Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на недвижимистраница14/18
Дата03.05.2016
Размер1.54 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

6. Информация относно това дали някой от посочените в настоящия регистрационен документ експерт или консултант има значителен брой акции на емитента или негови дъщерни дружества, има икономически интерес в емитента и/или възнаграждението му зависи от успеха на публичното предлагане, за което е изготвен настоящият документ.


Посоченият в настоящия документ експерт по икономическата и финансовата част Боян Николов Икономов притежава 0.87% от акциите от капитала на Дружеството и няма друг пряк или непряк съществен икономически интерес в емитента. Посоченият в настоящия документ експерт по правната част Силвия Кирилова Кирилова притежава 0,65% от акциите от капитала на Дружеството и няма друг пряк или непряк съществен икономически интерес в емитента.

Посоченият в настоящия документ консултант на Дружеството “Сердика Кепитъл Адвайзърс” не притежава значителен брой акции от капитала на Дружеството. Консултантът има съществен икономически интерес в емитента, тъй като част от възнаграждението му по договора за извършване на консултантски дейности се определя като процент от печалбата реализирана при продажба на недвижими имоти и като процент от печалбата на Дружеството (Виж Раздел VII “Функциониране на дружеството.Основни партньори”, т.4 Данни за консултанта).

Възнаграждението на посочените в този документ експерти и консултанти не зависи от успеха на публичното предлагане на акциите, за което е изготвен настоящият регистрационен документ.

VII. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

1. Данни за Банка депозитар

1.1. Данни за банката депозитар


Наименование: “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД

Седалище и адрес на управление: София, ул. “Света София” № 5

Телефон: 02/ 811 3752

Телефакс: 02/ 981 2809

Електронна станица в Интернет: www.ubb.bg
Дата на учредяване, номер и партида на вписване в търговския регистър:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД е вписана в търговския регистър при Софийски градски съд съгласно решение на СГС от 09.12.1992г. по ф.д. 31848/1992 г. под партиден №376, том 8, стр. 105

Дата на учредяване: 09.12.1992г.БУЛСТАТ: 000694959 Ю

Данъчен номер /НДР/: 1224009980

Разрешение за извършване на дейност като банка:

Решение № 63 на БНБ от 19.11.1992 г., актуализирано със заповед № 100-00487/17.11.99г.


Разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник, в това число с правото на банка-депозитар: Решение на Държавната комисия по ценни книжа Р-05/157 от 30.05.1997г.
“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД отговаря на изискванията на чл.173, ал.2 от ЗППЦК и е включена в списъка на банките, които отговарят на тези изисквания, одобрен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” и БНБ. Към настоящият документ е приложена декларация от “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД за липса на обстоятелствата, визирани в чл.173, ал.3 от ЗППЦК.
Към датата на настоящия регистрационен документ не е извършвана замяна на банката-депозитар.

1.2. Съществени условия на договора с “И АР ДЖИ КАПИТАЛ –2” АДСИЦ за депозитарни услуги:


По силата на договор за депозитарни услуги от 22.08.2005г..,сключен между “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2”АДСИЦ и “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ възлага, при условията установени и допустими от закона, на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД да извършва срещу възнаграждение депозитарни финансови услуги, а именно:

  • да приема на съхранение активи под формата на парични средства и ценни книжа, като открива и води за целта сметки на името на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ (съхранение и държане на паричните средства и ценните книжа на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ);

  • да извършва плащания и операции по нареждане на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ от негово име и за негова сметка при и по повод обслужване и администриране на активите му в пари и ценни книжа, до размера на съответната наличност по сметките му в банката за пари и/или ценни книжа ;

  • да обслужва плащанията и операциите по сделките с ценни книжа на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ във връзка с инвестиране на активите му.

При извършването на депозитарните услуги “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД приема, съхранява и отчита на доверителен принцип поверените и активи, съгласно своите общи условия за съответните сметки, Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и другите разпоредби на действащото законодателство, както следва:

  • паричните средства на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2”АДСИЦ - по сметки на името на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ;

  • паричните средства на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2”АДСИЦ се водят и отчитат отделно от собствените активи на банката и от активите, привлечени от нея на доверително управление или на влог на останалите й клиенти, като не се допуска разходването им за цели и по начин, противоречащи на императивните изисквания на Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2”АДСИЦ, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

  • ценните книжа на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2”АДСИЦ - по подсметки към сметката си в Централен депозитар АД или съответната компетентна депозитарна институция. Банката в качеството си на първичен дилър на безналични държавни ценни книжа съхранява и води по регистрите си притежаваните от “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ безналични държавни ценни книжа.

“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД извършва финансови операции с паричните средства и дейност по администриране и разплащане на сделките с ценни книжа от името и за сметка на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2”АДСИЦ по сметките му за парични средства и за ценни книжа само по изричното писмено нареждане на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, чрез оправомощените за това лица и при условие, че нарежданията са съобразени изцяло с условията, предвидени в Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, проспекта за публично предлагане на ценни книжа на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ и императивните изисквания, установени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Плащанията се извършват в нормативно определените срокове. “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД не изпълнява нареждане, което може да доведе до нарушаване на ограниченията за използване на паричните средства на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ съгласно действащото законодателство и Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ.

“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД е длъжна да следи събирането и използването на приходите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ да се извършва в съответствие с разпоредбите на Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, проспекта на публично предлагане на ценни книжа на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, както и императивните изисквания на Закона за дружетсвата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, включително да следи дали възнаграждението на обслужващото дружество е изчислено и изплатено в съответствие с Устава на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ и дали са спазени ограниченията за разходите за управление на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ съгласно разпоредбите на Устава му.

“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД се задължава да информира Комисията за финансов надзор при констатирани нарушения от страна на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ. “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД е длъжна да извършва възложените й съгласно условията на договора действия с грижата на добър търговец на основата на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията, двустранна финансова изгода при спазване нормативните регулатори и като се ръководи от интересите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ при изпълнение на задълженията си.
За депозитарните услуги, извършвани от “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, същата има право на месечно възнаграждение в размер на 100 лева.
Ограничения спрямо отношенията между Банката-депозитар и емитента. Забрана за определени действия:

“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД не е и не може да бъде едно и също лице или свързано лице с членовете на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ или с друго лице, което изпълнява управителни или контролни функции в “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, с инвестиционния посредник на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, както и с лица, които контролират “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ.

Термините “свързани лица” и “контрол” имат значението, дефинирано в §1, т.12 и 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

“ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД не е и не може да бъде кредитор или гарант на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ освен за вземанията си по Договора за депозитарни услуги.


Действието на договора за депозитарни услуги не е ограничено със срок и договорът е валиден и обвързващ страните до надлежното му прекратяване.

Договорът за депозитарни услуги се прекратява без предизвестие:

- по взаимно съгласие на страните с писмено споразумение, в което задължително и окончателно се уреждат отношенията между тях по него и имуществените им последици;

- при прекратяване съществуването на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, включително и при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност;

- при образуване на производство по ликвидация или несъстоятелност по чл.22 от Закона за банките спрямо “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД

- при заличаване на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД от списъка на банките, които отговарят на изискванията на чл.173,ал.2 от ЗППЦК, одобрен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” и Българска народна банка;

- в случай, че “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД бъде избрана за член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ или лице, което изпълнява управителни или контролни функции в дружеството на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, или се окаже свързано лице с член на Съвета на директорите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ или с друго лице, което изпълнява управителни или контролни функции в дружеството на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД или с лице, което контролира “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ;

- в случай, че “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД сключи с “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ договор, с който поема функции на инвестиционен посредник на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ;

- в случай, че “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД стане кредитор или гарант на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ освен за вземанията си по Договора за депозитарни услуги.

Договорът за депозитарни услуги може да бъде прекратен с едностранно писмено предизвестие от всяка от страните по него: едномесечно по отношение на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ и двумесечно от страна на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД. Предизвестието сочи начина на окончателно уреждане на имуществените отношения на страните в съответствие с действащото законодателство. При посочената хипотеза “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ заплаща на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД всички натрупани, изискуеми към момента на прекратяването на договора дължими от него такси, комисиони, разноски и непогасено възнаграждение.

След прекратяване на Договора за депозитарни услуги “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД прехвърля всички изискуеми и дължими парични средства и ценни книжа, държани от нея в полза на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ -2”АДСИЦ, съгласно дадените от него инструкции.

В случай на прекратяване на договора, “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД прехвърля активите на Дружеството, както и всички необходими документи на посочената от Дружеството нова банка-депозитар. Прехвърлянето на паричните средства и ценните книжа се извършва в тридневен срок от посочване от страна на Дружеството на новата банка-депозитар, като за паричните средства срокът тече от посочването на конкретни парични сметки при нея.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница