Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от зоп) Обявление за възлагане на обществената поръчкастраница7/9
Дата29.04.2016
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

9. Проект на Договор (чл.28, ал.1, т.9 от ЗОП)


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..............................................................

ПРЕДМЕТ: „Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”
ДОГОВОР
Днес, .......………..... 2012 г., в гр. София между:

Топлофикация София” EАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Ястребец” № 23Б, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на Правосъдието с ЕИК 831609046, представлявано от Стоян Цветанов - Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора Възложител, от една страна

“...................................................................................................“, със седалище и адрес на управление:.........................................................., вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на Правосъдието с ЕИК ........................... и адрес за кореспонденция..................................................................................., представлявано от …………......................................................, наричано за краткост в договора Изпълнител, от друга,


на основание чл. 41, ал. 1от ЗОП и Решение № ………./…………….. г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР София Изток”, се сключи настоящият договор за следното:

:


 1. ДЕФИНИЦИИ:
  1. Работна площадка – „Топлофикация София” ЕАД - ТЕЦ ”София Изток” - гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6.

  2. Упълномощен представител на Възложителя - за настоящия договор под упълномощен представител на Възложителя се разбира лице или лица от персонала на Възложителя, имащи право да подписват само кореспонденцията по договора и протоколите по т.1.4, т.1.5, т.1.6, т.1.7, т.1.8 и 1.9.

  3. Упълномощен представител на Изпълнителя - за настоящия договор под упълномощен представител на Изпълнителя се разбира лицето, отговорно за изпълнението на договора от страна на Изпълнителя, съгласно раздел 16 на договора, имащо право да подписва кореспонденцията по договора и протоколите по т.1.4, т.1.5, т.1.6, т.1.7, т.1.8 и 1.9.

1.4. Протокол за предаване на турбогенератора за ремонт от Възложителя на Изпълнителя – двустранно подписан протокол, с който се дава фронт за работа.

1.5. Дефектовъчен протокол - двустранно подписан протокол за състоянието на съоръженията и частите на турбогенератора, подлежащи на ремонт и ако се налага се описват всички допълнителни и непредвидени ремонтни операции, които ще се възложат на Изпълнителя с двустранно подписан протокол за непредвидени и допълнителни ремонтни дейности.

1.6. Двустранен протокол, с който Изпълнителят предава на Възложителя турбината за монтаж на топлинна изолация.

1.7. Протокол за проведена успешна 72 - часова проба.

1.8. Протокол за извършена дейност за всяка позиция по количествената сметка.
1.9. Протоколи за действително извършени ремонтни дейности – двустранен констативен протокол за действително извършени ремонтни дейности, остойностен по Приложение № 1 и двустранен констативен протокол за действително извършени допълнителни и непредвидени ремонтни дейности, остойностени по Приложение № 1 за допълнително количество ремонтни дейности и по Приложение № 2 за непредвидени ремонтни дейности.


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
  1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу възнаграждение Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”, по цени, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 1 към настоящия договор.

  2. Предмета на договора по т. 2.1. следва да бъде изпълнен при спазване на видовете работи, посочени в Ценово предложение и ценови таблици - Приложение № 1 и Приложение № 2, Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 3, Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение № 4, неразделна част от настоящия договор и в съответствие с действащите в страната нормативни документи за този вид дейност.

  3. Възложителят предава на Изпълнителя обекта с протокол за даване фронт за работа подписан от представители на двете страни, а Възложителят приема изпълнената от Изпълнителя работа с подписване на Протокол за успешно проведена 72-часова проба.

  4. Възложителят заплаща гореописаното изпълнение по реда, описан в настоящия договор.

 1. ЦЕНА
  1. Общата стойност за изпълнение предмета на договора е в размер на …………. /словом: ……………………………………../ без ДДС. С включен ДДС Цената на Договора възлиза на …………. /словом: ………….………………………………………../, където стойността на ДДС е .............. /словом: ………………………………………………../

  2. Цената по т.3.1. е определена при условие качествено извършени ремонтни дейности по турбина и генератор на площадката на Възложителя - ТЕЦ “София Изток”, гр. София, ул. Димитър Пешев № 6 и включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката.

3.3. Позициите от Ценовата таблица – Приложение №1, срещу които Изпълнителят не е посочил стойнст при изпълнение на предмета на настоящия договор, Възложителят не ги заплаща допълнително, тъй като са условно покрити от стойността на други позиции и са цени в количествената сметка.

3.4. Общата цена по т. 3.1. е фиксирана за времето на действие на договора и не може да бъде променяна, освен в случаите предвидени в ЗОП.

3.5. На заплащане подлежат действително извършени ремонтни дейности, удостоверени с двустранно подписаните протоколи по т.1.8 и т.1.9.

3.5.1. по Приложение №1 на договора.

3.5.2. допълнителни и непредвидени ремонтни дейности, възложени на Изпълнителя с двустранен констативен протокол. Непредвидените ремонтни дейности са остойностени съгласно Приложение № 2 на договора.

3.6. Цената по т.3.1. включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с реалното изпълнение на обекта, включително разходите за основни материали (без тези, които са доставка на Възложителя), спомагателни материали, консумативи, транспортни разходи, разходи за употреба на основни и спомагателни технически средства, разходите за демонтаж и монтаж на временното строителство - скеле, ограждания, почистване, преките и допълнителните разходи за труд, както и документалното оформяне на обекта за изпълнението на поръчката, като тези дейности са предвидени и отразени в единични цени.

 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
  1. Възложителят заплаща Цената по т. 3.1., както следва:

  2. междинно плащане след отваряне на ЦВН, ЦНН и двустранно подписан дефектовъчен протокол - в размер на действително извършени ремонтни дейности, остойностени, съгласно Приложение № 1, придружени със следните документи:

а) оригинална фактура, подписана и подпечатана от Изпълнителя;

б) двустранен констативен протокол за действително извършени ремонтни дейности, остойностен по Приложение № 1;  1. окончателно плащане - в размер на действително извършени ремонтни дейности, остойностени, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, доказани и придружени със следните документи:

а) оригинална фактура, подписана и подпечатана от Изпълнителя;

б) протоколи по т.1.4, т.1.5, т.1.6, т.1.7, т.1.8 и т.1.9;

в) документите по т. 9.1. от договора.


  1. Всички плащания се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане, с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя, при:


Банка: ……………………………..;

IBAN: ………………………;

BIC : ……………………..;


  1. Договорите с подизпълнителите, които Изпълнителят е сключил не оказват влияние върху начина, сроковете и условията за изпълнение и плащане, установени с настоящия договор.

  2. Изпълнителят отговаря за действията или бездействията на наетите от него подизпълнители като за свои. Може да ползва като подизпълнители само тези, които е обявил в офертата си при провеждане на откритата процедура въз основа на която е избран за изпълнител и отговаря за техните действия като за свои такива.


5. Права и Задължение на Възложителя
5.1. Възложителят е длъжен да окаже на Изпълнителя необходимото съдействие за извършване на възложената работа.

5.2. Възложителят има право по време на изпълнение на договора да извършва проверка относно срочното и качествено изпълнение на видовете работи, влаганите материали и спазване на правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя.

5.3. При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или неспазване на правилата за безопасна работа, Възложителят има право да спира извършването на работите до отстраняване на нарушението. Отстраняването на нарушенията са за сметка на Изпълнителя. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя.

5.4. Ако установи, че Изпълнителя се отклонява съществено от техническата спецификация и няма да изпълни работата съгласно уговореното или че ще забави завършването на работата с повече от 10 /десет/ дни, Възложителят може да прекрати този договор, след като уведоми писмено Изпълнителя и усвои в пълен размер гаранцията за добро изпълнение.

5.5. Възложителят е длъжен да изплати договорената стойност, съгласно раздел 3 от настоящия договор, ако Възложителят няма забележки и изпълнението отговаря на техническите спецификации и на уговореното с настоящия договор.

5.6. Възложителят е длъжен в десет - дневен срок да уведоми писмено Изпълнителя за появили се в гаранционния срок дефекти.

5.7. Възложителят се задължава:

5.7.1. да предоставя, при писмено поискване от страна на Изпълнителя всички необходими схеми, чертежи и ръководства;

5.7.2. да осигури достъп до обекта, както и до всички съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на договора;

5.7.3. да предаде всички необходими материали за изпълнение на договора на Изпълнителя при поискване, което се удостоверява с двустранно подписан протокол. 1. ПРАВА И Задължение на Изпълнителя
  1. Изпълнителят е длъжен:

   1. да извърши предмета на договора, съгласно уговореното в т. 2.1. от настоящия договор;

   2. да влага подходящи и качествени материали при извършване на работата;

   3. да уведоми незабавно Възложителя, ако в хода на работата установи, че изпълнението на някое от изискванията на Техническите спецификации е невъзможно или ще доведе до недостатъци и/или до негодност за договореното му предназначение;

   4. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнението на предмета на договора и го съобщи на Възложителя;

   5. да уведомява Възложителя в 3 (три) дневен срок за всички трудности по изпълнение на договора, които могат да осуетят постигането на крайния резултат и мерките, които са взети за отстраняването им;

  2. Изпълнителят е длъжен да осигури възможност на Възложителя да проверява изпълнението на работата.

  3. Изпълнителят е длъжен да спазва указанията и забележките в Ремонтния дневник на обекта от техническите лица на Възложителя относно извършваната работа, освен ако тези указания по естеството си излизат извън рамките на техническите спецификации и предмета на този договор.

  4. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта и е длъжен да:

   1. обезопаси работната площадка на обекта;

   2. изпълни изискванията за охрана и безопасност по време на изпълнение на договора и представи на Възложителя инструкции по БТ и ПО за извършване на договорената дейност, удостоверения за проведен изпит по БТ;

   3. съвместно с представител на Възложителя да подпише протокол за изпълнение на мероприятията по охрана и безопасност на труда.

  5. Всякакви санкции, наложени от компетентните органи за нарушения на изискванията по предходната точка или за щети на трети лица по вина на работници на Изпълнителя са за сметка на Изпълнителя.

  6. Изпълнителят е длъжен да поддържа работната площадка чиста и подредена и извършва ежедневно почистване и изнасяне на отпадъците от обекта.

  7. По време на изпълнението на работите Изпълнителят да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора. Да опазва зелената растителност в района на обекта.

  8. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети по предходната точка, то възстановяването им е за негова сметка.

  9. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Закона към техническите изисквания към продуктите, за които да представя на Възложителя необходимите сертификати.

  10. Изпълнителят носи пълна отговорност за работата на своите работници и служители и обявените от него подизпълнители.

  11. Изпълнителят уведомява Възложителя за завършването на работата и го кани да я прегледа и приеме.

6.12. Изпълнителят има право:

6.12.1. да иска Възложителят да приеме извършената услуга;

6.12.2. да получи уговореното в раздел 3 от договора плащане.


 1. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
  1. При подписване на договора Изпълнителят издава в полза на Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от общата цена по т.3.1. на договора в размер на ............... ( словом ) лв. без ДДС.

  2. Гаранцията за добро изпълнение се представя в една от следните форми:

   1. банкова гаранция, издадена от обслужващата банка на Изпълнителя в пълно съответствие с Приложение № 5, неразделна част от настоящия договор;

   2. депозит в сметка на Възложителя или парична сума, платена в касата на Възложителя - ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 2, стая 201.

  3. Гаранцията за добро изпълнение на договора е платима на Възложителя при неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора.

  4. Гаранцията на Изпълнителя за добро изпълнение по т.7.1. се трансформира за гаранционно поддържане на турбогенератора до изтичане на гаранционния срок, посочен в т.8.1. от договора.

.

 1. ГАРАНЦИЯ

  1. Гаранционният срок за изпълнените работи е .................... /не по-малко от 24 месеца/ и започва да тече след подписване на двустранен протокол за успешна 72-часова проба

  2. Изпълнителя отстранява констатираните гаранционни несъответствия и дефекти за своя сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след получаване на рекламацията;

  3. Гаранционно обслужване, включващо време за реакция при повикване от Възложителя .................... /не повече от 72 часа/.

 2. ДОКУМЕНТИ

9.1. След завършване на ремонта Изпълнителят предава на Възложителя, съгласуваните от него документи:

а) ремонтния дневник на обекта,

б) отчет с пълно описание на ремонтните операции,

в) извършените замервания преди и след ремонта, внесени корекции и др.,

г) нанесени замервания във формуляри от паспорта на турбината и генератора.
10. СРОКОВЕ
10.1. Срокът за изпълнение на предмета на договора е ……….. дни (не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни) от подписването на Протокола за предаване на турбогенератора за ремонт от Възложителя на Изпълнителя – двустранно подписан протокол, с който се дава фронт за работа.

10.2. Срокът по предходната точка (т. 10.1.) се удължава при условията на раздел 13 „Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства”, с толкова дни за колкото е било възпрепятствано изпълнение на договора, поради наличие на съответното събитие.


11. НЕУСТОЙКИ
11.1. Ако Изпълнителят не спази срока по раздел 10 от настоящия договор, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 1.2 % от общата цена на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от тази стойност.

11.2. Изпълнителят ще изплати сумите на неустойките за закъснение по предходната точка на този договор в рамките на 10 (десет) календарни дни, след писмено искане от страна на Възложителя.

11.3. Възложителят има правото да удържи неустойката по клауза 11.1. от стойността на гаранцията за добро изпълнение или от последващото дължимо по договора плащане.

11.4. При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 1,2% от общата стойност на забавената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 30% от тази стойност.

11.5. Възложителят ще изплати сумите на неустойките за закъснение по предходната точка на този договор в срок от 10 (десет) календарни дни, след писмено искане от страна на Изпълнителя.

11.6. В случай, че размерът на причинените вреди и пропуснати ползи е по-голям от уговорената неустойка, неизправната страна дължи разликата до по-голяма сума.

11.7. В случай, че Възложителят се е възползвал от правото си по клауза 11.3. и е удържал неустойката от стойността на гаранцията за добро изпълнение, Изпълнителят е длъжен да допълни гаранцията до пълния й размер, посочен в клауза 7.1. и в 10 (десет) дневен срок да представи съответния за това документ на Възложителя.
12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
12.1. Договорът се прекратява:

а) С изтичане срока по т. 10.1. от договора.

б) Преди изтичане срока по т. 10.1. от договора:

1. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма и след уреждане на финансовите отношения между страните;

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 дневно писмено предизвестие отправено от изправната до неизправната страна;

в) С писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя при забавяне на изпълнението на дейностите по договора с повече от 20 (двадесет) дни или извършването на некачествени и услуги и отказ от страна на Изпълнителя да ги подмени и поправи.

г) В други случаи предвидени в договора.
13. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.


  1. Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

13.3. Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

13.4. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.  1. Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от „непреодолимата сила” и/или „непредвидените обстоятелства” до 10 (десет) дни от датата на възникването им. Това уведомяване трябва да бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това събитие е възникнало, включително и от палатите на заводите - производители.

13.6. В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

13.7. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.  1. В случай на „непреодолима сила” и при условие, че тя забави изпълнението на договора повече от 1 (един) месец, Възложителят има право да прекрати договора, като в този случай Изпълнителят трябва да възстанови на Възложителя всички суми, получени от него до датата на прекратяване на договора без лихва.


14. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

14.1.За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага действащото българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

14.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане от съда, по реда на ГПК. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

15. КОМУНИКАЦИИ

15.1. Координатите за комуникации по договора са:За Възложителя: За Изпълнителя:

„Топлофикация София” ЕАД ..................................................

1680 София, България ..................................................

ул.”Ястребец” 23 Б .................................................

тел.: ................................................ тел.: ................................................

факс: ............................................... факс: ...............................................

е-mail: ............................................. е-mail: ............................................
16. ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

16.1. Лицата отговорни за изпълнението на договора са:За Възложителя: За Изпълнителя:

инж. Васил Кюлумов – н-к цех „Турбинен” ........................................................

Г. Паскалев – н-к цех “Електро”

тел.: 02 973 26 95/ 02 973 22 41 тел.: ................................................

факс: 02 973 28 52 факс: ...............................................

17. ДРУГИ
17.1. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адреса, при друга регистрация или при промяна на отговорните лица по т. 15.1 и т. 16.1 в срок от 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на промяната.

17.2. Ако някоя от страните по договора не изпълни задължението си да уведоми другата страна за извършената от нея промяна по т. 15.1. и т. 16.1., страната която не е уведомена не отговаря за неполучени съобщения.

17.4. Приложенията към настоящия договор съставляват Договора и притежават еднаква валидност и сила. В случай на някакви несъответствия между различните Приложения на договора, приоритет ще имат текстовете на частите на договора в следния ред: Договора; Ценово предложение на Изпълнителя и Ценови таблици; Технически спецификации на Възложителя; Техническо предложение на Изпълнителя; Образци на банкови гаранции.

17.5. Настоящият договор заедно с приложенията към него се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от датата на подисването му от двете страни.

.

17.6. Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Неразделна част от договора са:

Приложение № 1 – Ценово предложение и Ценови таблици на Изпълнителя;

Приложение № 2 – Ценово предложение за “Параметри на ценообразуване на непредвидено възникнали ремонтни дейности” на обекта на Изпълнителя

Приложение № 3 – Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 4 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение № 5 – Банкова гаранция за добро изпълнение.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стоян Цветанов

Изпълнителен Директор
Приложение № 13

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница