Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка, вкл обособените позициистраница2/13
Дата01.05.2016
Размер1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1. Основният предмет на дейност на представлявания от нас участник е:


...............................................................................................................................................

(посочва се предмета на дейност на участника)

2. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние, както и за техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката, са представени съгласно обявлението и указанията на Възложителя и приложени към настоящата оферта.

3. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме (невярното се зачертава) следните подизпълнители:


Подизпълнител

/моля посочете имената и адресите на подизпълнителите/

Видове работи,

които ще изпълнява

/моля посочете кои услуги от общата поръчка ще изпълнява/

Дял в проценти (%)

от поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя1.......................................
2.......................................
N......................................Съгласни сме, че ако при изпълнение на обществената поръчка използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените по-горе, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина, ведно с произтичащите от това законни последици.4. Цената за изпълнение и попълнен и парафиран проект на договора/ите са поставени в отделен запечатан плик с надпис „№ 3 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”.

5. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни, до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отваряне на офертите.

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 0,2% от прогнозната стойност на договора или 516.00 (петстотин и шестнадесет) лв. Ще представим и всички други документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя, но не по - късно от ........... (посочват се броя на дните, за които ще представите всички документи) работни дни след получаване на покана за сключване на договор от страна на Възложителя, след изтичане на срока за обжалване на решението за избор на изпълнител.

7. Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на ............................................. (посочва се формата на гаранцията за изпълнение).

8. Запознати сме и приемаме условията на проекто-договора/ите. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законово установения срок.

9. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, ще започнем изпълнението на обществената поръчка веднага след подписване на договора от двете страни и ще я изпълняваме при условията и в сроковете, определен в договора/ите.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА


ДА (брой)

НЕ

НЕПРИЛОЖИМО

(посочете приложимия отговор)

І

Обща оферта
1

Обща оферта – Образец № 1
2

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител
3

Заверено от Участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от Участника копие), ако участниците са юридически лица или еднолични търговци. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица, представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, и в легализиран превод.
4

Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП Образци № 2а и №
5

Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец № 3
6

Документ за гаранция за участие (оригинал) – Образец № 4
7

Документ за закупена документация за участие (копие)
8

Декларация за участието на подизпълнители – Образец № 6
9

Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – Образец № 7
10

Нотариално заверено Споразумение на съдружници в обединение
11

Декларация от членовете на обединението/консорциума – Образец № 8
12

Документи за доказване на икономически статус:

Информация за общия размер на приходите от услуги и/или доставки, сходни с обекта на поръчката за предходните 3 (три) години (2009 г., 2008 г., 2007 г.) Информацията се посочва по години.


13

Документи и информация за доказване на технически възможности и квалификация, минимални изисквания

a) Справка за основните договори - за последните три години - с предмет, идентичен с предмета на поръчката, включваща - възложител, предмет на договора, стойност – дата – Образец № 9

б) Декларация със списък на механизацията - собствена или наета, която кандидатът ще използва за изпълнение на поръчката;

в) Документи, удостоверяващи основанието за ползване на машините и техническото оборудване, декларирани за изпълнение на поръчката – документ за собственост, договор за наем, за лизинг, предварителен договор за закупуване или наем, лизинг, др.;

г) Технически талон за ползваните машини и техническо оборудване;

д) Документ за преминат годишен технически преглед;

е) Застраховка „Гражданска отговорност” на всички машини, посочени в Декларацията - списък, за които е изискуема. В случай, че участникът не разполага с такива застраховки, следва да представи декларация, че преди подписване на договора ще ги предостави на възложителя, ако бъде определен за изпълнител на поръчката;

ж) Деклрация, че техниката, която ще се използва за изпълнение на настоящата обществена поръчка, няма да бъде използвана за изпълнение на други договори по зимно поддържане - републиканска и общински пътни мрежи.

з) Уведомление за местоположението на техниката, на разположение на оценителната комисия – за оглед.

и) Кратка анотация на досегашната дейност на Участника по предмета на поръчката;

й) Декларация, че техниката, която ще се използва за изпълнение на настоящата обществена поръчка, няма да бъде използвана за изпълнение на други договори по зимно поддържане – по републиканска и общински пътни мрежи.

ІІ

Техническа оферта

- попълнен образец “Техническа оферта” – Образец № 10

- попълнен образец “Оперативен план” – Образец № 11

- попълнен образец “Обобщен списък с типа и броя на техниката за обслужване на маршрутите” – Образец № 12

- попълнен образец “Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката” – Образец № 13

ІІІ

Предлагана цена:

а) Попълнен образец на „Ценова оферта” – Образец ­№ 14

б) Попълнен и парафиран проект на договор/и – Образци № № 15, 16 и 17

ІV

Други документи, които участникът прилага, преценявайки, че са от значение за офертата му

1................................................................................................................2................................................................................................................ 3................................................................................................................

№ .............................................................................................................


Дата: ……………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

Община Елена провежда открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител/и на обществена поръчка (ОП) с предмет: “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа за територията на община Елена - зимни експлоатационни сезони – 2010/2011 г. и 2011/2012 г.”.


А. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, притежаващи необходимата квалификация и опит, съгласно предмета на конкретната поръчка и необходимата материално-техническа обезпеченост, отговарящи на изискванията на ЗОП, ППЗОП, Решението и Обявлението за обществена поръчка, и условията на Възложителя.

2. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

3. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

4. Разходите, свързани с изготвянето, подаването на офертите и участието в процедурата като цяло, са за сметка на Участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

5. Участниците се представляват от ръководителите си или от лица, специално упълномощени за участие в поръчката, което се доказва с нотариално заверено пълномощно.

6. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

8. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта. Варианти не се приемат.

9. Офертата следва да се представи в един оригинал, на хартиен носител, надлежно подвързана и номерирана по страници.

10. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документите за регистрация се представят в легализиран превод на български език.11. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от Участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е записано: “Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис под заверката и свеж печат на Участника.

12. Съдържанието на представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани Участника от процедурата, поради несъответсвие на офертата с изискванията на документацията за участие.

13. Относно образците на банковите гаранции задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на Участника ще бъде отстранена.

14. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

15. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който е:  1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;


  1. обявен в несъстоятелност;

  2. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

г) чийто член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

е) неотговарящ на обявените в документацията за участие условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.


  1. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранен участникът, който:

  1. е в открито производство за обявяване в несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

  2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

  3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

Когато Участникът е юридическо лице, изискванията по т. 15, б. а) и т. 16, б. б), се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България17. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка Участник:

а) при които лицата по т. 16, т. 1 - 6 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

18. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 15 и 16 се прилагат и за подизпълнителите.

19. При подаването на офертата обстоятелствата по т. 15 (с изключение на буква е)) и т. 16 се доказват с представянето на декларациите по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 15, букви а), б), в), г) и д), както и тези по т. 16. Обстоятелствата по т. 15, буква е) се установяват въз основа на сравнение на заявените от Участника данни и обстоятелства, удостоверени с представените към офертата документи и изискуемите от Възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие.

20. Когато участникът или негов подизпълнител е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на изискванията по т. 15 и т. 16.
Б. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ:

I. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА:

1. Съдържание на офертата:

В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по приложените образци на документацията за участие, като офертата следва да съдържа изброените в тази точка документи.За участие в процедурата Участникът представя следните документи:

А. Общи документи:

1. Обща оферта (Образец № 1), подписана и подпечатана от представляващия Участника;

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява Участника в процедурата. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица.

3. Заверено от участникът копие от документа за регистрация, или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от Участника копие), ако Участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица, представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, и в легализиран превод. Документът се представя и от подизпълнителите на Участника, а в случай на обединение – от всички съдружници. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му.

4. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал 2 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (Образец № 2а и Образец № 2б ). Декларацията по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 се представя задължително от управляващия и представляващ дружеството или едноличния търговец. Когато управляващите дружеството или едноличния търговец са повече от едно лице, декларацията по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 се попълва от всички лица от управителните органи на Участника, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на Участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Образец № 3). Декларацията се представя задължително от всички членове на управителните и контролни органи на Участника по регистрация (не само от управителя и представляващ Участника). Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на Участника са юридически лица – декларацията се представя от техния представител в съответния управителен или контролен орган. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на Участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

6. Документ за гаранция за участие (оригинал) (Приложение Образец № 4).

Участникът избира сам формата на гаранция за участие – парична сума или банкова гаранция в размер на: 100 (сто) лв. съгласно обявлението за обществена поръчка, депозит в лева, внесени по сметка на Община Елена:BG20CECB97903397002000, BIC код - CECGBGSF, "Централна кооперативна банка" АД.

В нареждането за плащане, както и в предложената банкова гаранция, задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие” в процедура с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА - СЕЗОНИ 2010/2011г. и 2011/2012 г.”

Чуждестранните участници могат да представят банкова гаранция в Евро с равностоен размер, изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българската народна банка за деня на откриване на гаранцията.

7. Документ за закупена документация за участие (копие).

8. Декларация за участието на подизпълнител (Приложение Образец № 6).

Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: имената на подизпълнителите и процентът от общата стойност на поръчката или конкретната част от предмета на обществената поръчка и стойността й, която ще се изпълнява от съответния/те подизпълнител/и. Декларацията се попълва и когато Участникът не предвижда участие на подзпълнители, като това се отбелязва изрично в нея.9. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (Образец № 7) - ако се предвижда.

Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. Декларацията се подписва от управителя, съответно от членовете на управителния орган, че са съгласни да участват като подизпълнители в изпълнението на пoръчката.10. Нотариално заверено Споразумение / Договор на съдружници в обединение (ако такова се предвижда), със задълженията им по изпълнение на поръчката и лицето, което ще представлява обединенето – оригинал. То следва да е със съдържание описано в т. 2 на Раздел УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

11. Декларация от членовете на обединението/консорциума (Приложение Образец № 8).

12. Документи за доказване на икономически и финансови възможности и минимални изисквания: Информация за общия размер на приходите и размера на приходите от услуги и/или доставки, сходни с обекта на поръчката за предходните 3 (три) години (2009 г., 2008 г., 2007 г.) Информацията се посочва по години.

13. Документи за доказване на технически възможности и квалификация и минимални изисквания:

a) Справка за основните договори - за последните три години - с предмет, идентичен с предмета на поръчката, включваща - възложител, предмет на договора, стойност – дата (приложение № 9).

б) Декларация със списък на механизацията - собствена или наета, която кандидатът ще използва за изпълнение на поръчката;

в) Документи, удостоверяващи основанието за ползване на машините и техническото оборудване, декларирани за изпълнение на поръчката – документ за собственост, договор за наем, за лизинг, предварителен договор за закупуване или наем, лизинг, др.;

г) Технически талон за ползваните машини и техническо оборудване;

д) Документ за преминат годишен технически преглед;

е) Застраховка „Гражданска отговорност” на всички машини, посочени в Декларацията - списък, за които е изискуема. В случай, че участникът не разполага с такива застраховки, следва да представи декларация, че преди подписване на договора ще ги предостави на възложителя, ако бъде определен за изпълнител на поръчката;

ж) Деклрация, че техниката, която ще се използва за изпълнение на настоящата обществена поръчка, няма да бъде използвана за изпълнение на други договори по зимно поддържане - републиканска и общински пътни мрежи.

з) Уведомление за местоположението на техниката, на разположение на оценителната комисия.

и) кратка анотация на досегашната дейност на Участника по предмета на поръчката;

й) Декларация, че техниката, която ще се използва за изпълнение на настоящата обществена поръчка, няма да бъде използвана за изпълнение на други договори по зимно поддържане - републиканска и общински пътни мрежи.

Минимални изисквания:

- Участникът да има качествено изпълнен поне един договор през последните три години с предмет, идентичен с предмета на поръчката.

- Техниката да бъде специализирана и оборудвана за снегопочистване и опесъчаване, годна и в техническа изправност.

- Декларираната техника и механизация за изпълнение на поръчката трябва да бъде на разположение, пълно оборудвана - в чертите на гр. Елена, в деня на отваряне и разглеждане на офертите - за оглед.


Б. Техническа оферта - попълнено приложение (образец № 10).

Участникът обосновава техническите си възможности и гаранции за изпълнение на поръчката - техника, персонал, бази, оперативни пунктове, време за мобилизиране на екипа, организация за поддържане на мобилна връзка с изпълнетилите. Да се представи неоходимата информация доказваща, че са дефинирани възможните рискове при изпълнението на поръчката, да се опишат действията за предотвартяване и овладяването на рисковете. Да се обосноват възможностите за изпълнение на допълнителни видове работи по нареждане на Възложителя и всичко останало, което участникът сметне, че е необходимо да бъде известно на Възложителя за правилната оценка на предложението по представената методика към настоящата документация.


Приложения към техническата оферта:

а) оперативен план за изпълнение на поръчката по посочените маршрути, с вида и броя техника, с която ще обезпечи изпълнението на поръчката, съгласно условията на Възложителя приложение към техническа оферта – приложение (образец № 11).

б) Обобщен списък с типа и броя на наличната техника за обслужване на маршрутите, както и вида и броя на резервната техника с информация за регистрационни номера и дата на последния технически преглед на съответната машина приложение към техническа оферта – приложение (образец № 12).

в) Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката с адрес и телефон за връзка, включително за техническите ръководители и за лицата обслужващи резервната техника - приложение към техническа оферта – приложение (образец № 13).


В. Предлагана цена за изпълнение на поръчката, съгласно настоящата документация следва да включва:

а) Попълнен образец на „Ценова оферта(Приложение Образец № 14).

Единичните цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.б) Попълнен/и и парафиран/и проект на договор/и (Приложения образец № № 15, 16, 17).

Г. Други документи: Участникът може да приложи и други документи, които е преценил, че са от значение за офертата му.
2. Изисквания към документите:

2.1 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

2.2. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език.

2.3. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, то следва да са придружени от заверен превод на български език. Ако има противоречия в текста, важи текста на български език.

2.4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

2.5. До 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите по процедурата, Участникът може да поиска писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4 (четири) - дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички Участници, които са закупили документация за участие, и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязват в отговора Участника, който е направил запитването. Разяснението се прилага и в документацията, която се закупува от други Участници.

2.6. Участникът съставя офертата си въз основа на приложените в документацията за участие технически изисквания.

2.7. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.
­­­­ІІ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществена поръчка преди часа и датата, посочени като краен срок за представяне на офертите.

  1. ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

2.1 Участникът предава офертата си в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис:

ОФЕРТА

ДО

ОБЩИНА ЕЛЕНА

УЛ. “ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ” № 24

ГР. ЕЛЕНА 5070
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа за територията на община Елена - зимни експлоатационни сезони - 2010/2011 г. и 2011/2012 г.”

............................................................................................................................................../име на Участника/

..............................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

..............................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/2.2 Запечатаният непрозрачен плик съдържа три отделни, непрозрачни плика с ясно обозначение: “№ 1 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, “№ 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и “№ 3 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” със следното съдържание:

Плик с надпис “№ 1 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” - съдържа общата оферта и всички документи с изключение на техническата оферта и плика с предлагана цена.

Плик с надпис “№ 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” - съдържа техническата оферта /приложение обр. 10/ и приложенията към нея /приложения обр. 11, 12 и 13/.

Плик с надпис “№ 3 ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” – съдържащ ценовата оферта и попълнен/и и подписан/и проекто-договор/и.


При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата документация.
3. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

3.1 Офертата се представя на посочения в обявлението адрес, не по-късно от часа и датата, регламентирани в същото обявление, като краен срок за представяне на офертите.

3.2 При приемането на офертата върху плика се отбелязват: поредния номер, дата и час на получаването; посочените данни се вписват във входящия регистър на деловодството на Община Елена, за което на приносителя се издава документ.

3.3 Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчано писмо или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да осигури нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес, ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.

3.4 След крайния срок за подаване на офертите Участник не може да извършва изменения и допълване на вече постъпилите и заведени в деловодството на Община Елена оферти и същите не могат да бъдат оттеглени.
4. ПРОСРОЧЕНИ ОФЕРТИ:

Оферта, получена от Възложителя след срока, посочен в обявлението за обществена поръчка, ще бъде върната неразпечатана на Участника. Не се разглеждат оферти, поставени в незапечатан плик или с нарушена цялост. Такива оферти се връщат на Участника и това се отбелязва в регистъра.В. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА:

Критерий при оценяването на офертата е икономически най-изгодна оферта, съгласно методика за оценка на предложенията към настоящата документация.


I. Разглеждане, оценка и класиране на офертите:

1. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва по реда на ЗОП.

2. Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с Участниците и представените оферти.

3. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите Участниците се уведомяват писмено.

4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

5. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите Участници да подпише плик № 3 на останалите Участници.

6. В присъствието на Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел комисията, отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите Участници да подпише документите в плик № 2 на останалите Участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

7. След извършването на горните действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

8. Комисията уведомява Участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички Участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен посочените в протокола. След изтичането на този срок комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

В периода за проверка на документите, представени в плик № 1 – комисията проверява наличната техника, декларирана за изпълнение на поръчката, предоставена – в чертите на гр. Елена, за оглед от комисията.

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на Участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от Участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на Участниците.

10. Комисията предлага за отстраняване от процедурата Участник:

а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

д) който не е предоставил възможност на комисията за проверка на декларираната техника за изпълнение на поръчката.11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

12. Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

13. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

14. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

15. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

16. Когато офертата на Участник съдържа предложение, което е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

б) предложеното техническо решение;

в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

д) получаване на държавна помощ.17. Когато Участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага Участника за отстраняване от процедурата.

18. Когато комисията установи, че офертата на Участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и Участникът да се отстрани.

19. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

20. Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Крайното класиране на Участниците ще се извърши от членовете на Комисията съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка

21. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. становищата на консултантите, ако има такива;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател;

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на протокола;

7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.22. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

23. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Възложителя.
II. Определяне на изпълнител на обществената поръчка:

1. Възложителят в срок 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на Участниците и Участника, определен за изпълнител.

2. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението по ал. 1 на участниците в тридневен срок от издаването му.

3. При писмено искане от участник Възложителят, в тридневен срок от получаването да му осигурява достъп до протокола. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

4. При писмено искане от участник Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола при горните условията.
III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с Участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

2. Договорът се сключва при условията на чл. 41- 45 от ЗОП.

3. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на Участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

4. Възложителят сключва договора след изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите Участници за решението за определяне на изпълнител.

5. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по т.4.

6. Възложителят не сключва договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

7. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по т.4, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован Участник.

8. Договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

а) не представи документ за регистрация в съответствие с изискването на Възложителя на основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП във връзка с изискването за създаване на юридическо лице, когато Участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица;

б) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

в) не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по ал. 2 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Когато в офертата се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят гореописаните документи. Документите се представят в оригинал или заверено от Участника копие “Вярно с оригинала”.

Когато Участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като Участникът представи пред Възложителя нотариално заверено копие на регистрация в Агенцията по вписванията или единен идентификационен код на създаденото юридическо лице. Учредителният акт на дружеството следва да съдържа същите клаузи, предвидени в договора/споразумението за обединение. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от подадената оферта.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

1. Гаранцията се представя в една от следните форми:  1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя (Образец 5);

Определеният Изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

2. Размерът и валутата на гаранцията са определени в обявлението за обществената поръчка.

3. Когато в обявлението е определен размер на гаранцията в лева, чуждестранните участници могат да представят гаранцията в Евро с равностоен размер, изчислен по официален курс „Евро за Лев”, определен от Българска народна банка за деня на откриване на гаранцията.

4. Ако определеният Изпълнител представя банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията Образец 5 на Банкова гаранция за изпълнение.

5. Ако в текста на представената от определения Изпълнител гаранция условията се различават от тези на представения образец в настоящата документация, Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да изиска нейна корекция. Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата Банкова гаранция за изпълнение.

6. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

8. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и са съгласно проекта на договор, приложен към от настоящата документация.
Г. ДРУГИ УКАЗАНИЯ:


  1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки, Обявлението за откриване на процедурата и условията посочени в други документи от настоящата документация за участие в процедурата.

Ако Участник в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница