Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на недвижимистраница9/18
Дата03.05.2016
Размер1.54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

5. Прогнозна финансова информация


Представената по-долу прогнозна информация е изготвена в съответствие със счетоводната политика на емитента. Тя е изготвена във връзка с първоначалното увеличение на капитала на Дружеството. Направените изчисления за прогнозните равнища и изменения на стойността на активите на емитента, прогнозния баланс, прогнозния отчет за приходи и разходи и прогнозния отчет за паричните потоци са изготвени при курс 1,95583 лв. за 1 евро.
Представената по-долу прогнозна финансова информация е изготвена само за илюстрация и поради прогнозния си характер може да се различава от действителното финансово състояние и резултати на емитента.


5.1. Прогнозен отчет за приходите и разходитеЗабележки:  • Подробна информация за разходите на Дружеството е представена в точка 6 по-долу

  • Придобитие сгради се амортизират линейно за 25 години

  • Разходите за лихви по банкови кредити са фиксирани на 6.50%, чрез лихвен суап

  • Съгласно ЗДСИЦ, Дружеството разпраделя не по-малко от 90% от печалбата си като дивидент, като не е задължено да заделя най-малко 10% от печалбата си за фонд „Резервен”. Уставът на Дружеството предвижда, че Общото събрание на акционерите може да реши до 10% от годишната печалба да се задели във фонд „Резервен”.


5.2. Прогнозен баланс


Забележки:  • Краткосрочните вземания за данъци са по платения във връзка с придобиването на недвижими имоти ДДС

  • Задълженията към Сердика кепитъл адвайзърс са платими след изготвяне на одитираните финансови отчети на Дружеството за съответната година.

  • Дивидентите са представени като пасив и са извадени от статията “Собствен капитал” тъй като са дължими от Дружеството на акционерите съгласно ЗДСИЦ.


5.3. Прогнозен отчет за паричния потокЗабележки:  • Задълженията на Дружеството по доплащане на цената на придобитите имоти са представени в Увеличение(намаление) на задълженията

  • Вземанията включени в отчета за паричния поток представляват вземания по ДДС. Съответния банков кредит използван за финансиране на ДДС е включен в Увеличение(намаление) на задълженията


6. Информация за разходите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ

6.1. Максимално допустим размер на разходите за управление


Съгласно Устава на „И Ар Джи Капитал - 2” АДСИЦ, максималният размер на неговите разходи за управление в рамките на една година не може да надхвърля 5.75% от стойността на активите по баланса към края на предходната година, освен в случай, че Дружеството продаде собствен недвижим имот. В случай, че дружеството продаде собствен недвижим имот разходите за управление в годината на продажбата, могат да надхвърлят размера определен в предходното изречение, но с не повече от 15.25% от получената от дружеството продажна цена.

Разходи за управление на Дружеството са всички разходи по управлението и обслужването, включително разходите за възнаграждение на членове на Съвета на директорите на Дружеството, както и разходите за възнаграждение на обслужващите дружества, консултантите на Дружеството, регистрирания одитор, оценителите, банката-депозитар, директора за връзка с инвеститорите и пр.


6.2. Метод за определяне на възнаграждението на Съвета на директорите, на обслужващите дружества и на консултантите.


Метод за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

Общото събрание на “И Ар Джи Капитал -2” АДСИЦ е компетентно да определи размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, като годишното възнаграждение не може да надхвърля 10 минимални работни заплати за страната. През настоящата и следващата финансова година не се планира членовете на Съвета на директорите да получават възнаграждение.Метод за определяне на възнаграждението на обслужващо дружество

Съгласно договора между “И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ и обслужващото дружество “Бългериън-америкън пропърти мениджмънт” ЕООД, последното получава месечно възнаграждение в размер на 3% (три процента) от общата сума на дължимите на “И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ месечни наеми по сключените договори за отдаване под наем на Търговски център „Черно море”, но не по-малко от 2000 (две хиляди) евро месечно. Така посоченият размер на възнаграждението не включва ДДС. Възнаграждението е дължимо ежемесечно в срок до 20 (двадесето) число на месеца, за който се отнася, считано от датата на подписване на договора.Метод за определяне на възнаграждението на финансовите и инвестиционни консултанти

Съгласно договора между “И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ и “Сердика Капитал Адвайзърс” (Serdika Capital Advisors, LLC) за консултиране и подпомагане на Съвета на директорите на Дружеството, “Сердика Капитал Адвайзърс” ще получава възнаграждение както следва:

(а) за срока от датата на договора до 31 декември 2005г - възнаграждение в размер на 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) евро, дължимо в срок до 15 декември 2005г.

(б) Считано от 01 януари 2006г. - възнаграждение в размер на 0,25% (нула цяло и двадесет и пет стотни процента) на тримесечие от цената на придобиване на недвижимите имоти, притежавани от възложителя към края на предходното тримесечие. Дружеството заплаща възнаграждението по тази т. (б) в срок до 15-то число на първия месец от тримесечието, за което се отнася.

(в) допълнително възнаграждение при продажба на недвижим имот, придобит от “И Ар Джи Капитал – 1” АДСИЦ,  в размер на 20% (двадесет процента) от печалбата на Дружеството, реализирана при продажбата на недвижимия имот (изчислена като разликата между продажната цена и балансовата стойност на недвижимия имот към датата на продажбата). Дружеството заплаща възнаграждението по тази т.(в) на “Сердика Капитал Адвайзърс” в срок до 45 дни след продажбата на недвижимия имот.  

(г) годишно възнаграждение в размер на 20% (двадесет процента) от печалбата на Дружеството преди разхода за това възнаграждение намалена с печалбите, реализирани при продажбата на недвижими имоти в съответната година, изчислени съгласно предходната т.(в) и увеличена с възнаграждението по предходната т.(в). “И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ заплаща възнаграждението по тази т.(г) на “Сердика Капитал Адвайзърс” в срок до 15 дни след подписването на годишния финансов отчет за съответната финансова година от одиторите на Дружеството.

Посочените размери на възнагражденията не включват ДДС.

6.3. Данни за разходите на Дружеството до 30 Септември 2005г. и прогноза до 31 декември 2007г.
Забележки:

- Годишното възнаграждение на одиторите за 2005г. съгласно МСФО е включено в разходите за 2005г., въпреки, че е платимо след одита в първото тримесечие на 2006г.

- Прогнозите са направени на базата на прогнозните финансови отчети в точка 5 по-горе.

6.4. Допълнителни инвестиции и разходи, необходими за въвеждане на активите в експлоатация


След окончателното придобиване на Търговски център „Черно море” Дружеството не планира допълнителни инвестиции и разходи за въвеждане в експлоатация.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница