Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на недвижимистраница2/18
Дата03.05.2016
Размер1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

І. Данни за членовете на Съвета на директорите, консултантите и одиторите на Дружеството. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ

1. Данни за членовете на Съвета на директорите


И Ар Джи Капитал - 2” АДСИЦ (“Дружеството”) се управлява от Съвет на директорите, който се състои от трима члена:

1.1 Емилия Костадинова Карадочева, ЕГН 6706296977 – председател на Съвета на директорите;

1.2 „Преслав ентърпрайс” ЕООД, вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд под №69444, том 805, стр.176, по фирмено дело №5724/2002г., със седалище и адрес на управление гр. София, община Оборище, ул.”Шипка” №3, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите – Венета Параскевова Илиева, ЕГН: 7306041994 – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;

1.3 Красен Стефанов Станчев, ЕГН: 5510266865 – Заместник-председател на Съвета на директорите и независим член на Съвета на директорите


Дружеството се представлява от Изпълнителния директор - „Преслав ентърпрайс” ЕООД, вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд под №69444, том 805, стр.176, по фирмено дело №5724/2002г., със седалище и адрес на управление гр. София, община Оборище, ул.”Шипка” №3, чрез представителя Венета Параскевова Илиева, ЕГН: 7306041994.
Към датата на съставяне на настоящия регистрационен документ Съветът на директорите на Дружеството не е упълномощавал прокурист или друг търговски пълномощник.

2. Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти. Данни за правните консултанти по тази емисия

Банка-депозитар

Обединена българска банка” АД (ОББ АД)

гр. София, ул. „Света София” №5
Инвестиционен посредник

Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ АД)

гр. София, ул. „Кракра” №16
Обслужващо дружество

Бългериън-америкън пропърти мениджмънт” ЕООД (БАПМ ЕООД)

гр. София, ул. „Шипка” №3
Правни консултанти

адвокат Силвия Кирилова

гр. София, ул. „Кракра” №16
Правни консултанти по тази емисия

адвокат Силвия Кирилова

гр. София, ул. „Кракра” №16

3. Данни за одиторите на емитента.


„Делойт Одит” ООД (Delloitte Audit OOD) е избрано за одитор на Дружеството за 2005г.

4. Лица, отговорни за изготвянето на регистрационния документ


Изготвянето на регистрационния документ е възложено на консултанта “Сердика Кепитъл Адвайзърс” (Serdica Capital Advisors LLC), дружество съществуващо и регистрирано по закона на Щата Делауеър, САЩ (Delaware, USA), с адрес на управление: гр. Чикаго, щат Илиноис, САЩ, 333 "Уест Уекър Драйв", офис 460, Чикаго, щат Илинойс, 60606, с регистирано място на стопанска дейност в България с данъчен адрес: гр.София, ул.”Шипка” No.3. Следните сътрудници на това дружество са отговорни за изготвянето на регистрационния документ:

Боян Николов Икономов – за икономическата част

Силвия Кирилова Кирилова – за юридическата част

С подписите си на последната страница на този регистрационен документ посочените по-горе лица декларират, че:

(1) при изготвянето на съответната част от настоящия регистрационен документ са положили необходимата грижа; и че

(2) доколкото им е известно, данните, включени в изготвената от тях част на този регистрационен документ, не са неверни, подвеждащи или непълни.

5. Декларация от предложителя на ценните книжа


С подписите си на последната страница на настоящия регистрационен документ, изпълнителните директори на Българо-американска кредитна банка АД декларират, че последната е солидарно отговорна с лицата, посочени в предходната точка, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в този регистрационен документ.

ІІ. Основна информация

1. Систематизирана финансова информация


„И Ар Джи Капитал - 2” АДСИЦ е учредено през месец май 2005г. и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд на 08.06.2005г.
Сума към 30.09.2005

(в хил. лева)Приходи от основната дейност

487

Печалба / загуба от основната дейност

260

Нетна печалба / загуба от дейността

260

Нетна печалба / загуба за периода на една акция

11.3 стотинки

Сума на активите

12 657

Нетни активи*

2 560

Акционерен капитал

2 300

Брой акции

2 300 000

Дивидент на акция

-

Данните са неодитирани.

*Акционерен капитал плюс реинвестирани печалби.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница