Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от зоп) Обявление за възлагане на обществената поръчкастраница2/9
Дата29.04.2016
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. Кот = p1 x w1 + p2 x w2
2. Коф = p3 x w3 + p4 x w4
3. КО =КОт+КОф


Където:

КОт – комплексна оценка по техническите показатели

КОф – комплексна оценка по финансовите показатели

КО – комплексна оценка на офертата

р1,2,3,4 –оценка на офертата по 4-те показателя;

w1,2,3,4 – тежест в % на всеки един от показателите в комплексната оценка;Показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценкаПоказател

Тежест на показателя в оценката (КО) в %
Технически показатели
1

Срок за изпълнение на услугата

10%

2

Гаранционно обслужване - време за реакция при повикване от Възложителя

5%
Общо за техническите показатели

15 %
Финансови показатели
3

Предложена цена – максимална стойност на обекта от Приложение 13А

75 %

4

Осреднен параметър на ценообразуване за непредвидени дейности от Приложение 13Б

10 %
Общо за финансовите показатели

85 %
Общо технически и финансови показатели

100 %

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:


Относно техническите предложения:Показател

Указания за определяне на оценката

1. Срок за изпълнение на услугата

0 - 100 точки – съгласно формулата:

Оценка на срок за изпълнение на услугата = х 100

Където:

Бминс – минимално предложен срок за изпълнение на услугата;Бсъотв – предложен срок за изпълнение на услугата от съответния Участник;

2. Гаранционно обслужване

0 – 100 точки – Оценката се определя съгласно формулата:

Оценка на гаранционния обслужване = х 100

Където:

Вмин – минимално предложено време за реакция;Всъотв – предложено време за реакция от съответния Участник;


Относно финансовите предложения:

Показател

Указания за определяне на оценката

3. Предложена цена

От 0 - 100 точки – съгласно формулата:

Оценка на показателя = х 100

Цмин. – най-ниска предложена цена за изпълнение на обекта на поръчката;

Цсъотв. – предложена цена за изпълнение на поръчката от съответния участник.4. Осреднен параметър на ценообразуване за непредвидени дейности

От 0 - 100 точки – съгласно формулата:

Оценка на показателя = х 100

ОПмин. – най-ниска стойност на осреднения параметър на ценообразуване;

ОПсъотв. – предложена стойност на осреднения параметър на ценообразуване от съответния участник.Комисията извършва оценка по показатели 1, 2, 3, 4 и формира междинно класиране на участниците по техническите показатели. Резултатите от оценяването на офертите от междинното класиране се съобщават на участниците преди отваряне на ценовите предложения. След отваряне на ценовите предложения се изчислява комплексната оценка по финансовите показатели. Крайната комплексна оценка е резултата от сумата на двете оценки.


Крайно класиране на участниците

Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Ако има участници в процедурата, получили еднакви комплексни оценки, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Когато по гореописания начин не може да бъде определена икономически най-изгодната оферта, Комисията публично провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.6. Общи указания за подготовка на оферта за участие в открита процедура (чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП)

І. Документация за участие

 1. Документацията за участие се закупува до 10 /десет/ дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й.

 2. Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на официалната интернет страница на „Топлофикация София” ЕАД – http://toplo.bg

ІІ. Общи изисквания към участниците

 1. В обявената открита процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

 2. Когато участникът е обединение /консорциум, участниците в обединението следва да представят сключен договор /споразумение помежду си.

  1. Договорът /споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

   1. че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на настоящата обществена поръчка;

   2. че всички членове на обединението /консорциума са упълномощени да задължават, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

   3. че изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението /консорциума;

   4. че обединението /консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на обществената поръчка.

  2. Участниците в обединението /консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

  3. Когато участникът е обединение /консорциум, но не представи договора /споразумението за създаването на обединението /консорциум или в представения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

 3. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка участник:

  1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

   1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс (НК);

   2. подкуп по чл. 301 - 307 от НК;

   3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

   4. престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

   5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;

  2. който е обявен в несъстоятелност;

  3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

  4. на когото лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП1 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ2) с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

  5. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ3.

  6. който не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия;

  7. който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник.

 4. Не може да участва в процедурата и участник, който:

  1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

  2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

  3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установе

  4. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 (пет) години.

 5. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в т. 3 и т. 4. от този раздел с декларация в съответствие с правилата, предвидени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи.

 6. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата т. 3 и т. 4. в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

 7. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в която е установен.

 8. Когото участникът е обединение /консорциум изискванията, посочени в т. 3 и т. 4. от настоящия раздел, се прилагат за всеки член на обединението.

 9. Когото участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочени в т. 3 и т. 4. от настоящия раздел, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай участникът отговоря за действията и/или бездействията на посочените от него подизпълнители като за свои действия и/или бездействия.

 10. Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник, който не отговаря на нормативно установените изискванията в ЗОП и на изискванията, посочени в обявлението и тази документацията за участие.

ІІІ. Общи изисквания към офертите на участниците

 1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

 2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявленията и документацията за участие и да бъде оформена по приложените към нея образци.

 3. Когато в обявленията е определено, че обектът на поръчката съдържа обособени позиции, оферти се подават само за:

3.1. една обособена позиция - участниците имат право да представят оферта само за една обособена позиция, която те свободно са избрали измежду всички обособени позиции в обекта на поръчката. Оферта, която се отнася за повече от една обособена позиция ще бъде предложена за отстраняване;

3.2. всички обособени позиции - участниците трябва задължително да представят оферта, която е за целия обект на поръчката и включва всички обособени позиции. В този случай, всяка оферта, която не се отнася за всички обособени позиции ще бъде предложена за отстраняване;

3.3. една или повече обособени позиции - участниците имат право да представят оферта, която се отнася за произволно избрани от тях обособени позиции (една, няколко или всички).

 1. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта.

 2. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.

 3. Офертата трябва да бъде представена на български език.

 4. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде легализиран.

 5. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала".

 6. Всички необходимите документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.

 7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

 8. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текста „Допълнение /Промяна на офертата с входящ № ……..”.

 9. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в обявленията за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

ІV. Съдържание на офертата

Пликът с офертата трябва да съдържа 3 /три/ отделни, запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове.Всяка оферта трябва да съдържа информацията и документите, посочени в чл. 56 от ЗОП и в настоящата документация за участие, а именно:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

 1. Оферта, изготвена по образеца съгласно - Приложение № 1, подписана и подпечатана от участника. Участникът представя толкова образци, за колкото позиции представя предложение;

 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника – Приложение № 2;

 3. Информационен лист на участника, съгласно Приложение № 3 от настоящата документация.

 4. Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено копие от документ за самоличност. Чуждестранните участници, физически или юридически лица или техни обединения, представят посочените документи в легализиран превод.

 5. Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

 6. Оригинал на писмена банкова гаранция за участие или заверено копие от документ, удостоверяващ паричен превод за гаранция за участие – Приложение № 4.

 7. Заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС /подпис и печат на участника/.

 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 50 от ЗОП, както и за техническите им възможности и/ или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението в раздел Допълнителни указания за участие към тази документация.

 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП, изготвени по образец от настоящата документация – Приложения № 6;

 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, изготвена по образец от настоящата документация – Приложение № 7;

 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по образец от настоящата документация – Приложение № 8;

 12. Когато участниците са юридически лица, декларациите по т. 9, 10 и 11 се подават както следва:

  1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

  2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

  3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

  4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

  5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

  6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

  7. в случаите по т. 13.1. до 13.6. – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

 1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, изготвена по образец от настоящата документация – Приложение № 9 и Приложение № 9А. Когато участникът предвижда подизпълнител, декларация за съгласие се попълва и от него, по Приложение № 9А;

 2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 4, 9, 10 и 11 се представят за всеки от тях, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

 3. Декларация от участника, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато в обявлението за откриване на обществена поръчка е отбелязано, че обект на поръчката е строителство.

 4. Оригинал или заверено копие от документ за закупена документация;

 5. Декларация от Участника, че е запознат с условията на процедурата, изготвена по образец от настоящата документация – Приложение № 10;

 6. Протокол за посещение на обекта (Приложение № 11В)

 7. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно съдебното удостоверение за актуално състояние.

 • Обстоятелствата по т. 9, 10 и 11 се удостоверяват с декларации, като участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7 (седем) дневен срок от настъпването им.

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

       1. Образец на „Предложение за изпълнение на поръчката” – Приложение № 11. Представят се толкова образци, за колкото обособени позиции участникът прави предложение;

       2. Срок за изпълнение на поръчката, който следва да бъде посочен в образец „Предложение за изпълнение на поръчката”;

 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се в съответствие с Техническите спецификации за изпълнение на поръчката, като участникът трябва да опише своята организация и методология за изпълнение на обществената поръчка;

 2. Други документи, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и допълнително посочените в документацията документи и изисквания описани в раздел „Допълнителни указания за участие”.

 3. Проект на договор - подписан и подпечатан от участника – Приложение № 12. Участникът няма право да преписва или попълва договора. Същият се представя без да съдържа цени. В случай, че участникът има предложения за изменение на договора, същите се представят на отделен лист.


Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”

 1. Предлагана цена, изготвена по образеца от настоящата документация – Приложение № 13. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има под каквато и да е форма извън този плик. Участникът представя толкова образци за колкото позиции представя предложение.

 2. Ценова таблица, попълнена с единични цени и обща цена за изпълнение на поръчката (Приложение № 13А)

8. Параметри на ценообразуване на непредвидено възникнали ремонтни дейности на обекта (Приложение № 13Б)

При несъответствие между общата и единичната цена ще се вземат предвид единичните цени, посочени в спесификацията- Приложение № 13А. 1. Изисквания към представянето на офертата

 1. Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни плика с ненарушена цялост с ясно обозначение: Плик № 1 с наименование „Документи за подбор”, Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

 2. Пликът с офертата, съдържащ посочените пликове се подава на адрес: гр. София - 1680, „Топлофикация София” ЕАД – Централно управление, ул. „Ястребец” № 23 Б - Деловодство.

Върху пликовете се изписва: „За участие в открита процедура с предмет: Съгласно посоченото в Решението за откриване на процедура.

 1. Върху пликовете трябва да бъде изписано името на Участника, телефон, факс и адрес за кореспонденция, за да може офертата да бъде върната неразпечатана, в случай че е представена след изтичане на крайния срок за получаване, или е в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

 2. Документите образец на „Оферта”, образец на „Предложение за изпълнение на поръчката” и образец на „Предлагана цена” трябва да бъдат подписани от оторизирано лице, съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално заверено пълномощно.

VІ. Срок на валидност на офертата

 1. Офертата следва да бъде валидна за срок от 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертите. Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя, като несъответстваща на изискванията.

 2. В изключителни случаи, възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или факс) от участниците в процедурата да удължат срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора.

VІІ. Подаване на оферта

 1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка трябва да осигурят своевременното получаването на офертата на посочения от Възложителя адрес не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението.

 2. Офертата се подава от участника или от негов упълномощен представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредният номер, дата и час на получаване и тези данни се вписват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

 3. Ако участникът изпраща оферти чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за сметка на участника. В този случай, той следва да ги изпрати по такъв начин, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.


VІІІ. Разяснения по документацията за участие

 1. В срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие по реда и при условията на чл. 29, ал. 1 от ЗОП на адреса, посочен в обявлението.

 2. В 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането Възложителят ще изпрати писмено разяснение до участника, който е отправил писменото запитване.

 3. Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция. За всички останали участници възложителят ще публикува в електронната си страница (http://toplo.bg) разясненията по документацията за участие, без да отбелязва в отговора лицето, направил запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други лица.

 4. Възложителят ще публикува в електронната си страница (http://toplo.bg) информация за часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

ІХ. Условия и ред за провеждане на откритата процедура

 1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

  1. Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

  2. Действията на комисията по отварянето на офертите са публични и се извършват в присъствието на участниците, техните упълномощени представители, представителите на юридическите лица с нестопанска цел и на средствата за масова информация. Желаещите да присъстват при отварянето на офертите е необходимо да представят:

   1. за участниците в процедурата – представляващият/ите участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език;

   2. за упълномощените представители на участниците – документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език;

   3. за представителите на средствата за масова информация – служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право да присъства;

   4. за юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност и копие от актуалното състояние. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел – документ за самоличност, пълномощно и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответното юридическо лице с нестопанска цел. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език;

   5. когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, съответните документи (документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник в обединението и копие на договор, въз основа на който лицата са включени в обединението) се представят от присъстващия представител. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език;

   6. когато участникът в процедурата е консорциум от търговци, съответните документи (документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на дружеството, във формата на което е организиран консорциумът или копие на договор, въз основа на който търговците са се обединили за осъществяване на определената дейност) се представят от присъстващия представител. Чуждестранните участници представят посочените документи и в превод на български език;

  3. След преглед на представените документи по т. 1.2. комисията допуска лицата да присъстват при отваряне на получените оферти.

  4. До оценяване ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията в чл. 69 от ЗОП и отговарят на обявените от Възложителя изисквания за изпълнение на поръчката.

  5. Оценяването и класирането на офертите ще се извърши от назначената от възложителя комисия по посочената в документацията за участие методика.

  6. Комисията разглежда, оценява и класира подадените оферти на участниците в съответствие с разпоредбите на чл. 68 - чл. 71 от ЗОП.

 2. Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор.

  1. Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран от комисията на първо място и сключва договор с него.

  2. В договора за обществена поръчка се включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

  3. При подписване на договора изпълнителят е длъжен да спази изискванията, предвидените в чл. 42, ал. 1 от ЗОП, а именно да:

   1. представи документ за регистрация или посочи единния идентификационен код на създаденото юридическо лице в случаите по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

   2. изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

   3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

   4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

  4. В случай, че за изпълнител е определен чуждестранен участник, при подписване на договора за обществена поръчка чуждестранният изпълнител удостоверява отсъствието на посочените в т. 2.3.2. обстоятелства чрез представяне на документи, издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. В случай, че в държавата, в която участникът е установен не се издават посочените документи или не включват всички обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът може да представи клетвена декларация. Отсъствието на посочените обстоятелства може да бъде установено от участника чрез представяне на специално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, но само когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон.

Х. Други условия.

 1. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, следва да бъдат обективирани в писмен вид.

 2. Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществена поръчка.

 3. Обменът и съхранението на информацията при провеждане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

 4. Протоколите и решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците съгласно нормите на ЗОП, ще се връчват лично срещу подпис, ще се изпращат по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис – по избран от Възложителя способ.

 5. За получено писмо или уведомление по време на откритата процедура ще се счита това, което е достигнало до адресата на посочените от него данни в информационния лист – Приложение № 3. Когато адресата е променил своите данни от документа „Информационен лист” и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено ще се счита уведомлението, което е достигнало до адреса или факса, известен на възложителя.

 6. Възложителят си запазва правото при необходимост да възложи допълнение или повторение на настоящата обществена поръчка по реда на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

 7. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в настоящата документация за участие, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната последователност:

  1. Решение за откриване на процедурата;

  2. Обявление за откриване на обществена поръчка, публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз;

  3. Обявление за откриване на обществена поръчка, публикувано в Агенцията по обществени поръчки и в Държавен вестник;

  4. Допълнителни указания за подготовка на офертата;

  5. Общи указания за подготовка на офертата;

  6. Техническа спецификация;

  7. Проект на Договор;

  8. Образци към документацията за участие.

 8. При несъответствие между изписването на числа с цифри и словом, ще се взема предвид изписаното словом.

 9. За всички неуредените въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

ХI. Гаранции

 1. Гаранция за участие:

  1. Участникът следва да представи с офертата си документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура.

  2. Гаранцията за участие в откритата процедура трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:

   1. гаранция за участие под формата на парична сума:

- платена в касата на Централно управление, ет. 2, стая 201;

- платена в Банка: „Корпоративна ТБ” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация София” ЕАД:     • банкова сметка в лева: IBAN: BG53KORP9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF;

   1. оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя по указания образец (Приложение № 4).

  1. Независимо от формата на представяне, гаранцията за участие трябва да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата.

  2. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

 1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

  1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен при подписването на договора да представи в оригинал гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

  2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:

   1. гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платена в касата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 2, ст. 201 или в банка „Корпоративна ТБ” АД, по следната банкова сметка на „Топлофикация София ” ЕАД:

     • банкова сметка в лева: IBAN: BG53KORP9220 1004 7601 01, BIC: KORPBGSF;

   1. оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя по указания образец (Приложение № 5 към договора) и със срок на валидност, посочен в проекта на договора.

  1. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, освобождава и/или усвоява в съответствие с условията на проекто-договора.

  2. Възложителят може да изисква от участника, определен за изпълнител и други гаранции за изпълнението на договора, когато това е предвидено в нормативен акт.

  3. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител. Участникът /Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.

  4. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

7. Допълнителни указания за участие в открита процедура (чл.28, ал.1, т.8 от ЗОП) с предмет: Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР София Изток”

І. Документация за участие.

 1. Цената на документацията за участие е в размер на 20 (двадесет) лева без ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

- по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД – "Корпоративна Търговска Банка" АД, IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF

- или парична сума в лева, платена в касата на ТР „София Изток”, ул. „Димитър Пешев” №6 1. Документацията за участие се получава в сградата на ТР „София Изток”, ул. „Димитър Пешев”, №6, стая „Инвеститори”, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, срещу представен документ за платената цена.


ІІ. Изисквания към участниците и/или производителите на стоките


 1. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:

1.1. Да имат реализиран оборот от договори за дейности, сходни с предмета на обществената поръчка (ремонт и/или монтаж на турбогенератори, работещи с прегрята пара) общо за последните три финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) не по-малко от 100 000 лв.;

 1. Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците:

  1. Участниците да имат въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент;

  2. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 2 /два/ договора, сходни с предмета на поръчката (ремонт и/или монтаж на турбогенератори, работещи с прегрята пара) за последните 3 /три/ години (2009, 2010, 2011г.);

  3. Участниците трябва да са вписани в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане по чл.36, ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите (Държавен вестник, бр. 86 от 26 октомври 2007г.);

  4. Наличие на технически лица със съответната квалификация за изпълнение на поръчката, включително и тези, отговарящи за контрола на качеството - минимум едно правоспособно лице – кранист, минимум едно правоспособно лице - заварчик, общ минимален брой лица, свързани пряко с изпълнението на предмета на поръчката -15 /петнадесет/ лица.

ІІІ. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, технически възможности и/или квалификация на участниците

 1. За доказване на икономическото и финансовото си състояние по чл. 50 от ЗОП, участниците представят следните документи:

  1. Декларация, съдържаща информация за оборота от изпълнение на дейности, сходни с предмета на обществената поръчка (ремонт и/или монтаж на турбогенератори, работещи с прегрята пара) за последните три финансови години (2008, 2009 и 2010г.);

  2. Заверено копие на отчет за приходите и разходите за последните три финансови години (2008, 2009 и 2010 г.).

 2. За доказване на техническите си възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, участниците представят следните документи:

2.1. Копие на сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на участника;

2.2. Декларация, съдържаща списък на договорите, сходни с обекта на поръчката (ремонт и/или монтаж на турбогенератори, работещи с прегрята пара) изпълнени през последните 3 /три/ години (2009, 2010 и 2011г.), съгласно Приложение № 5, придружена с препоръки за добро изпълнение – минимум 2 /броя/;

2.3. Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане по чл.36, ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите (Държавен вестник, бр. 86 от 26 октомври 2007г.);

2.4. Декларация, съдържаща списък на техническите лица със съответната квалификация, за изпълнение на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - минимум едно правоспособно лице – кранист, минимум едно правоспособно лице - заварчик, общ минимален брой лица, свързани пряко с изпълнението на предмета на поръчката -15 /петнадесет/ лица;

2.5.Документ за управление на кран с неограничена товароспособност на лицето, посочено за кранист.

2.6.Документ за правоспособност по заваряване на лицето по БДС ЕN 287-1, посочено за заварчик.


IV.Участникът представя Техническо предложение включващо:

 1. Кратко описание на всички видове ремонтни дейности, посочени в количествената сметка, списък с необходимите инструменти, приспособления и машини за тяхното извършване, както на работната площадка, така и за дейностите в заводски условия на Изпълнителя. Описание на съставяната документация, изготвени съгласно Приложение №11А;


V. Посещение на обекта

 1. Оглед на работната площадка на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка се извършва от понеделник до петък от 10:00 часа до 15:00 часа.

 2. Участниците следва да представят списък на своите представители, които ще посетят обекта, най-малко 1 /един/ ден предварително до 16:00 часа. Списъкът се изпраща до лицето за контакти, посочено в обявлението, приложение „А” – „Допълнителни адреси и места за контакти”, раздел І „Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация”.

 3. По време на огледа участниците нямат право да искат разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения са уредени в Общите указания за подготовка на оферта за участие в открита процедура, Раздел VІІІ Разяснения по документацията за участие.


VI. Гаранция за участие.

 1. Гаранцията за участие е в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

 2. Гаранцията за участие може да бъде платена в касата на „Топлофикация София” ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 2, ст. 201, да бъде внесена по сметката на „Топлофикация София” ЕАД при "Корпоративна Търговска Банка" АД: банкова сметка в лева: IBAN: BG53KORP92201004760101, BIC: KORPBGSF или да бъде представена като банкова гаранция за участие по образец – Приложение №4


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница