Република българияСкачать 144.04 Kb.
Дата02.05.2016
Размер144.04 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършения одит на законосъобразността на разходването на отпуснатите средства от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет на общините от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе

(обобщен доклад)
На основание чл. 37, ал. 4 от Закона за Сметната палата и заповеди на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Русе, е извършен одит на законосъобразността на разходването на отпуснатите средства от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия‚ аварии и катастрофи (ПКЗНБАК) към Министерския съвет на 33 общини от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе за периода от 01.01.2004 г. до 31.03.2005 г.

В общините Дряново, Ябланица, Гулянци, Искър, Пордим, Сухиндол, Полски Тръмбеш и Горна Оряховица не са извършени одити на законосъобразността на разходването на отпуснатите средства от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет по следните съображения:

В посочените общини от получените от Сметната палата протоколи на Постоянната комисия бе установено, че не са отпускани средства за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи за одитирания период. За резултатите от одита са изготвени одитни доклади, които са връчени на кметовете на общините от 27.06.2005 г. до 05.07.2005 г.

Констатациите са фактически и правно обосновани и доказани с приложените одитни доказателства съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП).

Приложени са стандартите за одит, приети от Сметната палата. Използван е подходът на директните съществени проверки за събирането на уместни и разумни одитни доказателства и за постигане целите на одита.

В срока, регламентиран в чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата, не са подадени становища от кметовете на общините.


Целите на одита са:

 да се провери и оцени спазването на законите и подзаконовите нормативни актове‚ свързани с разходването на отпуснатите средства на общините от ПКЗНБАК към Министерския съвет;

 да се анализират и оценят изградените и действащи контроли‚ осигуряващи законосъобразност при управлението на средствата.

І. ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОДИТА


1. Разходване на отпуснатите финансови средства на общините от републиканския бюджет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии.

За периода от 01.01.2004 г. до 31.03.2005 г. от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4 и § 54 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2004 г. и чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4 и § 46 от ЗДБРБ за 2005 г. за предотвратяване и ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и крупни производствени аварии на 33-те общини са утвърдени 5 230 938 лв., представляващи 52 на сто от поисканите по предварителни разчети на общините 10 107 098 лв.

Средствата са предоставени с решения от 2004 г. и от 2005 г. на ПКЗНБАК към Министерския съвет, по реда на чл. 36а от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.

1.1. Анализ и оценка на сключените договори при възлагане изпълнението на възстановителните работи с цел установяване спазването на изискванията на законите и подзаконовите нормативни актове за възлагане на обществени поръчки.

От кметовете на общините, в качеството им на възложители по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗОП (отм.) и чл. 7, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, са проведени процедури и са сключени договори за извършване на аварийно–възстановителни работи.

Чрез процедура на договаряне съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) са сключени 15 договора за извършване на възстановителни работи.

По реда на Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП (отм.), чрез провеждане на ограничен конкурс, пряко договаряне или без процедура - с договори, е възложено изпълнението на аварийно-възстановителни работи за 45 обекта.

Без провеждане на процедура за възлагане на малки обществени поръчки в съответствие с разпоредбите на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки са сключени 53 договора за извършване на възстановителни работи.

При избора на видовете процедури и при сключването на договорите без проведена процедура за възлагане на аварийно- възстановителните работи не са допуснати закононарушения.

1.2. Анализ и оценка на създадените и действащи в общината контроли за спазване на законосъобразността при възлагане на обществените поръчки.

В общините са приети инструкции за изграждане на системи за финансово управление и контрол (СФУК), правила за функционирането им. В тях са разписани подробно или частично правила и процедури по прилагането на ЗОП (отм.) и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП (отм.). Определени са длъжностните лица, които отговарят за подготвянето на документацията по ЗОП, за съставянето и съхраняването на досиетата и воденето на регистър за обществените поръчки.

При одитите е установено, че разписаните правила и процедури са прилагани и действието им е ефективно.

Установени са някои нарушения на процедурите при възлагането на обществените поръчки в пет общини:

В Община Априлци

За изпълнението на обект “Възстановяване на пешеходен мост в махала “Мядна”, кв. Острец“ , на стойност 12 600 лв. е проведена процедура по чл. 8, ал. 1, т. 4, б.”а” от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП (отм.). На 20.07.2004 г. е сключен договор с “Юмрукчал” ЕООД. Допуснато е нарушение на чл. 25, ал. 2 от наредбата. Нарушението е установено при предходен одит на Сметната палата.

За нарушението с писмо от 04.04.2005 г. е изпратен от Сметната палата доклад на основание чл. 43, ал. 1 от ЗСП до министъра на финансите. От Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) е получен отговор от 14.04.2005 г. до Сметната палата с информация за предприетите действия по реда на чл. 58, ал. ал. 1 и 3 от ЗОП.

Изпратен е доклад за резултатите от одита с препоръки до кмета на общината за подобряване управлението на бюджетните средства. Получен е отговор на 03.05.2005 г. от кмета за предприетите мерки.В Община Две могили

За изпълнение на аварийно-възстановителни работи по ул. “Христо Ботев”, ул. ”Одрин”, ул. ”Назъм Хикмет”, ул. ”Черни връх” и ул. Сакар планина” в гр. Две могили и укрепването и реставрацията на православен храм “Света Троица” в гр. Две могили са отпуснати 353 377 лв.

Сключени са на 02.08.2004 г. два договора на основание чл. 16, ал. 1, т. 2 и чл. 17, ал. 1 от ЗОП (отм.). При сключването на договор № 26 с «АД-А» ЕООД – Русе, е допуснато нарушение на чл. 18, т. 5 от ЗОП (отм.), а при сключването на договор от 02.08.2004 г. с “Маклер - 96” ООД – Русе, е допуснато нарушение на чл. 18, т. 1 от ЗОП (отм.)

За констатираните нарушения на ЗОП на отговорните длъжностни лица са съставени актове за административни нарушения от контролни органи на АДВФК.В Община Златарица

За извършване на допълнителни строителни ремонтно- възстановителни работи на преходен обект “Укрепване на свлачище по път ІV-40050 Росно - Средно село км 7+739”, с. Долно Шивачево, на основание чл. 8, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.) е подписан анекс на 31.03.2004 г. на стойност 60 608.33 лв. без ДДС. С него е продължен срокът на сключения на 25.08.2003 г. договор с “Геотехника – АБС” ООД, София.

Допуснато е нарушение на чл. 18, т. 5 и чл. 30, ал. 2 от ЗОП. Нарушението е установено при извършен предходен одит от Сметната палата. Резултатите от този одит са отразени в Одитен доклад № 005041804. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗСП с писмо от 08.04.2005 г. е изпратен доклад до министъра на финансите.

От органите на АДВФК е съставен акт за нарушение от 27.05.2005 г. след получаването на доклада от Сметната палата.

За изпълнението на обект “Укрепване и възстановяване подпорната стена и руслото на р. Бързица в гр. Златарица”, на 27.10.2004 г. е сключен договор, на основание чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с “Обелиск” ЕООД, гр. Варна на стойност 155 433 лв.

Допуснато е нарушение на чл. 18, т. 5 и чл. 30, ал. 2 от ЗОП.

Налице са основания за изпращане на доклад до министъра на финансите за нарушението на ЗОП при сключването на договора с «Обелиск» ЕООД, Варна.


В Община Елена

За два обекта - укрепване на свлачище на път ІV-55106 Бадевци-Дрента при км 4+900, с. Бадевци, и възстановяване на мост на път ІV – Златарица–Беброво при с. Беброво са сключени два договора за изпълнение: на 24.06.2004 г. със “Строй-метал“ ЕООД, Севлиево, на стойност 58 333 лв. и на 15.09.2004 г. със “Строител-97“ ООД, Велико Търново. Договорите са сключени на основание Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП (НВОППОЗОП), във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм.)

Нарушени са разпоредбите на чл. 16, ал. 3 и чл. 29 от наредбата във връзка с чл. 18, т. 5 от ЗОП.

Допуснатите нарушения са установени при предходен одит на Сметната палата и са отразени като констатации в Одитен доклад № 005041804 на Сметната палата.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗСП докладът по чл. 41, ал. 1 от ЗСП в частта за установените две нарушения е изпратен на министъра на финансите на 28.12.2004 г.

В Община Лясковец

За извършването на “Аварийно-неотложен ремонт на СОУ “М. Райкович”, Лясковец, е сключен договор за изпълнение на 03.06.2004 г. с “ЕТ Мирчо Николов – Елица”, Варна, на стойност 102 595 лв. на основание чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗОП. От изпълнителя не е внесена, определената от възложителя гаранция за участие в размер на 1255.70 лв.

Допуснато е нарушение на чл. 27, ал. 1 от НВОППОЗОП (отм.), във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗОП (отм.) от НВОППОЗОП.

Нарушението е извършено от членовете на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията.

Към настоящия момент са изтекли сроковете за търсене на административно-наказателна отговорност.

2. Проверка на реда за отчитане на отпуснатите финансови средства на общините от резерва на държавния бюджет за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии.

2.1. Анализ и оценка на спазването на изискванията закона и подзаконовите нормативни актове при отчитането на разходите от предоставените целеви средства по § 88-00 “Временно съхранявани средства и средства на разпореждане” от Единната бюджетна класификация.
Целевите средства за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийните бедствия са усвоени от общините след решения на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет. Средствата са изтеглени от сметка на републиканския бюджет чрез “незабавно инкасо” съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ПМС № 30 от 06.02.2004 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България. Целевите средства са постъпили по бюджетната сметка на общините и са отчетени по § 88 “Временно съхранявани средства и средства на разпореждане” на Единната бюджетна класификация със знак (+). Извършените разходи за възстановителните дейности на обектите са отразени в отчетите за касово изпълнение на бюджета по горепосочения параграф със знак минус.

Получените и разходени средства са отразени по счетоводни сметки от група 50 “Парични средства” и група 46 “Разчети за временни безлихвени заеми и средства на разпореждане” в съответствие с изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия.

В общините Ловеч, Севлиево, Тетевен и Троян предоставените и разходените целеви средства са отчетени по сметка 7522 “Касови трансфери от министерства и ведомства”.

Касовото отчитане на постъпилите и разходени средства е в съответствие с дадените указания в преходните и заключителни разпоредби на решенията на ПКЗНБАК.2.2. Проверка за съответствие на съдържащите се документи в “досието на обекта” с изискванията на решенията на ПКЗНБАК и дадените от председателя на комисията указания за отчитането на отпуснатите и разходваните средства.

За отчет на отпуснатите и разходвани средства за извършване на аварийно-възстановителни работи са съставени досиета на обектите. Всяко досие съдържа документи, свързани с:

- утвърждаването и предоставянето на средствата – докладна записка на кмета на общината, заповед за назначаване на комисия за извършване на оглед и оценка на нанесените щети, искане за отпускане на средствата чрез областния управител, констативен акт за последиците от бедствието, информационна форма за първоначално регистрирано събитие, решение на Постоянната комисия;

- възлагането на обществена поръчка – заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, протокол на комисия за избор на изпълнител, договор с фирмата, определена за изпълнител;

- изпълнението и отчитането на възстановителните дейности - акт № 19 за приемане на извършените строително-монтажни работи, снимков материал, разходно-оправдателни документи;

- представянето и комплектоването на отчета за изразходваните средства в МФ и ПКЗНБАК.

В Община Велико Търново не са съставени досиета за обектите, с което не са изпълнени разпоредбите, на т. 2 от раздел ІІ Б на решение на ПКЗНБАК към Министерския съвет по т. 2 от Протокол № СБ-9 от 11.11.2003 г.

Досиетата на обектите се съхраняват от различни длъжностни лица от общините - секретарите на общинската постоянна комисия, началник отдел “ТСУ”, специалистите “Гражданска защита”, главен счетоводител.

В общините Априлци и Угърчин не е определено длъжностно лице, което да съхранява досиетата на обектите.

Съдържащите се документи в досиетата на обектите са в съответствие с изискванията на решенията и указанията на Постоянната комисия.2.3. Проверка за спазване на изискванията за представяне на отчетите до Министерството на финансите и ПКЗНБАК, както и на всички изискващи се необходими документи съгласно решенията на Постоянната комисия.

Редът за отчитане и представяне на отчетите за изразходените и възстановените в републиканския бюджет целеви средства за преодоляване на последиците от стихийни бедствия е определен с решенията на Постоянната комисия. Отчетите следва да бъдат представяни тримесечно и след приключване на дейността в Постоянната комисия и в Дирекция “Държавни разходи” при МФ.

Допуснати са нарушения в четири общини - Велико Търново, Кнежа, Севлиево и Павликени - отчетите им не са изпратени до двата адресата.

От Община Тетевен не е изпратен отчетът само до МФ.

От Община Русе е представен само един отчет за изразходените средства, а останалите два отчета не са изпращани до необходимите адресати.

2.4. Анализ и оценка на създадените и действащи в общините контроли за спазване на законосъобразността при отчитането на разходите на предоставените целеви средства.

Във всички одитирани общини са изградени и функционират системи за финансово управление и контрол (СФУК).

При разходването и отчитането на средствата, предоставени от ПКЗНБАК от общините, не са разработени специфични контролни процедури, които да съответстват на техния характер. Приложени са общите правила, предвидени в СФУК, утвърдени във всяка община.

От финансовите контрольори или от упълномощени да изпълняват техните функции лица е извършван предварителен контрол за законосъобразност преди извършване на разходите. Извършеният контрол е документиран с попълването на контролни листи. За разходите над 10 000 лв. са изготвени досиета за поемане на задължения и извършване на разходи. Прилагана е системата на двойния подпис, както при поемане на задълженията, така и при извършване на разходите - договорите и платежните документи са подписвани от главните счетоводители и кметовете на общините. В контролните процедури са включени задължителни проверки за количествено-стойностно отчитане на аварийно-възстановителните дейности, осъществяване на инвеститорски контрол и документиране на извършените дейности.

При прилагането на задължителните елементи на СФУК по разходването на средствата са констатирани пропуски в:

- Община Угърчин – не е документиран извършеният предварителен контрол;

- Община Луковит – не са извършени оперативното отчитане и документирането на ремонтно-възстановителните дейности на един от обектите;

- Община Две могили – контролните процедури са приложени частично - не е осъществяван предварителен контрол, съдържанието на досиетата за поемане на задължение и извършване на разход не съответствуват на указанията на АДВФК. Системата на двойния подпис не е прилагана при поемане на задължения за възлагане на аварийно-възстановителни работи;

- Община Ценово - не е спазена системата на двойния подпис при поемане на задължения, осъществяваният предварителен контрол не е документиран от финансовия контрольор - съставянето на контролни листи е въведено от 01.09.2004 г.;

- Община Иваново – не е спазена системата на двойния подпис при поемане на задължение;

- Община Павликени – не е осъществен контрол по изпращане на отчетите до Постоянната комисия и МФ.

Липсата на специфични контролни процедури и неефективното действие на утвърдените общи контроли са причина за неправилното счетоводно отразяване на постъпилите и разходените средства за възстановяване на последиците от стихийни бедствия.

Не са установени незаконосъобразни разходи. Средствата, предоставени за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, са изразходвани по предназначение.

ІІ. ИЗВОДИ

Резултатите от извършения одит на законосъобразността на разходването на отпуснатите средства от ПКЗНБАК към Министерския съвет на общините от Русенска, Ловешка, Плевенска, Великотърновска и Габровска области са основание да бъдат направени следните изводи:

Не са извършени незаконосъобразни разходи. Не са установени отклонени средства и използвани не по предназначение.

Допуснати са единични нарушения на разпоредбите на ЗОП и Наредбата за възлагане на обществените поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП (отм.). Нарушени са разпоредбите, свързани със задължението на изпълнителите да внасят гаранции за участие и изпълнение, в резултат на неупражнен контрол от кметовете на общините.

В Системите за финансово управление и контрол не са разписани специфични правила и процедури за контрол относно разходването на целевите средства. Прилагат се общите правила, които не гарантират в достатъчна степен сигурност и ограничаване в оптимална степен рисковете от допускане на пропуски и грешки при финансовото управление на средствата, предоставени от ПКЗНБАК.

Предоставените и разходените средства са отчетени касово в съответствие с изискванията на Единната бюджетна класификация, Указанията на МФ и ПКЗНБАК.

В съставените досиета на обектите се съдържат всички документи, които са регламентирани с решенията на ПКЗНБАК.

В голяма степен е изпълнено задължението на общините да изпращат своевременно отчетите за извършените разходи в МФ и ПКЗНБАК към Министерски съвет.

Частично е изпълнено задължението в общините да се съставят досиета за предоставените и разходените целеви бюджетни средства със съдържащи се в тях документи, изисквани от Постоянната комисия.

Препоръки до ръководителите на одитираните обекти за подобряване управлението, разпореждането и отчитането на получените от ПКЗНБАК целеви средства:

1. Да разпоредят извършването на актуализация на вътрешните правила и процедури за провеждане на обществени поръчки, като се съобразят промените на законовата уредба за възлагането на обществените поръчки след 01.10.2005 г. (кметовете на общините Русе, Иваново, Две могили, Елена, Златарица и Априлци).

2. Да инициират разработването и приемането на специфични контролни процедури в утвърдената СФУК относно законосъобразното разходване на отпуснатите бюджетни средства от ПКЗНБАК (кметовете на общините Русе, Сливо поле, Две могили, Бяла, Велико Търново, Елена, Лясковец, Павликени, Свищов, Стражица, Златарица, Долни Дъбник, Белене, Долна Митрополия, Никопол, Левски, Кнежа, Ловеч, Априлци, Луковит, Угърчин и Севлиево).

3. Да упражнят контрол върху дейността на длъжностните лица от общинската администрация във връзка с изпълнение на задълженията им, свързани със своевременното отчитане на усвоените целеви средства до МФ и ПКЗНБАК (кметовете на общините Русе, Велико Търново, Левски, Кнежа, Ловеч, Луковит, Тетевен и Севлиево).

4. Да упражнят контрол по прилагането на системата на двойния подпис при разходването на отпуснатите целеви средства от ПКЗНБАК, с оглед законосъобразността на тези разходи (кметовете на общините Ценово и Две могили).

5. Кметът на Община Белене да упражни контрол върху дейността на финансовия контрольор относно изпълнение на задължението му за осъществяване на предварителен контрол.

6. Кметът на Община Белене да разпореди на отговорните длъжностни лица да изпълнят задълженията си по съставянето на досиета за разходите над 10 000 лв.

7. Да разпоредят на главния счетоводител на общината да организира функционирането на счетоводната система в съответствие със Сметкоплана на бюджетните предприятия и да въведе аналитично отчитане на получените целеви средства (кметовете на общините Ловеч, Тетевен и Троян).

8. За допуснатото нарушение на § 3 от допълнителните и заключителни разпоредбе на решения № СБ-9/2003 г. и № СБ-4/ 2004 г. на ПКЗНБАК да се потърси съответната отговорност от виновните длъжностни лица (кметовете на общините Севлиево и Кнежа).

За допуснати нарушения на НВОППОЗОП (отм.) в Община Лясковец е налице формално основание за сезиране на министъра на финансите по чл. 43, ал. 1 от ЗСП.

Налице е основание за сезиране на министъра на финансите на основание чл. 43, ал. 1 от ЗСП за допуснато нарушение на ЗОП (отм.) в Община Златарица.
Донка ДИМИТРОВА,

директор на

Териториалното поделение

на Сметната палата – РусеБаза данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница