Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка, вкл обособените позициистраница6/13
Дата01.05.2016
Размер1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Приложение № 10


ДО

ОБЩИНА ЕЛЕНА

УЛ. „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ” № 24

ГР. ЕЛЕНА 5070

ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


за поръчка с предмет: “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа за територията на община Елена - зимни експлоатационни сезони – 2010/2011 г. и 2011/2012 г.”
от…………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Кандидата/

……………………………….. ………………... …… .....................................

/номер по съдебния регистър/ /ИН №/ /ИН № по ДДС/
……………………………………………………………………………………………...............

/адрес по регистрация/

предлагаме да организираме и изпълним поръчката: “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа за територията на община Елена - зимни експлоатационни сезони – 2010/2011 г. и 2011/2012 г.”, съгласно документацията за участие както следва:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................../Участникът обосновава техническите си възможности и гаранции за изпълнение на поръчката - техника, персонал, бази, оперативни пунктове, време за мобилизиране на екипа, организация за поддържане на мобилна връзка с изпълнетилите. Да се представи неоходимата информация доказваща, че са дефинирани възможните рискове при изпълнението на поръчката, да се опишат действията за предотвартяване и овладяването на рисковете. Да се обосноват възможностите за изпълнение на допълнителни видове работи по нареждане на Възложителя и всичко останало, което участникът сметне, че е необходимо да бъде известно на Възложителя за правилната оценка на предложението по представената методика към настоящата документаци/
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение.

Приложения:

1. Оперативен план за изпълнение на поръчката по маршрути (Приложение обр. № 11);

2. Обобщен списък с типа и броя на наличната техника за обслужване на маршрутите (Приложение обр. № 12);

3. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката (Приложение обр. № 13).


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице


__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Образец № 11
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

на пътните участъци от общинска пътна мрежа на територията на Община Елена за зимно поддържане –

сезони 2010-2011г. и 2011-2012г


ОП №

Наименование

МГ №

Наименование

техника

1

2

3

4

5

2

Опесъчаване на общинската пътна мрежа.

-

Еднократно ръчно опесъчаване за 1 км път
Еднократно опесъчаване с механизация за 1 км път
3

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 1

гр. Елена - с. Майтанеци - с. Велковци - с. Лазарци - с. Буйновци - "Моянка" - и обратно
4

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 2

гр. Елена – с. Веселина - с. Тодювци – с. Дрента – с. Горен край – с. Божичка – с. Добревци, с. Тодювци, с. Мирчевци - с. Багалевци – с. Мирчевци, с. Тодювци, с. Веселина – гр. Елена
5

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 3

гр. Елена - отклонение за с. Давери - с. Давери - с. Палици - с. Чакали - с. Палици - с. Каменари - с. Бойковци - с. Изгрев - с. Каменари - с. Палици - с. Давери - с. Петковци - с. Попрусевци - с. Бялковци - гр. Елена.
6

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 4

гр. Елена - с. Руховци - с. Илаков рът - с. Лазарци - с. Мийковци - (горен край) - и обратно
7

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 5

гр. Елена - с. Блъсковци - с. Вълчовци - с. Яковци - и обратно
8

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 6

гр. Елена - с. Руховци - с. Марян - с. Чакали - с. Костел - с. Чакали - с. Марян - с. Долни Марян - с. Марян - с. Руховци - гр. Елена
9

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 7

гр. Елена - с. Долни Болерци - с. Баевци - с. Дерикотковци - с. Средни колиби - с. Раевци - с. Средни колиби - с. Берковци - с. Средни колиби - с. Дерикотковци - гр. Елена
10

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 8

гр. Елена – с. Марафелци – с. Титевци – с. Вълчовци – с. Балуци – с. Червенковци – с. Титевци – с. Марафелци – с. Големани – с. Николовци – с. Велевци, - с. Блъсковци - с. Търкашени – с. Дърлевци – с. Търкашени - с. Блъсковци - гр. Елена
11

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 9

гр. Елена - с. Горни Геновци - с. Драганосковци - с. Садината - с. Драганосковци - с. Багалевци – с. Горни Геновци – гр. Елена
12

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 10

гр. Елена - с. Бадевци - с. Средни колиби - с. Харваловци – с. Гърдевци - с. Ребревци - с. Шилковци - гр. Елена
13

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 11

гр. Елена - с. Стойчевци - с. Махалници - с. Яковци - с. Яковци (стопански двор) - с. Бръчковци - с. Вързилковци - с. Донковци - с. Яковци - гр. Елена
14

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 12

гр. Елена - с. Майско - с. Вълчевци - с. Крумчевци - с. Козя река - с. Константин - гр. Елена
15

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 13

гр. Елена - с. Бойковци - с. Дере махала - с. Ресенлии - с. Треновци - с. Светославци - с. Каменари - с. Токатли - с. Мутафите - с. Палици - с. Тумбевци - с. Горска - с. Брязово - гр. Елена
16

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 14

гр. Елена - с. Беброво - с. Разсоха - с. Беброво - с. Черни дял - с. Попска - с. Дебели рът - с. Стояновци - с. Тънки рът - с. Дайновци - с. Босевци - с. Беброво - гр. Елена
17

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 15

гр. Елена - с. Христовци - с. Продановци - с. Илаков рът - с. Витевци - с. Хвърлевци - с. Угорялковци - с. Трънковци - с. Хъневци - с. Мийковци - с. Ралиновци - с. Игинатовци - с. Високовци - с. Горни Танчевци - с. Топузи - гр. Елена
18

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 16

гр. Елена - с. Майтанеци - с. Велковци - с. Ничовци - с. Долни Танчевци - с. Лазарци - с. Уруми - с. Нешевци - с. Буйновци - с. Крилевци - с. Кожлевци - с. Котуци - с. Папратлива - с. Райновци - гр. Елена
19

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 17

гр. Елена - с. Радовци - с. Ганев дол - с. Костел - с. Граматици - с. Събковци - с. Колари - с. Валето - с. Зеленик (Валето - Зеленик - на ход, без гребло) - гр. Елена


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице


__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Образец № 12

Обобщен списък

с типа и броя на техниката за обслужване на маршрутите


вид на техниката

брой

регистрационен номер

дата на последен техн. преглед

 

Снегопочистване

 

 

 

1

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

общо по т. 1

 

 

 

2

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

общо по т. 2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за снегопочистване

 

 

 

 

Опесъчаване

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за опесъчаване

 

 

 

 

Резервна техника

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Общо резервна техника

 

 

 Дата: ..................................
Подпис и печат: .......................Забележка: Под № 1, 2 , 3 .... се описва типа на предвидената техника в оперативния план /напр. Т50 , а на ред 1.1. се описва № на маршурута, в който е предвидено да се използва този тип техника/

Дата: ......... ......................................

(подпис, печат)
Образец 13

СПИСЪК

на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката
име, фамилия

тип техника, регистр. №

1

Шофьори

 

1.1.

 

 

1.2.

 

 

.....

 

 

 2

 …………….

 
 

 Общо:

 

 

 

 

Дата: ......... ......................................

(подпис, печат)

МЕТОДИКА

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


  1. Предварителна проверка на предложенията

1.1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва

предварителна проверка за комплектността на подадените предложения и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие.

1.2. При предварителното проучване се проверява наличието на всички необходими документи на участниците, съгласно Указанията за участие в процедурата.

1.3. Участник, който не е представил някой от изискуемите документи, съгласно обявлението за обществената поръчка и документацията за участие, се отстранява от по-нататъшно участие и не се допуска до техническа и финансова оценка.

1.4. Участник, който не предостави свидетелства, че удовлетворява минималните изисквания на Възложителя се предлага за остраняване от комисията.


  1. Оценка на предложенията:

2.1. Обособена позиция 1: Доставка на минерални материали - пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена – максимална оценка – 100 точки, която се дава на най-ниската предложена цена. За всяка следваща цена се два оценка с 10 точки по-малко.
2.2. Обособена позиция № 2: Опесъчаване на общинската пътна мрежа:

О = Т + Ц – максимална оценка 100 точки, където:

Т – техническа оценка на предложението – максимален брой – 30 точки.

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, на база представените от участника: техническа оферта, оперативен план, обобщен списък на типа и броя на техниката за обслужване на маршрутите и списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката Оценката се записва в съответната графа на таблицата-лист, включително и аргументите за направената оценка.

Т = Т1 + Т2 + Т3, където:

Т1 – брой предложени машини за опесъчаване и пригоденост за характеристиките на пътя – максимална оценка – 10 точки;

Т2 – техническа изправност на машините и оборудване – максимална оценка – 10 точки;

Т3 – обезпечение с необходимия за изпълнението персонал, организация за изпълнение – максимална оценка – 10 точки.

За всеки критерий се дава максимална оценка 10 точки – за най-доброто предложение, като за всеки следващ участник се дава оценка – по-малка с 1 точка.
Ц – Финансова оценка на предложението:

Ц = Ц1 + Ц2 – максимална оценка – 70 точки, където:

Ц1 - предложена цена за опесъчаване на 1 км път – ръчно – максимална оценка – 20 точки, която се дава на участника, предложил най-ниска цена – за всяка следваща цена се дава оценка, по малка с 2 точки;

Ц2 - предложена цена за опесъчаване на 1 км път – с механизация – максимална оценка – 50 точки, която се дава на участника, предложил най-ниска цена – за всяка следваща цена се дава оценка, по малка с 5 точки;


Печели участникът получил най-много точки в комплексната оценка.
2.3. Обособени позиции от 3 до 19:

О = Т + Ц – максимална оценка 100 точки, където:

Т – техническа оценка на предложението – максимален брой – 30 точки.
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, на база представените от участника: техническа оферта, оперативен план, обобщен списък на типа и броя на техниката за обслужване на маршрутите и списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката Оценката се записва в съответната графа на таблицата-лист, включително и аргументите за направената оценка.

Т = Т1 + Т2 + Т3, където:

Т1 – брой предложени машини за маршрут и пригоденост за характеристиките на пътя – максимална оценка – 10 точки;

Т2 – техническа изправност на машините и оборудване – максимална оценка – 10 точки;

Т3 – обезпечение с необходимия за изпълнението персонал, организация за изпълнение – максимална оценка – 10 точки.

За всеки критерий се дава максимална оценка 10 точки – за най-доброто предложение, като за всеки следващ участни се дава оценка – по-малка с 1 точка.


Ц – Финансова оценка на предложението:

Ц – предложена цена за снегопочистване на 1 км път – максимална оценка – 70 точки, която се нава на участника, предложил най-ниска цена – за всяка следваща цена се дава оценка, по малка с 5 точки.

Печели участникът получил най-много точки в комплексната оценка.
Комисията, на основание получените оценки за всеки участник, попълва таблица за оценка.
3. Крайно класиране на Кандидатите:

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира кандидатът, получил най-висока обща оценка. При равни точки, определящ показател ще е предложената цена.


Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Образец № 14

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА


в открита процедура за възлагане на обществена поръчка:

“Зимно поддържане на общинска пътна мрежа за територията на община Елена - зимни експлоатационни сезони - 2010/2011 г. и 2011/2012 г.”

От ……………………………………………………………, в качеството му на …………………………………………. на ………...…………….……………………………………………………………………………………………………………………………

(изписва не наименованието на търговеца)

адрес: …………………………………………………., вписан в търговския регистър на …………………………… съд под партиден № ………….., том …………, стр. …………….., по фирмено дело № ……………… / ………… год., ЕИК: ……………………….
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с откритата от Вас процедура, предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка (обособена позиция в нея), съобразно условията на документацията за участие и договорните условия, за сумата, както следва:
ОП №

Наименование

МГ №

Наименование

мярка

Без ДДС

с ДДС

Вид механизация

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Доставка на минерални материали - пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена.

-

-

лв./тон-

2

Опесъчаване на общинската пътна мрежа.

-

Еднократно ръчно опесъчаване за 1 км път

лв./км-

Еднократно опесъчаване с механизация за 1 км път

лв./км


3

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 1

гр. Елена - с. Майтанеци - с. Велковци - с. Лазарци - с. Буйновци - "Моянка" - и обратно

лв./км


4

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 2

гр. Елена – с. Веселина - с. Тодювци – с. Дрента – с. Горен край – с. Божичка – с. Добревци, с. Тодювци, с. Мирчевци - с. Багалевци – с. Мирчевци, с. Тодювци, с. Веселина – гр. Елена

лв./км


5

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 3

гр. Елена - отклонение за с. Давери - с. Давери - с. Палици - с. Чакали - с. Палици - с. Каменари - с. Бойковци - с. Изгрев - с. Каменари - с. Палици - с. Давери - с. Петковци - с. Попрусевци - с. Бялковци - гр. Елена.

лв./км


6

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 4

гр. Елена - с. Руховци - с. Илаков рът - с. Лазарци - с. Мийковци - (горен край) - и обратно

лв./км


7

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 5

гр. Елена - с. Блъсковци - с. Вълчовци - с. Яковци - и обратно

лв./км


8

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 6

гр. Елена - с. Руховци - с. Марян - с. Чакали - с. Костел - с. Чакали - с. Марян - с. Долни Марян - с. Марян - с. Руховци - гр. Елена

лв./км


9

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 7

гр. Елена - с. Долни Болерци - с. Баевци - с. Дерикотковци - с. Средни колиби - с. Раевци - с. Средни колиби - с. Берковци - с. Средни колиби - с. Дерикотковци - гр. Елена

лв./км


10

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 8

гр. Елена – с. Марафелци – с. Титевци – с. Вълчовци – с. Балуци – с. Червенковци – с. Титевци – с. Марафелци – с. Големани – с. Николовци – с. Велевци, - с. Блъсковци - с. Търкашени – с. Дърлевци – с. Търкашени - с. Блъсковци - гр. Елена

лв./км


11

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 9

гр. Елена - с. Горни Геновци - с. Драганосковци - с. Садината - с. Драганосковци - с. Багалевци – с. Горни Геновци – гр. Елена

лв./км


12

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 10

гр. Елена - с. Бадевци - с. Средни колиби - с. Харваловци – с. Гърдевци - с. Ребревци - с. Шилковци - гр. Елена

лв./км


13

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 11

гр. Елена - с. Стойчевци - с. Махалници - с. Яковци - с. Яковци (стопански двор) - с. Бръчковци - с. Вързилковци - с. Донковци - с. Яковци - гр. Елена

лв./км


14

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 12

гр. Елена - с. Майско - с. Вълчевци - с. Крумчевци - с. Козя река - с. Константин - гр. Елена

лв./км


15

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 13

гр. Елена - с. Бойковци - с. Дере махала - с. Ресенлии - с. Треновци - с. Светославци - с. Каменари - с. Токатли - с. Мутафите - с. Палици - с. Тумбевци - с. Горска - с. Брязово - гр. Елена

лв./км


16

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 14

гр. Елена - с. Беброво - с. Разсоха - с. Беброво - с. Черни дял - с. Попска - с. Дебели рът - с. Стояновци - с. Тънки рът - с. Дайновци - с. Босевци - с. Беброво - гр. Елена

лв./км


17

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 15

гр. Елена - с. Христовци - с. Продановци - с. Илаков рът - с. Витевци - с. Хвърлевци - с. Угорялковци - с. Трънковци - с. Хъневци - с. Мийковци - с. Ралиновци - с. Игинатовци - с. Високовци - с. Горни Танчевци - с. Топузи - гр. Елена

лв./км


18

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 16

гр. Елена - с. Майтанеци - с. Велковци - с. Ничовци - с. Долни Танчевци - с. Лазарци - с. Уруми - с. Нешевци - с. Буйновци - с. Крилевци - с. Кожлевци - с. Котуци - с. Папратлива - с. Райновци - гр. Елена

лв./км


19

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 17

гр. Елена - с. Радовци - с. Ганев дол - с. Костел - с. Граматици - с. Събковци - с. Колари - с. Валето - с. Зеленик (Валето - Зеленик - на ход, без гребло) - гр. Елена

лв./кмЗабележка: посочват се цени само за обособените позиции, за които кандидатът участва.
Към ценовото си предложение (Предлагана цена), прилагаме:

- анализи на единичните цени на видовете работи;

- проект на договор(и), за обособените позиции, за които кандидатстваме.

дата: ……………………………

подпис: ……………………………

в качеството на: …………………………………………………………, редовно упълномощен да подписва предложение – за и от името на ………………………….. …………………………….., адрес: ……………………………………………., тел.: ……………………………., Fax: ………………………………….


Проект – Образец № 15

Д О Г О В О Р


№ ______________

Елена, __________ 2010 г.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница