Программа для экзамена по общеобразовательной дисциплине «история» в объеме общеобразовательной программы учреждения высшего образованиястраница4/4
Дата24.04.2016
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4

Дополнительная литература

 1. Альперович М.С. Рождение мексиканского государства. – М.: Высшая школа, 1979.

 2. Виппер Р. Ю. История средних веков. Курс лекций. – С.-П.: ООО “СМИОПресс”, 2000. – 384 с.

 3. Война за независимость и образование США / Под ред. Г. Н. Севастьянова. М., 1978.

 4. Вторая мировая война: Краткая история. М., 1990.

 5. Геродот. История. М., 1993.

 6. Григорий Турский. История франков/ Изд. подгот. В. Д. Савукова. – М.: Наука, 1987. – 463 с.

 7. Дэвис Н. История Европы. М., 2004.

 8. Ревяко К.А. Пунические войны. Минск, 1988.

 9. Самсонов А. М. Вторая мировая война. 1939-1945. Очерк важнейших событий. М., 1985.

 10. Фукидид. История. М., 1993.

 11. Хобсбаум Э. Век империи. 1875-1914. Ростов на/Д, 1999.

 12. Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789-1848. Ростов на/Д, 1999. Хобсбаум Э. Век капитала. 1848-1875. Ростов на/Д, 1999.


Литература к разделу 2
Основная литература

 1. Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя и др. – Минск: БЕЛТА, 2005.

 2. Біч М. В. Беларускае адраджэнне ў XIX – пачатку XX ст. – Мінск, 1993.

 3. Гарбачова В. В. Паўстанне 1830 – 1831 гадоў на Беларусі. – Мінск, 2001.

 4. Ермаловіч М. І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. – Мінск.: Беллітфонд, 2000. – 448 с.

 5. Каваленя А.А. Беларусь напярэдадні і ў гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн: дапаможнік. – Мінск: Беларусь, 2008.

 6. Калечыц А.Г. Першыя людзі на зямлі Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – 96 с.

 7. Каханоўскі Г. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI – пачатку XX ст. – Мінск, 1989.

 8. Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917 – 1922 гг.). 2-е изд., доп. – Минск: Право и экономика, 2003. – 592 с.

 9. Круталевіч В.А., Юхо І. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917 – 1945 гг.) – Мінск: Беларуская навука, 2000. – 238 с.

 10. Куль-Сялъверстава С.Я. Беларусь на мяжы стагоддзяў і культур: Фармаванне культуры Новага часу на беларускіх землях (другая палова XVIII ст. – 1820-я гады). – Мінск: БДУ, 2000. – 260 с.

 11. Ладысеў У.Ф., Брыгадзін П.І. Паміж Усходам і Захадам. Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917 – 1939 гг.). – Мінск: БДУ, 2003. – 307 с.

 12. Латышонак А., Мірановіч Я. Гісторыя Беларусі з сярэдзіны ХVІІІ ст. да пачатку ХХІ ст. – Вільня- Беласток, 2010.

 13. Літвін А. М. Акупацыя Беларусі (1941—1944): Пытанні супраціву і калабарацыі. – Мінск, 2000.

 14. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мінск, 1997.

 15. Парашкоў С.А. Гісторыя культуры Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2004. – 444 с.

 16. Пілецкі В.А. Гісторыя эканомікі Беларусі (ад старажытных часоў да пачатку ХХІ ст.): Вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: БДПУ, 2009. – 192 с.

 17. Сарокін А. М. На ростанях айчыннай гісторыі. Беларуская вёска (1917 – 1990 гг.). – Мінск, 1999.

 18. Терешкович П.В. Этническая история Беларуси в ХІХ – начале ХХ в. в контексте Центрально-Восточной Европы. – Минск, 2004.

 19. Токць, С. Беларуская вёска ў эпоху зменаў: Другая палова ХІХ – першая траціна ХХ ст. – Мінск, 2007.

 20. Ходзін С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне): Вучэбны дапаможнік. – Мінск: БДУ, 1999.

 21. Ходзін С.М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920 – 1930-я гг. – Минск, 2001.

 22. Часноўскі М.Э. Гісторыя знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь: вучэбны дапаможнік для студэнтаў. – Брэст: БрДУ, 2007. – 166 с.

 23. Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772-1863 гг.). – Гродна: ГрДУ, 2001.

 24. Штыхаў Г. В. Старажытныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2002.Дополнительная литература

 1. Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20-х – 50-х гадоў на Беларусі. – Мінск: Беларусь, 1994. – 157 с.

 2. Молчанов А.І. Россия, Украина и Беларусь от Хрущева до “Беловежской пущи”. – Т. 1 – 2. – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2005 – 2006.

 3. Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска–гістарычны аналіз). 2-е выд. – Мінск: Беларуская навука, 2000. – 111 с.

 4. Турук Ф. Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белорусов / Предисл. А. Кавки. – М., 1921; Минск, 1993.

 5. Улащик Н. Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии. – М., 1965.

 6. Швед В.В., Данскіх С.У. Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў. – Гродна: ГрДУ, 2006. – 252 с.

 7. Ючас М. Грунвальдская бітва. – Вiльня-Беласток, 2010. – 243 с.


литература к разделу 3
Основная литература


 1. Барсенков, А.С. История России. 1917-2004: учеб. пособие // А.С.Барсенков, А.И.Вдовин. – М., 2005.

 2. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д.Греков. - М.: Госполитиздат, 1953.

 3. История России (IХ-ХХ в.): Уч. пособие / Отв.ред. Я.А.Терехов. – М.: Гардарики, 1999.

 4. История России и ее ближайших соседей. Т.5. Ч.1. От древнейших славян до Петра Великого. – М.: Аванта, 2003; т.5. Ч.2. От дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ. – М.: Аванта, 2003.

 5. История России и Украины ХIХ – начала ХХ в. Ч.1 / под ред. В.В.Сергеенковой, О.А.Яновского. – Мн., 2008.

 6. История России с древнейших времен до 1861 г. Уч. для вузов / Под ред. Н.И.Павленко. – М., 2002.

 7. История России с древнейших времен до нач. ХХI в. / Под ред. А.Н.Сахарова. – М., 2006.

 8. История России. ХХ век : в 2 т. / отв.ред. А.Б.Зубов. – М., 2009.

 9. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IХ-ХVII в. – М., 1984.

 10. Новейшая история России. 1914-2002: учеб.пособие / под ред. М..Ходякова. – М., 2004.

 11. Петрухин, В.Я. Славяне / В.Я.Петрухин. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 1997.

 12. Проценко О.Э., Колоцей М.Я. История восточных славян с древнейших времен до конца ХУШ в. Учебно-методическое пособие для студентов специальности Д 21 03 01 История. Гродно: ГрГУ, 2002.

 13. Скрынников Р.Г. История Российская. IХ-ХVII вв. – М., 1997.

 14. Скрынников Р.Г. Россия в начале ХУП в. «Смута». – М.: Мысль, 1988.

 15. Скрынников, Р.Г. История Российская IХ – ХVII в. / Р.Г.Скрынников. – М.: Изд-во «Весь мир», 1987.

 16. Федоров В.А. История России. 1861-1917: Учеб.для вузов. – М., 1998.Дополнительная литература

 1. Егоров, В.Л. Русь и ее южные соседи в Х-ХШ в. / В.Л.Егоров // Отечественная история. – 1994. - № 6.

 2. История России ХIХ – начала ХХ в.: Учеб. для ист.фак. ун-тов / под ред. В..Федорова. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2002.

 3. Отечественная история новейшего времени. 1985-2005: учебник / отв.ред. А.Б.Безбородов. – М., 2007.

 4. Рыбаков, Б.А. Язычество древней Руси / Б.А.Рыбаков. – М.: Наука, 1987.

 5. Симакова, О.А. История южных и западных славян с древнейших времен до 1914 г.: учеб.пособие / О.А.Симакова, А.П.Сальков, С.С.Александрович. – Минск, 2006.

 6. Тихомиров, М.Н. Древняя Русь / М.Н.Тихомиров. – М.: Наука, 1975.

 7. Фроянов И.Я. Древняя Русь / И.Я.Фроянов. – СПб: Изд-во ЛГУ, 1995.

 8. Часноўскі, М.Э. Краіны Сярэдняй Еўропы ў 1990-я гады: у 2 ч. – Мінск, 2002.

Примерный перечень вопросов

к дополнительному экзамену по курсу «История»
ГЛАВА 1. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

1. Культура и религия Древнего Египта.


2. Буддизм и индуизм.
3. Конфуцианство и даосизм.
4. Формирование древнекитайской империи Цинь. Легизм.
5. Возникновение и сущность античного полиса.
6. Греко-персидские войны.
7. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы в V в. до н.э.
8. Кризис античного полиса. Пелопонесская война.
9. эллинизма как этап мировой цивилизации.
10. Пунические войны.
11. Гражданские войны в Римской республике I в. до н.э.
12. Исторические обстоятельства и идейные предпосылки возникновения христианства.
13. Франкское государство Каролингов.
14. Города Западной Европы в ХI - ХV вв. Происхождение. Типы городов. Место и роль городов в истории феодального общества.
15. Крестовые походы 1096 - 1270 годов.
16. Столетняя война (1337 - 1453 годы).
17. Культура Западной Европы в начале нового времени. Эпоха Возрождения.
18. Проблема генезиса капитализма в Западной Европе в начале нового времени.
19. Реформация в Германии и Швейцарии (ХVI в.): Лютеранство и кальвинизм.
20. Основные этапы Нидерландской буржуазной революции и их характерные черты.
21. Основные этапы Английской буржуазной революции XVII в. и их характерные особенности.
22. Просвещения XVIII в., Его содержание и социально-политическая направленность.
23. Первая североамериканская революция и создание США (1775 - 1787)..
24. Франция в период Великой Французской революции: от начала революции до падения монархии (1789 год - 1792 года.).
25. Венский конгресс 1814 - 1815 годов. Создание и деятельность Священного союза.
26. Промышленная революция в странах Западной Европы и США (вторая половина ХVIII - середина ХIХ вв.) И ее социальные и политические результаты.
27. Революция 1848 - 1849 годов во Франции. Создание Второй республики.
28. Создание Итальянского королевства и Германской империи: сравнительный анализ объединительных процессов в середине XIX в.
29. Гражданская война в США в 1861 - 1865 годах.
30. Причины, характер и основные этапы первой мировой войны.
31. Ноябрьская революция 1918 в Германии: причины, характер, этапы, основные результаты.
32. Версальско-Вашингтонская система послевоенного мирного урегулирования.
33. Мировой экономический кризис 1929 - 1933 годов и его последствия.
34. Фашизм: общие черты и особенности развития в межвоенный период (на примере Германии, Италии, Испании).
35. "Новый курс" Ф.Д.Рузвельта и проблемы развития США в 30-е гг. ХХ в.
36. Причины, характер и основные этапы Второй мировой войны.
37. Основные тенденции развития европейской интеграции в 80-е гг. ХХ - начала ХХI вв.
38. Внутренняя и внешняя политика ФРГ в конце 90-х гг. ХХ - начала XXI вв.
39. Внутренняя и внешняя политика Великобритании в конце 90-х гг. ХХ - начала XXI вв.
40. Внутренняя и внешняя политика Франции в конце 90-х гг. ХХ - начала XXI вв.
41. Внутренняя и внешняя политика США 90-х гг. ХХ - начала XXI вв.
42. Международные общественные организации и движения в конце ХХ - начале XXI вв.
43. Исторические обстоятельства возникновения ислама. Складывание догматики, основных течений.
44. Политика объединения Японии во второй половине XVI - начале XVII вв.
45. Гандизм и национально-освободительное движение в Индии в первой половине ХХ в.
46. ​​Японская модель развития (50 - 70-е годы ХХ в.).
47. Китайская модель социализма и ее реализация во второй половине ХХ - начале ХХI вв.
48. Ближневосточный узел противоречий во второй половине ХХ - начале ХХI вв.
49. Война за независимость Латинской Америки 1810 - 1826.
50. Кубинская революция. Пэравтварэнни 60-х годов XX в.
ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ

1. Изучение истории Беларуси в XIX - начале XXI в. Важнейшие источники по истории Беларуси.


2. Первобытная эпоха на территории Беларуси (100 - 35 тыс. до н. э. - VIII в. н.э.).
3. Раннефеодальные государственные образования на белорусских землях (IX - первая половина XIII в.).
4. Распространение христианства на белорусских землях. Культура IX - первой половины XIII в.
5. Создание и укрепление Великого Княжества Литовского (вторая половина XIII - XIV в.). Государственный строй Великого Княжества Литовского.
6. Внутриполитическое положение и внешняя политика Великого Княжества Литовского в конце XIV - XV в.
7. Основные направления внешней политики Великого Княжества Литовского в конце XV - первой половине XVI в.
8. Люблинская уния 1569 г. Борьба за сохранение самостоятельности Великого Княжества Литовского.
9. Городская жизнь на белорусских землях в IX - первой половине XVII в.
10. Экономическое развитие и социальные отношения на белорусских землях в IX- первой половине XVII в.
11. Формирование белорусской народности. Религия и культура Беларуси в XIV - первой половине XVII в.
12. Белорусские земли в войнах середины XVII - первой половины XVIII в.
13. Экономическое положение и социальные противоречия на белорусской земле во второй половине XVII - первой половине XVIII в.
14. Государственно-политический кризис в Великом Княжестве Литовском. Попытки государственных реформ. Первый и второй разделы Речи Посполитой.
15. Восстание 1794 г. Третий раздел Речи Посполитой.
16. Культура белорусских земель во второй половине XVII - XVIII в.
17. Белорусские земли после разделов Речи Посполитой (1772 - 1801). Война 1812 года и Беларусь.
18. Социально-экономическое развитие Беларуси в первой половине XIX в.
19. Общественно-политическая жизнь Беларуси и правительственная политика в первой половине XIX в.
20. Культура Беларуси в первой половине XIX в.
21. Отмена крепостного права в Беларуси. Особенности буржуазных реформ 60 - 70-х гг. и контрреформ.
22. Восстание 1863 г. в Беларуси. Изменения в правительственной политике.
23. Модернизационные процессы в Беларуси. Особенности буржуазной эволюции сельского хозяйства. Промышленность и города. Транспорт, торговля, кредит.
24. Основные течения общественной мысли Беларуси второй половины XIX в. Общественно-политическая жизнь.
25. Формирование белорусской нации. Культура Беларуси в 60-е - 90-е годы XIX в.
26. Беларусь в начале XX в.: экономическое развитие и общественно-политическая жизнь.
27. Белорусское национальное движение начала XX в. Культура Беларуси.
28. Беларусь в годы Первой мировой войны.
29. Беларусь в революциях 1917 г.
30. Становление белорусской государственности (1918 – 1921 гг.).
31. Общественно-политическая жизнь и национально-государственное строительство Беларуси в 20-е годы XX в.
32. Переход к новой экономической политике. Сельское хозяйство и промышленное развитие Беларуси в 20-е годы ХХ в.
33. Становление белорусской советской культуры (20-е годы XX в.).
34. Осуществление индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в Белорусской ССР.
35. Общественно-политическая и культурная жизнь Белорусской ССР в 30-е годы XX в. Политические репрессии.
36. Западная Беларусь под властью Польши (1921 - 1939 гг.).
37. Революционно-освободительное движение в Западной Беларуси. Культура Западной Беларуси.
38. Беларусь в начале Второй мировой войны.
39. Беларусь в начале Великой Отечественной войны. Оборонительные бои летом 1941 г. Оккупационный режим фашистских захватчиков на территории Беларуси.
40. Подпольное и партизанское движение на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
41. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вклад белорусского народа в разгром фашистской Германии и милитаристской Японии.
42. Беларусь в послевоенный период (вторая половина 40-х - первая половина 50-х годов XX в.).
43. Общественно-политическая жизнь, культура и наука БССР в середине 50-х - 80-х годов XX в.
44. Социально-экономическое развитие БССР во второй половине 50-х - первой половине 80-х годов XX в.
45. Беларусь на международной арене во второй половине 40-х - середине 80-х годов XX в.
46. ​​Политика «перестройки» в Беларуси. Попытки реформирования СССР.
47. Провозглашение независимости Республики Беларусь.
48. Социально-экономическое положение Республики Беларусь на современном этапе (конец XX - начало XXI в.).
49. Внешняя политика Республики Беларусь на современном этапе (конец XX - начало XXI в.).
50. Наука и культура Республики Беларусь на современном этапе (конец XX - начало XXI в.).
Глава 3. ИСТОРИЯ славянских стран

1. Образование Киевской Руси: предпосылки, теории образования, значение.


2. Причины раздробленности Руси. Удельные княжества.
3. Борьба народов Руси с иноземными нашествиями в ХIII в.
4. Объединение русских земель вокруг Москвы в ХIV-ХV в.
5. Этапы становления крепостного права в России в ХV - ХVII в.
6. Внешняя политика России в XVI в.
7. Взаимоотношения церкви и государства в России в ХV - ХVI в.
8. Внутренняя политика России в XVI в.
9. Русская культура (Х - ХVI в.).
10. Россия в начале ХVII в. Смута.
11. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.
12. Социальные движения в России в ХVII - ХVIII в.
13. Международное положение и внешняя политика России в ХVII в. Освободительная война украинского народа 1648 - 1654 г.
14. Церковь и государство в России в ХVII в.
15. Россия в первой половине ХVIII в.
16. Социально-экономическое и политическое развитие России во второй половине ХVIII в.
17. Международное положение и внешняя политика Российского государства во второй половине XVIII в.
18. Социально-экономическое развитие России в первой половине ХIХ в.
19. Внутренняя политика России в первой половине ХIХ в.
20. Внешняя политика России в первой половине XIX в.
21. Общественное движение в России в первой половине XIX в.
22. Падение крепостного права в России. Буржуазные реформы 60 - 70-х годов XIX в.
23. Общественно-политическое движение в России в 60 - 90-е годы XIX в.
24. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. - Начала ХХ в.
25. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.
26. Внутренняя политика российского самодержавия и общественно-политическое движение в 1894 - 1914.
27. Внешняя политика России в начале XX в. Россия в Первой мировой войне.
28. Русская культура XIX - начала XX в .: этапы, тенденции.
29. Февральская и Октябрьская революции в России.
30. Гражданская война и иностранная интервенция в России.
31. НЭП: его суть и результаты.
32. Индустриализация в СССР. Первые пятилетки.
33. Коллективизация сельского хозяйства в СССР.
34. Общественно-политическая жизнь СССР в конце 1920-х - 1930-е годы.
35. Внешняя политика советского государства в 1920 - 1930-е годы.
36. Великая Отечественная война: периодизация, ход военных действий, результаты.
37. СССР в первое послевоенное десятилетие.
38. СССР в середине 1950-х - середине 1960-х годов.
39. СССР в 1970-х - первой половине 1980-х годов.
40. Суть перестройки в СССР. Попытки преобразований в политике и экономике государства (вторая половина 1980-х - 1991 г.).
41. Культура советского общества: этапы и тенденции развития.
42. Динамика политической жизни и политической системы современной Российской Федерации (конец 1991 года - 2013).
43. Федеративные и межнациональные отношения в современной России (конец 1991 года - 2013).
44. Славянские народы в составе империи Габсбургов (ХVI - ХIХ вв.). Южно-славянские народы под властью Османской империи (ХVI - ХIХ в.).
45. Южнославянские народы под властью Османской империи (ХVI - XIX в.в.).
46. ​​Антифашистская борьба славянских народов Центральной и Юго-Восточной Европы в годы Второй мировой войны: общая характеристика и национальные особенности.
47. Преобразования второй половины 1940-х годов в славянских странах Центральной и Юго-Восточной Европы: общая характеристика и национальные особенности.
48. Славянские страны Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х - конце 80-х годов ХХ в.: общая характеристика и национальные особенности Югославии, Болгарии, Чехословакии.
49. Дезинтеграция СФРЮ. Республики бывшей Югославии в 1991 - 2010 гг.
50. Боснийский и коссовский кризисы (конец ХХ - начало ХХI в.).

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница