РазпореждамСкачать 385.9 Kb.
Дата30.04.2016
Размер385.9 Kb.
КМЕТСТВО БАБОВО, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ


З А П О В Е Д
55
30.12.2014 година


На основание чл.8б и чл.22г от Закона за обществените поръчки и чл.46, ал.1, т.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
РАЗПОРЕЖДАМ:
І. УТВЪРЖДАВАМ “Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане профил на купувача на Кметство Бабово, Община Сливо поле”, съгласно приложението.

II. Заповедта влиза в сила на 01.01.2015 година.

III. Утвърдените с настоящата заповед правила, отменят предходните “Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Кметство Бабово”, считано от влизане в сила на заповедта.

IV. Утвърдените със заповедта вътрешни правила да се публикуват в профила на купувача на адрес: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=91&selected=162&parent_id=159
Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


Приложение: “ Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане профил на купувача на Кметство Бабово, Община Сливо поле”.
ПЛАМЕН ПЕНКОВ (п)

Кмет на Кметство Бабово

УТВЪРЖДАВАМ: (п)

ПЛАМЕН ПЕНКОВ

КМЕТ НА КМЕТСТВО БАБОВО

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за възлагане на обществени поръчки и за поддържане профил на купувача

на Кметство Бабово, Община Сливо поле

(Одобрени със Заповед № 55 от 30.12.2014 година

на Кмета на Кметство Бабово)

Публикувани в профила на купувача на Кметството на 30.12.2014 година


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ОБХВАТ
Чл.1. (1) Правилата регламентират и уреждат:


 1. Вътрешната организация за подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки (ОП) в Кметство Бабово, Община Сливо поле (Кметството);

 2. Изискванията за сключване и изпълнение на договорите;

 3. Разпределението на отговорностите;

 4. Условията и реда за документиране и съхраняване на документацията за проведените процедури;

 5. Изпращането на информация до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра за обществените поръчки по партидния номер на кметството и Официален вестник на ЕС;

(2) За неуредените въпроси се прилагат Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на обществените поръчки (ППЗОП) и относимите вътрешни документи на Община Сливо поле и Кметството.

Чл.2. Вътрешните правила имат за цел да осигурят въвеждането на одитна пътека и да създадат вътрешен ред в системата на Кметството за възлагане на обществени поръчки при спазване на основните принципи и изисквания на действащото законодателство.

Чл.3. Обществените поръчки в Кметството задължително се възлагат по реда, предвиден в ЗОП, ППЗОП, при спазване на принципите за публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Раздел ІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП

Чл.4. Възлагането на ОП в Кметството и сключването на договори за тях се осъществява от:  • Кмета на Кметството;

  • Определени длъжностни лица - след упълномощаването им от Кмета на Кметството по реда на чл.8, ал.2 от ЗОП.

Възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне прилагането на закона.
Чл.5. Процедурата за възлагане на ОП обхваща всички действия на възложителя по процедурите по ЗОП, относно доставки, предоставяне на услуги или строителство, за което между възложител и изпълнител се сключват възмездни договори в писмена форма.

Чл.6. Не са обект на ОП/ съответно ЗОП не се прилага:

1. посочените изключения в чл.4 от ЗОП;

2. договорите, изчерпателно описани в чл.12 от ЗОП.

Чл.7. (1) Основният критерий за прилагането на процедурите и опростените правила по ЗОП е стойността на ОП, без ДДС към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(2) При възлагането на ОП е необходимо да се спазват и изискванията на чл.14а от ЗОП.

(3) За правилното определяне на стойността на ОП следва да се спазват разпоредбите на чл.15 от ЗОП.

Чл.8. Провеждането на процедура по възлагане на ОП се извършва при наличието на следните предпоставки:


 1. Процедурата за възлагане на ОП по възможност да е включена в утвърдения план – график за провеждане на поръчките през съответната бюджетна година.

 2. Наличие на обект по чл.3 от ЗОП и стойност на поръчката в определените прагове по чл.14, ал.1 и ал.3 от ЗОП.

Чл.9. (1) В случаи на форсмажорни обстоятелства или на изключителна спешност от провеждане на процедура за възлагане на ОП задължително е лицето, което я инициира, да подкрепи с достатъчно писмени доказателства тези обстоятелства.

(2) Във всички случаи при прилагането на чл.90 от ЗОП (процедура на договаряне без обявление), следва да е налице и мотивирано становище, относно наличието на предвидените законови предпоставки за избор на процедурата.

Чл.10. (1) Всички действия на възложителя към участника/кандидата в процедура са в писмен вид и при спазване изискванията на чл.58а от ЗОП.

(2) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) Решенията, изпратени по факс, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

Чл.11. Цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП се съхранява най – малко 4 години след приключване изпълнението на договора.

Чл.12. Документацията по Глава осма от ЗОП, се съхранява за срок от 3 години след приключване изпълнението на договора.
ГЛАВА ВТОРА

ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП в КМЕТСТВОТО

Раздел І. УПРАВЛЕНИЕ НА ОП
Чл.13. Цикълът на управление на ОП в Кметството включва следните основни етапи:

13.1. Планиране на ОП:

- Определяне на потребностите и проучване на пазара;

- Изработване на предварителен годишен план - анализиране на възможностите за изпълнение в рамките на ресурсната осигуреност; отчитане на приоритетните проекти.

- Коригиране на предварителния вариант и изготвяне на завършен годишен проекто – план, едновременно с проекта на бюджет на Община Сливо поле.13.2. Подготовка на ОП:

- Иницииране възлагането на ОП, чрез справка, която съдържа: • описание на предмета на поръчката;

 • бюджетен параграф, от който ще бъде извършен разхода;

 • приблизителна обща стойност на поръчката;

 • необходимост от процедура;

 • проблеми които би решило изпълнението на съответната ОП.

- Одобрение от Кмета на Кметството, чрез подписване на справката, когато същата е изготвена от определено длъжностно лице.

- Определяне обема, сроковете и вида на процедурата/ реда за възлагане на ОП.


13.3. Процес на възлагане на ОП:

- Подготовка на решение и документация за участие в процедура;- Осъществяване на предварителен контрол (при необходимост);

- Обявяване на процедурата;

- Назначаване на комисия за оценка и класиране на офертите, вкл. извършване на другите действия, вменени на комисията по ЗОП;

- Решение за класиране и определяне на изпълнител на ОП;- Сключване на договор;

- Съставяне на досие, състоящо се от всички документи в хода на процедурата.

- Архивиране и съхраняване;

- Мониторинг на възлагане на ОП. Оценка на риска.


13.4. Изпълнение на ОП:

- Изпълнение на сключените договори;

- Документиране на изпълнението;

- Текущо/авансово и окончателно плащане.- Предварителен контрол на разходите.

- Мониторинг на изпълнението на договора (ефективност и ефикасност); оценка на риска.

- Архивиране и съхраняване.

Чл.14. Контролът и мониторингът се осъществяват от кмета на кметството и/или определени от него длъжностни лица, участващи в основните дейности по възлагане на ОП:


Контрол и мониторинг
straight connector 20

Изпълнение на поръчкатаОпределяне на потребностите


straight connector 16straight connector 17

Възлагане на поръчкатаФормулиране на проекта
straight connector 14 straight connector 15


straight connector 10straight connector 11

Обявяване на процедуритеУтвърждаване на бюджет
straight connector 8 straight connector 9

Изготвяне на план-график


straight connector 3 straight connector 4


straight connector 1straight connector 2

Раздел ІІ. ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА,

УЧАСТВАЩИ В ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП

Чл.15. Основни субекти и техните отговорности в зависимост от етапите по възлагане на ОП, са:15.1. По планирането: Кмета на Кметството – действията, които следва да бъдат извършени са:

 1. Кметът на кметството изготвя справка за потребностите в срок до 15.11. на текущата година за следващата бюджетна година, съдържаща накратко нуждите и/или ползите от възлагане на обществените поръчки и ги представя в Община Сливо поле за включване в бюджета за следващата година.

 2. Кметът на кметството обединява процедурите със сходен предмет; определя приоритетните и резервните проекти и др. Обединяването (обобщаването) на планираните ОП и тяхното окончателно одобрение се извършва в срок до 20 ноември на предходната бюджетна година.

 3. Кметът на кметството изготвя списък с описание на потребностите от възлагане на обществени поръчки, начина на възлагане, описание на предмета и обекта на обществените поръчки, прогнозните стойности и начина на финансирането им, и го предоставя на Кмета на Община Сливо поле в срок до 15 януари на годината, за която се отнася с оглед окончателно определяне на средствата, необходими за реализиране на поръчките през бюджетната година.

 4. Въз основа на представения на Кмета на Общината списък, Кметът на Кметството изготвя по негова преценка предварително обявление за обществените поръчки, които Кметството възнамерява да възложи до края на настоящата година, изпраща го за вписване в РОП и след това го публикува в профила на купувача, когато такъв е създаден.

15.2. По възлагането: Кмета на Кметството.

15.3. По подготовката на документацията и провеждането на процедурите:

1. Кметът на Кметството или определено от него лице, изготвя документацията за провеждане на процедура за възлагане на ОП, вкл. и методиката за оценяване на офертите.

2. Кметът на Кметството или определено от него лице изготвя техническите спецификации и изискванията за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка. Когато Кметът на Кметството не отговаря на изискванията за професионална компетентност по смисъла на §1, т. 22а от ЗОП, свързана с предмета на поръчката, същият привлича външен експерт за изготвяне на техническите спецификации и методиката за оценяване на офертите, когато критерият е «икономически най – изгодната оферта».

3. След изготвяне на документацията за участие – в случаите, когато същата се изготвя от лице, различно от Кмета на кметството, тя се предоставя за одобрение/утвърждаване на Кмета на Кметството.

4. Решението за възлагане и обявлението за обществена поръчка се изпращат за вписване в РОП към АОП и се публикуват в профила на купувача на Кметството. Всички подлежащи на вписване в РОП и на публикуване в профила на купувача решения на Кмета се изпращат до АОП в регламентираните в ЗОП срокове.

5. За получените оферти от участници/ кандидати в процедурата се води изричен регистър от определено от кмета лице. Когато се явят участници/ кандидати за подаване на оферти, задължително се поставя входящ номер и завеждане по дата и час на постъпване, за което на приносителя се издава документ с посочените данни. След изтичане на срока за подаване на оферти и след назначаване на комисия по процедурата, получените оферти и регистъра за получаването им се предават на председателя на назначената и обявена в деня на отварянето комисия за започване на публичната част от първото заседание.

6. В комисиите за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти могат да се включват служители от цялата администрация, които са специалисти в съответната област и/или външни експерти. В деня на отваряне на оферти се обявява състава на комисията и нейният председател свиква членовете един час преди началото на публичното заседание за предварителни разяснения и разпределяне на функциите при протичане работата на комисията. След приключване работата на комисията, протоколите от заседанията и цялата документация се приемат, с протокол или чрез резолюция „Приемам”, с дата и подпис от Кмета на Кметството.

7. Кметът на Кметството определя изпълнителя на обществената поръчка с решение. Контрол за съответствие на съставените от комисията протоколи с изискванията на закона и на предварително обявените условия на обществената поръчка се извършва от Кмета на Кметството и упълномощените от него лица по чл.8, ал.2 от ЗОП. При установяване на нарушения при извършения контрол от Кмета или упълномощените лица, се дават писмени указания, които са задължителни за комисията и се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

15.4. По изготвяне на договорите и становища за изпълнението или прекратяването им, както и цялостното обслужване на процедурите по възлагане на ОП: Кметът на Кметството или определен от него юрист или друго лице.

Задълженията включват:


 1. изготвяне проекта на договорите и документациите за ОП;

 2. изготвяне решението за откриване на процедура.

 3. изготвяне окончателния договор, който се съгласува с финансист;

 4. преглеждане необходимите документи за сключване на договор за ОП.

15.5. По приемане, регистриране и съхраняване на договорите:

Определено от Кмета на кметството лице приема, регистрира и съхранява оригинални екземпляри на сключените договори между Кметството и други юридически и физически лица. Оригинал на договорите се предоставя на лицето, отговорно за провеждане на процедурите по възлагане на ОП и на финансиста.

15.6. По съставянето на досие на документацията по провеждането на ОП (досие на ОП) и досие по изпълнение на договора (досие на договора) и съхраняване на документите:

1. Досието на обществената поръчка започва да се събира с изготвянето на възлагателното писмо за провеждане на процедурата. Досиетата се съхраняват в специално определено за целта помещение, до което достъп имат само служителите, пряко ангажирани с изготвянето на документацията и лицата, работещи в съответното помещение. При необходимост, съответното лице ползва досието на обществената поръчка, като го взема и връща от посоченото лице, срещу подпис в описен лист, който е неразделна част от досието на ОП.

2. Протоколът/протоколите на комисията се предава/т на Кмета на Кметството, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата. След подписването на решението на Кмета, последният предава досието на обществената поръчка на лицето, извършващо действията по подготовка на възлагане на ОП, който осигурява извеждане на решението.

3. Досието на договора (досието за изпълнение на договора) се съставя от финансиста на кметството.

4. Досиетата на ОП, сключени чрез публична покана, както и договорите, сключени директно с изпълнител без процедура или публична покана, се съхраняват от финансиста на кметството. Досието задължително трябва да съдържа оригиналните оферти и кореспонденцията по сключването на договора. Досиетата за изпълнение на договори по чл.14, ал.4 и ал.5 от ЗОП, също се съставят от финансиста на кметството.

5. Досиетата на обществените поръчки с документацията от проведени процедури по ЗОП, се предават в Архива на Кметството, когато такъв е организиран, след изтичане приключване на изпълнението на договорите по съответните процедури или след приключване на съответните процедури, при които не са сключени договори, от съхраняващия досиетата към момента, след като е уведомен от отговарящия за изпълнението на договора, че той е приключил или от председателя на комисията, че има решение за прекратяване на процедурата. Досиетата по предходния пункт 15.6.4. също се предават в Архива на Кметството, когато такъв е организиран след приключване на изпълнението на договорите от съхранявалите ги лица.

6. В случай на обжалване на обществената поръчка или съдебен спор по договор за обществена поръчка необходимите оригинални досиета се ползват, като тяхното получаване и връщане се отбелязват върху описен лист на досиетата, срещу подпис от лицата, които отговарят за тяхното съхранение.

7. Към всяка преписка се води регистър на лицата, ползвали документи от нея срещу име, дата на получаване и на връщане на документа и подпис. Достъп до документи от преписката имат органите по закон и длъжностните лица от Кметството и от Община Сливо поле, участвали в конкретната процедура или други лица, оправомощени от Кмета на Кметството.

15.7. По осъществяване на предварителен контрол при възлагане на ОП:

Финансистът на Кметството осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с възлагането на ОП.

15.8. По изпращане на информацията:

Информацията, подлежаща на вписване в определените срокове и ред в ЗОП и ППЗОП, се изпраща своевременно от Кмета на Кметството или отговорните лица за подготовката на документацията, на хартиен носител и по електронна поща.


Раздел III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Чл.16. (1) След подписване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, Кметът на Кметството или определено от него лице, отговаря за:

 1. изпращане за публикуване в „Официален вестник” на ЕС на обявлението за обществена поръчка, при наличие на основание за това;

 2. изпращане за вписване в Регистъра на обществените поръчки на решението и обявлението за обществена поръчка;

 3. изпращане до Агенцията по обществени поръчки на покана за участие при процедура на договаряне без обявление, както и на утвърдената методика за оценка на офертите при процедури по ЗОП, на които е упражнен предварителен контрол по Чл.20а от ЗОП и критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодна оферта”;

 4. изпращане на поканата за участие в процедура на договаряне без обявление до лицето или лицата, посочени в решението за откриване на процедурата;

 5. предоставяне на технически носител на лицето, отговорно за публикуване в профила на купувача на интернет адреса, под формата на електронни документи:

 • предварителните обявления;

 • решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

 • документациите за участие в процедурите;

 • решенията за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие;

 • разясненията по документациите за участие;

 • поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

 • протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

 • решенията по чл.38 от ЗОП за завършване на процедурите;

 • информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

 • договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

 • договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

 • рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

 • допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

 • публичните покани по Чл.101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;

 • вътрешните правила по Чл.8б от ЗОП;

 • становищата на изпълнителния директор на агенцията по запитвания на възложителя;

 • одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

 • всякаква друга полезна обща информация, като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл.22г от ЗОП.

 1. окомплектоване и осигуряване на копия от документацията за участие.

(2) След сключване на договора, Кмета на Кметството отговаря за предоставяне на технически носител на лицето, отговорно за публикуване в профила на купувача на интернет адреса, под формата на електронни документи:

 • информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

 • информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

 • информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор.


Чл.17. (1) Когато до 10 дни след публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, постъпят писмени предложения от заинтересовани лица за промени в обявлението и/ или документациятаq поради наличие на незаконосъобразни условия, пропуски или явна фактическа грешка, те незабавно се насочват към изготвилото документацията лице за преценка относно наличието на основание за изготвяне на решение за промяна.

(2) При положително становище относно необходимостта от изменение на условията на поръчката в допустимите от закона граници, се изготвя проект на решение за промяна по образец, който се подписва от Кмета на Кметството и се изпраща за вписване.

Чл.18. (1) При постъпили в предвидения от ЗОП срок писмени искания за разяснения по документацията за участие, те незабавно се докладват от приелото ги лице на Кмета на Кметството за подготовка на отговор.

 1. Писмените разяснения се изготвят, изпращат се по електронен път и се публикуват в срока и по реда, предвиден в закона.

 2. След подписване на всяко дадено писмено разяснение по документацията за участие, то става неразделна част от нея, като същото се прилага към екземплярите на документацията, които предстои да се предоставят до края на срока.

Чл.19. (1) Офертите или заявленията за участие във всяка процедура по ЗОП се приемат, като при получаване на оферта или заявление за участие, Кмета на Кметството или определено от него лице, задължително отбелязва във входящ регистър следните данни:

 1. предмет на обществената поръчка;

 2. име/наименование на кандидата/участника;

 3. пореден номер;

 4. дата и час на получаване.

 1. На приносителя на офертата се издава документ, в който се отбелязват обстоятелствата по ал.2, т.3 и т.4.

 2. Не се приемат и незабавно се връщат оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър по ал.2.

 3. Получените и приети оферти или заявления за участие се съхраняват до датата на първото заседание на комисията за провеждане на процедурата, когато се предават на председателя й.

Чл.20. (1) Комисията за провеждане на процедурата се назначава със заповед на Кмета на Кметството.

 1. Комисията за провеждане на всяка процедура се определя съгласно чл.34 от ЗОП.

 2. В заповедта за назначаване на комисия се определят двама резервни членове.

 3. В заповедта за назначаване на комисията се определя срок за приключване на работата й, който е съобразен със сложността на обществената поръчка и броя на подадените оферти или заявления за участие, но не е по – дълъг от срока на валидност на офертите.

Чл.21. Когато в комисията, като член или консултант участва външен експерт, преди издаване на заповедта за назначаване на комисия с него се сключва писмен договор.

Чл.22. (1) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите или заявленията за участие, всички членове и консултанти, ако има такива, попълват декларации за обстоятелствата по чл.35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

(2) Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на мястото на титулярен член.

Чл.23. (1) След приключване работата на комисия за провеждане на процедура по ЗОП, председателят й предава на Кмета на Кметството всички съставени протоколи, както и доклад, когато е проведено договаряне без обявление с участието на повече от едно лице.

 1. След приемане на протоколите от Възложителя, същите заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача, съгласно ЗОП.

 2. Възложителят може да упражни правото си на контрол върху работата на комисията преди издаване на решение, като се произнесе по един от следните начини:

 1. разпореди подготовка на проект на решение за класиране и определяне на изпълнител;

 2. даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й нарушения, които могат да бъдат отстранени, без това да налага прекратяване на процедурата;

 3. разпореди подготовка на проект на решение за прекратяване на процедурата– при наличие на основания по чл.39 от ЗОП.

 1. В случаите по ал.2, т.1 и т.3, проектът на решение се изготвя от председателя на комисията за провеждане на процедурата или участващия в комисията юрист, който го представя за подпис от Възложителя.

Чл.24. (1) Издаденото от Възложителя решение за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата се връчва по реда, предвиден в ЗОП и ППЗОП.

(2) На определения за изпълнител участник, заедно с решението за класиране се изпраща и писмо, с което той се поканва за сключване на договор и се посочват документите, които трябва да бъдат представени от него.

Чл.25. (1) Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие, Кметът на Кметството, следи за изтичане срока за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител, респ. на решението за прекратяване на процедурата и незабавно изготвя заповед за освобождаване и връщане на гаранциите за участие, при спазване на ЗОП.

 1. Редът за освобождаване на гаранциите за участие зависи от формата, в която гаранцията е била представена – парична сума или банкова гаранция.

Чл.26. (1) След определяне на изпълнител на обществената поръчка, когато решението на възложителя не е обжалвано или е обжалвано, но не е наложена временна мярка „спиране”, окончателният проект на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка се изготвя в три екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя.

 1. Договорът се окомплектова с необходимите приложения и се представя за подписване и съгласуване, като от страна на възложителя договорът се подписва от Кмета на Кметството и се съгласува от финансиста на кметството.

 2. При сключване на договора, задължително се изисква документ за внесена гаранция за изпълнение, документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 – 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.


Раздел IV. ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА ОТ ЗОП И СВОБОДНО
Чл.27. Когато в план – графика на обществените поръчки е предвидено възлагане на доставка, услуга или строителство по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана, подготовката на документация за участие се извършва по реда на раздел III от настоящите правила, като за стартиране на възлагането се издава нарочна заповед, с която се одобряват приложенията към публичната поката.

Чл.28. (1) След утвърждаване на публичната покана и приложенията към нея, Кметът на Кметството, организира:

 1. публикуване в един и същ ден на публичната покана на Портала за обществени поръчки с електронен подпис от упълномощен потребител и в профила на купувача.

 2. публикуване в електронен вариант на публичната покана, заедно с приложенията към нея в профила на купувача.

 3. изпращане на електронно съобщение за публичната покана, в деня на публикуването й, до средствата за масово осведомяване – Българска телеграфна агенция, три печатни издания и трима лицензирани радио– и телевизионни оператори, като направи разпечатки с електронните адреси на адресатите на съобщението, които се съхраняват в досието за поръчката.

 4. окомплектоване и осигуряване на копия от публичната покана и приложенията към нея.

 5. по преценка на Възложителя – изпращане на публичната покана до избрани от него лица, без да променя условията по нея. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.

Чл.29. До изтичане срока за получаване на офертите, определеното за приемане лице, отговаря да бъде осигурена възможност на всички желаещи да подадат оферти. Подадените въз основа на публичната покана оферти се приемат, като се регистрират в общия входящ регистър на кметството, без спазване на изискванията за създаване на нарочен регистър за приемане на офертите.

Чл.30. Непосредствено след или едновременно с публикуване на публичната покана, Кметът на Кметството със заповед назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. В комисията се включва най – малко едно лице, притежаващо професионална компетентност по смисъла на §1, т. 22а от ДР на ЗОП, свързана с предмета на поръчката.

Чл.31. (1) При започване на работата си и след получаване на офертите, длъжностните лица попълват декларация за обстоятелствата по чл.35, ал. 1 и ал.2 от ЗОП.

 1. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

 2. Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея. Комисията може да изготви таблица за представените документи, отразяваща наличието или липсата най – малко на минималните изисквани документи.

 3. Оферти, за които е установено, че не съдържат изискуемите документи и/или не отговарят на поставените изисквания от възложителя, определени в публичната покана и приложенията към нея, да не бъдат допускани до по – нататъшно разглеждане и оценяване.

 4. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по – кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване.Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани."

 1. Преди оценяване по критерия „най – ниска цена”/ респ. на показателя цена, се извършва проверка на направените от участниците изчисления, като се извършват пресмятания съобразно заложените количества и предложените единични цени, както и пресмятане на цените без и с включен ДДС. При несъответствие между предложените единична и обща цена, за валидна се приема единичната цена на предложението. При констатирано несъответствие в пресмятанията, крайната обща стойност се преизчислява на база единичните цени и установените действителни стойности без ДДС, върху която основа се начислява и 20 % ДДС (когато е приложимо).

 2. Въз основа на извършената оценка, длъжностните лица предлагат класиране на участниците.

Чл.32. (1) Комисията съставя протокол за работата си, в който отразява всички извършени действия и взети решения. Протоколът следва да съдържа информация относно датата на разглеждане и оценка на офертите; броя на събраните оферти и наименования на лицата, които ги предлагат; резултатите от разглеждането и оценката на офертите; предложение за избор на класираното на първо място лице или мотивирано предложение за преустановяване избора на изпълнител, имената и подписите на длъжностните лица и други реквизити, необходими съгласно ЗОП.

 1. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден възложителят го изпраща на участниците и в електронен вариант го публикува в профила на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП.

Чл.33. (1) Когато е утвърден протокол от разглеждане и оценка на оферти, получени въз основа на публична покана и в него се съдържа класиране на участниците, се подготвя окончателен проект на договор, който съответства на приложения към публичната покана проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

 1. Договорът се окомплектова с необходимите приложения и се подписва и съгласува, като от страна на възложителя договорът се подписва от Кмета на Кметството и се съгласува от финансиста на кметството.

 2. Преди сключване на договора от участникът, определен за изпълнител се изискват:

 1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя.

 2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

 1. Сключеният договор се публикува в профила на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП.

Чл.34. (1) Когато стойността на обществена поръчка не изисква изборът на изпълнител да се извърши с процедура по ЗОП или чрез публична покана, възлагането се извършва свободно.

 1. Когато се извършват разходи за доставки и услуги на стойности, допускащи свободен избор на изпълнител, отчитането се извършва с първични платежни документи и/или с писмен договор.

 2. Когато се възлага строителство по смисъла на чл.3 от ЗОП, независимо от стойността му, с изпълнителя се сключва писмен договор.

 3. При сключване на договор по чл.14, ал.5 от ЗОП, от страна на възложителя договорът се подписва от Кмета на Кметството и се съгласува от финансиста на кметството.

Чл.35. (1) Кметът на кметството организира изготвянето на данни за обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки, възложени през предходната календарна година, когато са на стойност по чл.14, ал.4 и ал.5 от ЗОП.

 1. Обобщената информация се подготвя на база изплатените суми по:

 1. сключени договори след възлагане с публична покана;

 2. сключени писмени договори за строителство, възложени свободно;

 3. сключени писмени договори и/или фактури/сметки за изплатени суми за доставки и услуги, възложени свободно.

(3) Информацията се подписва от Кмета на Кметството и се изпраща до Агенцията по обществени поръчки в срок до 31 март на годината, следваща отчетната.
ГЛАВА ТРЕТА

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Чл.36. Контролът по изпълнението на всички договори за доставки, услуги или строителство, независимо от приложения ред за избор на изпълнител, се осъществява от Кмета на Кметството.

Чл.37. (1) Приемането на изпълнението по договорите за доставки, услуги или строителство се извършва от възложителя.

(2) Приемането на изпълнението се оформя в протокол, в който се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива, и се определя подходящ срок за отстраняването им. Протоколът се подписва от възложителя и изпълнителя или от упълномощени от тях представители.

Чл.38. (1) Плащанията по договорите за обществени поръчки се организират от Кмета на Кметството, съобразно клаузите на съответните договори, след представяне и проверка на необходимите документи, удостоверяващи настъпването на основание за плащане.

(2) След приключване изпълнението на договор за обществена поръчка и при липса на основание за усвояване на гаранцията за изпълнение, същата се освобождава със заповед на Кмета на Кметството, по ред, в зависимост от формата й – парична сума или банкова гаранция.

Чл.39. (1) След приключване изпълнението на всеки договор за обществена поръчка, сключен след проведена процедура по ЗОП или при предсрочно прекратяване на такъв договор, в рамките на едномесечен срок от настъпване на съответното обстоятелство, кметът на кметството изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за изпълнението по образец.

 1. Копие от информацията и от придружителното писмо, ако има такова с оглед на начина на изпращане, след тяхното изпращане, се прилагат в досието на обществената поръчка.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОСИЕТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Чл.40. (1) Кметът на Кметството съставя досие за всяка обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП или чрез публична покана.

 1. Досието за обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП, съдържа:

 1. оригиналите на всички документи, съставени във връзка с подготовката, откриването и провеждането на процедурата;

 2. оригинали на писмата за изпращане на документи за публикуване в „Официален вестник” на ЕС и за вписване в Регистъра на обществените поръчки и приложените към тях документи (решения, обявления, информации);

 3. оригиналите на подадените оферти и заявления за участие;

 4. оригинал от сключения договор;

 5. оригиналите на документите, представени от определения за изпълнител участник преди сключване на договора и оригинал на банкова гаранция за изпълнение или оригинал или копие на документ за внесена парична гаранция за изпълнение;

 6. подадените жалби (ако има такива) и постановените по тях решения и/или определения;

 7. копие от заповедта за определяне на лице, отговорно за изпълнение на договора, респ. възлагане на контрол по изпълнението на договора;

 8. оригинал от информацията за приключване изпълнението на договора или за предсрочното му прекратяване.

 9. друга кореспонденция, ако такава е налична.

(3) Банковите гаранции се съхраняват в досието на ОП, като при връщане на оригиналите на банковите гаранции, в досието се подрежда копие на гаранцията, като връщането се удостоверява с подпис на получилия оригинала.

(4) Досието за обществена поръчка, възложена по реда на глава осма „а” от ЗОП, освен документите по ал.2, т.1, т. 3 – 5, т.7 и т.9, съдържа и публичната покана и документацията за участие към нея.

(5) В досиетата се съдържат и заповедите за заместване на Кмета на Кметството или за упълномощаване на длъжностни лица за извършване на действия по възлагане на обществени поръчки.

Чл.41. Всички лица, ангажирани с процеса на организиране и възлагане на обществени поръчки, след приключване на процедурата или избора на изпълнител чрез публична покана, предават на възложителя оригиналите на всички съставени и получени документи, за окомплектоване на досиета.

Чл.42. (1) Досиетата на обществените поръчки се съхраняват в предвидените от ЗОП срокове, съобразно приложения ред за възлагане.

 1. Досиетата на процедури по ЗОП, които са прекратени, се съхраняват в предвидения от закона срок, считано от датата на решението за прекратяване.

 2. Досиетата на обществените поръчки се съхраняват по начин, който да дава възможност за достъп до тях само на лицето, отговорно за съхранението им.

Чл.43. Достъп до досиетата за обществени поръчки и съдържащите се в тях документи се осигурява с разрешение на възложителя.
ГЛАВА ПЕТА

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА КМЕТСТВОТО
Чл.44. Профилът на купувача представлява обособена част от интернет страницата на Община Сливо поле, раздел Кметства, на адрес:
http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=91&selected=162&parent_id=159 ,
в която се публикуват документи във връзка с провеждани от Кметството процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
Чл.45. Профилът на купувача се поддържа от специалист по информационни технологии или конкретно определено от Кмета на Кметството лице, в съответствие с изискванията на ЗЕУ.
Чл.46. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача на Кметството се публикуват под формата на електронни документи, съгласно ЗЕУ:

1. предварителните обявления;

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3. документациите за участие в процедурите;

4. решенията за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие;

5. разясненията по документациите за участие;

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с приложенията към тях;

8. решенията по чл.38 от ЗОП за завършване на процедурите;

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях;

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12. рамковите споразумения, заедно със задължителните приложения към тях;

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17. публичните покани по чл.101б от ЗОП, заедно с приложенията към тях;

18. вътрешните правила по чл.8б от ЗОП;

19. становищата на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки (АОП) по запитвания на Кмета на Кметството, в качеството му на възложител;

20. одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато Кмета на Кметството, в качеството на възложител, не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това;

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, осигуряващи публичността и прозрачността на провежданите от Кмета на Кметството процедури по реда на ЗОП.


Чл.47. В документите по чл.46 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
Чл.48. Ако друго не е определено в ЗОП, документите по чл.46 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в РОП, и документациите за участие в процедурите се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на тяхното издаване или изготвяне, а ако подлежат на изпращане в АОП – в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.
Чл.49. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки, се публикуват в профила на купувача на Кметството в 30-дневен срок, считано от:

 1. сключването на договорите или на допълнителните споразумения;

 2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;

 3. освобождаването на гаранция;

 4. получаването от Кмета на Кметството в качеството на възложител на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него;

 5. създаването на съответния друг документ.


Чл.50. (1) Документите и информацията по чл.46 от настоящите вътрешни правила, които се отнасят до конкретна процедура по ЗОП, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.

(2) Самостоятелният идентификационен номер се образува от поредността на публикуване, поотделно за процедурите, възлагани по идентичен ред, като преди поредния номер се поставя абревиатура, указваща реда на възлагане (Публична покана – ПП, Открита процедура – ОП, Договаряне без обявление – ДБО и т.н.).

(3) При публикуването на документи в Профила на купувача за всеки документ се генерира датата, удостоверяваща публикуването му. Документите и информацията, съдържащи се в електронната преписка, обособена за съответната обществена поръчка в Профила на купувача, са под формата на: хипер – линк връзки към РОП или ПОП, сканирани в pdf, jpg формат файлове, doc, docx или xls, архивирани файлове или документи в word-формат, в зависимост от вида на съответните документи/информация.

(4) Всеки самостоятелен раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от: 1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор за обществена поръчка;

 2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите при рамково споразумение.


Чл.51. Извън случаите по чл.50, документите и информацията по чл.46 се поддържат в профила на купувача, както следва:

1. документите по чл.46, т.1 от настоящите вътрешни правила – една година от публикуването в профила на купувача; 1. документите по чл.46, т.18 – една година след изменението или отмяната им;

 2. документите и информацията по чл.46, т.19 и т.21 – постоянно, със съответната актуализация.


Чл.52. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.

(2) Кметът на Кметството изпраща на АОП информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.


Чл.53. Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.
Чл.54. (1) Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки, включително документацията за участие, се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

(2) В случаите по чл.64 от ЗОП, при ползване на възможностите за съкращаване на сроковете, решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки, включително документацията за участие, се публикува в профила на купувача, в деня на публикуване на обявлението и решението за откриване на процедура в РОП.


Чл.55. При установени несъответствия в публикуваната информация, възложителят взема решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности.
Чл.56. Решенията за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 ЗОП и променената документация за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.
Чл.57. Разясненията по документацията за участие или разясненията по публична покана се публикуват в профила на купувача, най – късно в деня, следващ деня на получаване на искането за разяснения.
Чл.58. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.
Чл.59. (1) Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача, най – късно в първия работен ден, следващ деня на изготвянето им, освен когато ЗОП предвижда специфичен срок.

(2) Протоколите на комисиите за провеждане на процедурите за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на чл.101г, ал.4 ЗОП, заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача най – късно в първия работен ден, следващ деня на утвърждаването от възложителя, като едновременно с публикуване в профила на купувача, протоколите и приложенията към тях се изпращат и на участниците.


Чл.60. Решенията за завършване на процедурите по чл.38 от ЗОП се публикуват в профила на купувача в еднодневен срок от изготвянето, като едновременно с това се изпраща и на участниците. Когато е приложимо, съгласно ЗОП, заедно с решението се изпращат и протоколите на комисията и приложенията към тях.
Чл.61. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка се публикуват в профила на купувача в 20 – дневен срок от освобождаването/ задържането на гаранцията.
Чл.62. Договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях, договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях, рамковите споразумения, заедно със задължителните приложения към тях, както и допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки, се публикуват в профила на купувача в 30 – дневен срок от сключването им, съответно получаването от възложителя.
Чл.63. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания, се публикуват в профила на купувача в 30 – дневен срок от извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20 – то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания.
Чл.64. Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договорите се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП, а за договорите, сключени въз основа на публична покана – в 30 – дневен срок от създаването на съответния документ.
Чл.65. Информация за датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на всеки договор, се публикува в профила на купувача в 30 – дневен срок от освобождаването на гаранцията или създаването на съответния документ.
Чл.66. Публичните покани по чл.101б от ЗОП, заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача в деня на публикуването им в Портала за обществени поръчки.
Чл.67. Вътрешните правила на Кметството по прилагането на ЗОП се публикуват в профила на купувача, в 30 – дневен срок от утвърждаването или приемането им.
Чл.68. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски и електронен адрес и други документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите от Кмета на Кметството процедури се публикуват в профила на купувача, веднага щом е налице необходимост от публикуването на такава информация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите вътрешни правила се приемат на основание чл.8б и чл.22г от Закона за обществените поръчки и влизат в сила на 01.01.2015 година.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница