Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на недвижимистраница6/18
Дата03.05.2016
Размер1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ІІІ. Информация за емитента

1. Данни за емитента, историческа справка и развитие

1.1. Наименование на емитента


Акционерно дружество със специална инвестиционна цел „И Ар Джи Капитал – 2”, в съкращение „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ (ERG Capital-2 ADSIP на латиница).

Няма изменения в наименованието от датата на учредяване на „ И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ до настоящия момент.


1.2. Номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер


„ И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ е вписано в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд под парт. № 94439, том 1249, стр. 86, по ф.д. 6675/ 2005, БУЛСТАТ 131434298, данъчен номер 4220107189.

1.3. Дата на учредяване и срок на съществуване


„И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ е учредено с решение на Учредителното събрание на акционерите на 25.05.2005г. и е вписано в търговския регистър при СГС с решение от 08.06.2005г.

Дружеството е учредено с ограничен срок на съществуване до 31.12.2012г.


1.4. Държава, в която емитентът е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (телефакс), електронен адрес


Република България, гр. София, район „Оборище”, ул. „Шипка” №3, телефон: (02) 9658 211, 9658 389, факс: (02) 946 0118; 944 5010, електронен адрес: ergcapital2@baefinvest.com

1.5. Информация за важни събития в развитието на емитента от учредяването му до настоящия момент


От своето учредяване до датата на изготвяне на настоящия документ „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ:

  • не е било преобразувано или консолидирано;

  • не е осъществявано прехвърляне или залог на предприятието на „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ;

  • „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ няма дъщерни дружества. Преобразуване и консолидация на дъщерни дружества също не е извършвана;

  • е придобило активи на значителна стойност, подробно описани в раздел II, точка 4.3. по-горе. Сделките за придобиване на тези активи са част от обичайния ход на дейността на Дружеството;

  • срещу Дружеството не са завеждани искови молби за откриване на производство по несъстоятелност; такива не са завеждани и срещу негови дъщерни дружества, тъй като такива не са учредявани;

  • предметът на дейност на Дружеството не е претърпял никакво изменение.

1.6. Данни за търгови предложения


От момента на учредяване до датата на изготвяне на настоящия документ „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции и не е отправяло търгови предложения за закупуване на акции от други дружества.

2. Преглед на направените инвестиции


Към момента на изготвяне на настоящия проспект, „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ притежава Търговски център „Черно море” в град Варна - описан в раздел II, точка 4.3. по-горе.
Към датата на изготвяне на настоящия документ, Дружеството е придобило изцяло Имот А (виж раздел II, точка 4.3. по-горе) за обща цена (за УПИ, сграда и прилежащ паркинг) от 4 770 000 евро (без ДДС) и Имот Б (виж раздел II, точка 4.3. по-горе) за обща цена (за УПИ, сграда и прилежащ паркинг) от 3 590 000 евро (без ДДС).
Придобиването на Имот А е финансирано с 1 020 000 евро собствен капитал, внесен при учредяването на Дружеството, кредит от Ейч Ви Би Банк Биохим АД в размер на 3 450 000 евро (виж раздел II, точка 5.1.) и отложено плащане на цената към продавача на сградата в размер на 300 000 евро. Дружеството ще плати окончателно цената на продавача със средствата от задължителното увеличение на капитала, предмет на настоящия проспект.

Придобиването на урегулирания поземлен имот на Имот Б е финансирано с отложено плащане на цената към продавача в размер на 690 000 евро. Дружеството ще плати окончателно цената на продавача със средствата от задължителното увеличение на капитала, предмет на настоящия проспект. Придобиването на сградата и прилежащия паркинг от Имот Б ще бъде финансирано с кредит от Ейч Ви Би Банк Биохим АД в размер на 2 600 000 евро и отложено плащане към продавача. Цената ще бъде окончателно платена със средствата от настоящото увеличение на капитала.

Дружеството е финансирало дължимите във връзка с придобиването на имотите местни данъци, нотариани и държавни такси със собствени средства.

Дружеството финансира дължимия по покупко-продажбите ДДС общо в размер на приблизително 2.6 милиона лева с кредитни линии, предоставени от БАКБ АД (виж раздел II, точка 5.4.). Размерът на неизплатената част от главницата по тези кредити към датата на настоящия документ е 521 хил.евро.

Дружеството не планира да придобива други недвижими имоти.

Единствените текущи капиталови разходи на Дружеството в бъдеще ще бъдат разходи свързани с поддръжката на Търговски център „Черно море” в гр.Варна.


3. Преглед на дейността

3.1. Предмет на дейност. Описание на основните сфери на дейност


Предметът на дейност на „И Ар Джи Капитал – 2” АДСИЦ, съгласно неговия Устав, е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.

3.2. Основни пазари на емитента


Дружеството е създадено с цел секюритизация на Търговски център „Черно море” в гр.Варна, описан в раздел II, точка 4.3. по-горе. Имотите попадат в категорията търговски площи.3.3. Данни за конкурентоспособността


Предвид факта, че Дружеството е създадено с цел секюритизация на Търговски център „Черно море”, гр.Варна, който е изцяло отдаден под наем, представянето на данни за конкурентоспособността е неотносимо.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница