Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на недвижимистраница7/18
Дата03.05.2016
Размер1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

4. Организационна структура

4.1. Описание на икономическата група на Дружеството

“И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ е част от икономическата група на “Българо-американски инвестиционен фонд”.


БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД (БАИФ) е корпорация от САЩ, регистрирана по закона на щата Делауеър, със седалище гр.Чикаго, щата Илиноис, и адрес на управление 333 “Уест Уекър Драйв”, ап.2080, пощенски код 60606, с регистрирано търговско представителство в България, гр.София, ул.”Шипка” No.3.

БАИФ е частна американска корпорация, основана с цел подпомагане развитието на свободната инициатива и предприемачеството в България. Фондът е създаден от Конгреса на Съединените американски щати по силата на Закона за подпомагане на демокрациите в Източна Европа, който упълномощава правителството на Съединените щати да отпусне до 55 мил. щ. д. на БАИФ за инвестиции в частния сектор в България. БАИФ може да набира и допълнителни средства от частни източници и нестопански организации. Първоначалното финансиране е предоставено на 14 януари 1992 г. Директорите на БАИФ, които се назначават с указ на Президента на Съединените американски щати, са уважавани граждани с опит в бизнеса и финансите.Законът за подпомагане на демокрациите в Източна Европа, по силата на който е създаден БАИФ, както и Устава и другите устройствени документи на БАИФ, предвиждат БАИФ да извършва инвестиции в ценни книжа (акции) от капитала на частни дружества и фирми в България, дялово участие или кредити в частни фирми в България и да извършва дейности, подпомагащи развитието на частния сектор в България. Дейностите на Фонда включват: инвестиции в ценни книжа (акции) от капитала на дружества, дялово участие и изграждане на нови предприятия и насърчаване на предприемаческата инициатива в България; създаване на съвместни предприятия; популяризиране възможностите за инвестиране в България сред американски и други западни инвеститори; предоставяне на управленска и експертна помощ на български предприятия; помощ при приватизацията на държавни предприятия; разясняване на възможностите на частната инициатива сред мениджърите, правителството и българската общественост.
БАИФ притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните свои дъщерни дружества :

  • БЪЛГАРО-АМРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД, регистрирано по ф. д. 12587/1996г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление : гр. София, община Столична, област София, ул. “Кракра” № 16, предмет на дейност: публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити в левове, щатски долари и друга чуждестранна валута, и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск. Към датата на този документ 99,36% от капитала на банката е собственост на БАИФ;

  • БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, регистрирано по ф.д. 14941/1995г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление : гр. София, община Столична, област София, ул. “Шипка” №3, предмет на дейност : управление на недвижими имоти, придобиване и разпореждане с права върху недвижими имоти, строителство и всяка друга дейност, позволена от закона. Капиталът на дружеството е 100% собственост на БАИФ;

  • ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, регистрирано по ф.д. 5724/2002г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление : гр. София, община Столична, област София, ул. “Шипка” №3; предмет на дейност: консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, управление и сделки с недвижими имоти, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посредничество и комисионерски услуги, търговско посредничество, туризъм, реторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, строителство и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство. Капиталът на дружеството е 100% собственост на БАИФ.
  • СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, регистрирано по ф.д. 5725/2002г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление : гр. София, община Столична, област София, ул. “Шипка” № 3; предмет на дейност: консултантска дейност, вътрешна и външна търговия, управление и сделки с недвижими имоти, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посредничество и комисионерски услуги, търговско посредничество, туризъм, реторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, строителство и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство. Капиталът на дружеството е 100% собственост на БАИФ;

  • АМЕТА ХОЛДИНГ” АД, регистрирано по ф. д 466/1996г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, ул. “Тошо Кътев” № 5; предметът на дейност : маркетинг, инженеринг, предприемачество, производство, преработка и търговия в областта на фуражите и растителните масла в страната и в чужбина, както и всякакви други стопански дейности, незабранени със закон; 28% от капитала на дружеството собственост на БАИФ и БАИФ е член на Съвета на директорите,

  • БМ Лизинг” АД, pегистpиpано по по фиpмено дело 4127/2003г. на Софийски градски съд, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. “Шипка” 3; предмет на дейност : придобиване на стоки, вещи, транспортни средства, промишлено и търговско оборудване и недвижими имоти чрез договори за покупко-продажба или лизингови сделки, както и строеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел отдаване на лизинг (финансов и оперативен), под наем и управление; всички обслужващи дейности, свързани с изпълнението договорите за лизинг; всякакви видове сделки със стоки и оборудване, предмет на договорите за лизинг; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; франчайзинг; сделки с интелектуална собственост; лицензионни сделки; консултантска дейност; външна и вътрешна търговия; производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки; рекламна дейност, строителство, транспортна и спедиторска дейност и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство. Към датата на този документ БАИФ притежава пряко 67,55% от капитала на дружеството.

  • ЛОЗЕНЕЦ ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ” ЕООД, регистрирано по ф.д. 12557/2004г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. “Шипка” № 3; предмет на дейност : покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, консултантска дейност, търговия, управление и сделки с недвижими имоти, туризъм, хотелиерство, строителство, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, рекламни и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от българското законодателство; Капиталът на дружеството е 100% собственост на БАИФ;

  • Капитал Директ-1” АДСИЦ, pегистpиpано по фиpмено дело ф.д.9585/2003г. под парт.номер 78740, том 933, рег.I, срт.143. на СГС, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. “Шипка” 3; предмет на дейност : набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.. Към датата на този документ БАИФ притежава пряко 76,92 % от капитала на дружеството, а останалите 23,08% от капитала са собственост на дъщерното на БАИФ дружество - Бългериън-америкън пропърти мениджмънт ЕООД;

  • И Ар Джи Капитал-1” АДСИЦ, pегистpиpано по фиpмено дело 8835/2004г под парт. номер 86296, том 1072, рег. 1, стр. 59 на СГС, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. “Шипка” 3; предмет на дейност : набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на вземания), покупко-продажба на недвижими имоти, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на недвижимите имоти; Към датата на този документ акциите на дружеството се търгуват на БФБ-София АД..Капитал Директ” ЕАД, pегистpиpано по фиpмено дело 6181/2005г под парт. номер 94157, том 1242, рег. 1, стр. 30 на СГС, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. “Шипка” 3; предмет на дейност : финансиране на проекти, управление, администриране и събиране на кредити, покупко-продажба и други сделки с вземания, лизингова дейност и други финансови услуги, финансово-консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, маркетинг и друга търговска дейност, незабранена със закон. Капиталът на дружеството е 100% собственост на БАИФ.
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ бе учредено във връзка със стратегията на БАИФ в областта на секюритизирането на недвижими имоти. БАИФ е активен на пазара на недвижими имоти в България. “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ е дружество, чрез което БАИФ планира да финансира двата конкретни мащабни проекта в областта на недвижимите имоти (описани подробно в Раздел II. “Основна информация”, т.4.3. “Описание на недвижимите имоти” по-горе в този документ) и да даде възможност на широк кръг инвеститори да участват в тях.

4.2. Данни за дъщерните дружества на “И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ

“И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ няма дъщерни дружества.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница