Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от зоп) Обявление за възлагане на обществената поръчкастраница4/9
Дата29.04.2016
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Образец „Информационен лист за участника”

Наименование на Участника:

Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация

Седалище по регистрация:

Посочете държавата и адрес на седалището на участника

Точен адрес за кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Лице за контакти

Посочете име, фамилия и длъжност

Телефонен номер

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес
Интернет адрес
Правен статус

Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

Данъчен номер и държава на данъчна регистрация

Посочете данъчен номер и наименованието на държавата, например: България.........

БУЛСТАТ/Статистическа регистрация
Банкови реквизити

Банка:

IBAN:

BIC:

ДДС IBAN:


Обект на поръчката

Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)

Дата на изготвяне на ОФЕРТАТА

Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2012г.

…………………………………………..(Подпис и печат)
……………………………………………..

(Име, Фамилия, Длъжност)
Приложение № 4

Образец “Банкова гаранция за участие в процедурата”До

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАДгр. София - 1680, ул. “Ястребец” № 23 Б
Банкова гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
Ние, ………………….., със седалище и адрес на управление: гр. София, …………, рег. по ф. д. № ………….. по описа на ……… съд, БУЛСТАТ/ЕИК ………………, представлявана от ……………………………. - изпълнителен директор и ……………………….– изпълнителен директор, сме информирани, че…………………………….., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ……………………., регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № ……………….., представлявано от ………………………..в качеството му на…………………… (Участник) е представило своята оферта за участие в обявената от Вас, като Възложител, процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с обект Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР София Изток” /наричан по-нататък “Оферта”/.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, Участникът трябва да представи заедно с офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза за сума в размер на ………….(……………….) лева.

В тази връзка, ние, …………………, с настоящето поемаме неотменяемо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ………….. (……………………..) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Участникът е извършил едно от следните действия:

1. Оттеглил е офертата си след изтичането на срока за подаване на офертите;

2. Обжалвал е решението на Възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора от съда;

3. Определен е за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи Договор за обществена поръчка в предвидения законов срок.

С оглед установяване автентичността на Вашия писмен иск за плащане, същият следва да ни бъде предоставен чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че искането е подписано от лицата, законно оторизирани да представляват “Топлофикация София” ЕАД, както и верността на положените подписи.

Ангажиментът на ……………………….по настоящата Банкова гаранция се намалява с размера на вече платените на база на тази гаранция суми.

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от ……………... и е валидна до 120 (сто и двадесет) календарни дни след крайният срок за получаване на офертите и всяко искане, предявено при горепосочените условия, трябва да е постъпило в ……………….., гр.………………, ул. “……………………., до …………….. часа, не по-късно от последния ден на валидността й.

След изтичане на срока на валидност, ангажиментът на ……………………., гр. София, се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на срока й на валидност, само след връщане на оригинала на издадената гаранция в „……………………………”, гр. София.

………………………………. , гр. София

………………….: ……………………..

Подписи и печат

Приложение № 5

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница