Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от зоп) Обявление за възлагане на обществената поръчкастраница3/9
Дата29.04.2016
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8. Образец „Оферта” (чл.28, ал.1, т.8 от ЗОП) и други Образци / Приложения към документациятаПриложение № 1

Образец „Оферта”за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР “София Изток”


Уважаеми дами и господа,
С представянето на настоящата оферта заявявам желание да участваме в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”.

1. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в откритата процедура за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществена поръчка, които заявяваме, че приемаме.
2. При изпълнението на обществената поръчка предвиждаме /не предвиждаме участие на следния/те подизпълнител/и: ……………… Делът на тяхното участие е ……. % от предмета на възлаганата обществена поръчка и се изразява в ..............................................

В съответствие с изискванията на ЗОП представяме всички необходими документи и за посочения/те подизпълнител/и.


3. В изпълнение на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка сме поставили в отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагана цена”, който е неразделна част от настоящата оферта.
4. Декларираме, че .......................................................................................................

(попълва се наименованието или името на участника)

като участник в откритата процедура отговаряме на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените от възложителя условия.


5. Представяме документите, предвидени в ЗОП и в документацията за участие, удостоверяващи, че .................................................................................................................

(попълва се наименованието или името на участника)

отговаряме на предварително обявените условия, които са поставени в плик с надпис „Документи за подбор”.


6. В случай, че ..............................................................................................................

(попълва се наименованието или името на участника)

бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

а) Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от крайната цена за изпълнение на обществената поръчка в една от следните форми:

- банкова гаранция по приложения в документацията образец;

- парична сума, внесена в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД или по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: "Корпоративна Търговска Банка" АД

Банкова сметка в лева: IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF;

б) Всички необходими документи, предвидени в ЗОП и в документацията за участие от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.


7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
8. Неразделна част от настоящата оферта са:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.


В съответствие с изискванията на чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП представяме и подписан списък на всички документи, които се съдържат в настоящата оферта.

Дата: ........................2012 г. Подпис:
С уважение: ………………

/име, длъжност и подпис и печат на фирмата/
Приложение № 2

Образец „Списък на необходимите документи”Наименование на документа

Брой страници на представе-ните документи

І

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”
1.

Образец „Оферта”/ подписана и подпечатана от участника/ (Приложение № 1)
2.

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (Приложение №2)
3.

Информационен лист на участника (Приложение № 3)
4.

Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено копие на документ за самоличност. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, тези документи се представят и в официален превод на български език
5.

Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.
6.

Оригинал на писмена банкова гаранция за участие (Приложение № 4) или заверено копие от документ, удостоверяващ паричен превод за гаранция за участие
7.

Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по ДДС
8.

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП:
8.1.

Декларация, съдържаща информация за оборота от изпълнение на дейности, сходни с предмета на обществената поръчка (ремонт и/или монтаж на турбогенератори, работещи с прегрята пара), за последните три финансови години (2008, 2009 и 2010г.);
8.2.

Заверено копие на отчет за приходите и разходите за последните три финансови години (2008, 2009 и 2010 г.).
9.

Доказателства за техническите им възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:
9.1.

Копие на сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на участника;
9.2.

Декларация, съдържаща списък на договорите, сходни с обекта на поръчката (ремонт и/или монтаж на турбогенератори, работещи с прегрята пара), изпълнени от участника през последните 3 /три/години (2009, 2010, 2011г.), придружена с препоръки за добро изпълнение – минимум 2 / броя/;
9.3.

Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане по чл.36, ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите (Държавен вестник, бр. 86 от 26 октомври 2007г.);
9.4.

Декларация, съдържаща списък на техническите лица със съответната квалификация, за изпълнение на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - минимум едно правоспособно лице – кранист, минимум едно правоспособно лице - заварчик, общ минимален брой лица, свързани пряко с изпълнението на предмета на поръчката -15 /петнадесет/ лица;
9.5.


Документ за управление на кран с неограничена товароспособност на лицето, посочено за кранист.
9.6.

Документ за правоспособност по заваряване на лицето по БДС ЕN 287-1, посочено за заварчик.
10.


Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП (Приложения № 6)
11.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП (Приложение № 7)
12.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 8)
13.

Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, изготвена по образец от настоящата документация (Приложение № 9 и Приложение № 9А)
14.

Оригинал или заверено копие от документ за закупена документация
15.

Попълнена декларация, че Участникът е запознат с условията на процедурата (Приложение № 10) и Протокол за посещение на обекта (Приложение № 11В)
16.

Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно съдебното удостоверение за актуално състояние
ІІ

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”
18.

Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката” (Приложение № 11)
19.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №11А)
20.

Проект на договор (Приложение № 12), който не съдържа цени.
ІІІ.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
21.

Предлагана цена (Приложение № 13)
22.

Начин и срок на плащане, които следва да бъдат посочени в образец „Предлагана цена”
23.

Ценова таблица, попълнена с единични цени и обща цена за изпълнение на поръчката (Приложение № 13А)
24.

Параметри на ценообразуване на непредвидено възникнали ремонтни дейности на обекта (Приложение № 13Б)
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 4, 8, 9, 10, 11 и 12, се представят за всеки от тях, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Дата: ……………………
……………………………..

Участник

(подпис и печат)
Приложение № 3
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница