Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от зоп) Обявление за възлагане на обществената поръчкастраница1/9
Дата29.04.2016
Размер1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Д О К У М Е Н Т А Ц И Яза възлагане на обществена поръчка, чрез откритА Процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществениТЕ поръчки, с ПРЕДМЕТ:

Основен Ремонт НА ТУРБогенератор № 5 В ТР „сОФИЯ ИЗТОК”
(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение № …………./……….…2012 г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД – г-н Стоян Цветанов)

февруари 2012г.

Съдържание
на документацията за участие в открита процедура, с предмет:
Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”
Код по КОП: 50530000


 1. Решение за откриване на процедурата (чл.28, ал.1, т.1 от ЗОП)

 2. Обявление за възлагане на обществената поръчка (чл.28, ал.1, т.2 от ЗОП)

 3. Пълно описание на обекта на поръчката (чл.28, ал.1, т.3 от ЗОП)

 4. Технически спецификации за изпълнение на поръчката (чл.28, ал.1, т.4 от ЗОП)

 5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата (чл.28, ал.1, т.7 от ЗОП)

 6. Общи указания за подготовка на офертата за участие в открита процедура (чл.28, ал.1, т.8 от ЗОП)

 7. Допълнителни указания за участие в открита процедура (чл.28, ал.1, т.8 от ЗОП)

 8. Образец “Оферта” (чл.28, ал.1, т.8 от ЗОП) и други Образци/ Приложения към документацията

 9. Проект на Договор (чл.28, ал.1, т.9 от ЗОП)


 1. Решение за откриване на процедурата (чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗОП)
 1. Обявление за възлагане на обществената поръчка (чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗОП)
 1. Пълно описание на обекта на поръчката (чл. 28, ал. 1, т. 3 от ЗОП)

Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”
Предмет на поръчката са ремонтни работи по турбогенератор № 5 в ТЕЦ „София Изток”.
Турбината е двукорпусна с противоналягане, производство на първи Бърненски завод – Чехия тип PR 68/66-130/10/0,8 – реактивна с два цилиндъра. Тя е с един регулируем пароотбор и четири нерегулируеми отбора за регенеративно подгряване на питателна вода.

Паспортни данни на турбината и генератора:

Номинална мощност на клемите на генератора при cos φ = 0,8 - 66 МW

Номинален фактор на мощността – 0,8

Номинално напрежение – 13800 V

Номинална честота – 50 Hz

Напреженови трансформатори на генератора – 15000/100 V

Макс. мощност на турбината при експлоатация с регулируем п-р при cosφ = 0,8 - 66МW

Обороти на турбината - 3000 об/мин

Номинално налягане на свежа пара пред пусковите вентили - 12,75 МРа

Номинална температура на свежа пара пред пусковите вентили - 530оС

Номинално налягане на противоналягането - 78,45 кРа

Диапазон на противоналягането - 9,81 – 245,16 кРа

Регулируем пароотбор - диапазон на регулиране - 0,78 – 1,28 МРа

Брой на регулиращите органи: ЧВН - 4 броя клапани, ЧНН - 4 броя клапани.

Всеки регулиращ клапан е снабден с отделен сервомотор.

Бойлер-кондензатор - охлаждаща площ на бойлер кондензатора - 2200 м2.

Други данни за Бойлер-кондензатор:

Състои се от 3670 броя тръби – с диаметър 22мм, дебелина на стената 1,5мм и дължина

8 500мм. Материалът е на тръбите и тръбните дъски е 17248.4 по ЧСН 1965г.

Ремонтни дейностии:

Отварят се цилиндър високо, цилиндър ниско налягане, ревизират се уплътнения, замерват се луфтове по проточна част, извършва се центровка на роторите, определя се валовата линия на ротори на турбината и ротор генератор.

Демонтират се капаците на генератора. Изважда се ротора на генератора. Прави се оглед и почистване на статора. Прави се оглед и почистване на ротора. Ремонтира се четкодържателния апарат. Провежда се изпитване на генератора на газова плътност.

Извън проточната част на турбината ще бъдат ревизирани следните съоръжения: лагери, пароразпределително устройство, стопорни клапани, регулиращи клапани високо и средно налягане, сервомотор на регулиращи клапани, съединители, бленди и утайници, маслоохладители и части от регулиране и защита на турбогенератора.

Подробно ремонтните работи са описани в т.4 “Технически спецификации за изпълнение на поръчката”.

Изготвили:

инж. Васил Кюлумов

Началник цех “Турбинен”
Георги Паскалев

Началник цех “Електро”


Т О П Л О Ф И К А Ц И Я С О Ф И Я” ЕА Д, гр. С О Ф И ЯУтвърждавам,

И.д. Зам. Изпълнителен директор:

(инж. Константин Йовков)

........................ 2012 г.

Съгласували:

1. Директор ТР „София Изток”…………..…….....

(инж. Р. Флоров)
2. Ръководител отдел „Р и М” ...............................

(инж. В. Павлов)
4. Технически спецификации за изпълнение на поръчката (чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗОП)

„Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР “София Изток”

Технически изисквания и условия за изпълнението на поръчката
1. Общи условия

Ремонтните дейности следва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на техническата документация за съответното съоръжение и при осигуряване на високо качество.

Всички дейности по ремонта на турбогенератора трябва да отговарят на изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (Държавен вестник, бр. 64 от месец юли 2008 година), както и на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (Държавен вестник, бр. 72 от 17.08.2004г., изм. и доп. бр.26 от 07.03.2008г).

За изпълнението на ремонта Изпълнителят осигурява правоспособен кранист за работа с наличния в машинна зала кран, за целия период на изпълнение на дейностите и правоспособен заварчик.


2. Доставки и дейности на Изпълнителя:

1. Всички консумативи, всички инструменти и спомагателни съоръжения и други, необходими за изпълнението на ремонта на турбогенератора са доставка и задължение на Изпълнителя. В това число:

- приспособление за проверка на съосност;

- “шомпол” или “гъвкав шомпол” за почистване на вътрешната повърхност на тръбите на бойлер-кондензатора.

2. Изпълнителят осигурява заводски условия за изпълнение

- за обработка на статорни уплътнения ниско налягане до необходим размер. Размерът се уточнява на място за всяко уплътнение с техническите лица на Възложителя в писмен вид.

- за презаливане и престъгване на лагери до определен размер по чертеж. Тази услуга се приема за извършена, ако е спътствана със следните документи: сертификат за качество, протокол за входящ контрол от изпълнителя за материала на бабитовата заливка, протоколи от проведен безразрушителен контрол по процедурата за контрол. Материалът за презаливане на лагерите трябва да е с доказан произход и съответстващо качество - Бабит Б-83 по ГОСТ 1320-74. (Корпусите на лагерите са от чугун по ЧСН 422425).

3. Балансировъчна машина за балансиране на РНН минимум 400 об/мин на работната площадка.

Тази услуга се приема за извършена, ако се представи протокол за извършеното балансиране. (Данни за РНН – разстояние между осите на лагерите – 2870 мм, тегло 8350 килограма, диаметър на ротора в най висок ред лопатки – 1542 мм.)

3. Доставки и дейности на Възложителя:

Възложителят осигурява персонал за демонтаж и монтаж на топлинната изолация на турбината и на бленди и утайници. Материалите за топлинна изолация са доставка на Възложителя.

Персоналът на Възложителя ревизира пароотборните клапи на турбината.

Доставка на Възложителя са дюзово колело ниско налягане и статорни уплътнения ниско налягане.


4. Преди започване на работата по обекта Изпълнителят представя на Възложителя на работната площадка следните документи:

 • Списък на лицата, извършващи ремонта и техните лични данни, техническите ръководители на обекта.

 • Списък на лицата, извършващи ремонта, тяхната длъжност и квалификационна група по Правилника за безопасност и здраве при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения (обн., ДВ, бр. 32 от 20 април 2004 г.). и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (обн., ДВ,бр. 34 от 27 април 2004 г., изм.ДВ бр. 19 от 1 март 2005 г.).

 • Документ за управление на кран с неограничена товароспособност на лицето, посочено за кранист.

 • Документ за правоспособност по заваряване на лицето по БДС ЕN 287-1, посочено за заварчик.

 • Декларация на Изпълнителя, че е инструктирал назначения за обекта персонал по условията за охрана и безопасност на труда и пожарна безопасност;

 • Двустранен протокол за задълженията на Изпълнителя и Възложителя по осигуряване безопасността на труда и пожарната охрана при изпълнението на договора;

 • Инструкция по БТ и ПО за извършване на договорената дейност;

 • План за осигуряване на пожарна безопасност при текущи ремонти, съгласуван с 08-ма РСПАБ-СДВР, изготвен съгласно Наредба I– 209/22.11.2004г.

 • Удостоверение за проведени изпити по БТ и квалификационна група;

 • Заповед за противопожарно ядро.

Без съгласуване и приемане от възложителя на горните документи, турбогенератора не се предава за ремонт.
5. Технически лица от страна на Изпълнителя и от страна на Възложителя, осигуряващи контрол на качеството и техните задължения:

След отварянето на ремонтируемите части на турбината и генератора Изпълнителят участва съвместно с длъжностните лица, представители на Възложителя в изготвянето на двустранен протокол за състоянието на съоръженията и в него се описват всички допълнителни и непредвидени ремонтни операции, които се налага да бъдат извършени.

При завършване на ревизията на части от турбината и генератора, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, че ги е отремонтирал и не преминава към затварянето им преди Възложителят да ги е приел.

Ежедневно, длъжностно лице, представител на Изпълнителя вписва в Дневник на ремонта извършваните ремонтни операции, начални, междинни и окончателни замервания, както и лицата, които са ги извършили. Ремонтният дневник се съгласува и подписва от началник цех „Турбинен”, началник цех „Електро”. Дневникът на ремонта остава към досието на съоръжението.

Техническите лица от страна на Възложителя контролират качеството на извършените ремонтни дейности, верността и точността на заправените замервания. Ако те имат забележки, то те се вписват в Ремонтния дневник на турбогенератора. Тези записи имат характера на изрично разпореждане на Възложителя. Изпълнителят отстранява за своя сметка допуснатите неточности и грешки.

Техническите лица от страна на Възложителя, които контролират качеството на извършените ремонтни дейности са:

Цех Турбинен” – за турбината

1.инж. Васил Кюлумов – н-к цех

2. инж. Димитър Димитров – механик

3. инж. Йордан Йорданов – енергетик

4. инж. Божидар Гергинов – енергетик

5. Иван Жабов – монтьор, турбинно оборудване

6. Христо Христов – монтьор, турбинно оборудване

7. Анатоли Тодоров - монтьор, турбинно оборудванеЦех “Електро” – за генератора

8. Георги Паскалев – н-к цех

9. Михаил Димитров – механик

10. Александър Парушев – енергетик

11. Валери Илиевски – монтьор, електро оборудване.

Записите в ремонтния дневник техническите лица на Възложителя, могат да правят заедно и поотделно.

Работната площадка се почиства ежедневно.

По време на изпълнението на работите Изпълнителят не допуска повреди или разрушения на съоръженията от турбината и генератора, които не са обект на ремонта, както и обектите, граничещи с ремонтната площадка.


6. Срок за изпълнение

Общият срок за изпълнение на предмета на поръчката е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на предаване на турбогенератора за ремонт, установена с двустранен протокол. Участието на изпълнителя в 72 /седемдесет и два/ часовата проба на турбогенератора влиза в посочения срок.

След приключване на ремонтните работи по турбогенератора, Изпълнителят уведомява Възложителя, че може да започне работа по монтажа на топлинната изолация. Времето за монтажа на топлоизолацията е престой за Изпълнителя и не влиза в упоменатите 60 /шестдесет/ календарни дни.


7. Гаранционен срок

Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности започва да тече от датата на подписване на протокола за успешна 72-часова проба на турбогенератора и е не по-малък от 24 /двадесет и четири/ месеца.

Предметът на договора се счита за изпълнен, т.е. ремонтът се счита за приключен след провеждане на успешна 72-часова проба на турбогенератора и след представяне и приемане от Възложителя на ремонтната документация, съдържаща: 1) отчет с пълно описание на ремонтните операции, 2) извършените замервания преди и след ремонта, 3) нанесени замервания във формуляри от паспорта на турбината и генератора.
8. Протоколи, задължително съставяни по време на ремонта

8.1. Протокол за предаване на турбогенератора за ремонт от Възложителя на Изпълнителя – двустранно подписан протокол, с който се дава фронт за работа

8.2. Дефектовъчен протокол - двустранно подписан протокол за състоянието на съоръженията и частите на турбогенератора, подлежащи на ремонт и ако се налага се описват всички допълнителни и непредвидени ремонтни операции.

8.3. Двустранен протокол, с който Изпълнителят предава на Възложителя турбината за монтаж на топлинна изолация.

8.4. Протокол за проведена 72 /седемдесет и два/ часова проба.

8.5. Протокол за извършена дейност за всяка позиция по количествената сметка.
N

Наименование на работата

Мярка

Количество

 

Ремонтни дейности по турбината

 

 

1

Оглед и проверка на ТГ преди ремонта,

к-т

1

2

Подготовка на работната площадка

к-т

1

3

Обезопасяване на работните места, съгласно инструкциите по ТБ и ППО

к-т

1

4

Демонтаж на стълби и обшивка

к-т

1

5

Монтаж на стълби и обшивка

к-т

1

 

 

 

 

6

Разфланцване на паропропускни тръбопроводи

к-т

1

7

Демонтаж на крепежа от хоризонтален разьом

к-т

1

8

Кантоване на капака

к-т

1

9

Демонтаж на капака на ЦВН

к-т

1

10

Кантоване на капака на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

1

11

Проверка биенето на предния край на ротора (маятникова проверка)

к-т

1

12

Демонтаж на капака на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

1

13

Обръщане на капака на ЦВН

к-т

1

14

Обръщане на капака на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

1

15

Демонтаж на долна половина на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

1

16

Проверка на странични луфтове (ляво и дясно) по проточната част

к-т

1

17

Изваждане на ротора

к-т

1

18

Направа и поставяне на заглушки в корема на цилиндъра

к-т

1

19

Ревизия на корпуса на цилиндъра с почистване на лопатъчния апарат

к-т

1

20

Ревизия на крепежни елементи на разьома на ЦВН

к-т

1

21

Ревизия на крепежни елементи на разьома на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

1

22

Ревизия на обойми с почистване

к-т

1

23

Ревизия на корпуса на вътрешния цилиндър с почистване на лопатъчния апарат

к-т

1

24

Проверка и центровка на обойми

к-т

1

25

Проверка на изкривяване на разьома на вътрешния цилиндър на ЦВН

к-т

1

26

Корекция на разьома на вътрешния цилиндър на ЦВН

100см2

40

27

Проверка центровка на вътрешен цилиндър на ЦВН в работно положение

к-т

1

28

Измерване на луфтове в маслени уплътнения и корекция

к-т

1

29

Ревизия на крайни и диафрагмени уплътнения

к-т

1

30

Измерване на луфтове в крайни и диафрагмени уплътнения и корекция

к-т

1

31

Ревизия на ротор ВН с почистване на лопатъчния апарат

к-т

1

32

Измерване на провисване на РВН

к-т

1

33

Корекция на провисване на РВН

к-т

1

34

Проверка за осево изместване на ротора в аксиалния лагер и корекции

к-т

1

35

Окончателна центровка на ротора

к-т

1

36

Проверка на изкривяване на разьома на цилиндър ВН

к-т

1

37

Корекция на разьома на цилиндър ВН

100см2

50

38

Контролна проверка на луфтове в проточната част

к-т

1

39

Замерване на парен и маслен разбег

к-т

1

40

Проверка и коригиране центровка на съединителите два пъти– РВН-РНН-РГ

брой

2

41

Проверка на коленчатостта на двойка ротори РВН-РНН-РГ

брой

2

42

Изправяне на коленчатостта на двойка ротори РВН-РНН-РГ

брой

2

43

Затваряне на вътрешен цилиндър на ЦВН

к-т

1

44

Затваряне на ЦВН

к-т

1

45

Монтаж на паропропускни и отсосни тръбопроводи

к-т

1

 

 

 

 

46

Демонтаж капака на ЦНН, демонтаж на паропропускни тръбопроводи

к-т

1

47

Изваждане на ротора

к-т

1

48

Ревизия на ротора с почистване на лопатъчен апарат

к-т

1

49

Измерване провисване на ротора

к-т

1

50

Направа и поставяне на заглушки в корема на цилиндъра

к-т

1

51

Подмяна (демонтаж на съществуващото и монтаж) на дюзово колело ниско налягане

к-т

1

52

Обработка на статорни уплътнения ниско налягане до необходим размер ( размера се уточнява на място за всяко уплътнение с възложителя в писмен вид) в заводски условия на Изпълнителя

к-т

1

53

Подмяна на статорни уплътнения ниско налягане, предни ф360мм - 1 комплект, ф1000мм - 1 комплект, задни ф360мм - 1 комплект (демонтаж на съществуващите и монтаж на обработените)

к-т

1

54

Измерване на луфтове в крайни уплътнения и корекция

к-т

1

55

Ревизия на обойми с почистване

к-т

1

56

Проверка и центровка на обойми

к-т

1

57

Проверка и центровка на лопатъчен апарат

к-т

1

58

Ревизия на бандажното укрепване на лопатките на РНН и заваряване на компрометираното

брой реда

3

59

Балансиране на РНН с баланс машина на 400 об/мин на работната площадка

брой ротор

1

60

Ревизия на бандажното укрепване на лопатките на ЦНН и заваряване на компрометираното

брой реда

3

61

Измерване на луфтове в маслени уплътнения и корекция

к-т

1

62

Окончателна центровка на ротора

к-т

1

63

Контролна проверка на луфтове в проточна част

к-т

1

64

Проверка изкривяване на разьома

к-т

1

65

Корекция на разьома на ЦНН

100см2

30

66

Затваряне на цилиндъра, монтаж на паропропускни тръбопроводи

к-т

1

67

Затягане на крепежа

к-т

1

68

Измерване на паров разбег в аксиално направление на ротора

к-т

1

 

 

 

 

69

Зачистване на шпилки за контрол - АСК - 16бр, РкВН-48бр, ЦВН-76бр, ЦНН-32бр.

к-т

1

70

Срязване и заваряване на тръбопроводи към регулиращи клапани до ф 83 мм

брой

8

71

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на лостова система на клапани високо налягане

к-т

1

72

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на автоматични стопорни клапани

брой

2

73

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на регулиращи клапани високо и ниско налягане

брой

8

74

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на сервомотор на стопорни клапани

брой

2

75

Сваляне, разглобяване, ревизия, сглобяване и монтаж на сервомотор на регулиращи клапани

брой

8

76

Сваляне и монтаж на ВПУ

к-т

1

77

Ревизия на съединители

к-т

1

78

Ревизия на лагери

к-т

1

79

Презаливане и престъргване на лагери до определен размер по чертеж

 

 

79,1

плъзгащ лагер №1, ф200мм, L=180мм

брой

1

79,2

плъзгащ лагер №2, ф280мм, L=182мм

брой

1

79,3

плъзгащ лагер №3, ф280мм, L=182мм

брой

1

79,4

плъзгащ лагер №4, ф320мм, L=285мм

брой

1

79,5

уплътняващ лагер, ф340мм, L=80мм

брой

2

79,6

плъзгащ лагер генератор, ф315мм, L=320мм

брой

2

80

Направа на валовата линия на турбогенератора чрез приспособление за проверка на съосност - доставено от изпълнителя.

к-т

1

81

Ревизия на парните клинове

брой

3

82

Разглобяване, сглобяване на маслопроводи до ф 108

брой

16

83

Сваляне, разглобяване, почистване, сглобяване и монтаж на маслохладител

брой

3

84

Сваляне, монтиране, почистване на фланците на бленди и утайници

брой

24

85

Демонтаж, ревизия и монтаж на парно сито на главен паропровод високо налягане

брой

2

86

Отваряне на люка на бойлер-кондензатора

брой

2

87

Почистване на люка на бойлер-кондензатора

брой

2

88

Монтиране и затягане на люковете на бойлер-кондензатора

брой

2

89

Почистване на тръбните дъски на бойлер-кондензатора

к-т

1

90

Механично почистване на вътрешната повърхност на тръбите на бойлер-кондензатора

к-т

1

91

Проверка под налягане на бойлер-кондензатора

к-т

1

92

Регулатор на скоростта - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

регулатор

1

93

Синхронизатор - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

Синхрониза

тор


3

94

Регулатор на налягането на пароотборите - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

регулатор

1

95

Регулатор за противоналягане - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

регулатор

1

96

Трансформатор за налягане на маслото - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

Трансформа

тор


2

97

Преобразувател на налягането-сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

Преобразува

тел


2

98

Регулиращ стол - сваляне, разглобяване, ревизия и монтаж

стол

1

 

 

 

 

99

Ремонтни дейности по генератора

 

 

100

Демонтаж на четковия апарат

к-т

1

101

Престъргване и шлайфане на контактните пръстени

к-т

1

102

Демонтаж на капаците на генератора

к-т

1

103

Ревизия на капаците на генератора

к-т

1

104

Демонтиране на задния основен лагер и перките на вентилатора и предния основен лагер

к-т

2

105

Корекция по височина на преден и заден капак на генератора по валова линия

к-т

1

106

Подготовка и изваждане на ротора

ротор

1

107

Почистване и оглед на статора

к-т

1

108

Проверка на клиновете на статорната намотка

брой

54

109

Проверка и притягане на пакета на статора

к-т

1

110

Лакиране на статорната намотка

к-т

1

111

Почистване и оглед на ротора

ротор

1

112

Изпитване на ротора на газова плътност

ротор

1

113

Проверка на вентилационни канали

ротор

1

114

Оглед на навивките на ротора

ротор

1

115

Проверка и ремонт на клиновете на ротора

брой

54

116

Ремонт на четкодържателния апарат

к-т

1

117

Почистване на газоохладители

к-т

1

118

Подготовка и вкарване на ротора

ротор

1

119

Демонтиране на уплътняващи лагери на генератора

к-т

1

120

Монтиране на уплътняващи лагери на генератора

к-т

1

121

Монтиране на вентилаторните перки и задния основен лагер

к-т

1

122

Центровка на ротор генератор към ротор ниско налягане на турбината

ротор

1

123

Монтиране на капаците на генератора.

к-т

1

124

Проверка боя полумуфата на ротора

ротор

1

125

Участие в изпитание при номинално напрежение на статорната намотка

к-т

1

126

Монтаж на четкодържателния апарат

к-т

1

127

Изпитване на генератора на газова плътност

к-т

1

128

Проверка на изводите

к-т

1

 

 

 

 

129

Почистване на работните места

к-т

1

130

Управление на ел. мостов кран

дни

60

131

Участие в 72 часова проба

к-т

15. Остойностяване на офертата и заплащане на извършените ремонтни дейности

Възложителят заплаща действително извършените ремонтни дейности.


При изготвяне на офертата участникът трябва да включи в офертната си цена всички разходи свързани с реалното изпълнение на обекта, включително разходите за основни материали (без тези, които са доставка на Възложителя), спомагателни материали, консумативи, всички транспортни разходи, разходи за употреба, за монтаж и демонтаж на основни и спомагателни технически средства, разходите за демонтаж и монтаж на временното строителство - скеле, ограждания, почистване, преките и допълнителните разходи за труд, както и документалното оформяне на обекта.

В количествено-стойностната сметка, Участникът трябва да попълни, срещу всяка позиция: единична цена и обща цена за количеството по съответната позиция. Позициите, срещу които няма стойност, определена от участника, няма да бъдат изплащани от Възложителя при изпълнението и ще бъдат приети за условно покрити от стойността на други позиции и цени в количествената сметка. Като предпоследен ред от сметката, участникът попълва цена за 10% допълнителни и непредвидени ремонтни дейности. Общата офертна цена за обекта включва стойността на непредвидените и допълнителните ремонтни дейности.

Непредвидените и допълнителни ремонтни дейности се възлагат на Изпълнителя, след съставянето на протокола за дефектовка на ремонтируемите части на турбогенератора чрез двустранно подписан протокол за непредвидените и допълнителните ремонтни дейности.

Ценообразуването на допълнителните количества е по единичните цени в Количествена сметка – Приложение №1 към договора. Непредвидени видове работи, допълнително възложени във връзка с изпълнение на предмета на поръчката се ценообразуват по Параметри за непредвидени работи – Приложение № 2 към договора.Параметри на ценообразуване за непредвидени ремонтни дейности: часова ставка, допълнителни разходи, доставно-складови разходи и печалба. Разходните норми за труд и механизация се залагат, съгласно ВТН ,УСН и ТНС. Ако някои видове СМР липсват в тези норми, да се прилагат Местни норми. Цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори. Допълнителните разходи върху часовата ставка за труда да не превишават часовата ставка за труд с повече от 100%.

Изготвили:

инж. Васил Кюлумов

Началник цех “Турбинен”


Георги Паскалев

Началник цех “Електро”
 1. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата (чл.28, ал.1, т.7 от ЗОП)

МЕТОДИКА
за оценка на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на турбогенератор № 5 в ТР „София Изток”
Оценката се извършва по посочените показатели и съответната им относителна тежест и съгласно комплексна оценка по следните формули:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница