Публикации на проф д-р инж. Михаил Атанасов Михайлов I. Статии и доклади михайлов МСкачать 77.55 Kb.
Дата29.04.2016
Размер77.55 Kb.

проф.д-р инж. Михаил Атанасов Михайлов

ПУБЛИКАЦИИ

на

проф.д-р инж. Михаил Атанасов МихайловI. СТАТИИ И ДОКЛАДИ

 1. Михайлов М., З. Динчев, Ел. Власева, АВАРИЙНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА ВИСОКИ СГРАДИ, Научно-технически сборник “Пожарна и аварийна безопасност”, бр. 17, София, 2008, стр. 80 – 93.

 2. Власева Е., М.Михайлов, З.Динчев, “ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С ТОКСИЧНИ ГАЗОВЕ НА РАБОТНАТА И ОКОЛНА СРЕДА”, Безопасност на средата – работна и околна (ISBN 978-954-353-083-0), София, 2008, стр.93-101, English pp 253-260

 3. Михаилов М., Е. Власева, З.Динчев, “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОВЕТРЯВАНЕ С ЕНЕРГИЯТА НА ВЯТЪРА”, Безопасност на средата – работна и околна (ISBN 978-954-353-083-0) , София, 2008, стр.125-135, English pp 279-288

 4. Динчев З., М.Михайлов, Е.Власева, “ВЕТРОВЕНТИЛАЦИЯ НА СКЛАДОВЕ ЗА ЕКСПЛОЗИВИ ”, Безопасност на средата – работна и околна (ISBN 978-954-353-083-0), София, 2008, стр.137-146, English pp 289-298

 5. E.Власева, З.Динчев, Т.Петров, М.Михайлов. “ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МИННИТЕ ВЕНТИЛАТОРНИ УРЕДБИ”. Национална научно-техническа конференция “Съвременни технологии и практики при подземно разработване на полезните изкопаеми”, 26 – 29 май 2008 г., Девин. стр.164-175. (ISBN 978-954-91547-9-5)

 6. Динчев З., Михайлов М., Власева Е. “ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОВЕТРЯВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ОБЕКТИ С ВЕТРОВЕНТИЛАТОРИ”. Национална научно-техническа конференция “Съвременни технологии и практики при подземно разработване на полезните изкопаеми”, 26 – 29 май 2008 г., Девин. стр.176-188. (ISBN 978-954-91547-9-5)

 7. Michaylov M., El. Vlasseva, Nessesity for Brownfild information data base cretaion in Bulgaria, 2 Bulgarisch-Deutsches Kolloquium “Umweltgeotechnik”, Sofia, 18-19 september, 2008, ISSN1611-1605

 8. Крилчев Ал., М. Михайлов, ТЕМПЕРАТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКСПЛОЗИВНАТА ОПАСНОСТ НА ПРАХОВЕТЕ, “Безопасност на средата – работна и околна” (ISBN 978-954-353-083-0) , София, 2008, стр.115-123, English pp 271-278

 9. М. Михайлов, Ал. Крилчев, ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НОВ АГЕНТ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ГАСЕНЕ НА ЕНДОГЕННИ ПОЖАРИ В МИНИТЕ, Национална научно-техническа конференция “Съвременни технологии и практики при подземно разработване на полезните изкопаеми”, 26 – 29 май 2008 г., Девин. стр.176-188. (ISBN 978-954-91547-9-5)

 10. Михайлов М., Ив. Даскалов, Рискове от големи аварии в предприятия и складове за експлозиви, “Безопасност на средата – работна и околна” (ISBN 978-954-353-083-0) , София, 2008, стр.7-40, English pp 176-206

 11. Михайлов М., ОЦЕНКА НА РИСКА В БЪЛГАРСКАТА МИННА ИНДУСТРИЯ, сп. Минно дело и геология, ISSN 0861-5713, бр. 9 и 10, 2008, стр. 17 -24 и 22-27

 12. Крилчев Ал., З. Динчев, Ел. Власева, М. Михайлов, ОЦЕНКА НА ПРАХОВИТЕ ОПАСНОСТИ В ГАЛЕРИЯ ПОД ПРИЕМНИ БУНКЕРИ НА ТЕЦ, Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" том 50, свитък II, Добив и преработка на минерални суровини, София, 2007, стр. 137-144, ISSN 1312-1820

 13. Динчев З., Ал. Крилчев, Ел. Власева, М. Михайлов, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАХОВИТЕ ОПАСНОСТИ В ГАЛЕРИЯ ПОД ПРИЕМНИ БУНКЕРИ НА ТЕЦ, Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" том 50, свитък ІІІ, “Механизация, електрификация и автоматизация на мините”, София, 2007, стр. 99-106, ISSN 1312-1820.

 14. Михайлов М. Развитие на методите за управление на рисковете от ендогенни пожари в подземните рудници. Хабилитационен труд. МГУ”Св.Иван Рилски”, София, 2003.

 15. Михайлов М. Моделиране на разпространението на газова струя в пореста среда. Юбилейна международна научна сесия “50 години МГУ”Св.Иван Рилски”. София, 14-16 май 2003. Св.Механизация,елeктрификация и автоматизация на мините, стр.233-240.

 16. М.Михайлов, З.Динчев, Е.Власева, Т.Петров, И. Тенев. Форсиране на естественото проветряване на електролитни цехове. Юбилейна международна научна сесия 50 години МГУ”Св.Иван Рилски”, София 14-16 май 2003. Св. “Добив и преработка на минерални суровини”, стр.159-164.

 17. М. Михайлов, В. Кертиков, Е. Власева Необходимост от магистри по инженерна безопасност. Юбилейна международна научна сесия 50 години МГУ”Св.Иван Рилски”, София 14-16 май 2003. Св.”Хуманитарни и стопански науки”, стр.105-108.

 18. М.Михайлов, Н.Мърхов, Е.Власева, З.Динчев Рисков анализ на минната механизация. Юбилейна международна научна сесия 50 години МГУ”Св.Иван Рилски”, София 14-16 май 2003. Св. “Механизация, електрификация и автоматизация на мините”, стр.227-232.

 19. Михайлов М. Експертна оценка за ендогенната пожароопасност. Годишник на Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, том 44-45, свитък ІІ, София 2002, стр. 27-35.

 20. Michaylov M. Method for Operative Prediction of Sponcom Hazard in Gob Area. Proceeding of the 8th U.S. Mine Ventilation Symposium. Rolla, Missuori. June 11-17 1999, pp 445-452.

 21. Michaylov M.A., and E.D.Vlasseva. Three Face Foam Production for SPONCOM Fighting in Underground Mines. Proceeding of the 6th International Mine Ventilation Congress. Pittsburgh, May 1997, pp 305-312.

 22. Michaylov M.A., and E.D.Vlasseva. Modelling of Methane Distribution in gob area of coal face. First International Symposium on Mine Environmental Engineering. Kutahia, Turkey. July 29-31, 1996, pp 10–17.

 23. Michaylov M., T.Petrov. Analysis and Forecast of Fire Risks in Underground Mines. 26th International Conference on Safety in Mine Research Institutes, Poland, Katovice, Sept. 1995, pp 7-21.

 24. Michaylov M.A., E.D.Vlasseva, On Void Airdynamics in a Porous Media of a Gob Area, 7-Th. US Mine Ventilation Symposium, Lexington, Kentucky, 3-7 June 1995, pp. 275-280.

 25. Michaylov M., E. Angelov, I.Antonov. Author's certificate No 92321: Foam - generating device. Patent No BG 50868A.

 26. Michaylov M. Diagnostician the development of endogenous fires at difficult accessible places. International scientific conference: "Aerology and labour protection in underground mines" 22-24.06.1992, Sofia. pp.171-184.

 27. Antonov I., M.Michaylov, St. Penev. Author's certificate No 43231: Ventilation device. Patent No BG 43231A.

 28. Хр.Марков, М.Михайлов. Изследване на склонността към самозапалване на въглищните пластове в Бобовдолския басейн. Годишник на НИТИ “Минпроект”, т. XXVII, 1991.

 29. E.Aнгелов, M.Mихайлов. Предотвратяване на ендогенни пожари с инертен пенопулп при преминаване на геоложки нарушения. VMGI Annual book, v.XXXV, 1989, 151-157.

 30. A.Christov, M.Michaylov. Requirements, ways and means for reducing spontaneous combustion risks in "Babino" mine. "Vaglishta", 7, 1983, pp. 13-17.

 31. Ганев Р., М.Михайлов, Върху безопасната горимост на взривни смеси от барути и полимери за рудници и кариери. Годишник на Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, том 44-45, свитък ІІ, София 2002, стр. 163-167.

 32. M. Michaylov, Dynamics of professional risk in coal mining in comparison with risk in Bulgarian industry, Proc. International scientific session "Management of natural and technogenic risks", 4-8 June 2001, University of Mining&Geology "St.Ivan Rilski", Sofia, Bulgaria, p.11-14.

 33. M. Michaylov, T. Petrov, E. Vlasseva, Need and options for rendering the expert opinion for risk assessment. Proc. International scientific session "Management of natural and technogenic risks", 4-8 June 2001, University of Mining&Geology "St. Ivan Rilski", Sofia, Bulgaria, p.15-22.

 34. M. Michaylov, E. Vlasseva, Adjustment of unusual exposure limits for contaminants in mine. Proc. International scientific session "Management of natural and technogenic risks", 4-8 June 2001, University of Mining&Geology "St. Ivan Rilski", Sofia, Bulgaria, p.37-44.

 35. M. Michaylov, Dynamics of risks and priorities in their management in the period of mine closure. Proc. International scientific session "Management of natural and technogenic risks", 4-8 June 2001, University of Mining&Geology "St. Ivan Rilski", Sofia, Bulgaria, p.45-50.

 36. M. Michaylov, On safety risks during underground mine closure. Proc. International scientific session "Management of natural and technogenic risks", 4-8 June 2001, University of Mining&Geology "St. Ivan Rilski", Sofia, Bulgaria, p. 51-58. Препечатана в международното списаниеEnvironmental Management and Health”. Vol.13 №3, Nov.2002.

 37. M. Michaylov, E.Vlasseva. Simulative Modeling of Risk Agents in Mines on Human Health. NATO Advanced Study Institute "Human Monitoring after Environmental and Occupational Exposure to Chemical and Physical Agents", 23.IX-3.X.1999, Antalia, Turkey.

 38. Michaylov M., E.Vlasseva. Modelling of Gob Inetrization with Nutrogen. Proceeding of the 8th U.S. Mine Ventilation Symposium. June 11-17, 1999, Rolla, Missuori.

 39. M.Michaylov. Principles and Management Model for Mine Safety. Scientific and Technical Conference “Ocupational Safety in Undеrgrоund and Open Pit Mines and Quarries”. Bulgaria,Varna, June 8-11 1998, v.1, p.19-27.

 40. .M.Michaylov, T.P.Petrov. Capabilites of Aplication of the Management Information System “Mine Accident Risk” for Control of Mining Risks in Coan Mines. Scientific and Technical Conference “Ocupational Safety in Underground and Open Pit Mines and Quarries”. Bulgaria-Varna, June 8-11 1998, v. 1, p.35-45.

 41. M.Michaylov, Realisation of Methane Risk at Explosion in Mine Bobov Dol and Way of its Reduction with System of Sublevel Caving. Scientific and Technical Conference “Ocupational Safety in Underground and Open Pit Mines and Quarries”. Bulgaria-Varna, June 8-11 1998, v.2, p.55-68.

 42. M.Michaylov, R.Galabov, E.Vlasseva. Ventilation Cases and Parameters of a Methane Explosion in Underground Mine with Little Methane Emission. Scientific and Technical Conference “Ocupational Safety in Underground and Open Pit Mines and Quarries”. Bulgaria-Varna, June 8-11 1998, v.2, p.43-55.

 43. Michaylov M., E.Vlasseva, P.Vezirski, Z.Atanassov. Modelling of Tachtical Solutons fot Volumetric Inertizaton. Scientific and Technical Conference “Ocupational Safety in Underground and Open Pit Mines and Quarries”. Bulgaria-Varna, June 8-11 1998, v. 2, p.98-107.

 44. M.A.Michaylov and E.D.Vlasseva. Simulation Analysis of Methane Explosion. The second International Symposium on Mine Environmental Engineering. July 29-31, 1998. Bunel University, Uxbridge, UK, pp.3-16.

 45. P.Kyulanov, N.Fakirski, M.Michaylov. Risk Management of Subterranean Waters Inflow in Underground Mine Workings. Scientific and Technical Conference “Ocupational Safety in Undеrground and Open Pit Mines and Quarries”. Bulgaria-Varna, June 8-11 1998, v. 1, pp.101-107.

 46. M.Michaylov, T.Petrov, E.Vlasseva. Structure and Ideology of Mine Safety Expert System. National Conference of Automation and Informatics. October 20 - 23-th 1998. Sofia, Bulgaria. pp.85-88.

 47. Michaylov M., E..Vlasseva. Modeling of Preventive Nitrogen Inertization in Underground Mines. 15th Mining Congress of Turkey, May 1997, Ankara, Turkey, pp.203-210.

 48. Michaylov M.A., E.D.Vlasseva, Development in Mine Safety in the U.S.A., J. Minno Delo 9’95,pp.17-21; 10’95,pp.25-31.

 49. M. Michaylov, Preventing and fighting spontaneous combustion by foam pulp in Bobov dol coal field, 7th US Mine Ventilation Symposium, Lexington, 5-7 June 1995, pp.185-190.

 50. Michaylov M.A., E.D.Vlasseva, An Information View on Coal Industry in the USA, J. Minno Delo, N.10’1994, pp. 32-35; N.11’1994,pp.36-40.

 51. Michaylov M., E.Angelov. Gaseous products from the oxidisation of brown coal from the Bobov dol basin at non-isotherm conditions. International scientific conference: "Aeorology and protection of labour in underground mines" 23-25.06.1992, Sofia. Annual of the University of Mining and Geology, v. XXXVIII, pp.151-160.

 52. Michaylov M., G.Kotzev. Automatic fire-extinguishing system "PUMA". International scientific conference: "Aerology and labour protection in underground mines" 23-25.06.1992, Sofia, pp.195-210.

 53. Michaylov M., V.Pozhidaeva, G.Kotzev. Foam fire-extinguisher "Vihar 11". International scientific conference: "Aerology and labour protection in underground mines", 22-24.06.1992, Sofia.pp. 211-222.

 54. Stefanov T., E.Vlasseva, M.Michaylov. Calculation of the inertization at fire regions. Inter­na­tional scientific conference "Aerology and labour protection in underground mines". 22-24.06.1992 Sofia.pp. 141-150.

 55. Vlasseva E., M.Michaylov. Possibilities for automatic degassing at side-track gallery ex­ploits. International Scientific Conference, "Aerology and Labour Protection in Underground Mines". 23-25.06.1992, Sofia.pp. 27-38.

 56. Michaylov M., Chr. Markov. Necessity of a new state's institution for mine control. Min­ing and Geology, 2/1992, рр.

 57. Михайлов М. Методика за определяне консумацията на кислород при използване на изолиращи самоспасители в подземните рудници. Минно дело, 2’1991, с.24-26.

 58. Michaylov M., K. Stoichev, A. Atanasov, G. Kotzev, Anticorrosion protection of liquid fire extinguishers. MGU Аnual-book, v. XXXVII, 151-160, Sofia, 1991.

 59. Michaylov M., Chr. Markov. Labour-Safety System. Rudnichar, 34/1990.

 60. Farid, M. Michaylov. Aerodynamic research of jet-interaction at locally ventilated side-track galleries with interrupted pipelines. Bulletin "Ohrana na Truda" ("Labour Protection") 4, 1989.

 61. Михайлов М., Е.Захариев. Динамика на риска от злополуки във въгледобива. Scientific and Technical Conference “Ocupational Safety in Undеrgrоund and Open Pit Mines and Quarries”. Bulgaria,Varna, June 8-11 1989, v.1, p.64-69.

 62. . Michaylov M., I.Antonov. Pressure distribution at dislocation of diphase turbulent streams in limited space. NS VMEI, 5-7 October, 1989.

 63. M. Michaylov E. Angelov. Application of a new method for localising of endogenous fires. NITI "Minproject", v. XXVI, p.p 147-157.

 64. E. Angelov, M. Michaylov. Prevention of endogenous fires by inert foam-pulp in transition of geological disturbances. VMGI Jear-book, V. XXXV, 1989, 151-157.

 65. M. Michaylov, R.Galabov, G. Kotzev. Extending the possibilities of the telemetric system CTT 63/40. Bulletin "Labour Safety", s.6, 1989.

 66. M. Michaylov, E. Angelov, R. Galabov. Method for prevention and extinguishing of en­doge­nous fires in goaf at onelayer mining of thick coal-seams with great natural disposition for self-ignition. NNTK "Possibilities for extensions the mechanical output of coal. "Kjustendil, 23-25 November, 1988, p. 19.

 67. M. A. Michaylov, I. S. Antonov. Calculation methods of the parameter of the centrifugal jets for liquid pulverisation. UNS - 40 years VNVAU - Shumen, 1988, p.9.

 68. М.Михайлов. Влияние на условията на развитие на пожара и характеристиките на пяната върху пожарогасителния ефект. Минно дело, 2, 1988, стр.26-28.

 69. M. Michaylov, R. Galabov, V. Todorov. Determination method of low carbon-monoxide flow at long-wall air-flow output with great methane-liberating and endogenous fire-risk MNTK "Possibilities for extensions the mechanical output of coal." Kjustendil, Nov. 23-25, 1988, p. 7.

 70. R.Galabov, M. Michaylov, I. Antonov. Aerodynamics of the air-flow at front goaf retreat longwall system. VMGI year-book, V. XXXIV, 1988, p.p. 191-192.

 71. M. Michaylov, E. Angelov, V. Spassov. Solidifying foam for isolation of endogenous fireson underground coal mines. Interior Department Bulletin of HI, V. 10, 1987, p.p. 77-85.

 72. M. Michaylov, D. Alexandrov, M. Mintchev. Prevention of spontaneous combustion at thick coal seams mining. 22 Nd International Conference of Safety in mines. Beijing, 1987, p. 585-594.

 73. M. Michaylov, V.Spassov, R. Galabov, D. Kralev. Use of individual means for respiratory protection in underground mine-fires. Interior Department Bulletin of HI, V 9, 1987, p. 107-118.

 74. M. Michaylov, Marinov, V.Spassov. Microturbine for setting in motion of emergency de­vices. Air Force Academy, Science-Session, V. Tirnovo, 1987.

 75. Михайлов М.А. Изследвания върху условията за дистанционно гасене на екзогенни пожари пожари в подземните рудници с въздушно-механична пяна. Дисертационен труд получаване на научната степен “доктор”(ктн). София 1987.

 76. Michaylov M.A. Research of the conditions for remote extinguishing of exogenous fires in underground mines by mechanical-air foam. Summary paper for scientific degree Ph.D., Sofia, 1987.

 77. R. Galabov, M. Michaylov. Reliability of filtering, seal-rescuing devices in underground mine fires. Minno Delo, 11, 1987, p. 25-27.

 78. Михайлов M., A.Христов, T.Toдоров. Предотвратяване и гасене на ендогенни пожари в рудник ”Бабино” чрез затлачване. Минно дело, 2, 1986, p.16-20.

 79. M. Michaylov, V. Spasson. Screw - sprayer. Fireman Magazine, 2, 1985, p. 16-18.

 80. M. Michaylov. Automatic fire extinguishing system. UPA-lm. Minno Delo, 4, 1`985, p. 24-27.

 81. M. Michaylov. Fire tests of automatic fire-extinguishing system UPA-1m. Minno Delo, 5, 1985, p. 25-28.

 82. М.Михайлов., В.Спасов. Изследване на възможността за дистанционно гасене на екзогенни пожари. Юбилейна международна научна сесия 15 години ВСШ на МВР. София, 1985, стр.41-59.

 83. М.Михайлов, Хр.Марков. Класификационна система за отчитане и анализ на пожарите в подземните рудници. Въглища, 9, 1984, стр.27-29.

 84. V.V. Spassov, M. A. Michaylov, B. Georgiev. High-pressure foam-generator for extinguishing of poorhouses loose materials. Interior Department Bulletin, 5, 1984, p.27-36.

 85. M. Michaylov, Chr. Markov. Prophylactic Measures for Prevention of Spontaneous Combustion in "Babino" Mine. "Vaglishta", 1, 1983, p. 27-32.

 86. A Christov, M. Michaylov. Requirements, ways and means for reducing spontaneous combustion risks in "Babino" mine. "Vaglishta", 7, 1983, p.p. 13-17.

 87. V. Spassov, M. Michaylov. Universal dossier for superficial active substances. Interior Department Bulletin, 1983, National Central Science Library (Tr. NTB), Nd 4121/83.

 88. M. Michaylov. A way for checking water fire-extinguishing nets in underground mines. "Vaglishta". V. 10, 1983, p. 26-29.

 89. Chr. Markov, M. Michaylov, V. Spassov. Combined water jet-sprayer for fire fighting on conveyer belts in borrow pits. "Vaglishta", 2, 1982 p. 23-27.

 90. Markov Chr., M. Michaylov, Fire protection instructions for flame operations in under­ground mines. Labour - safety regulations for underground production in coal areas. (V 01-01-01) Sofia, Technika, 1982.

 91. Markov Chr., M. Michaylov. Fire-fighting protection instructions in underground mines. Labour - Safety regulations for underground production in coal areas. (V 01-01-01), Sofia, Technika, 1982.

 92. В.Спасов, M.Михайлов. Уред за генериране на високократна въздушно-механична пяна. Първа национална младежка научна школа по механизация, електрификация и автоматизация на въгледобива. Приморско, 28-30 окт.1982.


ii.Университетски учебници за обучение по безопасност на студенти и инженери

 1. М. Михайлов, Р. Гълъбов, Т. Бакърджиева, В. Доков. Дихателна и топлинна защита. Изд. къща “Св. Иван Рилски”, София, 2009, стр. 235, ISBN 978-954-353-093-9

 2. М. Михайлов, Ел. Власева, Н. Мърхов. Анализ и оценка на рисковете на минната механизация. Изд. къща “Св. Иван Рилски”, София, 2007, стр. 297, ISBN 978-954-353-001-4

 3. Михайлов М., Н. Мърхов, Ел. Власева. Рискова диагностика на минната механизация, София 2001, Фонд Условия на труд.

 4. M. Michaylov, Causes for Occupational Injuries. "St. Ivan Rilski" Publishing house, UMG, Sofia, 2001, p. 60.

 5. M. Michaylov, Mechanical Safety Machine Enclosure, "St. Ivan Rilski" Publishing house, UMG, Sofia, 2000, p. 30.

 6. Michaylov M., T.Petrov. Underground Fire Risk Analysis though computer system MFS. UMG Press,1994, p.113.

 7. Michaylov M. S.Rakanov. Injury Risk Assessment in Mines though MAR computer System. UMG Press,1994, p.57.

 8. Michaylov M. Safety management in mining Company. Mining and Geology University Press. Sofia, 1993.

 9. Galabov R., M. Michaylov, V.Dokov. Labour safety in underground mines. Part I: Respiratory and thermal protection in underground mines. Sofia, 1990, p. 228.

III. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Michaylov M., E. Zahariev, Chr. Markov. Mine rescue and Gas rescue State Regulations. Ministry of Labour and Social Maintenance publishing house, 1994.

 2. Chr.Markov, M.Michaylov. Fire Protection underground mines instruction. Safety regulation for underground production in coal areas. v. II, p.p.246-259. Sofia,1992.

 3. Michaylov M., Chr.Markov. Fire protection instruction for flame operations in underground mines. Safety regulation for underground production in coal areas. v. II, pp.261-269. Sofia,1992.

 4. Михайлов М. Квалификационни изисквания за обучение по безопасност на труда и противопожарна охрана. Safety Regulation for Underground Production in Coal Areas. v. II, pp.295-297. Sofia,1992.

 5. Михайлов М. Инструкция за предотвратяване и гасене на ендогенни пожари. Мини Бобов дол АД, 1999, с.36.

 6. Михайлов М. Инструкция за противопожарна инертизация с азот. Мини Бобов дол АД, 1999, с.16.

IV. Патенти – 3 патента в областта на пожарната безопасност.

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница