Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на недвижимистраница5/18
Дата03.05.2016
Размер1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

6. Рискови фактори

ИНВЕСТИЦИИТЕ В АКЦИИ СА СВЪРЗАНИ С ПОЕМАНЕТО НА МНОЖЕСТВО СЪЩЕСТВЕНИ РИСКОВЕ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ПРЕДИ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ДА ПРИДОБИЯТ АКЦИИ, ЕМИТИРАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ И ДА ОБМИСЛЯТ ПРЕДОСТАВЕНАТА ПО-ДОЛУ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЕДНО С ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСПЕКТА.

В ДОПЪЛНЕНИЕ ДЪРЖИМ ДА ПОСОЧИМ, ЧЕ ИЗКАЗАНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ В ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСПЕКТА ОТНОСНО ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ, ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ И ДОХОДНОСТ СЕ ОТНАСЯТ ДО БЪДЕЩИ НЕСИГУРНИ СЪБИТИЯ. ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ПОДОБНИ СЪБИТИЯ МОГАТ И ДА НЕ СЕ СЪСТОЯТ. ТВЪРДЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С БЪДЕЩИ НЕСИГУРНИ СЪБИТИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗПОЗНАТИ ПО ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ТЯХ ДУМИ И ИЗРАЗИ КАТО "ВЯРВА", "ОЧАКВА", "МОЖЕ", "ЩЕ", "ПРИБЛИЗИТЕЛНО", "ВЪЗНАМЕРЯВА", "ПЛАНИРА", "ПРО ФОРМА", "ОЦЕНЯВА" ИЛИ "ПРЕДВИЖДА" И ДРУГИ ПОДОБНИ. ТВЪРДЕНИЯТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БЪДЕЩЕТО СЪДЪРЖАТ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТ И СЪОТВЕТНО НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ИЗКАЗАНИТЕ ФАКТИ И/ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕПРЕМЕННО ЩЕ НАСТЪПЯТ. ПОДОБНИ ТВЪРДЕНИЯ ПО НЕОБХОДИМОСТ ЗАВИСЯТ ОТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ДАННИ ИЛИ МЕТОДИ, КОИТО МОГАТ ДА СА НЕТОЧНИ ИЛИ НЕПРАВИЛНИ И ЗАТОВА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА РЕАЛИЗИРА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ОЧАКВА. ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ БЪДЕЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ СЪЩЕСТВЕНО ОТ ПРОГНОЗНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ОЧАКВАНИЯ ПОРАДИ МНОЖЕСТВО ФАКТОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ РИСКОВИ ФАКТОРИ.

„И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2” АДСИЦ Е ИЗЛОЖЕНО НА ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА И СПЕЦИФИЧНАТА ОБЛАСТ, В КОЯТО ДРУЖЕСТВОТО РАБОТИ. РАЗЛИЧНИ ГРУПИ РИСКОВЕ МОГАТ ДА ВЛИЯЯТ ЕДНОВРЕМЕННО НА ДЕЙНОСТТА НА „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2” АДСИЦ, КАТО НЯКОИ ОТ ТЯХ МОГАТ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧАВАНИ, А ДРУГИ СА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕДВИЖДАНИТЕ ОТ „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2” АДСИЦ МЕХАНИЗМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ СЪЩО СА ОПИСАНИ В СЛЕДВАЩИТЕ ТОЧКИ.


6.1. СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИРАНЕТО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ

„И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2” АДСИЦ Е В ПРОЦЕС НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ЧЕРНО МОРЕ” ВЪВ ВАРНА, ОПИСАН В Т. 4 ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ПОКУПКАТА Е ФИНАНСИРАНА СЪС СОБСТВЕН КАПИТАЛ И СЪС СРЕДСТВА ОТ ЗАЕМИТЕ, ОПИСАНИ В Т. 5. АКО ПРИХОДИТЕ ОТ ОТДАВАНЕ НА ИМОТИТЕ ПОД НАЕМ СЕ ОКАЖАТ НЕДОСТАТЪЧНИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЗИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО НА ЗАЕМИТЕ, МОЖЕ СЕ НАЛОЖИ ВРЕМЕННО ДРУЖЕСТВОТО ДА УВЕЛИЧИ ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА И/ИЛИ КАПИТАЛА СИ ИЛИ ДА СЕ ПРОДАДАТ ИМОТИТЕ. ТАКИВА СЪБИТИЯ БИХА ИМАЛИ СЕРИОЗНО НЕГАТИВНО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА И СЪОТВЕТНО ВЪРХУ РАЗМЕРА НА РАЗПРЕДЕЛЯНИТЕ ДИВИДЕНТИ И ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.


А) ПАЗАРЕН РИСК


ПАЗАРНИЯТ РИСК Е СВЪРЗАН С ПРОМЕНИ В ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ. ТОЙ ВКЛЮЧВА ЦЕНОВИ, ЛИХВЕН И ВАЛУТЕН РИСК.

ЦЕНОВИ РИСК (НЕБЛАГОПРИЯТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ)

ЦЕНОВИЯТ РИСК МОЖЕ ДА СЕ ИЗРАЗЯВА В НЕБЛАГОПРИЯТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЦЕНИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В ПОРТФЕЙЛА НА ДРУЖЕСТВОТО (ОСОБЕНО КЪМ МОМЕНТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА, ЗА КОЙТО ДРУЖЕСТВОТО Е ОБРАЗУВАНО), КАКТО И В НАМАЛЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ НАЕМ ИЛИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА, ЗАСТРАХОВАНЕ И ДРУГИТЕ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ. НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ СПОРЕД НАС ФОРМИ НА ЦЕНОВИЯ РИСК МОГАТ ДА БЪДАТ ОПИСАНИ КАКТО СЛЕДВА:НАМАЛЕНИЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ: ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И КОНКРЕТНО НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО АКТИВИ ПРОМЕНЯ НЕТНАТА ИМ СТОЙНОСТ, КАКТО И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ. ОТ ПОСЛЕДНАТА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ТЪРГУВАНИТЕ АКЦИИ. НАМАЛЯВАНЕТО НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ БИ ДОВЕЛО ДО НАМАЛЯВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАНАТА КАПИТАЛОВА ПЕЧАЛБА ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ИМОТИТЕ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЕВЕТДЕСЕТ ПРОЦЕНТА ОТ ТАЗИ КАПИТАЛОВА ПЕЧАЛБА ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА ДИВИДЕНТ. СПОРЕД НАШИЯ АНАЛИЗ НА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ ТИПА, КОЙТО ДРУЖЕСТВОТО ПРИТЕЖАВА –ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ – В СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН ПО-СКОРО МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА ЗНАЧИТЕЛНО ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ, ДОКАТО РИСКЪТ ЗА СЪЩЕСТВЕНО ПОНИЖЕНИЕ Е СРАВНИТЕЛНО МАЛЪК. ВАЖНИ ФАКТОРИ, КОИТО ПРЕДПОСТАВЯТ ТАЗИ ПРОГНОЗА Е НАРАСТВАЩОТО ПЛАТЕЖОСПОСОБНО ТЪРСЕНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ В ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ И ОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТКРИВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДОБНИ ПАРЦЕЛИ ВЪВ ВАРНА.

НАМАЛЕНИЕ НА РАВНИЩЕТО НА НАЕМИТЕ: НАМАЛЕНИЕТО НА НАЕМНИТЕ РАВНИЩА БИ МОГЛО ДА СЕ ОТРАЗИ НЕГАТИВНО НА ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЗА ДА СЕ ЗАСТРАХОВА ОТ ЕВЕНТУАЛЕН СПАД НА НАЕМИТЕ, ДРУЖЕСТВОТО Е СКЛЮЧИЛО ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КОИТО СЕ ИНДЕКСИРАТ С РАЗМЕРА НА ИНФЛАЦИЯТА В ЕВРОЗОНАТА. ОСВЕН ТОВА, ДОГОВОРИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ ОТ НАЕМАТЕЛИТЕ, ОСВЕН ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СЛУЧАИ, КОИТО НЕ СА ОБВЪРЗАНИ С РАЗМЕРА НА НАЕМА. СЛЕДОВАТЕЛНО, ДОГОВОРИТЕ СА СТРУКТУРИРАНИ ТАКА, ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО ДА НЕ БЪДЕ ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТО ОТ ПОНИЖАВАНЕТО НА ПАЗАРНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ.

НАРАСТВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА СГРАДИТЕ, АКО ТЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПОСТРОЯТ ОТНОВО В СЪЩИЯ ВИД (REPLACEMENT COST): ПАЗАРНИЯТ РИСК СЕ ПРОЯВЯВА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПО-КОНКРЕТНО – ВЪРХУ ПО-ГОЛЯМ ТЕМП НА НАРАСТВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В СРАВНЕНИЕ С НАРАСТВАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ. ДОКОЛКОТО ДРУЖЕСТВОТО НОВОПОСТРОЕН ИМОТ И НЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИДОБИВА ИЛИ ДА СТРОИ НОВИ, ТО НЯМА ДА БЪДЕ ПРЯКО ЗАСЕГНАТО ОТ ЕВЕНТУАЛНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЯКО ЗАСЕГНАТО ОТ НАРАСТВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПРИ ДВЕ ХИПОТЕЗИ – ПРИ РЕМОНТИ НА СГРАДАТА И ПОДДРЪЖКА (РЕМОНТ НА ПОКРИВА ИЛИ ВЪНШНО БОЯДИСВАНЕ) И ПРИ ПОДОБРЕНИЯ И СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ, КОГАТО ТАКИВА СА НЕОБХОДИМИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА СГРАДАТА, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕПОСРЕДСТВЕНИ ОПАСНОСТИ И/ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ И ПОВРЕДИ. ТОВА СА ОБИЧАЙНИ РИСКОВЕ ЗА ВСЕКИ НАЕМОДАТЕЛ, КОИТО СА ОТЧЕТЕНИ ПРИ ПРОГНОЗАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ВЪПРЕКИ ТОВА, АКО ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ОКАЖАТ НЕДОСТАТЪЧНИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ОБИЧАЙНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА ПРИ ГОРНИТЕ ДВЕ ХИПОТЕЗИ, ТО МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА. ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАКЪВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЗАЕМ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ДОВЕДЕ ДО ОСОБЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ЗАЩОТО БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ СА АМОРТИЗИРУЕМИ. ИМОТИТЕ СА НОВИ, ТАКА ЧЕ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПО-СЕРИОЗНИ РЕМОНТИ НОРМАЛНО МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА ДА ВЪЗНИКНЕ НАЙ-РАНО СЛЕД ДВЕ-ТРИ ГОДИНИ. ДОТОГАВА, В РЕЗУЛТАТ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ГЛАВНИЦАТА ПО ЗАЕМИТЕ, ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ Е ИЗПЛАТИЛО КЪМ 15% ОТ ГЛАВНИЦАТА ПО КРЕДИТИТЕ, ОПИСАНИ В Т.5.

СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ, СВЪРЗАН С НАРАСТВАНЕТО НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА СГРАДИТЕ, АКО ТЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПОСТРОЯТ ОТНОВО В СЪЩИЯ ВИД МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ САМО В СЛУЧАИТЕ НА ПЪЛНО РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДНАТА ИЛИ НА ДВЕТЕ СГРАДИ В РЕЗУЛТАТ НА СЪБИТИЕ, ЗА КОЕТО НЯМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ - РАДИОКАТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, ВОЙНА, ВРАЖДЕБНИ ДЕЙСТВИЯ, ТЕРОРИЗЪМ, КОНФИСКАЦИЯ ИЛИ УДАРИ ПРИЧИНЕНИ ОТ САМОЛЕТИ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗДУШНИ СРЕДСТВА. В ТЕЗИ СЛУЧАИ ДРУЖЕСТВОТО ИМА ОПЦИЯТА ИЛИ ДА ВЪЗСТАНОВИ СГРАДАТА (СГРАДИТЕ) В 15-МЕСЕЧЕН, ПРИ КОЕТО ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ ПРОДЪЛЖАВА, ИЛИ ДА СЕ ОТКАЖЕ ДА Я/ГИ ПОСТРОИ ОТНОВО. ПРИ ПОСЛЕДНАТА ХИПОТЕЗА, ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ СЕ ПРЕКРАТЯВА. РЕШЕНИЕТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СГРАДИТЕ Е ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ЩЕ ЗАВИСИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА, АКО И КОГАТО НАСТЪПИ ТАКАВА НЕОБХОДИМОСТ.

ОТ ДРУГА СТРАНА, АКО НЕ НАСТЪПИ КАТАСТРОФИЧНИЯ РИСК, ОПИСАН ПО-ГОРЕ, НАРАСТВАНЕТО НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА СГРАДИТЕ, АКО ТЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПОСТРОЯТ ОТНОВО В СЪЩИЯ ВИД БИ МОГЛО ДА БЪДЕ БЛАГОПРИЯТНО ЗА ДРУЖЕСТВОТО, ЗАЩОТО ТО Е ЕДИН ОТ КРИТЕРИИТЕ, КОИТО ИНВЕСТИТОРИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ИЗПОЛЗВАТ, КОГАТО ОЦЕНЯВАТ ИМОТИ, КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ. ПРИ РАВНИ ДРУГИ УСЛОВИЯ, ПО-ВИСОКАТА СЕБЕСТОЙНОСТ ОПРАВДАВА И ПО-ВИСОКА ЦЕНА НА ЗАКУПУВАНЕ. СЛЕДОВАТЕЛНО, АКО СЕБЕСТОЙНОСТТА НАРАСТВА Е ВЪЗМОЖНО ДРУЖЕСТВОТО ДА РЕАЛИЗИРА ИМОТИТЕ НА ПО-ВИСОКА ЦЕНА, КОГАТО ДОЙДЕ МОМЕНТА ЗА НЕГОВОТО ЛИКВИДИРАНЕ.

НАРАСТВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ: ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ЧЕРНО МОРЕ” Е ЗАСТРАХОВАН ЗА РИСКОВЕТЕ, УКАЗАНИ В Т. 4. ПРИ РАВНИ ДРУГИ УСЛОВИЯ НАРАСТВАНЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ ЩЕ НАМАЛИ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЕЛЪТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ СПРЯМО ОБЩИТЕ РАЗХОДИ Е ОТНОСИТЕЛНО МАЛЪК, ТАКА ЧЕ ТЯХНАТА ПРОМЯНА БИ ИМАЛА МИНИМАЛЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ОБЩАТА ДОХОДНОСТ, РЕАЛИЗИРАНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО. ПО-СЪЩЕСТВЕНО БИ БИЛО, АКО СЕ СТЕСНИ КРЪГЪТ НА ПОКРИТИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ И ТАКЪВ НЕПОКРИТ РИСК НАСТЪПИ. ТОВА Е ФАКТОР ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЛИХВЕН РИСК

НАРАСТВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ:

ЛИХВЕНИЯТ РИСК Е СВЪРЗАН С ПРОМЕНИ В НИВАТА НА ПАЗАРНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ДОВЕДАТ ДО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ РАЗХОДИ И СЪОТВЕТНО НАМАЛЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЕФЕКТЪТ БИ БИЛ СЪЩЕСТВЕН, ЗАЩОТО ПРИ СЕГАШНИТЕ УСЛОВИЯ ОЧАКВАМЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ КЪМ 33% ОТ ПРИХОДИТЕ ОТ НАЕМ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРИ РАВНИ ДРУГИ УСЛОВИЯ, УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЛИХВЕНИТЕ РАВНИЩА БИ МОГЛО ДА ДОВЕДЕ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ДИВИДЕНТА, ПОДЛЕЖАЩ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. СЧИТАМЕ, ЧЕ Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕКИЯТ ЛИХВЕН РИСК ДА БЪДЕ ИЗОЛИРАН, ОСОБЕНО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ Е ВЕРОЯТНО ПОКАЧВАНЕ НА ЛИХВИТЕ В СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН. ЗАТОВА ДРУЖЕСТВОТО СКЛЮЧИ ЛИХВЕНИЯ СУАП ОПИСАН В Т.5, С КОЙТО НА ПРАКТИКА ЛИХВАТА ПО КРЕДИТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ФИКСИРА ЗА СРОКА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЛИХВЕНИЯТ РИСК СЕ ПРОЯВЯВА КОСВЕНО ПРИ НАРАСТВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, КОЕТО БИ МОГЛО ДА ДОВЕДЕ ДО ЗНАЧИТЕЛНО ОСКЪПЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА КРЕДИТИ, А ОТ ТАМ – ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ КЛАСА НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ЧЕРНО МОРЕ” И СЪОТВЕТНО, ДО НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГОВАТА ЦЕНА.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ НАРАСТВАНЕТО НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО БАНКОВИТЕ ДЕПОЗИТИ ПОВИШАВА ИЗИСКВАНИЯТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДОХОДНОСТТА, КОЯТО ТЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ВЛОЖЕНИЯТА СИ В АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО. АКО ДОХОДНОСТТА ВЕЧЕ НЕ ГИ УДОВЛЕТВОРЯВА, ЩЕ НАМАЛЕЕ ТЪРСЕНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ОТРАЗИ В ПОНИЖАВАНЕ НА СТОЙНОСТТА ИМ.ВАЛУТЕН РИСК

ПОРТФЕЙЛЪТ ОТ АКТИВИ НА ДРУЖЕСТВОТО, НАЕМИТЕ И ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ СА ДЕНОМИНИРАНИ В ЕВРО. ДРУЖЕСТВОТО НЕ ПЛАНИРА ДА ПОДДЪРЖА КЪСИ ИЛИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ВАЛУТИ, КОИТО СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ЕВРОТО И ЛЕВА. СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ И ЕВРОТО Е ОПРЕДЕЛЕНО ОТ НАЛИЧИЕТО НА ПАРИЧЕН СЪВЕТ И ВАЛУТНИЯТ РИСК ТУК СЕ ТРАНСФОРМИРА В РИСК, СВЪРЗАН С НАДЕЖДНОСТТА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПАРИЧЕН СЪВЕТ И ЗАПАЗВАНЕ НА ТЕКУЩИЯ КУРС НА ЛЕВА СПРЯМО ЕВРОТО.


Б) ОТРАСЛОВ РИСК


ЛИКВИДЕН РИСК

ИНВЕСТИРАНЕТО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ОТНОСИТЕЛНО НИСКА ЛИКВИДНОСТ, ПОРОДЕНА ОТ ГОЛЯМАТА ТРУДНОСТ ПРИ ПАЗАРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ИЗГОДНА ЗА ДРУЖЕСТВОТО ЦЕНА И ОТ ДЪЛГИТЕ СРОКОВЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО. АКО ПО НЯКАКВА ИЗВЪНРЕДНА ПРИЧИНА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ СРОКА НА НЕГОВОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ПРОДАВА БЪРЗО ИМОТИ, НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРОДАДЕНИ НА СПРАВЕДЛИВИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ. ПРОДАЖБАТА НА ПО-НИСКА ЦЕНА БИ ДОВЕЛА ДО НАМАЛЯВАНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ.

ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА ВЪЗМОЖНОСТТА ДРУЖЕСТВОТО ДА ПОСРЕЩА РЕДОВНО КРАТКОСРОЧНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЕ НАЛАГА ВНИМАТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТТА И ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЛИКВИДНА КРИЗА. ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЛЕДИ ЛИКВИДНОСТТА СИ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ЛИКВИДНИЯТ РИСК Е МИНИМАЛЕН, ЗАЩОТО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ЧЕРНО МОРЕ” СА ДЪЛГОСРОЧНИ С МАКСИМАЛНО ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ.

ЗАВИСИМОСТ ОТ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА НАЕМАТЕЛИТЕ

ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ ФОРМИРА ОТ ПОЛУЧЕНИ НАЕМИ ОТ ОТДАВАНЕ НА АКТИВИТЕ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В НЕГОВИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ. ТОВА ОПРЕДЕЛЯ И ЗАВИСИМОСТТА МУ ОТ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЕМАТЕЛИТЕ И ТЯХНАТА СПОСОБНОСТ ДА ЗАПЛАЩАТ РЕДОВНО МЕСЕЧНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ИЗПАДАНЕТО В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА НЯКОЙ ОТ НАЕМАТЕЛИТЕ БИ ИМАЛО ДВОЕН НЕГАТИВЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – НАМАЛЯВАТ ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ, А В СЪЩОТО ВРЕМЕ СПАДА ОБЩАТА ЗАЕТОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ, КОЕТО НАМАЛЯВА ВЪЗВРАЩАЕМОСТТА. ОБЯВЯВАНЕТО В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА НАЕМАТЕЛИТЕ И ДРУГИ НАЧИНАНИЯ ПО ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВОДЯТ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ. ОСВЕН ТОВА, ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДСРОЧНО ИЛИ ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА ДОГОВОРЕНИЯ СРОК ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СЕ НАЛАГА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО ОСВЕЖАВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА С ОГЛЕД НА ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ НАЕМАТЕЛИ.

СЧИТАМЕ, ЧЕ В СЛУЧАЯ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 2” АДСИЦ ТОЗИ РИСК Е МИНИМАЛЕН, ЗАЩОТО НАЕМАТЕЛИТЕ СА ПЪРВОКЛАСНИ КЛИЕНТИ.

НИСКА ЗАЕТОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ИМОТ

АКО ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ЧЕРНО МОРЕ” БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ПРЕДСРОЧНО ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, А ОТТАМ И НЕГОВАТА ПЕЧАЛБА ЩЕ СПАДНАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. ТОВА БИ СЕ ОКАЗАЛО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕГАТИВНО, ЗАЩОТО ОСВЕН АКО ПРЕКРАТЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НЕ СА БИЛИ НА НАЕМНИ ЦЕНИ ЗНАЧИТЕЛНО ПО-НИСКИ ОТ ПАЗАРНИТЕ И БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОГОВАРЯНЕ В ОБОЗРИМО БЪДЕЩЕ, АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО БИХА РЕАЛИЗИРАЛИ ОБЩА ДОХОДНОСТ ЗНАЧИТЕЛНО ПО-НИСКА ОТ ОЧАКВАНАТА. СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОЗИ РИСК Е СИЛНО НЕЖЕЛАТЕЛЕН И ЗАТОВА ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ НА ДРУЖЕСТВОТО СА ТАКИВА, ЧЕ НА ПРАКТИКА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЕНИ В РАМКИТЕ НА СРОКА НА НЕГОВОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ. АКО ВСЕ ПАК НЯКОЙ ОТ НАЕМАТЕЛИТЕ ПРЕДПОЧЕТЕ ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА СИ ПРЕДСРОЧНО, ТОЙ ДЪЛЖИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В РАЗМЕР НА НАЕМА, ДЪЛЖИМ ЗА ЦЕЛИЯ СРОК ДО ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА МУ. ЕДИНСТВЕНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ СА ДВЕ – НАЕМОДАТЕЛЯТ ДА ЛИШИ НАЕМАТЕЛЯ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ДА ПОЛЗВА НАЕТИТЕ ОБЕКТИ ИЛИ ПРИ ПОГИВАНЕ НА СГРАДАТА И ПОСЛЕДВАЩА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЙНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ГОРЕ В ЧАСТТА НАРАСТВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА СГРАДИТЕ, АКО ТЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПОСТРОЯТ ОТНОВО В СЪЩИЯ ВИД. ДОПЪЛНИТЕЛНО, В СЛУЧАЯ НА ПОГИВАНЕ НА СГРАДАТА, ДРУЖЕСТВОТО Е ЗАСТАРХОВАЛО ПРИ ПЪРВОКЛАСЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛ РИСКА ОТ ЗАГУБА НА ДОХОДИ ОТ НАЕМ ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА.КРАТКА ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВЪЗМОЖНО Е ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ЧЕРНО МОРЕ” ДА ИМА СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ, ДА НЕ БЪДЕ УПРАВЛЯВАН ЕФЕКТИВНО, ИЛИ ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ СТОЙНОСТТА НА МУ ИЛИ ДОХОДА, КОЙТО ГЕНЕРИРА ДА Е ПОД ОЧАКВАНИЯ. ОСНОВНА ЗАДАЧА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е ИЗГОТВЯНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЗРАЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА, КОИТО ДА СПОМОГНАТ ЗА УСПЕШНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЗА ПОДСТИГАНЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ И ДА ДАДАТ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЩЕ БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ВА МАКСИМАЛНА СТЕПЕН. В ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТОВА, ОБСЛУЖВАЩОТО ДРУЖЕСТВО БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКАН ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ИМА НАД ДЕСЕТГОДИШНА УСПЕШНА ИСТОРИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, А ТРИМАТА МУ ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ ИМАТ СУМАРНО НАД 55 ГОДИНИ СТАЖ В ТАЗИ СФЕРА НА ДЕЙНОСТ. БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКАН ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ПОЗНАВА ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР ОЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО, ТЪЙ КАТО Е РЪКОВОДЕЛО НЕГОВОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ.


6.2. РИСКОВЕ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО


РИСКЪТ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА СЕ СВЪРЗВА С НЕСИГУРНОСТТА И НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТОЧНО ПРЕДВИЖДАНЕ НА БЪДЕЩИ ЕФЕКТИ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОЧАКВАНАТА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ ОТ НАПРАВЕНАТА ИНВЕСТИЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ РИСКОВЕ – ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ, ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА ВЛИЯНИЕ, ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ И ТЕХНИКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПОЕМАНЕ НА ОСТАТЪЧНИ КОМПОНЕНТИ, ПРЕДСТАВЛЯВА ОСНОВНА УПРАВЛЕНСКА ФУНКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ.

ДРУЖЕСТВОТО НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СИ ЦЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДОВНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ДИВИДЕНТИ И ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ. „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДВИДИ ДАЛИ АКЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД, ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ НАД ИЛИ ПОД НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ. ТОЗИ РИСК СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ РИСКА ЗА ЦЯЛОСТНО НАМАЛЕНИЕ ИЛИ ПОВИШЕНИЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДНА АКЦИЯ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ЗАВИСИ КАКТО ОТ НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ, ТАКА И ОТ ДРУГИ ФАКТОРИ – ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, КАЧЕСТВОТО НА КОРПОРАТИВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ, СРАВНЕНИЕ С ДОХОДНОСТТА И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА, ПРАВНИ НОРМИ И ДРУГИ ФАКТОРИ.

А) ЛИПСА НА ИСТОРИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


„ И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ Е НОВОУЧРЕДЕНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ. ДРУЖЕСТВОТО СТАВА ПУБЛИЧНО ОТ ВПИСВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА. КЪМ ДАТАТА НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ СЕ ТЪРГУВАТ НА ПУБЛИЧНИ ПАЗАРИ И НЯМА ГАРАНЦИИ, ЧЕ СЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЪРВИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ ЦЕННИТЕ КНИЖА ЩЕ БЪДАТ ОБЕКТ НА АКТИВНА ТЪРГОВИЯ.

Б) ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНИ ДИВИДЕНТИ


ВЪПРЕКИ ЧЕ „ И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА РАЗПРЕДЕЛЯ ГОДИШНО МИНИМУМ 90% ОТ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ПОД ФОРМАТА НА ДИВИДЕНТИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ УСПЕЕ ДА РЕАЛИЗИРА ЖЕЛАНАТА ОТ ИНВЕСТИТОРИТЕ ГОДИШНА ДОХОДНОСТ. РАЗМЕРЪТ НА ДОХОДА, ПОДЛЕЖАЩ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗАВИСИ ОТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРИ – УМЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ НА ОБСЛУЖВАЩОТО ДРУЖЕСТВО ДА УПРАВЛЯВА ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР, НАЛИЧИЕ НА ОБОРОТЕН КАПИТАЛ, РАВНИЩЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА И РЕГИОНА И ДР. ВСЕ ПАК, КАКТО СЕ ВИЖДА ОТ ОПИСАНИЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РИСКОВЕ ПО-ГОРЕ, В РЕЗУЛТАТ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ДЪЛГОСРОЧНИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ, НА НЕГОВИЯ ЗАТВОРЕН ХАРАКТЕР И ОГРАНИЧЕНИЯ СРОК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО МУ, КАКТО И НА ФИКСИРАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЗАЕМИ, МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА СЪБИТИЕ С НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, КОЕТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОКРИТ СЪС ЗАСТРАХОВКА РИСК, ПАРИЧНИЯТ ПОТОК НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ПОЛОЖИТЕЛЕН.

В) ЦЕНОВИ РИСК


ЦЕНОВИЯТ РИСК ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРОИЗТИЧА ОТ ПРОМЕНИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО АКЦИОНЕРИТЕ БИХА РЕАЛИЗИРАЛИ ЗАГУБА ОТ ПРЕПРОДАЖБА НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ ЦЕННИ КНИЖА. ПРОМЯНАТА НА ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ ЗАВИСИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПО ВИД И СТЕПЕН НА ВЛИЯНИЕ ФАКТОРИ – НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, РЕПУТАЦИЯ, ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПАЗАРИ, ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА И ДР.

ДРУЖЕСТВОТО НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ЦЕНАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НЕГО АКЦИИ ЩЕ СЕ ЗАПАЗВА И ЩЕ ПОВИШАВА СВОЯТА СТОЙНОСТ. ТО НЕ ПЛАНИРА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ СИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ.

АНАЛИЗИТЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРОГНОЗИ СОЧАТ, ЧЕ ИНВЕСТИРАНЕТО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРЕДСТАВЛЯВА СРАВНИТЕЛНО ПО-НИСКОРИСКОВО НАЧИНАНИЕ, ПОРОДЕНО ОТ ВСЕОБЩАТА ТЕНДЕНЦИЯ НА НАРАСТВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТЯХНАТА ПОДЦЕНЕНОСТ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЕРИОД, ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА СТРАНАТА И ПОВИШАВАНЕ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ПРОЦЕСИТЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАТО.

Г) ЛИКВИДЕН РИСК


ЛИКВИДНИЯТ РИСК ПРОИЗТИЧА ОТ НЕСИГУРНОСТТА ЗА НАЛИЧИЕТО НА РАЗВИТО ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, КОЕТО Е СВЪРЗАНО С ТРУДНОСТИ ПО ТЯХНОТО ПРОДАВАНЕ ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ С ОГЛЕД НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ ЗАГУБИ ИЛИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ ПЕЧАЛБИ. НАДЯВАМЕ СЕ ТОЗИ РИСК ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕН ПРЕДВИД ФАКТА, ЧЕ АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ СВОБОДНО НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД.

Д) ИНФЛАЦИОНЕН РИСК


ИНФЛАЦИОННИЯТ РИСК ПРЕДСТАВЛЯВА ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩОТО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ В ИКОНОМИКАТА, В СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО НАМАЛЯВА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА МЕСТНАТА ВАЛУТА – ЛЕВА. ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВОДЯТ ДА НАМАЛЕНИЕ НА РЕАЛНАТА ДОХОДНОСТ, КОЯТО ПОЛУЧАВАТ ИНВЕСТИТОРИТЕ.

ИНВЕСТИРАНЕТО В ЦЕННИ КНИЖА, СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СЕ СМЯТА ЗА ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ СРЕЩУ ИНФЛАЦИОНЕН РИСК, ТЪЙ КАТО НАРАСТВАНЕТО НА ОБЩОТО РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ ВОДИ И ДО НАРАСТВАНЕ НА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО РЕАЛНИ АКТИВИ, А ОТ ТАМ – ДО ПОВИШАВАНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЪЩАТА ЛОГИКА, РИСКЪТ ОТ ДЕФЛАЦИЯ (ПОНИЖАВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ РАВНИЩА) МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ДОРИ ПО-СЪЩЕСТВЕН, ОТКОЛКОТО Е ИНФЛАЦИОННИЯТ РИСК. ПРИ ДЕФЛАЦИЯ Е ВЪЗМОЖНО ЕДНОВРЕМЕННО ДА СЕ ПОНИЖАТ И ПРИХОДИТЕ ОТ НАЕМ, И ПАЗАРНАТА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ В ПОРТФЕЙЛА. АКО ДЕФЛАЦИЯТА Е ТРАЙНА, АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ДОРИ ДА ПРЕТЪРПЯТ КАПИТАЛОВА ЗАГУБА.

РИСКЪТ ОТ ДЕФЛАЦИЯ Е МИНИМАЛЕН В СЛУЧАЯ НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ С ПИКАДИЛИ ЕАД, ЗАЩОТО Е ПРЕДВИДЕНА ИНДЕКСАЦИЯ НА НАЕМА САМО ПРИ НАРАСТВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА, НО НЕ И ПРИ ДЕФЛАЦИЯ. НА ПРАКТИКА ПОНИЖАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ НАЕМ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ САМО В СЛУЧАЯ НА ПРАКТИКЕР ПРИ ХИПОТЕЗАТА НА ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА, РЕСП. НАЕМА С ПОВЕЧЕ ОТ 10% ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ЕДНА-ДВЕ ГОДИНИ И ПОСЛЕДВАЩА ЗНАЧИТЕЛНА И ТРАЙНА ДЕФЛАЦИЯ. ПРИ ТАКОВА СТЕЧЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО БИ БИЛО ДОПЪЛНИТЕЛНО УТЕЖНЕНО ПОРАДИ ФИКСИРАНАТА ЛИХВА ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗАЕМ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ТАКОВА РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЯТА Е СЛАБОВЕРОЯТНО. ВЯРВАМЕ, ЧЕ КАТО ЦЯЛО РИСКЪТ ОТ НАМАЛЕНИЕ НА РАВНИЩЕТО НА НАЕМИТЕ Е ЗНАЧИТЕЛНО ОГРАНИЧЕН И ИНФЛАЦИОННИЯТ РИСК Е ЕЛИМИНИРАН В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН. ИЗВЪН ТЕЗИ МЕРКИ ИНФЛАЦИОННИЯТ РИСК Е ИЗЦЯЛО ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Е) ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДИВИДЕНТИ И КАПИТАЛОВИТЕ ПЕЧАЛБИ


РИСКЪТ СЕ СЪСТОИ ВЪВ ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ, СВЪРЗАНИ С ПЕЧАЛБАТА И ДИВИДЕНТИТЕ, КОИТО РАЗПРЕДЕЛЯ ДРУЖЕСТВОТО, В КАЧЕСТВОТО МУ НА СУБЕКТ ПО ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ.

ДРУЖЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ БЛАГОПРИЯТНОТО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЩЕ СЕ ЗАПАЗИ И В БЪДЕЩЕ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ПРЕДПРИЕТАТА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОЛИТИКА НА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО С ЕВРОПЕЙСКОТО НАЛАГА ИЗВОДА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ЗАПАЗЕН ТОЗИ МОДЕЛ, КОЙТО Е ХАРАКТЕРЕН И ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА И ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС.


6.3. ОБЩИ (СИСТЕМАТИЧНИ) РИСКОВЕ


ОБЩИТЕ РИСКОВЕ ПРОИЗТИЧАТ ОТ ВЪЗМОЖНИ ПРОМЕНИ В ЦЯЛОСТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА И ПО-КОНКРЕТНО, ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ. ТЕ ТРУДНО МОГАТ ДА СЕ ИЗБЕГНАТ, ТЪЙ КАТО НА ТЯХ СА ИЗЛОЖЕНИ ВСИЧКИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ. ТЕЗИ ОСОБЕНОСТИ НАЛАГАТ ВНИМАТЕЛНО АНАЛИЗИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ, ЧИЕТО ВЛИЯНИЕ СЕ ПРОЯВЯВА В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН.

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 1997 Г. СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ПОСТИГАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ, ЗАСИЛВАНЕ НА НАДЗОРА ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ОВЛАДЯВАНЕ И СВЕЖДАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ДО МИНИМАЛНИ СТОЙНОСТИ. ФИКСИРАНЕТО НА ЛЕВА КЪМ ЕВРОТО ДОВЕДЕ ДО ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ОТ ТЯХ РЕЗУЛТАТИ.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО В НАТО И ПОКАНАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАЛАГАТ ПОДДЪРЖАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДАДЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС И В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗ – ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, НИСКА ИНФЛАЦИЯ, НИСКИ НИВА НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, СТАБИЛНОСТ НА ВАЛУТНИЯ КУРС, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ АНГАЖИМЕНТИ.

ВСЕКИ ОТ РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА – ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, КРЕДИТЕН, ИНФЛАЦИОНЕН, РЕГИОНАЛЕН – ИМА САМОСТОЯТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ, НО ОБЩОТО ИМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ ФОРМИРАТ ЦЯЛОСТНА ПРЕДСТАВА ЗА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ, ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ, КОНКУРЕНТНИТЕ УСЛОВИЯ В СТРАНАТА, В КОЯТО ДРУЖЕСТВОТО ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ.


А) КРЕДИТЕН РИСК


КРЕДИТНИЯТ РИСК СЕ СВЪРЗВА С КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА СТРАНАТА-ДЛЪЖНИК И СПОСОБНОСТИТЕ Й ДА ПОГАСЯВА РЕДОВНО СВОИТЕ КРЕДИТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ИЗМЕРВАНЕТО НА ТОЗИ РИСК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ КРЕДИТНИ АГЕНЦИИ.

МЕЖДУНАРОДНАТА КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ FITCH ПОВИШИ ДЪЛГОСРОЧНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА ВВB (ИНВЕСТИЦИОНЕН РЕЙТИНГ) СЪС СТАБИЛНА ПЕРСПЕКТИВА ПРЕЗ АВГУСТ 2005. ДЪЛГОСРОЧНИЯТ РЕЙТИНГ В МЕСТНА ВАЛУТА СЪЩО БЕ ПОВИШЕН НА ВВВ+ СЪС СТАБИЛНА ПЕРСПЕКТИВА.

ПОВИШАВАНЕТО НА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА СТРАНАТА ИМА ПОЛОЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА СТРАНАТА КАТО КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ. ТОВА НАМАЛЯВА РИСКОВАТА ПРЕМИЯ, КОЯТО ИЗИСКВАТ И НАДБАВЯТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ВЪРХУ ОСНОВНАТА ЛИХВЕНА БАЗА. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА СЕ ПОДОБРЯВАТ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СТРАНАТА МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ФИНАНСИРАНЕ И ДА ПРИВЛИЧА ИНВЕСТИЦИИ. ТОВА ОТ ДРУГА СТРАНА ВОДИ И ДО ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ – НАМАЛЯВАТ СЕ ЛИХВЕНИТЕ ИМ РАЗХОДИ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ.

Б) ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК


ПОЛИТИЧЕСКИЯТ РИСК МОЖЕ ДА ПРОИЗТИЧА ОТ ПОЯВАТА НА СЪТРЕСЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ВОДЕЩИ ДО ВЛОШАВАНЕ НА НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ. ТОЙ СЕ ИЗРАЗЯВА В ПРЕДПРИЕМАНЕТО ОТ СТРАНА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ НА МЕРКИ И ИНИЦИАТИВИ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ВЛОШАВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ, ДО ВЛОШАВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И СЪОТВЕТНО НА ДОХОДНОСТТА, КОЯТО ПОЛУЧАВАТ АКЦИОНЕРИТЕ.

СЛЕД ПОКАНАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, БЪЛГАРИЯ ПОЕ РЕДИЦА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗАПАЗВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ КАТО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЗАДАДЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО В ЕС.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (КЪМ МОМЕНТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ Е ОСВОБОДЕН ОТ ОБЛАГАНЕ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ МИНИМУМ 90% ОТ НЕГО ПОД ФОРМАТА НА ДИВИДЕНТ В ПОЛЗА НА АКЦИОНЕРИТЕ); ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНАТА; ПРОМЕНИ НА ДРУГИ НОРМИ, КОИТО ИМАТ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЗЕМЯ ЗА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ НУЖДИ. „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ НАСТОЯЩИТЕ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ НОРМИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ ЩЕ СЕ ЗАПАЗЯТ ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

В) ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ВЪНШНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И ВЪНШНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА СТРАНАТА ОКАЗВАТ ПРЯКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ И ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ.

ПОСТИГАНЕТО НА СТАБИЛЕН ДЪЛГОСРОЧЕН РАСТЕЖ, ИЗРАЗЕН ЧРЕЗ РЕАЛНИЯ РЪСТ НА БВП НА СТРАНАТА, ВОДИ ДО НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРИ НАРАСТВАНЕ НА РЕАЛНАТА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА МЕСТНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ АГЕНТИ. ОФИЦИАЛНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ПОКАЗВАТ РЕАЛЕН РАСТЕЖ НА БВП И НА БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ, КОЕТО ОТГОВАРЯ И НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА СТРАНАТА И ВЪЗМОЖНОТО МУ НАРАСТВАНЕ ОГРАНИЧАВАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ПОРАДИ ОЧАКВАНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ С ОГЛЕД НОРМАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА. ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА НАМАЛЯВАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТРАНАТА И СЪОТВЕТНО ДА НАРУШИ СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН СЪВЕТ И ДА ПРЕДИЗВИКА НЕСТАБИЛНОСТ ВЪВ ВАЛУТНИЯ КУРС.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СЕ ЗАБЕЛЯЗВА ЯСНА ТЕНДЕНЦИЯ В ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА БРУТНИЯ ВЪНШЕН ДЪЛГ КАТО ДЯЛ ОТ БВП.

ВИСОКАТА СТЕПЕН НА ОТВОРЕНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, СИЛНАТА Й ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОЦЕСИТЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ КРИЯТ РИСК ОТ ВЛОШАВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ, КОЕТО НЕСЪМНЕНО БИ ДОВЕЛО ДО ВЛОШАВАНЕ НА СТОПАНСКАТА КОНЮНКТУРА В СТРАНАТА, ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЦЯЛОСТНИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ФУНКЦИОНИРА „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2” АДСИЦ.

Г) ИНФЛАЦИОНЕН РИСК


ИНФЛАЦИОННИЯТ РИСК ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЯЛОСТНО ПОКАЧВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ, ИЗМЕРЕНИ ЧРЕЗ ИНДЕКСА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ, В СЛЕДСТВИЕ, НА КОЕТО НАМАЛЯВА ПОКУПАТЕЛНАТА СИЛА НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ. СИСТЕМАТА НА ВЪВЕДЕНИЯ ПРЕЗ 1997 Г. ВАЛУТЕН СЪВЕТ КОНТРОЛИРА ПАРИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНО ИЗКЛЮЧВА ОБЕЗЦЕНКАТА НА ЛЕВА СПРЯМО ЕВРОТО. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ПОСТЕПЕННО ИЗРАВНЯВАНЕ С ЦЕНОВИТЕ СТАНДАРТИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС, НАРАСТВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ВНАСЯНИТЕ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ОКАЗВАТ ВЪЗХОДЯЩ НАТИСК ВЪРХУ ОБЩОТО ЦЕНОВО РАВНИЩЕ В СТРАНАТА В СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН.

НАБЛЮДАВАНИЯТ РЪСТ НА РЕАЛНИЯ БВП, СЪПРОВОДЕН ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЩАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В ИКОНОМИКАТА, СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ЧЛЕНСТВО В ЕС (КОЙТО ОПРЕДЕЛЯ ТАВАН НА НАРАСТВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ДО 2% ГОДИШНО) ОСИГУРЯВА ГАРАНЦИИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА РЕАЛНАТА ПОКУПАТЕЛНА СИЛА И ПОСТИГАНЕ НА НИСКИ НИВА НА ИНФЛАЦИЯ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН.

РЕГИСТРИРАНИТЕ НИСКИ НИВА НА ИНФЛАЦИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ, КАКТО И ОЧАКВАНИЯТА ЗА НЕЗНАЧИТЕЛНО ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА ЛЕВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОКУПАТЕЛНАТА МУ СПОСОБНОСТ, ОПРЕДЕЛЯТ НИСКАТА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ИНФЛАЦИОНЕН РИСК. ВЪПРЕКИ ТОВА „И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2” АДСИЦ ВКЛЮЧВА СПЕЦИАЛНА КЛАУЗА ЗА ИНФЛАЦИОНЕН РИСК В ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРЕДВИЖДА ИНФЛАЦИЯТА ПРИ ПРОДАЖБАТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Д) ВАЛУТЕН РИСК


ВАЛУТНИЯТ РИСК ПРОИЗТИЧА ОТ ПРОМЯНА НА КУРСА НА ЛЕВА СПРЯМО ЧУЖДЕСТРАННИ ВАЛУТИ, В КОИТО СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СВОЯ БИЗНЕС. КОЛЕБАНИЯТА НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ ПРОМЕНЯ (ПОДОБРЯВА ИЛИ ВЛОШАВА) РЕАЛИЗИРАНИЯ ОБЕМ НА ПЛАНИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, ДЕНОМИНИРАНИ В МЕСТНА ВАЛУТА, КОЕТО ВОДИ ДО ИЗМЕНЕНИЯ В РЕАЛИЗИРАНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ.

В РЕЗУЛТАТ НА ВИСОКОТО ДОВЕРИЕ В СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН СЪВЕТ И ОБЕЗЦЕНКАТА НА ВАЛУТНИЯ КУРС НА ДОЛАРА СПРЯМО ЕВРОТО И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ, ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕМИНА ИЗЦЯЛО НА ЦЕНИ, ДЕНОМИНИРАНИ В ЕВРО. ИЗЯВЕНОТО НАМЕРЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ВАЛУТЕН СЪВЕТ ДО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕС, ЗАЕДНО С НАРАСТВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ ДО БЛИЗО 6 МЛРД. ЕВРО КЪМ СРЕДАТА НА 2005 Г., РЕАЛНО ПРЕМАХВАТ НАЛИЧИЕТО НА ВАЛУТЕН РИСК. ТОВА СЕ ОТНАСЯ НАЙ-ВЕЧЕ ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ОПЕРИРАЩИ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪЙ КАТО ТЕХНИТЕ ВХОДЯЩИ И ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ СА С ЕДНАКВА ВАЛУТНА СТРУКТУРА. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ДРУЖЕСТВОТО НЕ Е ИЗЛОЖЕНО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЯК ВАЛУТЕН РИСК, ТЪЙ КАТО НЕ ПЛАНИРА ДА ПОДДЪРЖА ОТКРИТИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ВАЛУТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЕВРО И БЪЛГАРСКИ ЛЕВ.

ВЪПРЕКИ ТОВА, ИЗМЕНЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ НА ОСНОВНИ ЧУЖДЕСТРАННИ ВАЛУТИ МОГАТ ДА ИМАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО КОСВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДОХОДНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО. ТОВА ВЛИЯНИЕ СЕ ИЗРАЗЯВА В ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ И ДРУГИ, КОИТО ПЪРВОНАЧАЛНО СЕ ПРЕДЛАГАТ В РАЗЛИЧНА ОТ ЕВРОТО ВАЛУТА.

ВЪЗМОЖНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ В РЕЗУЛТАТ НА ПРОМЕНИ НА ВАЛУТНИ КУРСОВЕ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ЩЕ БЪДАТ ВНИМАТЕЛНО ОЦЕНЯВАНИ. ПРЕДВИЖДА СЕ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПОДХОДЯЩИ СХЕМИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ВАЛУТЕН РИСК, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ И НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ.


Е) ДРУГИ СИСТЕМНИ РИСКОВЕ


ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЛИЯНА И ОТ ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕТОВНАТА И РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КОНЮНКТУРА. ЗАБАВЯНЕТО НА СВЕТОВНОТО ИЛИ РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ, ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА ЗАТРУДНЯТ ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ЦЕЛИ.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница