Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка, вкл обособените позициистраница1/13
Дата01.05.2016
Размер1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13О Б Щ И Н А Е Л Е Н А5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obshtina@elena.bg

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

web: administration.elena.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка:

“Зимно поддържане на общинска пътна мрежа за територията на община Елена - зимни експлоатационни сезони – 2010/2011 г. и 2011/2012 г.”

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Решение за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществената поръчка, вкл. обособените позиции;

3. Описание предмета на поръчката;

4. Технически спецификации (условия) за изпълнението и;

5. Образец на офертата с указания за участие и подготовката и, вкл. приложения; Методика за оценка и класиране;

6. Образец “Техническо предложение”, вкл. приложения;

6. Образец „Предлагана цена”;

7. Проекти на договори за възлагане, вкл. приложения.
Настоящата документация се издава на основание чл. чл. 25, ал. 1 и чл. 28 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и е одобрена с решение № РД.02.12-25/12.10.2010 г. на Кмета на Община Елена.
ОДОБРЯВАМ,

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА:
/п/

/Сашо Топалов/


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА,

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Предметът на обществената поръчка е “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа за територията на община Елена - зимни експлоатационни сезони – 2010/2011 г. и 2011/2012 г.”.

Участниците ще оферират на база единични договорни цени, количествата на които ще се указват и доказват по време на изпълнение на договорите, в зависимост от нуждите през експлоатационните сезони.

Oобособени позиции (ОП):


ОП №

Наименование

МГ*Наименование

1

2

3

4

1

Доставка на минерални материали - пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена.

-

-

2

Опесъчаване на общинската пътна мрежа.

-

-

3

Разчистване на пътища от сняг и заледявания.

№ 1

гр. Елена - с. Майтанеци - с. Велковци - с. Лазарци - с. Буйновци - "Моянка" - и обратно

4

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 2

гр. Елена – с. Веселина - с. Тодювци – с. Дрента – с. Горен край – с. Божичка – с. Добревци, с. Тодювци, с. Мирчевци - с. Багалевци – с. Мирчевци, с. Тодювци, с. Веселина – гр. Елена

5

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 3

гр. Елена - отклонение за с. Давери - с. Давери - с. Палици - с. Чакали - с. Палици - с. Каменари - с. Бойковци - с. Изгрев - с. Каменари - с. Палици - с. Давери - с. Петковци - с. Попрусевци - с. Бялковци - гр. Елена.

6

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 4

гр. Елена - с. Руховци - с. Илаков рът - с. Лазарци - с. Мийковци - (горен край) - и обратно

7

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 5

гр. Елена - с. Блъсковци - с. Вълчовци - с. Яковци - и обратно

8

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 6

гр. Елена - с. Руховци - с. Марян - с. Чакали - с. Костел - с. Чакали - с. Марян - с. Долни Марян - с. Марян - с. Руховци - гр. Елена

9

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 7

гр. Елена - с. Долни Болерци - с. Баевци - с. Дерикотковци - с. Средни колиби - с. Раевци - с. Средни колиби - с. Берковци - с. Средни колиби - с. Дерикотковци - гр. Елена

10

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 8

гр. Елена – с. Марафелци – с. Титевци – с. Вълчовци – с. Балуци – с. Червенковци – с. Титевци – с. Марафелци – с. Големани – с. Николовци – с. Велевци, - с. Блъсковци - с. Търкашени – с. Дърлевци – с. Търкашени - с. Блъсковци - гр. Елена

11

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 9

гр. Елена - с. Горни Геновци - с. Драганосковци - с. Садината - с. Драганосковци - с. Багалевци – с. Горни Геновци – гр. Елена

12

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 10

гр. Елена - с. Бадевци - с. Средни колиби - с. Харваловци – с. Гърдевци - с. Ребревци - с. Шилковци - гр. Елена

13

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 11

гр. Елена - с. Стойчевци - с. Махалници - с. Яковци - с. Яковци (стопански двор) - с. Бръчковци - с. Вързилковци - с. Донковци - с. Яковци - гр. Елена

14

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 12

гр. Елена - с. Майско - с. Вълчевци - с. Крумчевци - с. Козя река - с. Константин - гр. Елена

15

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 13

гр. Елена - с. Бойковци - с. Дере махала - с. Ресенлии - с. Треновци - с. Светославци - с. Каменари - с. Токатли - с. Мутафите - с. Палици - с. Тумбевци - с. Горска - с. Брязово - гр. Елена

16

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 14

гр. Елена - с. Беброво - с. Разсоха - с. Беброво - с. Черни дял - с. Попска - с. Дебели рът - с. Стояновци - с. Тънки рът - с. Дайновци - с. Босевци - с. Беброво - гр. Елена

17

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 15

гр. Елена - с. Христовци - с. Продановци - с. Илаков рът - с. Витевци - с. Хвърлевци - с. Угорялковци - с. Трънковци - с. Хъневци - с. Мийковци - с. Ралиновци - с. Игинатовци - с. Високовци - с. Горни Танчевци - с. Топузи - гр. Елена

18

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 16

гр. Елена - с. Майтанеци - с. Велковци - с. Ничовци - с. Долни Танчевци - с. Лазарци - с. Уруми - с. Нешевци - с. Буйновци - с. Крилевци - с. Кожлевци - с. Котуци - с. Папратлива - с. Райновци - гр. Елена

19

Разчистване на пътища от сняг и заледявания съгласно маршрутен график

№ 17

гр. Елена - с. Радовци - с. Ганев дол - с. Костел - с. Граматици - с. Събковци - с. Колари - с. Валето - с. Зеленик (Валето - Зеленик - на ход, без гребло) - гр. Елена

*МГ – маршрутен график.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (УСЛОВИЯ)

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Обособена позиция № 1 - доставка на минерални материали (пясък) - включва доставка на пясък, примесен с натриев хлорид. Материала трябва да бъде чист от глинести примеси. Доставката ще се извършва франко склад гр. Елена.

2. Обособена позиция № 2 - опесъчаване: равномерно разхвърляне на минерални материали за създаване на грапава повърхност на снежния или ледения пласт. Зареждането ще става от склад или предварително устроени депа.

3. Обособени позиции от № 3 до № 19 - разчистване на пътища от сняг и заледявания, на общинската пътна мрежа, по маршрутни графици от № 1 до № 17.
1. Общи условия:

Изпълнителят е длъжен:

1.1. Да спази изискванията на представената документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, договорите за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, в т.ч. за качество на извършените работи, безопасност и охрана на труда, безопасност на движението и опазване на околната среда;

1.2. Да спазва законосъобразните изисквания на възложителя и упражняващия инвеститорски контрол по изпълнение предмета на поръчката.


2. Специфични условия:

    1. Машини и съоръжения за снегопочистване и снегоизвозване.

2.1.1. Машините и комплектованите с тях съоръжения и приспособления да отговарят на изискванията за високопроизводително, бързо и безопасно извършване на дейностите по отстраняване на снега от пътните и улични платна, пешеходните зони и други определени места; химическите вещества за обработка да отговарят на изискванията за тази дейност.

2.1.2. При почистването на снега да се запазват подходите към второстепенни пътища и улици, обществени, производствени сгради и площади; специално внимание да се отделя на уличните противопожарни хидранти, съоръжения от електропреносната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и др. инфраструктурни и съобщителни мрежи и съоръжения.    1. Степенуване на дейностите:

2.2.1. При снегопочистването се спазва график за приоритети на дейностите, предварително съгласуван с възложителя.

2.2.2. При промяна на приоритетите изпълнителят съгласува графика за почистване с възложителя. Всякакви последващи промени стават след предварително съгласуване с възложителя.

2.3. Допустими технически операции по събиране и транспортиране на снега:

2.3.1. При механизираното отстраняване на снега се ползват налични специализирани и пригодени за целта строително-пътни машини, снабдени с прикачни приспособления и инвентар.

2.3.2. При обработка на заснежени и заледени пътни и улични участъци се извършва опесъчаване с механични пясъкоразпръсквачки; приоритетно се обработват наклонени участъци;

2.3.3. Допуска се обработка с насипна сол или луга със специализирани или приспособени машини;

2.3.4. При почистване на сняг след обилен снеговалеж изпълнителят извършва отстраняване на снега с оглед осигуряване на максимална възможна проходимост на пътищата и улиците за първите два часа след снеговалежа.

2.3.5. При почистване на общинските пътища изпълнителят извършва:

- механизирано отстраняване на снега от пътните платна, като снегът се депонира в края на платното в близост до бордюрите;

- по възможност се запазва проектната широчината на пътищата;

- максимално се запазва проходимостта на прилежащи пешеходни зони.

2.4. Недопустими методи на почистване:

2.4.1. Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават безопасността на работата, увреждат чужда собственост или са неудобни за гражданите. Също така изпълнителят е длъжен да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки бордюри, сгради (обществени или частна собственост), елементи на вертикалната пътна маркировка и др. разположени в границите на почистваните пътища.


    1. Безопасност на движението:

2.5.1. При извършване на услугата по отстраняване и извозване на снега, изпълнителят използва всички приемливи и достъпни методи на действие, за да намали до крайна степен безпокойството или неудобството, което може да причини на трафика и пешеходците.

2.5.2. Изпълнителят не позволява на нито едно ползвано от него превозно средство да превозва товар с тегло над позволеното, както и да разпилява превозваните химически вещества за обработка или натоварен за извозване сняг.

3. Контрол:

3.1. Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на доставката и услугата, съгласно изискванията на възложителя. Контролът трябва да се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.

3.2. Отговорник, определен от изпълнителя ще отговаря и докладва (лично или по телефона) на възложителя в предварително уговорено с него време за изпълнението на договора. В случай на основателно отсъствие, изпълнителят определя заместник, като предварително уведомява за това възложителя.

3.3. Всички услуги, които са обект на тази обществена поръчка ще бъдат обект на редовна проверка от страна на възложителя. Възложителят ще осигури свои представители, които ще осигуряват мониторинг и контрол.


4. Други условия:

4.1. Кандидатът е длъжен да посочи в предложението си информация за местоположението и доказателство за собствеността на базата, която ще използва за обслужване на дейностите по предмета на поръчката, като същата трябва да бъде разположена на територията на община Елена, с оглед бърза и ефективна работа.Образец № 1

ОБЩА ОФЕРТА
ДО

ОБЩИНА ЕЛЕНА

УЛ. „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ” № 24

ГР. ЕЛЕНА 5070


Наименование на участника:Правно-организационна форма на участника:


(търговско дружество, обединение или друга правна форма)

Седалище по регистрация:
Булстат номер:
Пълен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:
BIC и IBAN на сметката, по която ще се връща гаранцията за участие


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа за територията на община Елена - зимни експлоатационни сезони – 2010/2011 г. и 2011/2012 г.”

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник:

............................................................................................................................................... (посочва се наименованието на участника)

отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.


С настоящото гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и предложената от нас оферта.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница