Решение №331 Дневен редСкачать 36.63 Kb.
Дата09.05.2016
Размер36.63 Kb.
Общински съвет-Банско
Решения от Протокол №16/06.02.2009г.


Решение №331

Дневен ред

1. Разглеждане на допълнителна информация с вх. №ОС-01-326/06.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, във връзка с Решение №321/28.01.2009г. и предложение за учредяване на акционерно дружество за развитие на футбола в гр. Банско.

докл. П. Баряков

2. Разни.

2.1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-323/03.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно смяна собствеността от частна в публична общинска на сграда “Ветеринарна лечебница” в с. Места за целите на проект “Изграждане на дом за стари хора в с. Места” и във връзка с Решение №330/28.01.2009г. на Общински съвет-Банско.

докл. С. Въчкова

2.2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-324/04.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно кандидатстване на Община Банско с проект “Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и рехабилитация на общински път ІІ-19 – с. Кремен” по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските Райони”.

докл. Л. Захов
Решение №332

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.51 ал.1 от ЗОС и чл.163 и сл. от Търговския закон и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-319/20.01.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Да бъде създадено Акционерно дружество за развитие на футбола в гр. Банско – ПФК “Банско” АД със седалище и адрес на управление гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, пл. “Никола Вапцаров” №1

2. Дружеството да се учреди при следните параметри:

Наименование на дружеството: ПФК “Банско” АД

Седалище: гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, пл. “Никола Вапцаров” №1

Предмет на дейност: създаване на професионални, аматьорски и детско-юношески отбори по футбол, подготовка на техните футболисти, организация и администриране на участието им в републикански, зонални и областни първенства, международни турнири, регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти, извършване на трансфери на футболисти, извършване на спортни услуги, управление на рекламни права, телевизионно и радиоразпространяване на спортни състезания, организирани от или с участието на клуба, както и всяка незабранена от закона дейност, свързана с основната дейност на клуба.

Капитал: 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделен в 50 000 (петдесет хиляди)поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

Участието на Община Банско в капитала на дружеството е 50% (петдесет процента) от капитала, равняващо се на 25 000 броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една.

Юлен” АД гр. София – 50% (петдесет процента) от капитала, равняващи се на 25 000 броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една.Срок: Дружеството се учредява без срок.

Управление – органи: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите: Включва акционерите с право на глас. Участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

Съвет на директорите: Членовете му вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

3. Одобрява рамковото споразумение относно покупко-продажбата на дружествени дялове от капитала на ФК “Пирин” ООД – Благоевград и преотстъпване на трансферни права.

4. Утвърждава предложения устав на ПФК “Банско” АД.

5. Общински съвет-Банско определя Александър Краваров – кмет на Община Банско, за представител на Община Банско в Общото събрание на акционерите.

6. Възлага на кмета на Община Банско да извърши всички действия, предписани от Търговския закон, за регистрация и учредяване на дружеството и да представлява Община Банско в него.

7. Утвърждава разходите в размер на 200000 лв. за предоставяне лиценз от ФК “Пирин-Благоевград”.

8. Утвърждава разходи в размер на 82000 лв. за закупуване на 4 фургона-къщички за допълнителни помещения и оборудването им, както и ограда в сектора за гости във връзка с лицензирането на стадиона.

9. Утвърждава разходи в размер на 150000 лв. за провеждане на подготовка на футболния отбор на гр. Банско.

10. Разходите по т.7, 8 и т.9 да бъдат включени в бюджет 2009 г.
Решение №333

Във връзка с предложение с вх. №ОС-01-323/03.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.6 ал.2 от ЗОС и Решение №330/28.01.2009г. на Общински съвет-Банско обявява от частна в публична общинска собственост следния недвижим имот, за който е издаден Акт за частна общинска собственост №395/05.03.2004г., а именно: двуетажна масивна сграда и едноетажна масивна сграда, представляващи “Ветеринарна лечебница” с обща застроена площ 120 кв.м (графично изчислена), ведно с прилежащия им терен – парцел І (първи) в кв.6 (шести) с площ 1500 кв.м (графично изчислена) по плана на с. Места.
Решение №334

Във връзка с предложение с вх. №ОС-01-324/04.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА дава съгласие Община Банско да участва по Програма за развитие на селските райони, Мярка 321 “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” с проекти “Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и Рехабилитация на общински път ІІ-19 – с. Кремен” на стойност до 6 000 000 лева с ДДС, и потвърждава, че заложените дейности отговарят на приоритети в Общински план за развитие на Община Банско 2007 – 2013г., а по-точно на Стратегическа цел 5 “Подобряване на пътната инфраструктура на общината”, Мярка 1 “Реконструкция, модернизация и поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа в общината, съгласно изисквания на ЕС.”


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница