Република българия министерство на околната среда и водитеСкачать 25.22 Kb.
Дата02.05.2016
Размер25.22 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Тракийски бадем България“ ЕООД – Бургас за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение: ТК-1 „Тракийски бадем България-Габерово“, предвиден за изграждане в землището на село Габерово, общ. Поморие, обл. Бургас.


1. Цел на заявеното използване на водите:

За напояване на земеделски култури

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт

BG2G00000К2034

Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас

3. Водовземни съоръжения
ЕКАТТЕ

ТК-1 „Тракийски бадем България-Габерово”, предвиден за изграждане в имот № 0110440, в землище на с. Габерово, местност „Язовира“, общ. Поиморие, обл. Бургас, собственост „Тракийски бадем България“ ЕООД

ЕКАТТЕ 14057

4. Място на използване на водите, населено място

овощна градина 38 дка намиращи се в землището на сeло Габерово, местност „Язовира” общ. Поморие, обл. Бургас

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво

Средноденонощен дебит: 0,05 л/сек

Максимално водно количество: 0,755 л/сек
Максимално експлоатационно понижение:

S макс.експ. пониж. ТК – 1 = 20 м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“,

гр. Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

Директор Дирекция „ПР”: инж. Св. Пенчева .................................

Н - к отдел ,,Р”: инж. Р. Несторова.................................................

Изготвил: гл.експерт отдел „Р“ Т. Костова..................................... Директор „ПР”: ..................................

Изготвил: н – к отдел ,,Р”: инж. Р. Несторова.....................


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница