Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на недвижимистраница4/18
Дата03.05.2016
Размер1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

5. Източници на финансиране

Дружеството придоби Търговски център „Черно море” описан в т. 4.3 по-горе, със средствата, внесени от акционерите при учредяването на дружеството, с кредити от Ейч Ви Би Банк Биохим АД, гр.София (виж 5.1. и 5.2.. по-долу) и със средствата, набрани при настоящото първоначално увеличение на капитала. Дружеството финансира дължимия ДДС при покупката на имотите до възстановяването му с кредитни линии от БАКБ АД (виж 5.3. по долу).


5.1. Кредит за придобиване на имот А

Кредитор: Ейч Ви Би Банк Биохим АД, гр.София


Дата на договора: 15.08.2005г.
Размер на кредита: 3 450 000 евро
Срок: 7 години
Лихвен процент: 3 месечен EURIBOR + надбавка
Изплащане на лихвата: месечно, на последния работен ден от всеки месец; лихвата се начислява върху неизплатената част от главницата.
Изплащане на главницата: месечно, на последния работен ден от всеки месец на 87 равни вноски от 14 350 евро и една вноска от 2 201 550 евро платима на 20.11.2011г.
Обезпечение: Първа по ред ипотека в полза на Ейч Ви Би Банк Биохим АД върху недвижимия имот, описан в т. 4.3. по-горе; първи по ред особен залог в полза на Ейч Ви Би Банк Биохим АД върху вземанията на Дружеството по договор за наем на с „Практикер” ЕООД; първи по ред особен залог в полза на Ейч Ви Би Банк Биохим АД върху вземания на Дружеството по банкови сметки при Ейч Ви Би Банк Биохим АД и Обединена българска банка АД.
Особени условия за предсрочна изискуемост: Спадане на акционерното участие на Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ) под 11%. В случай на спадане на акционерното участие на БАИФ под 11%, банката има право по своя преценка да обяви кредита за предсрочно изискуем в срок от 1 месец от получаването на информация за актуалната акционерна структура. В случай, че банката поиска пресрочно погасяване на кредита, Дружеството е длъжно да погаси всички свои задължения по кредита в срок до 6 месеца от датата на уведомлението за предсрочна изискуемост, като в този 6-месечен период банката се задължава да не пристъпва към принудително изпълнение върху обезпечението.
Лихва за забава: Договорен лихвен процент +5% върху размера на просрочена сума платима при поискване
Такса за предплащане: 1% върху размера на предсрочно предплатената сума.

Кредитът е усвоен изцяло към 31.08.2005г. и средствата са платени на продавача на имота - БАПМ ЕООД.5.2. Кредит за придобиване на Имот Б

Кредитор: Ейч Ви Би Банк Биохим АД, гр.София


Дата на договора: 08.11.2005 г.
Размер на кредита: 2 600 000 евро
Срок: 7 години
Лихвен процент: 3 месечен EURIBOR + надбавка
Изплащане на лихвата: месечно, на последния работен ден от всеки месец; лихвата се начислява върху неизплатената част от главницата.
Изплащане на главницата: месечно, на последния работен ден от всеки месец на 83 равни вноски от 10 650 евро и една вноска от 1 716 050 евро платима на 20.11.2012г.
Обезпечение: Първа по ред ипотека в полза на Ейч Ви Би Банк Биохим АД върху имот Б, описан в т. 4.3. по-горе; първи по ред особен залог в полза на Ейч Ви Би Банк Биохим АД върху вземанията на Дружеството по договор за наем с „Пикадили” ЕАД; първи по ред особен залог в полза на Ейч Ви Би Банк Биохим АД върху вземания на Дружеството по банкови сметки при Ейч Ви Би Банк Биохим АД и втори по ред особен залог в полза на Ейч Ви Би Банк Биохим АД върху вземания на Дружеството по банкови сметки при Обединена българска банка АД.
Особени условия за предсрочна изискуемост: Спадане на акционерното участие на Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ) под 11%. В случай, че акционерното участие на БАИФ спадне под 11%, банката има право по своя преценка да обяви кредита за предсрочно изискуем в срок от 1 месец от получаването на информация за актуалната акционерна структура. В случай, че банката поиска пресрочно погасяване на кредита, Дружеството е длъжно да погаси всички свои задължения по кредита в срок до 6 месеца от датата на уведомлението за предсрочна изискуемост, като в този 6-месечен период банката се задължава да не пристъпва към принудително изпълнение върху обезпечението.
Лихва за забава: Договорен лихвен +5% върху размера на просрочена сума платима при поискване
Такса за предплащане : 1% върху размера на предсрочно предплатената сума.
* Кредитът ще бъде усвоен изцяло до края на месец декември 2005 г., а сумата платена на продавача на имота – БАПМ ЕООД.

5.3. Фиксиране на лихвата по банковите кредити описани в 5.1. и 5.2. по-горе

С цел да избегне поемането на лихвен риск Дружеството фиксира лихвите по банковите кредити описани в точки 5.1. и 5.2. с лихвен суап с Ейч Ви Би Банк Биохим АД.


Срок на контракта: 7 години
Платец на фиксирана лихва: „И Ар Джи Капитал - 2” АДСИЦ
Платец на плаваща лихва: Ейч Ви Би Банк Биохим АД
Дата на плащане: последния работен ден на всеки календарен месец
Лихвен период: 1 месец
Фиксирана лихва: 3.45%
Плаваща лихва: 1 месечен EURIBOR
Номинална сума на контракта: остатъчната главница по кредитите
Амортизация: съвпада с амортизацията на кредитите

5.4. Кредитни линии за финансиране на дължимия ДДС във връзка с придобиването на недвижимите имоти, описани в т. 4.3 по-горе

Кредитор: Българо-американска кредитна банка АД


Размер (общо): до 1 350 000 евро
Срок: до 30.06.2005г.
Лихвен процент: Фиксиран
Изплащане на лихвата: месечно, на 20-то число; лихвата се начислява върху неизплатената част от главницата.
Изплащане на главницата: на части, след като данъчните органи възсановят сумата на данъчния кредит по ДДС, но не по-късно от 30.06.2006 г.
Обезпечение: Залог на бъдещи вземания по данъчния кредит (по смисъла на ЗДДС) за платения ДДС, залог на паричните средства по разплащателна сметка на Дружеството, по която ДДС ще бъде възстановен
Лихва за забава: 5% върху размера на неизплатената главница.
Такса за предплащане: няма.
Кредитните линии се усвояват след подписване на нотариалните актове за придобиване на съответните недвижими имоти. Средствата се заплащат по ДДС сметка на продавача. След възстановяването на данъчния кредит от данъчната администрация, сумите се превеждат за изплащане на кредитните линии. След възтановяване на ДДС платен във връзка с Придобиването на сградата на Имот А, Дружеството изплати съответната част от кредитната линия. (виж. Раздел IV, точка 2.2 по-долу)

5.5. Максималният размер на предвиденото външно финансиране като съотношение към размера на собствения капитал

Максималният размер на външното финансиране като съотношение към размера на собствения капитал ще бъде 5 към 1 след приключване на задължителното увеличение на капитала на Дружеството, предмет на настоящия проспект. До приключване на това увеличение на капитала максималният размер на външното финансиране като съотношение към размера на собствения капитал ще бъде 7 към 1.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница