Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от зоп) Обявление за възлагане на обществената поръчкастраница6/9
Дата29.04.2016
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Д Е К Л А Р И Р А М, че


При изпълнението на обществената поръчка, с предмет: Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”, няма да ползвам/ ще ползвам подизпълнители.

Делът на тяхното участие е …………………, а дейността, която ще извършват се изразява в ……………………….
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... 2012 г.ДЕКЛАРАТОР:
Приложение № 9А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от___________________________________________________, ЕГН ______________________,


л. к. № ______________________ издадена на _____________от___________________________
живущ гр. _________________________________ община ________________________________
ул. _______________________________________________________________________________
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на _________________
______________________________________________________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

Д Е К Л А Р И Р А М, че

съм съгласен да бъда подизпълнител на участника ……………………………. при участието му по обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”.

Известно ми е, че като подизпълнител на участника в горепосочената обществена поръчка, съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗОП, нямам право да представят самостоятелна оферта.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ......... 2012 г.

ДЕКЛАРАТОР:
Приложение № 10

Образец “Декларация за запознаване с условията на процедурата”
Д Е К Л А Р А Ц И Я

от_______________________________________________,ЕГН _____________________, л. к. №


___________________ издадена на __________от_____________
живущ гр. ______________________________ община ______________________________
ул. _________________________________________________________________________
в качеството ми на _____________________
________________________________________________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

Д Е К Л А Р И Р А М, че

Съм запознат с условията на процедурата.


Дата: ......... 2012 г.ДЕКЛАРАТОР:

Приложение № 11
Образец „Предложение за изпълнение на обществената поръчка”(чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР “София Изток”
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
От .................................................................................................................................................

(пълно наименование и адрес на управление на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ................................................................................................................................................................................................................................................................... предлагаме на Вашето внимание следното предложение за изпълнение на обществената поръчка при следните условия:

І. Ще изпълним описаната обществена поръчка добросъвестно и професионално в съответствие с правилата на действащите нормативни актове и изискванията на Възложителя.
ІІ. Предлагаме срокът за изпълнение на поръчката да бъде ........... календарни дни (словом .......................................................), (не повече от 60 календарни дни), считано от датата на предаване на турбогенератора за ремонт, установена с двустранен протокол. Участието на изпълнителя в 72 /седемдесет и два/ часовата проба на турбогенератора влиза в посочения срок. Времето за монтажа на топлоизолацията е престой за Изпълнителя и не влиза в упоменатите 60 /шестдесет/ календарни дни.
ІІІ. Гаранционният срок за изпълнените работи е .................... месеца дни (словом .......................................................), (не по-малко от 24 месеца) и започва да тече след подписване на двустранен протокол за успешна 72-часова проба на турбогенератора.
IV. Време за реакция при повикване от Възложителя .................... часа (словом .......................................................), (не повече от 72 часа) при гаранционно обслужване.

Дата.........................2012 г. С уважение: ………………

(име, длъжност, подпис и печат)


Приложение № 11А

Образец „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”


Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”

1. Кратко описание на всички видове ремонтни дейности, посочени в количествената сметка:

2. Пълен списък с необходимите машини, инструменти и приспособления за тяхното изпълнение:
3. Видове документи, съставяни по време на ремонта на турбогенератора:

Дата ........................ .2012г. Участник

/подпис и печат/

Приложение № 11В

Образец “ Протокол за извършено посещение и оглед на обекта”П Р О Т О К О Л

Днес, ………………………2012 г., се състави настоящия протокол за това, че лицето


…………………………….................................................................................................................
…………………………….................................................................................................................. посети ТР „София Изток” – гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6 и извърши оглед на работната площадка на обект за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”.
Представител на Възложителя: Представител на Участника:
………………………………… …………………………………

/име и длъжност/ /име и длъжност/

Приложение № 12
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница