Решение за определяне границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони по смисъла на чл. 6, ал. 7 от Приложение 2 на змдтстраница1/5
Дата05.05.2016
Размер0.82 Mb.
  1   2   3   4   5
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 17
от проведеното на 18.12.2012 година заседание
ДНЕВЕН РЕД


 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проект по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос 1: "Устойчиво интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4 - 09/2012: "Зелена и достъпна градска среда" 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общинския съвет на 19.03.2003 г. с последващи изменения и допълнения

 2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за определяне границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони по смисъла на чл.6, ал.7 от Приложение 2 на ЗМДТ
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по сметосъбиране, извозване и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г.
 1. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда“,относно: Проектопредложение на Община Бургас за получаване на безвъзмездно финансиране на инвестиционен проект: „Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в приоритетни агломерации на територията на Община Бургас", Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.“

 2. Докладна запискаот Костантин Луков - общински съветник от ПП „ГЕРБ", зам. -председател на Общински съвет - Бургас и председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението, относно:Изменение и допълнение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (извършване на религиозна пропаганда)
 1. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (промени в режима за платено паркиране „Синя зона“)
 1. Докладна записка от групата общински съветници от ПП НФСБотносно: Правилник за отмяна на Правилника за организацията на дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от Стоян Евтимов - председател на временната комисия за изработване на проекти на Наредби за изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества, относно: Изменение на решение по т.10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 27.11. с продължение на 29.11.2012 г., обективирано в Протокол № 15
 1. Искане за провеждане на референдум за отделяне на с. Черни връх от Община Камено и преминаването му към Община Бургас, с приложена подписка на жителите на с. Черни връх и мотивирано становище на Кмета на с. Черни връх

 2. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас,относно: Избор на членове на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от квотата на Община Бургас, поради изтичане мандата на първия съвет на директорите
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на „Медицински център ІІІ Бургас“ ЕООД
 1. Докладна запискаот д-р ЛорисМануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенция, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Удължаване срока на договора за управление на управителя на "Медицински център I - Бургас" ЕООД - гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна на предназначението на част от имот 311 в землището на с. Рудник в размер на 2,137 дка, целият с площ 9,737 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – обслужващ път до УПИ І – 312, предвиден за изграждане на ПСОВ
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от ПИ № 000536 , находящ се в землището на гр. Българово, Община Бургас и промяна на собствеността от публична в частна
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас,относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII и XXIV в кв. 142 по плана на РЦ "Меден Рудник", гр. Бургас с цел промяна на улично-регулационните граници на УПИ и обособяване на нов УПИ за автобусен терминал
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас,относно: Искане за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I,II,III в кв. 19 по плана на к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Колев – общински съветник от ПП „ЛИДЕР“,относно: Спешна промяна в програмата на Дирекция „Вътрешен одит“ на Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Димитров – директор на дирекция „Вътрешен одит“,относно: Приемане на годишния план за одитната дейност на Дирекция „Вътрешен одит“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас,относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ II- 136, кв. 25 по плана на с. Изворище, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 12/777 кв.м. ид. части от УПИ IV-774, кв. 54, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 60/480 кв.м. ид. части от УПИ XI-162, кв. 15, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 28/728 кв.м. ид.части от УПИ ХV-1230, кв. 94, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 23/833 кв.м. ид. части от УПИ ХП-517, кв. 39, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІІ-812, в квартал 1 по ПУП-ПРЗ па кв.Сарафово, гр.Бургас, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас,относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-общ, кв.11 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №157, целият с площ 456 кв. метра, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците- Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас,относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот частна общинска собственост
 1. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Прегласуване на решение по т. 39 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Бургас, проведено на 27.11.2012 г. с продължение на 29.11.2012 г., обективирано в Протокол 15 1. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно:Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас
 1. Докладна записка от общински съветници от групата на НФСБ,относно: Отчет за представителните разходи, извършени от Община Бургас
 1. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно:Създаване на временна комисия, която да извърши цялостна проверка на действията на съответните длъжностни лица на общинска администрация във връзка с извършваното строителство в УПИ II, кв. 15 по плана на ж.к. "Лазур" (бивш обект "Плочата") и да провери дали в резултат на строителството в посочения имот има засегнати околни обекти (в частност бл.61 в ж.к. "Лазур")
 1. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Предприемане на незабавни мерки за преустановяване на нарушенията на чл.4 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас
 1. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Създаване на временна комисия за пълна инвентаризация на общинската собственост и на нейната стойност
 1. Докладна записка от общински съветници от ПП "Национален фронт за спасение на България",относно: Изграждане съоръжение за безопасно преминаване на пешеходци (пасарелка)
 1. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобалтехнолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

 2. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Поставяне на указателни табели съгласно Закона за движение по пътищата на територията на Община Бургас

 3. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Възстановяване на унищожения паметник на 24 Черноморски пехотен полк в Приморски парк, гр. Бургас

 4. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Бургас

 5. Искане от Димитър Вълчев Бакаров за опрощаване на дължими държавни вземания

 6. Питания

 7. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Общинско предприятие „Транспорт“ и промени в ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи“
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да кандидатства с проект по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос 1: "Устойчиво интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4 - 09/2012: "Зелена и достъпна градска среда"

РЕШЕНИЕ:

1.Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВО161РО001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда"с проектно предложение с работно заглавие „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас".

2. Общински съвет - Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури собствен принос по проекта в размер на минимум 2 000 000 лв.

3.Общински съвет - Бургас дава съгласие в обхвата на първи етап на проектното предложение на Община Бургас да бъдат включени следните обекти на интервенция:

- Реконструкция, благоустрояване и озеленяване пл. „Тройката" и Подземна улица- ул. „княз Борис" - ул.“Гурко" ,

- Благоустройство и паркоустройство на Приморски парк- стара част, гр. Бургас,

- Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. "Богориди", гр.Бургас.

4.Общински съвет - Бургас дава съгласие като допълнителни обекти в рамките на проектното предложение да бъдат включени:

- Зона за обществен отдих в кв. 60Б, зона „Г", ж.к. „Меден рудник", гр. Бургас,- Зона с обществено предназначение в кв. 12, зона „А", ж.к. „Меден рудник", гр. Бургас,

- Паркинг и обслужващи улици в кв. 11 при о.т. 90 по плана на зона „А" (до бл. 425), ж.к. „Меден рудник", гр. Бургас,

- Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас",

- Детска площадка в районен парк „Лазур", к-с Лазур, гр. Бургас,

- Детска площадка в Приморски парк, Стара част пред хотел „Приморец",

- Изграждане на спортна площадка и реконструкция на съществуващи детски площадки в УПИ I, кв. 40 по плана на к-с Лазур, гр. Бургас,

- Спортна площадка в ж.к. „Славейков" УПИ I, кв. 40, гр. Бургас,

- ул. „Ал. Батенберг" по плана на ЦГЧ гр. Бургас- Іви, ІІ ри и ІІІ ти етап,

- ул. „Ал. Константинов", гр. Бургас,

- ул. „Александровска" от ул." Левски" до бул. "Сан Стефано", гр.Бургас.

5. Общински съвет - Бургас дава съгласие предназначението на обектите на интервенция по проекта да не бъдат променяни за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

6. Елементите на подземната техническа инфраструктура за обектите на интервенция по проекта да бъдат изградени или реконструирани и въведени в експлоатация до сключването на договор с изпълнител за строително-ремонтни дейности по настоящия проект по ОП „Регионално развитие" 2007-2013. 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общинския съвет на 19.03.2003 г. с последващи изменения и допълнения

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас на 19.03.2003г., с последващи изменения и допълнения:

§1. В чл.3 ал.1, т.7 се отменя.

§2. Чл.21а придобива следната редакция:

„(1) Лицата, потребители на социалната услуга „Личен асистент", състояща се в оказване на помощ и грижа в семейна среда и предоставяна чрез Звено за услуги в домашна среда, заплащат диференцирани такси за 1 час, според границите, в които попада личният им доход.

(2) Таксите се внасят в бюджета на Община Бургас, като за периода на финансиране дейността на Звеното по ал.1 от бюджета на проект "С грижа към хората-Звено за услуги в домашна среда в Община Бургас" същите се приспадат от сумите за плащане по проекта.

§3. Чл.24 , ал.1 ,т.4 придобива следната редакция:

„4. Трето и следващо дете на многодетни родители, при условие че три от децата не са навършили пълнолетие. Последните заплащат такса за първото дете в цял размер, а за второто - в половин размер от цялата такса."

§4. В чл.24 се създава нова алинея 13 със следното съдържание:

„(13) Децата ползващи преференции по ал.12, след постъпване в детска ясла или ОДЗ, могат да продължат да ползват услугите на детска кухня, при условие че заплащат пълната стойност на дневната такса."

§5. В чл.34 ал.5 , т.7 се отменя.

§6. В чл. 24, ал. 1, след текста „…детски ясли и детски градини“ се добавя „за“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§6. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, влиза в сила от01.01.2013 г.

 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за определяне границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони по смисъла на чл.6, ал.7 от Приложение 2 на ЗМДТ


РЕШЕНИЕ:

Определя границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони на територията на Община Бургас, съгласно приложения, неразделна част от настоящото решение, както следва: • Приложение №1 - зониране на гр.Бургас и населените места в ОбщинаБургас, зониране на промишлените зони на територията на гр.Бургаси категоризиране на вилните зони на гр.Бургас ;

 • Приложение №2 - схема с границите на зоните.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1ЗОНИРАНЕ НА ГР. БУ РГАС И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА В ОБЩИНА БУ РГАС


Населено място

Категория на населено то място

Зона

Граници на зоната

до сега

предложениеI

БУРГАС

I
ЦГЧ

ж.к. „Възраждане"


I

I

Бул."Сан Стефано", Ул."Уилям Гладстон", Бул."Иван Вазов", Ул."Княз Ал.Батенберг", Бул."Сан Стефано", Бул."Мария Луиза", Бул."Иван Вазов", Ул."Уилям Гладстон"ж.к. „Бр. Миладинови"
I

I

Бул."Демокрация", Бул."Струга", Бул."Тодор Александров", Бул."Сан Стефано"ГТ .-"
1

1

Бул."Демокрация", Ж.п. прелез, Ул"Димитър Димов" Ул."24-ти пехотен полк"ж.к. Изгрев"
II

II

Ул."Транспортна, Ул"Димитър Димов", Бул."Николай Петков", Ул."Стефан Стамболов"ж.к. „Славейков"
II ~^

II

Бул."Проф.Яким Якимов", Ул."Стефан Стамболов", 1 Бул."Струга", Бул."Янко Комитов"ж.к. „Зорница"
II

II

Бул."Никола Петков", Ул."Димитър Димов", Ж.п. прелез, Ул."Стефан Стамболов"ж.к. „Меден Рудник"-зона А
III

III

Бул."3ахари Стоянов", Районен центьр, Зона Б, ПЗ „Юг"-зона Б
III

III

Зона А, Районен центьр", Земи извън регулация- зона В
III

III

Ул."Петрова нива", Зона Г, Районен център, Земи извън регулация- зона Г
III

III

Ул."Миньорска", Районен центьр,Ул."Петрова нива",Ул."Кооператор",Земи извън регулацияРайонен центьр
III

III


- зона Д
V

V

Част от местност „Капчето" се включва в зона Д!

Граници : бул."3ахари Стоянов", път към Горно Езерово, зона Г,земи извън регулациякв. Акациите
III

III

Бул."Тодор Александров", Ул."Вая", Ул."Индустриална",Ул."Спортна"кв. Победа
III

III

Ул."Байкал", Ул."Тамара", Ул."Крайна", Ул."Индустриална", Ул."Чаталджа"кв. Крайморие
IV

IV


кв. Сарафово
IV

IVкв. Горно Езерово
V

V


кв. Лозово
V

V


кв. Долно Езерово
V

V


кв. Ветрен
в строителни граници

в строителни граници


кв. Банево
в строителни граници

в строителни граници2

ф. Българово

V

1зона- кв.14, 15,

16,21,22,30,31,

32, 33, 34, 46, 47,

76,77


II зона- всички

останали


1зона-кв.14, 15, 16,

21,22,30,31,32,

33, 34, 46, 47, 76,

77

II зона- всичкиостанали

Зона I -кв.14, 15, 16, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 76, 77 Зона II - всички останали квартали
3

с. Рудник

IV

I зона цялото

I зона цялото4

с. Черно море

V

I зона цялото

I зона цялото5

с. Равнец

V

в строителни

граници


в строителни

граници
6

с. Брястовец

VII

в строителни граници

в строителни граници7

с. Братово

VIII

в строителни граници

в строителни граници8

с. Драганово

VII

в строителни граници

в строителни граници9

с. Изворище

VII

в строителни граници

в строителни граници10

с. Миролюбово

VIII

в строителни граници

в строителни границиII

с. Маринка

V

в строителни граници

в строителни граници12

с. Твърдица

VII

в строителни граници

в строителни граници13

с. Димчево

VIII

в строителни граници

в строителни граници14

с. Извор

VI

I зона

I зона  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница