Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка, вкл обособените позициистраница3/13
Дата01.05.2016
Размер1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

По смисъла на тази процедура за избор на изпълнител, подобни поръчки са поръчки, свързани със зимно поддържане на пътна мрежа

 • При противоречие в записите на отделните документи от документацията, валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:


  1. Решение за откриване на обществена поръчка;

  2. Обявление за обществена поръчка;

  3. Техническо задание;

  4. Изисквания и указания за подготовка на офертата;

  5. Проект/и на договор за изпълнение на поръчката;

  6. Образци за участие в процедурата.

  Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

  Пълен електронен достъп до документацията за участие е осигурен на www.elena.bg.
  Образец № 2а

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  По чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП


  (попълва се от участник/подизпълнител)
  Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име), притежаващ/а лична карта № ..........................., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес), представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., в качеството си на (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................................(длъжност) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......, адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

  а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

  б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

  в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

  д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

  2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

  3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

  4. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност; не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

  5. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и които не са разсрочени или отсрочени от компетентния орган; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

  6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.


  Дата: ......... ДЕКЛАРАТОР: ......................................

  (подпис, печат)  Забележка: Декларацията се попълва от управителите и членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членовете са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган.

  Образец № 2б

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  По чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП


  (попълва се от участник/подизпълнител)

  Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име), притежаващ/а лична карта №..........................., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес), представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., в качеството си на (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................................(длъжност) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......, адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

  а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

  б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

  в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

  д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

  2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.


  Дата: ......... ДЕКЛАРАТОР: ......................................

  (подпис, печат)


  Забележка: Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, се прилагат, както следва:

  1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

  2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

  3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

  4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

  5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

  6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

  7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата.


  Образец № 3
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


  База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
  обратиться к администрации

      Главная страница