Публикувано на 10. 06. 2013 г. Писмо с изхстраница1/10
Дата02.05.2016
Размер0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
2013 г.
Публикувано на 10.06.2013 г.

Писмо с изх. №3874/06.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Богородица”, с. Вълчаново, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА”.

Писмо с изх. №3873/07.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Георги”, с. Калово, община Малко Търново”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ГЕОРГИ”.

Писмо с изх. №3872/07.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Илия”, с. Бяла Вода, община Малко Търново”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ИЛИЯ”.

Писмо с изх. №3871/07.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Четиридесет Мъченици”, с. Граматиково, община Малко Търново”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ”.

Писмо с изх. №3870/07.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Богородица”, гр. Малко Търново, община Малко Търново”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА”.

Писмо с изх. №3869/07.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Троица”, с. Визица, община Малко Търново”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА”.

Писмо с изх. №3868/07.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Илия”, с. Стоилово, община Малко Търново”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ИЛИЯ”.

Писмо с изх. №3867/07.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Атанасий”, с. Звездец, община Малко Търново”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. АТАНАСИЙ”.

Писмо с изх. №3865/06.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Троица” и прилежащите пространства, с. Кубадин, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА”.

Писмо с изх. №3863/06.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Възнесение Господне”, с. Варовник, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”.

Писмо с изх. №3477/23.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №019314 и №019317, землище с. Писменово, община Приморско”, собственост на наследниците на Тодор Стоянов Ходулов.

Писмо с изх. №3476/23.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №67800.12.23, землище на гр. Созопол, община Созопол”, собственост на наследници на Зюмбюла Христова Николчева.

Писмо с изх. №3442/22.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №010012, землище на с. Факия, община Средец”, собственост на: Тодор Димов Желязков.

Писмо с изх. №3441/23.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №045034, землище с. Горно Ябълково, община Средец”, собственост на: Стоян Цветков Трифонов и Милка Тодорова Урдова.

Писмо с изх. №3440/23.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №032012, землище на с. Горно Ябълково, община Средец”, собственост на: наследници на Бойчо Иванов Шавов.

Писмо с изх. №3439/22.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №032039, землище с. Горно Ябълково, община Средец”, собственост на: Киряз Иванов Мечков.

Писмо с изх. №3438/22.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №032017, землище с. Горно Ябълково, община Средец”, собственост на: Вълчо Димов Шавов.

Писмо с изх. №3437/22.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №032021, землище с. Горно Ябълково, община Средец”, собственост на: Станка Иванова Бързилова.

Писмо с изх. №3436/23.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №025010, землище с. Горно Ябълково, община Средец”, собственост на: Стоян Цветков Трифонов и Милка Тодорова Урдова.

Писмо с изх. №3435/23.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №032011, землище с. Горно Ябълково, община Средец”, собственост на: наследниците на Стоян Димов Шавов.

Писмо с изх. №3374/23.05.2013 г. относно: „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в отдели/подотдели, намиращи се на територията на ТП ДГС-Котел”, с възложител: ТП ДГС „Котел”.

Писмо с изх. №3321/22.05.2013 г. относно: „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в горски територии – държавна собственост, на територията на ТП ДГС „Царево” за лесосечен фонд 2014 г.”, с възложител: ТП ДГС „Царево”.

Писмо с изх. №3713/03.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Ремонт и разширение на съществуващ паркинг в кв. 1, западно от бл. 28 и бл. 29, к-с „Зорница”, гр. Бургас”, с възложител: община Бургас.

Писмо с изх. №3637/03.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на семеен хотел с бистро , гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Анастасия Джигарова Богданова.

Писмо с изх. №3413/31.05.2013 г. относно план: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-401 (поземлен имот с идентификатор 11538.501.506), УПИ V-401 (поземлен имот с идентификатор 11538.501.507) и УПИ VI-401 (поземлен имот с идентификатор 11538.501.508), кв. 24 А по плана на гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „Кепитъл Инвест Груп” АД, Петър Георгиев Маринов и Никола Тодоров Бадаров.

Писмо с изх. №3224/31.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и отпадъци от опаковки, изключващи метални опаковки в част от поземлен имот с идентификатор 00878.55.366, местност „Айроди”, гр. Ахтопол, община Царево”, с възложител: „Премиум Метал” ООД.

Писмо с изх. №2796/03.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на уличен водопровод, битова и дъждовна канализация, к-с „Изгрев”, гр. Бургас”, с възложител: община Бургас.

Писмо с изх. №4023/03.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Надстройка и пристройка на жилищна сграда, с. Драчево, община Средец”, с възложител: Андрей Жеков Планински.

Писмо с изх. №4022/05.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Обасобяване на площадка за събиране, съхранение, предварително третиране и рециклиране на полимерни отпадъци, землище с. Дъскотна, община Руен”, с възложител: „ИЗОТЕРМ” ЕООД.

Писмо с изх. №3886/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Богородица”, с. Долно Ябълково, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА”.

Писмо с изх. №3885/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Петка”, с. Момина църква, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ПЕТКА”.

Писмо с изх. №3884/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Димитър”, с. Факия, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР”.

Писмо с изх. №3883/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Богородица” и прилижащите пространства, с. Дюлево, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА”.

Писмо с изх. №3882/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Богородица” и прилежащите пространства, с Бистрец, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА”.

Писмо с изх. №3881/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Свети Димитър” и прилежащите пространства, с. Лозарево, община Сунгурларе”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР”.

Писмо с изх. №3880/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Свети Димитър” и прилежащите пространства, с. Славянци, община Сунгурларе”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР”.

Писмо с изх. №3879/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Богородица”, с. Голямо Буково, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА”.

Писмо с изх. №3878/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Константин и Елена”, с. Богданово, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. СВ.  КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”.

Писмо с изх. №3877/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Илия”, с. Горно Ябълково, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ИЛИЯ”.

Писмо с изх. №3876/06.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Архангел Михаил” и прилежащото пространство, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе”, с възложител: ЦЪРКВА КЪМ ХРАМ „Св. Архангел Михаил”.

Писмо с изх. №3875/06.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Георги” и прилежащите пространства, с. Белила, община Средец, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. ГЕОРГИ”.

Писмо с изх. №3866/06.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сградата на храм „Св. Богородица”, с. Проход, община Средец”, с възложител: ЦЪРКВА ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА”.

Писмо с изх. №3757/03.06.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №077001, землище с Граничар, община Средец”, собственост на наследниците на Тодор Димитров Лапчев.

Писмо с изх. №3756/03.06.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №086003, землище с. Граничар, община Средец, собственост на наследниците на Продан Вълчев Стоянов.

Писмо с изх. №3755/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на външно кабелно ел. захранване на комплекс от жилищни сгради „Виктория Роял Гардънс”, местност „Кошарите”, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД.

Писмо с изх. №3754/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно ел. захранване на вилна сграда, местност „Тарфа”, с. Лозенец, община Царево”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ ПРИМОРСКО.

Писмо с изх. №3753/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда, с. Синеморец, община Царево”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ ПРИМОРСКО.

Писмо с изх. №3752/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда, гр. Царево, община Царево”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ ПРИМОРСКО.

Писмо с изх. №3751/05.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда, гр. Ахтопол, община Царево”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ ПРИМОРСКО.

Писмо с изх. №3750/05.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно ел. захранване на вилна сграда 1, вилна сграда 3 и лятна кухня с барбекю, местност „Арапя”, гр. Царево, община Царево”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ ПРИМОРСКО.

Писмо с изх. №3737/03.06.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №030015, землище на с. Белеврен, община Средец”, собственост на: наследници на Христо Иванов Коняров.

Писмо с изх. №3736/03.06.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №062042, землище на с. Белеврен, община Средец”, собственост на: наследници на Христо Иванов Коняров.

Писмо с изх. №3735/03.06.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №030060, землище на с. Белеврен, община Средец”, собственост на: Кета Михайлова Желязкова, Калина Димитрова Петкова и Пройка Димитрова Кирязова.

Писмо с изх. №3727/03.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда, с. Изгрев, община Царево”, с възложител: Станка Георгиева Балабанова.

Писмо с изх. №3721/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Създаване на насаждения от сливи на площ от 20,864 дка, землище на гр. Българово, община Бургас и закупуване на земеделска техника”, с възложител: Иван Георгиев Христов.

Писмо с изх. №3718/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №49 до кабелен шкаф тип ШК-4А пред УПИ III-14, кв. 230 (ПИ №07598.830.3), ЗВКО „Чайка” и резервна връзка от съществуващ кабелен шкаф в УПИ X – общ. информ. център, кв. 230 (ПИ №07598.830.12) и канална мрежа, гр. Бяла, община Бяла”, с възложител: „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД.

Писмо с изх. №3717/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „БЪЛГЕРИАН СЪН ПРОПЪРТИС” ЕООД.

Писмо с изх. №3714/03.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на уличен водопровод ПЕВП ø110 и канализация ø315 (външни ВиК връзки), гр. Бургас”, с възложител: община Бургас.

Писмо с изх. №3711/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда, гр. Ахтопол, община Царево”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ ПРИМОРСКО.

Писмо с изх. №3710/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно ел. захранване на вилна сграда в поземлен имот №44094.21.67, местност „Рибарницата”, с. Лозенец, община Царево”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ ПРИМОРСКО.

Писмо с изх. №3709/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно ел. захранване на вилна сграда в поземлен имот №44094.5.962, местност „Рибарницата”, с. Лозенец, община Царево”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ ПРИМОРСКО.

Писмо с изх. №3708/04.06.2013 г. за инвестиционно предложение: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда с магазин, с. Синеморец, община Царево”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД – КЕЦ ПРИМОРСКО.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница