю тебя великим народом и благословлю тебя, и возвеличу твое имя, и ты станешь благословением. Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя Я прокляну; и благословятся в тебе все народы земли.


 1. Рабейну Бахья


Прежде чем начать: "И сказал Бог Авраму", следовало бы сообщить о достоинствах Аврама и его качествах, чтобы мы знали, что он собой представляет..., подобно тому, как сказано о Ноахе ("Ноах был человеком праведным и цельным в своем поколении"). Однако можно объяснить так: Писание уже намекнуло на его достоинства в словах Ур Касдим.

רבינו בחיי


ודע כי קודם שיזכיר הכתוב ויאמר ה' אל אברם היה ראוי להודיענו מעלותיו ומדותיו כדי שנכיר מי הוא ואחרי כך יזכיר הדבור כי כן עשה בנח, אבל י"ל כי כבר גלה לנו הכתוב בפרשה של מעלה על מעלתו הגדולה ברמז במלת אור כשדים
 1. Маараль "Нецах Исраэль" 11 – Тора намеренно ничего не говорит о причинах избрания Авраама


В чем отличие народа Израиля от всех других народов? В том, что Бог избрал Израиль ради него самого, а не из-за его добрых дел. Ошибкой было бы сказать, что евреи являются избранным народом лишь тогда, когда исполняют желание Всевышнего, но не тогда, когда отказываются это делать. Чтобы исключить это неправильное понимание, Писание говорит вначале: «И Я буду им Богом», – а лишь затем: «…а они будут Мне народом». Другими словами: Бог избрал евреев, независимо от того, принимают они Его власть или нет. И именно поэтому Тора не рассказывает о добрых делах Авраама, которые предшествовали его избранию. Ведь если бы Всевышний начал с этого рассказа, можно было бы сделать вывод, что Бог избрал Авраама и его потомство из-за их хороших поступков. (А тогда пришлось бы пойти дальше и сказать, что, если они не станут поступать хорошо, Бог отвергнет их!). Но на самом деле это не так: Бог избрал евреев ради них самих, и это – абсолютный выбор. А когда речь идет об остальных народах, говорится сначала: «…быть Мне народом». Это значит, что если кто-либо поступает хорошо и праведно, Бог приближает его. Таким образом, его близость к Богу определяется конкретной ситуацией, не представляя собой избранности по сути. Поэтому избрание Ноаха было связано только с его поступками, и не распространялось на его потомство.

מהר"ל נצח ישראל פרק יא


ההפרש אשר יש בין ישראל לאומות; כי שם יתברך בחר בישראל בעצם, ולא בשביל מעשיהם הטובים. שלא לומר דוקא כאשר הם עושים רצונו של השם יתברך אז בחר בהם, ולא כאשר אין עושים רצונו של השם יתברך, וכו'. לכך לא כתב גם כן קודם בחירת אברהם מעשיו הטובים, שלא תאמר כי הוא יתברך בחר באברהם ובזרעו אחריו בשביל מעשיהם, ואז היה לך לומר כאשר אין מעשיהם טובים ימאס בהם, שדבר זה אינו, רק כי הבחירה בהם מצד עצמם, וזוהי בחירה כללית וכו'. ולכך אצל נח, שהשם יתברך קרבו, זה היה בשביל מעשיו בלבד, ולכך לא היה הבחירה בזרעו כלל.
 1. РАШИ


И сказал Бог Авраму: Иди себе - тебе на пользу и тебе на благо. Там  Я сделаю тебя великим народом, здесь же ты не сможешь иметь сыновей. А кроме того, Я сделаю тебя известным в мире.

И Я сделаю тебя великим народом. Странствия влекут за собой 3 последствия: идут во вред продолжению рода, имуществу и (доброму) имени, - поэтому (Аврам) нуждался в этих трех благословениях. И Бог дал ему обещание относительно сыновей, имущества и имени. И благословлю тебя – богатством. И быть тебе благословением – до сих пор благословения были в Моих руках, Я благословил Адама, Ноаха и тебя. Теперь же ты будешь благословлять, кого захочешь.

רש"י


לך לך - להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים. ועוד שאודיע טבעך בעולם: ואעשך לגוי גדול - לפי שהדרך גורמת לשלשה דברים ממעטת פריה ורביה, וממעטת את הממון, וממעטת את השם, לכך הוזקק לשלש ברכות הללו שהבטיחו על הבנים, ועל הממון, ועל השם. ואברכך - בממון: והיה ברכה - הברכות נתונות בידך, עד עכשיו היו בידי, ברכתי את אדם ואת נח ואותך, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ.
 1. Рамбан: это привычный для Писания оборот речи


И сказал Бог Авраму: Иди себе - тебе на пользу и тебе на благо. Там  Я сделаю тебя великим народом, здесь же ты не сможешь иметь сыновей. Так писал Раши, но в его объяснении нет необходимости, потому что это привычный для Писания оборот речи, подобно тому, как сказано: "Дождь прошел, ушел себе" или "пойду я себе", "идите себе" и т.п.

רמב"ן


ויאמר ה' אל אברם לך לך - להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים, לשון רש"י. ואין צורך, כי משפט הלשון כן, הגשם חלף הלך לו, אלכה לי אל הגדולים, קומו ועברו לכם את נחל זרד, ורובם ככה
 1. Рав Гирш: уйди к себе, следуй своим путем


Иди своим путем. Местоимение לך (к себе, для себя) в сочетании с глаголом уйди придает этой фразе дополнительный смысл: “уйди ради себя”, “следуй своим путем”, “отойди от других”. Приказ Бога заставил Авраама занять жизненную позицию, которая находилась в резком противоречии со всеми тенденциями его времени.

Лозунгом той эпохи было: "Сделаем себе имя. Поколение, среди которого жил Авраам, возводило для прославления человека Вавилонскую башню. Но в этом действии не было ничего от индивидуализма, высокой оценки значимости человека. Напротив, господствующим мировоззрением являлся централизм, отказывавший индивидуальности в какой-либо ценности, низводивший личность до уровня безликой детали, кирпичика грандиозной стройки, призванной восславить общество. Господствующая тенденция возводила в закон ложное понимание “большинства”, навязывающего свою власть всем, всегда и во всем. Постепенно то, что “большинство” считает благом, становится таковым для каждого.Конечно, общество обязано заботиться о сохранении того, что действительно свято и возвышенно... Но при всем том необходимо должным образом оценивать высокую значимость каждого человека, присоединяющегося к общине. С самого зарождения еврейской истории мы видим, что принцип (иди своим собственным путем) считается наиболее важным. Никто не вправе сказать о себе: “Я праведен настолько, насколько полагается в наше время”. Каждый лично отвечает за себя перед Богом. Если это становится необходимым, если большинство начинает поклоняться идолу ложного принципа, не имеющего ничего общего с истинным Богом, тогда человек должен идти “один, своим путем, с Богом”. Наш народ никогда не сумел вы просуществовать (выстоять) в истории, если бы мы не унаследовали от Авраама мужества, необходимого, для того, чтобы оставаться в меньшинстве!
 1. РАШИ


Из своей страны - Но ведь он уже ушел оттуда со своим отцом и достиг Харана? Однако Он сказал ему так: "Еще больше отдались оттуда и уйди из дома отца твоего".

רש"י


מארצך - והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד לחרן, אלא כך אמר לו התרחק עוד משם וצא מבית אביך
 1. Берешит 11:24-32


А Нахор жил двадцать девять лет и родил Тэраха. И жил Нахор по рождении им Тэраха сто девятнадцать лет, и родил сынов и дочерей. А Тэрах жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и Арана. А вот родословная Тэраха: Тэрах родил Аврама, Нахора и Арана, а Аран родил Лота. И умер Аран при жизни Тэраха, своего отца, в земле рождения своего, в Ур-Касдим... И взял Тэрах Аврама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и Сарай, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышли вместе из Ур-Касдима, чтобы идти в землю Кенаанскую, и дошли они до Харана, и поселились там. И было жизни Тэраха двести пять лет, и умер Тэрах в Харане.

Ур (Ир по-шумерски) – древний город в Месопотамии, находился недалеко от места, в котором Тигр и Евфрат впадают в Персидский залив. Развалины города находятся в Ираке на правом берегу Тигра в месте, которое называется Тель Эль Мукьяр, недалеко от города Насария, южнее Багдада. Харан – древний город шумерской и аккадской эпохи, находящийся в верхнем течении реки Балиах в Турции. В древности он был важным торговым центром, а сегодня – это археологический памятник неподалеку от турецко-сирийской границы.
 1. Рамбан: Авраам родился в Харане, а не в Ур-Касдим


Есть здесь трудность: приказав своему рабу Элиэзеру взять жену сыну, Авраам сказал ему: "Но в мою страну, на мою родину ты пойдешь", и тот отправился в Арам в Междуречье, в город Нахора. Получается, что это его родина, о которой он говорит: "Но только в дом отца моего и к семейству моему ты пойдешь и возьмешь жену сыну моему"... Приходится заключить, что Авраам родился в Харане, городе его отцов. Именно там Бог повелел ему бросить свое семейство… А то, что сказано: "из своей страны, со своей родины, из дома своего отца" следует объяснить так: человеку трудно уходить из страны, в которой он живет, где живут его друзья и товарищи, а уж тем более из родного города, и еще тяжелее уходить из дома отца.

רמב"ן


ועוד יקשה עליהם, כי אברהם בצוותו את אליעזר לקחת אשה לבנו אמר לו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, והוא הלך אל ארם נהרים אל עיר נחור, אם כן היא ארצו ומולדתו, ושם נאמר אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי, כי שם בית אביו ומשפחתו שהיא מולדתו, וכו'. אבל העיקר, כי חרן היא ארצו, ושם מולדתו, והיא ארץ אבותיו מעולם, ושם נצטוה לעזוב אותם. וכך אמרו בבראשית רבה לך לך, אחת מארם נהרים ואחת מארם נחור.
 1. РАШИ:


Которую укажу тебе - Сразу не назвал ему ту землю, чтобы он проникся любовью к ней (к земле) и чтобы вознаградить его за исполнение каждого повеления в отдельности. Подобно тому "сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака", и подобно тому "...на одной из гор, о которой скажу тебе"

И благословятся в тебе - есть немало аллегорических толкований, а прямой смысл таков: человек говорит своему сыну: "Будь как Авраам". И так же (следует понимать выражение) "и благословляться будут тобою" везде, (где оно встречается) в Писании.

רש"י: אל הארץ אשר אראך - לא גלה לו הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו, ולתת לו שכר על כל דבור ודבור. כיוצא בו את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, כיוצא בו על אחד ההרים אשר אומר אליך, כיוצא בו וקרא עליה את הקריאה אשר אנכי דובר אליך. ונברכו בך כל משפחות האדמה - יש אגדות רבות, וזהו פשוטו אדם אומר לבנו תהא כאברהם, וכן כל ונברכו בך שבמקרא, וזה מוכיח בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה:
 1. Рабену Бахья: благословение приходит в мир через Авраама


Согласно Кабале, "И благословятся в тебе" – это благословение свыше, (основное) качество Авраама, первое из всех качеств. То же самое имеет в виду Мидраш, говоря про стих: "И благословятся в тебе, – это означает, что благословение пройдет через тебя". Смысл комментария в том, что он (Авраам) будет принимать благословение первым, а от него оно распространится по всему миру.

רבינו בחיי


ע"ד הקבלה ונברכו בך, הברכה מלמעלה מדתו של אברהם תחלת המדות. ולזה רמזו במה שדרשו ונברכו בך, שתהא ברכתם עוברת בך. והענין שהוא תחלה לקבל הברכה וממנו תתפשט הברכה בכל העולם. וזה ענין שכתוב שבחוהו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, וזה מבואר
 1. Ялкут Шимони, раздел Лех-Леха, 65


Сказал раби Элиэзер: что означает стих: "И благословятся в тебе все народы земли"? Это означает, что даже торговые корабли, плывущие из Галии в Испанию, благословляются (т.е. преуспевают) только ради Израиля.

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך-לך רמז סה


אמר ר"א מאי דכתיב ונברכו בך כל משפחות האדמה וכו' אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אין מתברכות אלא בשביל ישראל.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница