Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от зоп) Обявление за възлагане на обществената поръчкастраница5/9
Дата29.04.2016
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Образец “Списък на договорите на участника”

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],
Декларирам, че:

Представляваното от мен дружество, през последните 3 /три/ години е изпълнило посочените по-долу договори, сходни с предмета на обществената поръчка.

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ, сходнИ с предмета на обществената поръчка,

изпълнени от изпълнителя през последните три години

Обект (предмет) на договораВъзложител

(лица и телефони за контакти)
Стойност (цена) на договора

Година на изпълнение


В качеството на:

изпълнител; участник в обединение; подизпълнител1

2

3

4

5

6
Дата ........................................

УЧАСТНИК:

(подпис и печат)Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП
Долуподписаният/та ………………………………………………………………………………...…

(трите имена на лицето)

ЕГН ……..........................…, в качеството си на ………..……………..……………...……………....


на фирма …………………………………………………………………………………………..…....

(наименование на участника)

регистрирана по ф. д. №……..….………. на ………………………………………………………....(съд по регистрация)

с ЕИК ……………………………….. и със седалище и адрес на управление ……………………...


…………………………………………………………………………………………………………....
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК;

 • подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.


Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на декларираните обстоятелствата с настоящата декларация.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.


Забележка: Декларация за отсъствието на посочените обстоятелства представят лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП:

1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1-6 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.


Дата: ……………. ДЕКЛАРАТОР: ……………….

(име, длъжност, подпис)

Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 8 от ЗОП
Долуподписаният/та ………………………………………………………………………………...…

(трите имена на лицето)

ЕГН ……..........................…, в качеството си на ………..……………..……………...……………....


на фирма …………………………………………………………………………………………..…....

(наименование на участника)

регистрирана по ф. д. №……..….………. на ………………………………………………………....(съд по регистрация)

с ЕИК ……………………………….. и със седалище и адрес на управление ……………………...


…………………………………………………………………………………………………………....

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество:

 1. Не е обявено в несъстоятелност;

 2. Не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

 3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, не е преустановило дейността си.

 1. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

 2. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните три години.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.


Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на декларираните обстоятелствата с настоящата декларация.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.


Забележка: Декларация за отсъствието на посочените обстоятелства представят лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП:

 1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

 7. в случаите по т. 1-6 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Дата: ……………. ДЕКЛАРАТОР: ……………….(име, длъжност, подпис)

Приложение № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
Долуподписаният/та ………………………………………………………………………………...…

(трите имена на лицето)

ЕГН ……..........................…, в качеството си на ………..……………..……………...……………....


на фирма …………………………………………………………………………………………..…....

(наименование на участника)

регистрирана по ф. д. №……..….………. на ………………………………………………………....(съд по регистрация)

с ЕИК ……………………………….. и със седалище и адрес на управление ……………………...


…………………………………………………………………………………………………………....
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организацията.

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на промяната.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК

Забележка: Декларация по за отсъствието на посочените обстоятелства представят лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП:


 1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

 7. в случаите по т. 1-6 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.


УТОЧНЕНИе

Свързани лица” съгласно § 1, т. 1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси са:1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително;

2. физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
Дата: ……………. ДЕКЛАРАТОР: ……………….

(име, длъжност, подпис)Приложение № 9


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП
от___________________________________________________, ЕГН ______________________,
л. к. № ______________________ издадена на _____________от___________________________
живущ гр. _________________________________ община ________________________________
ул. _______________________________________________________________________________
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на _________________
______________________________________________________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница