Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от зоп) Обявление за възлагане на обществената поръчкастраница8/9
Дата29.04.2016
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Образец “Предлагана цена”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

1680 СОФИЯ

ул. „ЯСТРЕБЕЦ” №23 Б
Уважаеми Дами и Господа,
След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР София Изток” ние
от ………………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на Участника/

……………………………………………………………………........................................................./номер по съдебния регистър/ ЕИК/

……………………………………………………………………………………………...................../адрес по регистрация/
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно раздел 3 „Пълно описание на предмета на поръчката” и раздел 4 „Технически спецификации” от документацията за участие при следните условия:
Обща стойност за изпълнение предмета на договора е ..............……………………………… /словом/ лева без ДДС, като единичните стойности на видовете работи и материали, предмет на поръчката са съответно посочените в ценова таблица с единична и обща цена – Приложение № 13А.

(При изготвяне на офертата Участникът трябва да включи в Предлаганата цена всички разходи свързани с реалното изпълнение на обекта, съобразени с описаните по–горе технически спецификации, включително разходите за основни материали, спомагателни материали консумативи, транспортни разходи, преките и допълнителните разходи за труд.

В количествено стойностната сметка, Участникът трябва да попълни, срещу всяка позиция: единична цена и обща цена за количеството по съответната позиция. Позициите, срещу които няма стойност, определена от участника, няма да бъдат изплащани от Възложителя при изпълнението и ще бъдат приети за условно покрити от стойността на други позиции и цени в количествената сметка.)

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

………………………………………………………………………………………………………….*


В случай, че приемете Нашето предложение, Ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 /деветдесет/ дни от датата на отварянето на офертите, и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на официалния договор, това предложение заедно с писменото потвърждение от Ваше страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Дата………………….. Подпис…………………………

Упълномощен да подпише предложението .................................………………….…. от името …………………………………………………………………….. /изписва се името на Участника/ ………………………………………………….…………………..……………../изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

        1. Ценова таблица с единична и обща цена

        2. Параметри на ценообразуване на непредвидено възникнали ремонтни дейности

Участник:____________________________________________________________

/наименование на участника/


Приложение № 13А

Ценова таблица с единична и обща цена
Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”


N

Наименование на работата

Мярка

Коли-

чество


Един.

цена, в лева без ДДСОбщо, в лева без ДДС
Ремонтни дейности по турбината

 

 1

Оглед и проверка на ТГ преди ремонта,

к-т

12

Подготовка на работната площадка

к-т

13

Обезопасяванена работните места, съгласно инструкциите по ТБ и ППО

к-т

14

Демонтаж на стълби и обшивка

к-т

15

Монтаж на стълби и обшивка

к-т

1


 

 

 6

Разфланцване на паропропускни тръбопроводи

к-т

17

Демонтаж на крепежа от хоризонтален разьом

к-т

18

Кантоване на капака

к-т

19

Демонтаж на капака на ЦВН

к-т

110

Кантоване на капака на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

111

Проверка биенето на предния край на ротора (маятникова проверка)

к-т

112

Демонтаж на капака на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

113

Обръщане на капака на ЦВН

к-т

114

Обръщане на капака на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

115

Демонтаж на долна половина на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

116

Проверка на странични луфтове (ляво и дясно) по проточната част

к-т

117

Изваждане на ротора

к-т

118

Направа и поставяне на заглушки в корема на цилиндъра

к-т

119

Ревизия на корпуса на цилиндъра с почистване на лопатъчния апарат

к-т

120

Ревизия на крепежни елементи на разьома на ЦВН

к-т

121

Ревизия на крепежни елементи на разьома на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

122

Ревизия на обойми с почистване

к-т

123

Ревизия на корпуса на вътрешния цилиндър с почистване на лопатъчния апарат

к-т

124

Проверка и центровка на обойми

к-т

125

Проверка на изкривяване на разьома на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

126

Корекция на разьома на вътрешния цилиндър на ЦВН

100см2

4027

Проверка центровка на вътрешен цилиндър на ЦВН в работно положение

к-т

128

Измерване на луфтове в маслени уплътнения и корекция

к-т

129

Ревизия на крайни и диафрагмени уплътнения

к-т

130

Измерване на луфтове в крайни и диафрагмени уплътнения и корекция

к-т

131

Ревизия на ротор ВН с почистване на лопатъчния апарат

к-т

132

Измерване на провисване на РВН

к-т

133

Корекция на провисване на РВН

к-т

134

Проверка за осево изместване на ротора в аксиалния лагер и корекции

к-т

135

Окончателна центровка на ротора

к-т

136

Проверка на изкривяване на разьома на цилиндър ВН

к-т

137

Корекция на разьома на цилиндър ВН

100см2

5038

Контролна проверка на луфтове в проточната част

к-т

139

Замерване на парен и маслен разбег

к-т

140

Проверка и коригиране центровка на съединителите два пъти – РВН-РНН-РГ

брой

241

Проверка на коленчатостта на двойка ротори РВН-РНН-РГ

брой

242

Изправяне на коленчатостта на двойка ротори РВН-РНН-РГ

брой

243

Затваряне на вътрешен цилиндър на ЦВН

к-т

144

Затваряне на ЦВН

к-т

145

Монтаж на паропропускни и отсосни тръбопроводи

к-т

1


 

 

 46

Демонтаж капака на ЦНН, демонтаж на паропропускни тръбопроводи

к-т

147

Изваждане на ротора

к-т

148

Ревизия на ротора с почистване на лопатъчен апарат

к-т

149

Измерване провисване на ротора

к-т

150

Направа и поставяне на заглушки в корема на цилиндъра

к-т

151

Подмяна (демонтаж на съществуващото и монтаж) на дюзово колело ниско налягане

к-т

152

Обработка на статорни уплътнения ниско налягане до необходим размер ( размера се уточнява на място за всяко уплътнение с възложителя в писмен вид) в заводски условия на Изпълнителя

к-т

153

Подмяна на статорни уплътнения ниско налягане, предни ф360мм - 1 комплект, ф1000мм - 1 комплект, задни ф360мм - 1 комплект (демонтаж на съществуващите и монтаж на обработените)

к-т

154

Измерване на луфтове в крайни уплътнения и корекция

к-т

155

Ревизия на обойми с почистване

к-т

156

Проверка и центровка на обойми

к-т

157

Проверка и центровка на лопатъчен апарат

к-т

158

Ревизия на бандажното укрепване на лопатките на РНН и заваряване на компрометираното

брой реда

359

Балансиране на РНН с баланс машина на 400 об/мин на работната площадка

брой ротор

160

Ревизия на бандажното укрепване на лопатките на ЦНН и заваряване на компрометираното

брой реда

361

Измерване на луфтове в маслени уплътнения и корекция

к-т

162

Окончателна центровка на ротора

к-т

163

Контролна проверка на луфтове в проточна част

к-т

164

Проверка изкривяване на разьома

к-т

165

Корекция на разьома на ЦНН

100см2

3066

Затваряне на цилиндъра, монтаж на паропропускни тръбопроводи

к-т

167

Затягане на крепежа

к-т

168

Измерване на паров разбег в аксиално направление на ротора

к-т

1


 

 

 69

Зачистване на шпилки за контрол - АСК - 16бр, РкВН-48бр, ЦВН-76бр, ЦНН-32бр.

к-т

170

Срязване и заваряване на тръбопроводи към регулиращи клапани до ф 83 мм

брой

871

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на лостова система на клапани високо налягане

к-т

172

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на автоматични стопорни клапани

брой

273

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на регулиращи клапани високо и ниско налягане

брой

874

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на сервомотор на стопорни клапани

брой

275

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на сервомотор на регулиращи клапани

брой

876

Сваляне и монтаж на ВПУ

к-т

177

Ревизия на съединители

к-т

178

Ревизия на лагери

к-т

179

Презаливане и престъргване на лагери до определен размер по чертеж

 

 79,1

плъзгащ лагер №1, ф200мм, L=180мм

брой

179,2

плъзгащ лагер №2, ф280мм, L=182мм

брой

179,3

плъзгащ лагер №3, ф280мм, L=182мм

брой

179,4

плъзгащ лагер №4, ф320мм, L=285мм

брой

179,5

уплътняващ лагер, ф340мм, L=80мм

брой

279,6

плъзгащ лагер генератор, ф315мм, L=320мм

брой

280

Направа на валовата линия на турбогенератора чрез приспособление за проверка на съосност - доставено от изпълнителя.

к-т

181

Ревизия на парните клинове

брой

382

Разглобяване, сглобяване на маслопроводи до ф 108

брой

1683

Сваляне, разглобяване, почистване, сглобяване и монтаж на маслохладител

брой

384

Сваляне, монтиране, почистване на фланците на бленди и утайници

брой

2485

Демонтаж, ревизия и монтаж на парно сито на главен паропровод високо налягане

брой

286

Отваряне на люка на бойлер-кондензатора

брой

287

Почистване на люка на бойлер-кондензатора

брой

288

Монтиране и затягане на люковете на бойлер-кондензатора

брой

289

Почистване на тръбните дъски на бойлер-кондензатора

к-т

190

Механично почистване на вътрешната повърхност на тръбите на бойлер-кондензатора

к-т

191

Проверка под налягане на бойлер-кондензатора

к-т

192

Регулатор на скоростта - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

регула

тор


193

Синхронизатор - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

синхро

низатор


394

Регулатор на налягането на пароотборите - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

регула

тор


195

Регулатор за противоналягане - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

регула

тор


196

Трансформатор за налягане на маслото - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

трансформатор

297

Преобразувател на налягането-сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

преобразувател

298

Регулиращ стол - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

стол

1


 

 

 99

Ремонтни дейности по генератора

 

 100

Демонтаж на четковия апарат

к-т

1101

Престъргване и шлайфане на контактните пръстени

к-т

1102

Демонтаж на капаците на генератора

к-т

1103

Ревизия на капаците на генератора

к-т

1104

Демонтиране на задния основен лагер и перките на вентилатора и предния основен лагер

к-т

2105

Корекция по височина на преден и заден капак на генератора по валова линия

к-т

1106

Подготовка и изваждане на ротора

ротор

1107

Почистване и оглед на статора

к-т

1108

Проверка на клиновете на статорната намотка

брой

54109

Проверка и притягане на пакета на статора

к-т

1110

Лакиране на статорната намотка

к-т

1111

Почистване и оглед на ротора

ротор

1112

Изпитване на ротора на газова плътност

ротор

1113

Проверка на вентилационни канали

ротор

1114

Оглед на навивките на ротора

ротор

1115

Проверка и ремонт на клиновете на ротора

брой

54116

Ремонт на четкодържателния апарат

к-т

1117

Почистване на газоохладители

к-т

1118

Подготовка и вкарване на ротора

ротор

1119

Демонтиране на уплътняващи лагери на генератора

к-т

1120

Монтиране на уплътняващи лагери на генератора

к-т

1121

Монтиране на вентилаторните перки и задния основен лагер

к-т

1122

Центровка на ротор генератор към ротор ниско налягане на турбината

ротор

1123

Монтиране на капаците на генератора.

к-т

1124

Проверка боя полумуфата на ротора

ротор

1125

Участие в изпитание при номинално напрежение на статорната намотка

к-т

1126

Монтаж на четкодържателния апарат

к-т

1127

Изпитване на генератора на газова плътност

к-т

1128

Проверка на изводите

к-т

1


 

 

 129

Почистване на работните места

к-т

1130

Управление на ел. мостов кран

дни

60131

Участие в 72 часова проба

к-т

1132

Общо лева, без ДДС

133

10% от ”Общо лева, без ДДС” (10% от стойността на т.132) за допълнителни и непредвидени дейности, в лева без ДДС

134

Обща стойност за изпълнение предмета на договора (т.132 + т.133), лева без ДДСУчастник......................................../подпис и печат/

Приложение № 13Б

Параметри на ценообразуване на непредвидено възникнали ремонтни дейности на предмет:


Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”

Вложеният труд се определя по Ведомствени трудови норми за основен ремонт на турбоагрегати в топлоелектрически централи, Ведомствени трудови норми за основен ремонт на електросъоръженията в ТЕЦ, (ВТН) и Трудови норми в строителството /ТНС/, с възможност за начисляване на коефициент за утежнени и специфични условия, описани в общата част на ТНС №1 и на използвания нормативен документ.


1. Цена на ср. часова ставка за видове работи, описани във ВТН и ТНС №6,7,8,11,12,15,16,18,19,20,21 и 22 – ……..………… лв/час, вкл. труд и допълнителни разходи.

Печалба – ……….. % върху формираните производствени разходи за обекта.
Обща цена по т.1 - ………………. лв/час

2. Цена на ср. часова ставка за видове работи, описани в ТНС №1,2,3,4,5,9,10,13,14 и 17 – ………………... лв/час, вкл. труд и допълнителни разходи.

Печалба – ……….. % върху формираните производствени разходи за обекта.
Обща цена по т.2 - ………………. лв/час
Осреднен параметър на ценообразуване = Обща цена по т.1+ Обща цена по т.2=

2
Осреднен параметър на ценообразуване = ………………….. лева/час
Участник

/подпис и печат/

Приложение № 5 към договора
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница