Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от зоп) Обявление за възлагане на обществената поръчкастраница9/9
Дата29.04.2016
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Образец “Банкова гаранция за добро изпълнение”До

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАДБанкова гаранция за добро изпълнение

..............от .....….......... 2012 г.
Ние, ………………….., със седалище и адрес на управление: гр. София, …………, рег. по ф.д. №………….. по описа на СГС, БУЛСТАТ ………………, представлявана от …………………………….- Изпълнителен директор и ……………………….– Изпълнителен директор, сме информирани, че…………………………….., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул……………………., регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело №……………….., представлявано от ………………………..в качеството му на……………………, е спечелило организираната от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, вследствие на което е поканено да сключи с Вас договор за: Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток” /наричан по-нататък “Договор”/.

Съгласно клаузите на горецитирания договор, ……………………… трябва да представи банкова гаранция за добро изпълнение в размер на ……………………. лева/евро, гарантираща задълженията му по договора.

В тази връзка, ние, …………………, с настоящето поемаме неотменяемо и безусловно задължение да заплатим по посочена от Вас банкова сметка всяка сума в размер общо до ……… (………………..) лева/евро, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че …………………….. не е изпълнило задължения по договора, съгласно клаузите в него.

С оглед установяване автентичността на Вашия писмен иск за плащане, същият следва да ни бъде предоставен чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че искането е подписано от лицата, законно оторизирани да представляват „Топлофикация София” ЕАД, както и верността на положените подписи.


Настоящата гаранция за добро изпълнение е валидна до 30 (тридесет) дни след края на гаранционния период и всяко искане свързано с нея, трябва да стигне до края на работното време на Банката, не по-късно от последния ден на валидността й, на……………….. [адрес на банката].
Гаранцията за добро изпълнение се трансформира за гаранционно поддържане на системата до изтичане на гаранционния срок, който е ………… (не по-малък от 48 /четиридесет и осем/ месеца).
След изтичане на срока на валидност, тази гаранция става невалидна независимо дали ще ни се върне за анулиране или не и всеки иск и потвърждение, получени след изтичане на валидността, ще бъдат безрезултатни.
Тази гаранция е издадена лично на Вас и не може да бъде прехвърляна или продаваема.

...................................................

/подпис и печат на банката/


1Виж – чл. 47, ал. 4 от ЗОП „ Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 , т. 2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ); 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ; 4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ; 5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ; 6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника; 7. в случаите по т. 1 – 6 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България”


2Виж - § 1, т.1 от ЗПУКИ „ По смисъла на този закон: 1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.”


3 Виж - Чл. 21 и чл.22 от ЗПУКИ „чл. 21, (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

 Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница