Програма за развитие на читалищната дейност в общинасвог е през 2014 Г. 2014Скачать 313.8 Kb.
Дата29.04.2016
Размер313.8 Kb.ОБЩИНА С В О Г Е


ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

В ОБЩИНА С В О Г Е

ПРЕЗ 2014 Г.

2014 г.

1

СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. В

  ъведение……………………………………………………………………..3 стр. 2. Народни читалища на територията на Община Своге………................3 стр.

 3. Анализ на състоянието на читалищата в Община Своге…………........4 стр.

3.1. Външна среда………………………………………………………..4 стр.

3.2. Вътрешна среда……………………………………………………...4 стр.

 1. Развитие на дейностите……………………………………………………...5 стр.

ИЗВОДИ…………………………………………………………….......................8 стр.

 1. Цели и задачи…………………………………………………………………8 стр.

 • Основни задачи…………………………………………………………..8 стр.

 • Библиотечна дейност……………………………………………………8 стр.

 • Културно - просветна дейност: ………………………………………..8 стр.

 • Любителско - художествено творчество:

 • Подобряване финансовото състояние на читалищата чрез: ……….9 стр.

 • Обучение и квалификация……………………………………………...9 стр.

 • Работа по проекти………………………………………………………...9 стр.

6. Приоритети през 2014 година: ………………………………………………...9 стр.

7. Финансиране. ……………………………………………………………............10 стр.8. Срокове и изпълнение………………………………………………………….10 стр.

9. Заключение…………………………………………………………….................10 стр.

Приложение 1 / КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР……………………………...................12 стр.

2

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за читалищната дейност е разработена въз основа на предложенията на читалищата на територията на Община Своге.

Всички дейности в нея са съобразени с изискванията на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища.

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Своге за 2014 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на Община Своге, региона и България в процесите на всеобхватна глобализация.

Общинската администрация внася предложението като ежегодна програма за развитие на читалищната дейност пред Общински съвет – Своге.2. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ
Народните Читалища в България са уникални организации, пример за устойчиви културни институции, имащи дълбока връзка с миналото, с традициите, с образователния и културен процес. На тях се гледа като структури, които трябва да се запазват и укрепват в съвременни условия за развитие на гражданското общество.

Съгласно чл.2 от ЗНЧ читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно – просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Дейността на читалищата е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за читалищата се регулират и разпределят между читалищата от комисия, определена със заповед на кмета и по Механизъм, определен от Министерство на Културата, чиито средства се предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл.23, ал.1 от ЗНЧ.

Общата численост на субсидираните бройки е 28.

На територията на Община Своге работят и функционират следните читалища:

НЧ „Градище 1907” гр.Своге;

НЧ „Възраждане 1928” с.Искрец;

НЧ ”Христо Ботев 1929” с.Церово;

НЧ ”Светлина - 1896” с. Гара Бов;

НЧ „Искърски пролом -1934” с.Гара Лакатник;

НЧ „Народна култура 1954” с.Владо Тричков;

НЧ „Искра 1928” с.Реброво;

НЧ „Никола Вапцаров 1956” с.Томпсън;

НЧ „Никола Вапцаров 1955” с.Свидня;

НЧ „Пробуда 1957” с.Миланово;

НЧ „Климент Охридски 1924” с.Осеновлаг;

НЧ „Сава Доброплодни 1956” с. Габровница;

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1931” с.Зимевица;

НЧ „Христо Ботев 1961”с. Батулия.

НЧ „Кирил и Методий 1956 „ с.Желен

Всички читалища са с регистрация в Министерство на културата и със съдебна регистрация. Управляват се от Настоятелства и набират средства от членски внос, художествено-творческа и информационна дейност, субсидия от държавния и общински бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания , други разпоредби на чл.21 от ЗНЧ. 3

3.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА СВОГЕ
3.1.ВЪНШНА СРЕДА:
Възможности:

Добро сътрудничество с общинска администрация и НПО;

Участие в проекти пред Министерство на културата и други донори;

Оказване на методическа помощ от община Своге и РЕКИЦ.Заплахи:

Недостатъчно добре работеща икономика;

Бизнесът все още остава неангажиран към читалищната дейност;

Недостатъчна активност на някои читалищни настоятелства.


3.2.ВЪТРЕШНА СРЕДА
Силни страни:

Спазване на механизма при разпределяне на държавната субсидия;

Съществуване на щатен персонал, обезпечаващ читалищната дейност;

Добре разпределена читалищна мрежа;

Наличие на библиотеки във всички читалища;
Слаби страни:

Недостатъчна активност при търсене и разработване на проекти:

Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност;

Поддръжка и ремонт на сградния фонд;

Квалификация и възрастов състав на човешките ресурси в общината.
Сградите на читалищата са с големи площи и обем и се нуждаят от ремонти, които трудно магат да се финансират. Прекаленото отлагане на ремонтите и обновяване на сценична техника може да превърне голяма част от тази инфраструктура в неизползваема.

С цел разрешаване на съществуващите проблеми с материаната база и заради ограничения общински бюджет за този вид дейност, е необходимо Община Своге да предприеме действия за проектиране и кандидатстване по проекти за реконструкция на тези сгради по национални и международни програми.

Техническата обезпеченост на читалищата също създава проблем за развитието на дейностите. Осветителна и озвучителна апаратура е необходимост в читалищните салони за тяхното пълноценно използване. Повечето читалища не разполагат с такава и при необходимост заплащат наем за техника или разчитат на Общината за помощ при организиране на празници и чествания.

Компютрите и мултимедийните проектори са друга необходима техника. При провеждането на срещата за разпределянето на финансовите средства, комисията подкрепи исканията на читалищата за нови компютри.4

От направения анализ на възрастта на читалищните служители е видно: • 13 % са на възраст от 21 до 30 години;

 • 7 % са на възраст от 31 до 40 години;

 • 30 % са на възраст от 41 до 50 години;

 • 27 % са на възраст от 51 до 60 години;

 • 20 % са на възраст от 61 до 65 години;

 • 3 % са незаети бройки.

По образование читалищните служители се разделят, както следва: със средно образование 45 % и с висше 55 %.

Работещите в читалищата носят много отговорности. Дейностите, които извършват, изискват знания от различни области. От тяхната компетентност, знания и умения да работят с хора се определя обликът на читалищната институция и развитието на дейностите.

Квалификацията на персонала е необходимо условие и решаващ фактор за работата на тези културни институти. През 2013 г. квалификационни курсове „Информационни и комуникационни технологии“,“Организация и управление на работата в обществените библиотеки“, „Общуване и работа с хора“ за библиотекарите бяха организирани по Програма „Глоб@лни библиотеки - България от Регионална библиотека.

Заплащането на читалищните служители е едно от най – ниските, липсват условия за кариерно развитие, липсва мотивация за работа. Ниското заплащане и липсата на млади хора в малките населени места ограничава подбора на добри специалисти.
4. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Развитието на читалищните дейности се определя от потребностите на местната общност. Общият брой на читалищните членове е 1003.


Към всички читалища на територията на Община Своге функционират библиотеки, разположени в читалищните сгради. Книжните фондове на читалищните библиотеки включват следния брой библиотечни единици: гр.Своге – 55 167 тома, с.Церово – 16 006 тома, с.Зимевица - 7519 тома, с.Томпсън - 8778 тома, с.Габровница - 4405 тома, с.Свидня – 10320 тома, с.Владо Тричков – 9899 тома, с.Реброво – 14152 тома, с. Гара Бов – 16424 тома, с. Осеновлаг – 9859 тома, с.Миланово – 7726 тома, с.Гара Лакатник – 16675 тома, с.Искрец – 24167 тома.

През 2009, 2010 и 2011 год. библиотеките към читалищата в гр.Своге, с.Бов, с.Церово , с.Искрец и с.Осеновлаг кандидатстваха по Програмата Глоб@лни библиотеки – България. Одобрени, те получиха компютри, мултифункционални и мултимедийни устройства. Наличието на компютри и позването на интернет в библиотеките е привлекателно място за младите хора.

Съгласно приложените от народните читалища план-програми за 2014 година, всяко читалище на територията на общината има свой празничен календар, включващ събития, посветени на важни чествания, бележити дати и традиционни местни празници.


5

Дейности развиват следните читалищни художествени колективи, школи, кръжоци и клубове:
НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧИТАЛИЩЕ


ГРУПИ И ФОРМАЦИИ
1.

гр.Своге

НЧ ”Градище 1907”

театрално студио „Асорти“,

школа по модерни и хип-хоп танци,

детски мажоретен състав,

детски танцов състав „Балканче”,

школа по изобразително изкуство,

детски танцов състав

фолклорна група “Китка“,

дамски хор“Сезони“,

детска вокална група “Шоко бон бон“;

клуб за изучаване на народни танци,

клуб „Историята на Своге”

художествено-творчески клуб “Полет“,
2.

с.Искрец

НЧ „Възраждане 1928”

клуб за народни танци,

художествено творчески клуб „Искри”, певческа група за народно пеене

детски танцов състав.


3.

с.Церово

НЧ „Христо Ботев 1929”

детски танцов състав „Церовче”,

детска фолклорна певческа група „Сладкопойна чучулига”,

Женска формация за обработен фолклор „Фолклорна фантазия”.


4.

с.Гара Бов

НЧ „Светлина - 1896”

неделно училище по грънчарство,

формация за модерен балет „Арт М“,

танцов състав „Нашенки“,

детски танцов състав „Бовянче“,

театрална група,

певческа група“Лазарки“,

клуб за ръчно плетиво “Бовска плетка-наметка“

туристически център.5.

с.Гара Лакатник

НЧ „Искърски пролом – 1934”

детски танцов състав за народни танци - три възрастови групи,

детски състав за модерен балет- три възрастови групи.
6.

с.Владо Тричков

НЧ „Народна култура 1954”

фолклорна група

7.

с.Реброво

НЧ „ Искра 1928”

детски театрален състав,

детска група за народни песни.
8.

с.Томпсън

НЧ „Никола Вапцаров – 1956”

женска певческа фолклорна група.


9.

с.Свидня

НЧ „Никола Вапцаров 1955”

женска битова група за автентичен фолклор.


10.

с.Миланово

НЧ „Пробуда – 1927 г”

женска певческа група за автентичен фолклор „Шарен гердан“;

танцов състав „Миланово“.11.

с.Осеновлаг

НЧ „Климент Охридски 1924”

смесена танцова и певческа група за автентичен фолклор,

разказвачи

театрален състав


12.

с.Габровница

НЧ „Сава Доброплодни 1956”

младежки танцов състав,

разказвачи.
13.

с.Зимевица

НЧ „ Св.Св. Кирил и Методий – 1931”

група за местен хумор.


14.

с.Батулия

НЧ „ Христо Ботев”

струнен квартет „Академика”,

концертно трио „Роби и приятели”

организиране и провеждане на постоянен пленер съвместно със Софийския университет „Климент Охридски „ – катедра Изобразително изкуство.

Художествените колективи активно се включват в местните културни прояви, а певческите и танцови групи от гр.Своге, с.Церово, с.Томпсън, с.Бов, с.Искрец, с.Габровница и Миланово участват в събори, прегледи, и фестивали на регионално и национално ниво.ИЗВОДИ:


 1. От направения анализ на сградния фонд на читалищата в Община Своге може да се направи изводът, че съществуващата мрежа от читалища е с остарял сграден фонд, а техническо оборудване липсва почти навсякъде, което води до необходимостта от модернизация на инфраструктурата за разпространение и осигуряване на достъп до културно съдържание.

 2. Необходимо е да продължи партньорството между Общината и читалищата, насочено към развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на работещите в културната институция.

 3. Необходима е подкрепа и насърчаване на любителското творчество, насочено към нематериалното културно наследство.7

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането и реализацията на комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните ръководства с цел създаване на благоприятна творческа среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища.


 • Основни задачи:

- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;

- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;

- да подобри и поддържа материално-техническата база чрез участие в проекти;

- да обнови и развие инфраструктурата като основа за функциониране на читалищата в общината.

- да разработва и реализира инициативи /проекти за общностно/ местно развитие и финансиране на читалищната дейност;

- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена

образователна, културна, социална и информационна среда на населението;

- да оказва методическа помощ и съдействие за повишаване квалификацията и информираността на читалищните ръководства;

- да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за

привличане на по-широк кръг население;

- да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община Своге, региона и страната;

- да поддържа активно партньорство с общинската администрация и с културните институции и бизнеса за взаимна полза.


 • Библиотечна дейност:

- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;

- подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на

населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;

- осъществяване на изложби, свързани с бележити дати на личности и събития от

местен, регионален и национален характер;

- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и

млади автори.


 • Културно - просветна дейност:

- осъществяване на културният календар за читалищните прояви;

- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните

мероприятия;

- участие в културните мероприятия на общината;

- честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;

- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и

популяризирането на местни традиции и обичаи.


 • Любителско - художествено творчество:

- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските

състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти – ръководители;

- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в

културно – масови събития.8


 • Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:

- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни

средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;

- увеличаване броя на членовете на читалището;

- членски внос;

- проекти и програми;

- дарения и спонсорства;

- наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата. • Обучение и квалификация:

- Участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с повишаване квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по проекти.
 • Работа по проекти

За да продължи да се развива културния живот в Общината е необходимо координирано сътрудничество между културните институции и използване възможността за кандидатстване по различни програми с проекти за финансиране на дейностите им. С тяхна помощ читалищата ще допринесат за задоволяване на определени обществени потребности. Това е възможност за всяко едно читалище да реализира своя цел чрез осигуряване на алтернативно финансиране. Общината е партньор и винаги ще подпомага техните усилия в тази насока.


6. ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА:
6.1. Продължаване подкрепата на Общински съвет – Своге и общинската администрация за приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество, а именно чрез съдействие за устойчивост на проектите по Програма Глоб@лни библиотеки – България, в която са включени пет Народни читалища на територията на Община Своге – НЧ „Градище - 1907”, гр.Своге, НЧ „ Възраждане - 1928” с.Искрец , НЧ „Христо Ботев – 1927” с. Церово, НЧ „Светлина – 1896” с.гара Бов и НЧ „Климент Охридски – 1924”с. Осеновлаг.

6.2. Участие на творчески колективи на народните читалища в културния календар на Община Своге, в честванията по случай празника на град Своге – 50 години град Своге, традиционните Празници на Искърското дефиле „Искър пее и танцува”, провеждащ се между жителите на Общините Мездра, Своге и район Нови Искър , традиционните Празници на Бов, фестивала „Огньове в дефилето, както и в Коледните и Великденски мероприятия.

6.3. Представления на гостуващи художествени колективи.

6.4.Обновяване и поддържане на материално-техническата база чрез общинско финансиране и постоянно търсене на допълнителни финансови средства по програми и проекти.

9


7. ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на Община Своге се извършва съгласно регламентирана държавна субсидия за 2014 год. Субсидираната численост за читалищата в Община Своге за 2014 год., е 28 субсидирани бройки, а стандартът за една субсидирана бройка през 2014 год. е в размер на 6400 лв. Общата субсидия е в размер на 179 200 лева. Разпределението на средствата се извърши от Комисия за разпределяне на субсидията за читалищата на територията на община Своге за организиране и провеждане на читалищната им дейност, в която участват всички читалищни секретари.

Финансирането със средства от бюджета на Община Своге за дейности на народните читалища се извършва съгласно Решение на Общински съвет – Своге и сключени договори с Кмета на Община Своге(съгласно чл. 26а, ал. 1, 2, 3 от ЗНЧ).

През 2014 г. Община Своге допълнително осигурява 21 600 лв. за финансиране на читалищни дейности. Средствата са разпределени за обезщетения, юбилейни празници и ръководители на групи.

8. СРОКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
8.1. Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджетната 2014 г.

8.2. Председатетелите на читалищата представят в срок до 31.03.2015г. пред Кмета на общината доклади за осъществените дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства за 2015 г.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изпълнението на програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за: • опазването и съхраняването на културно- историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край;

 • подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще стимулира младите хора и талантливите дарования;

 • уреждането и поддържането библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в получаване на нови знания;

 • реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот;

 • усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори вратата към необятното глобално пространство.

Изпълнението на тази програма ще има съществен принос за постигане на интегриран подход за развитие на образованието и културата и превръщането на народните читалища не само в духовни, но и като съвременни информационни центрове, като привлекателно място за хората. Така, програмата ще разкрие традициите на миналото, предизвикателствата на настоящето и надежда за по-добро бъдеще.

10
Забележка: Програма за развитие на читалищната дейност е разработена и изготвена на база внесени предложения на Председателите на народните читалища от Община Своге до Кмета на Общината за 2014 г.

Програмата е отворена за допълнения. Тя е визирала най-общите положения, залегнали в плановете на отделните читалища.

Неразделна част от програмата е

Приложение № 1 – КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР на Община Своге през 2014 г.


Изготвил: Мая Манолова-ТашуноваСекретар на община Своге

11


Приложение №1
К У Л Т У Р Е Н К А Л Е Н Д А Р

2014 ГОДИНА


по ред

Дата

Мероприятия

Организаторим. януари
1.

01.01.2014

Сурваки, Васильов ден, изложба сурвачки

НЧ ”Градище-1907”и училища от общината

2.

02.01.2014

Изложба в библиотеката посветена на Блага Димитрова

НЧ”Градище-1907”
3.

06.01.2014

166 год.от рождението на Христо Ботев

НЧ”Христо Ботев1929”с.Церово и НЧ”Градище-1907”Своге
4.

12.01.2014

Откриване на занаятчийската учебна година

НЧ“Светлина-1896“с.Гара Бов
5.

21.01.2014

„Бабинден”-ден на родилната помощ

всички читалища

м. февруари


1

02.02.2014

150 год.от рождението на Стоян Русев-детски писател,събирач на народни песни и умотворения.

НЧ“Христо Ботев 1929“ с.Церово
2

15.02.2014

Честване деня на лозаря (Трифон зарезан) – ритуал по зарязване конкурс за най-добро вино

Кметство Церово

НЧ”Христо Ботев1929”с.Церово


3.

19.02.2014

Тържествено честване на годишнина от обесването на Васил Левски.

ОУ „Васил Левски”с.Церово , и всички читалища
4.

23.02.2014

115 год. от рождението на Ерих Кестнер.

НЧ“Христо Ботев 1929“ с.Церово
м. март
1.

01.03.2013

„Баба Марта бързала,мартенички вързала“ – изработване на мартеници, изложба и детски празник.


ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
2.

01.03.2014

Ден на самодееца

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
3.

03.03.2014

Тържества по случай 3-ти март-Национален празник на Република България

Община Своге и

всички читалища


4.

08.03.2014

Честване международния ден на жената

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
5.

08.03.2014

„Тодоровден“ – конни надбягвания

Посолството на РМонголия,Община Своге, Кметсво Зимевица и НЧ“Св.Св.Кирил и Методий-1931“ с.Зимевица
6.

11.03.2014

275 год. от рождението на Софроний Врачански

НЧ“Христо Ботев 1929“ с.Церово
7.

21.03.2014

Световен ден на поезията

Пролетен празник в с.РебровоБиблиотека НЧ”Градище 1907”

НЧ“Искра-1928“


8.

25.03.2014

Пролетен празник на с.Габровница

НЧ “Сава Доброплодни“1956 с.Габровница
м. април

1.

01.04.2014

Ден на хумора и шегата

НЧ в гр.Своге, с.Гара Бов, с.Церово,с.Владо

Тричков,с.Искрец,с.Реброво


2.

07-13 април

Седмица на гората

Община Своге
3.

02.04.2014

Седмица на детската книга

НЧ гр.Своге, с.Искрец, с.Церово,с.Реброво,
4.

07.04.2014

Международен ден на здравето - беседа

НЧ“Христо Ботев 1929“ с.Церово
5.

12-13 април

2014 год.Пролетни християнски празници Лазаровден и Цветница – възпроизвеждане на обичая „Лазаруване и кумичкуване”

НЧ в с.Церово, с.Гара Бов, с.Осеновлаг,с.Искрец, Своге
6.

20.04.2014

Великденски празници-концерти,изложби на писани яйца и обредни хлябове и козунаци

Празник с.Реброво

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
7.

23.04.2014

Международен ден на книгата – изложби

Библиотеката в НЧ”Градище”и с.Реброво
8.

25.04.2014

Концерт-бенефис на Иван Иванов

НЧ”Градище-1907” гр.Своге
9.

27.04.2014

Томина неделя

Манастир“Седемте престола“
10.

30.04.2014

139 години от Априлското въстание

НЧ „Градище1907”


м.май


1.

06.05.2014

„Заедно на Гергьовден” –

Празник на с.Свидня

Празник на с.Луково

НЧ”Никола Вапцаров 1955” с.Свидня
2.

09.05.2014

Ден на Европа

Община Своге, НПО, НЧ”Градище1907”и НЧ“Христо Ботев 1929“ с.Церово
3.

08 -09 май

Туристически събор – с.Гара Лакатник – туристически атракции на скалите, факелно шествие

Празник на с.Гара Лакатник

Туристическо дружество Кметство с.Гара Лакатник и НЧ” Искърски пролом-1934” с.Гара Лакатник
4.

11.05.2014

Професионален празник на библиотекаря

НЧ“Христо Ботев 1929“ с.Церово
5.

22-23. май

Участие в „Искър пее и танцува”-домакин Община Нови Искър

Художествено – творчески състави и клубове от читалищата в общината
6.

23.05.2014

Тържество в памет на Франк Томпсън и празник на с.Томпсън

НЧ”Никола Вапцаров 1956” с.Томпсън
7.

24.05.2014

Тържества по случай 24 май-деня на българската просвета, култура и славянска писменост.

Празник на с.Томпсън

Празник на с.Огоя

Празник на с.Миланово

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
м. Юни
1.

01.06.2014

„Детство мое”- детски празник с много игри и забавления

Празник на с.Дружево

НЧ в гр.Своге, с.Церово,с.Искрец,с.Габровницас.Реброво,с.Владо Тричков
2.

01- 08 юни 2014 г.

Празници на Бов

Кметство с.Гара Бов, НЧ”Светлина-1896“ и Община Своге
3.

02.06.2014

Отбелязване на деня на Ботев и падналите за свободата на България

Празник на с.Батулия

Община Своге и НЧ „Христо Ботев 1961”с. Батулия,с.Свидня
4.

02.06.2014

85 години НЧ“Христо Ботев 1929“ с.Церово

НЧ“Христо Ботев 1929“с.Церово
5.

04.06.2014

Оброк в местността“Люцка поляна“ в чест на загиналия най-млад Ботев четник Александър Чендов

НЧ“Климент Охридски 1924“ с.Осеновлаг
6.

15.06.2014

Празник на с.Церово

Празник на с.Искрец

НЧ“Христо Ботев 1929“ с.Церово и НЧ”Възраждане 1928”с.Искрец
7.

21.06.2014

Първи фолклорен фестивал в с.Искрец

НЧ”Възраждане 1928”с.Искрец
6.

26.06.2014

105 год. от рождението на писателя Димитър Димов

НЧ”Възраждане 1928”с.Искрец
7.

16-29 юни

50 години гр.Своге „Петровден”-Празник на град Своге

Международен фестивал на любителското творчество”Огньове в дефилето”Празник на с.Заселе

Община Своге и НЧ”Градище1907”

8.

30.06.2014

Демонстрации на тъкачество, везбарство и грънчарство

НЧ“Светлина-1896“с.Гара Бовм. Юли


1.

07.07.2014

Европейски ден на шоколада

НЧ”Градище 1907”
2.

09.07.2014

Годишнина от рождението на Иван Вазов

НЧ”Градище 1907“ -библиотеката
3.

20.07.2014

Международен ден на шахмата-провеждане турнир

НЧ”Градище 1907” и НЧ” Възраждане 1928” с.Искрец
4.

30.07.2014

Световен ден на приятелството

НПО и НЧ”градище 1907”
м. Август

1.

02.08.2014

Празник на с.Габровница

НЧ“Сава Доброплодни“1956 с.Габровница
2.

03.08.2014

Празник на с.Зимевица

НЧ“Св.Св.Кирил и Методий-1931“ с.Зимевица
3.

15.08.2014

Събор на черквата“Пресвета Богородица“ с.Миланово

НЧ”Градище1907”
4.

19.08.2014

Световен ден на фотографията-изложба

Празник на с.Желен

НЧ”Градище 1907”
5.

31.08.2014

95 год. от рождението на Александър Вутимски

Община Своге и НЧ”Градище 1907” гр.Своге
6.

август

Туристически събор на Грохотен

Туристическо дружество „Искърски пролом” и Община Своге


м.септември


1.

01.09.2014

191 години от Рождението на Добри Чинтулов

Библиотеката на НЧ”Градище 1907” гр.Своге
2.

06.09.2014

Честване Деня на Съединението на България

Празник на с.Владо Тричков

НЧ в гр.Своге, с.Церово, с.Искрец и с.Владо Тричков
3.

07.09.2014

50 години Своге град – край на чествания

Община Своге и НЧ”Градище 1907”
4.

15.09.2014

Тържествено откриване на учебната година

СОУ”Иван Вазов” гр.Своге
5.

22.09.2014

Честване деня на независимостта на България

Празник на с.Ябланица

НЧ в гр.Своге, Церово, Искрец,Томпсън


м. Октомври


1.

01.10.2014

Честване деня на възрастните хора

НЧ Градище 1907”и НЧ“Христо Ботев 1929“с.Церово
2.

04-06 октомври

Първи областен фестивал на музикалното и танцово изкуство

Община Своге и НЧ”Градище 1907” гр.Своге
3.

16.10.2014

100 год.от смъртта на П.Яворов

НЧ”Възраждане 1928”с.Искрец
4.

26.10.2014

Раздумка на Димитровден

НЧ „Градище” съвместно с всички читалища
5.

октомври

80 години от създаването на НЧ“Искърски пролом-1934“с.Гара Лакатник

НЧ“Искърски пролом-1934“с.Гара Лакатник


м. Ноември


1.

01.11.2014

Честване деня на народните будители

Детски фестивал“Хей,пътечко моя“ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА

НЧ“Градище 1907“ гр.Своге2.

02.11.2014

Тържество в памет на загиналите във Втората св.война-при паметника.

НЧ“Н.Вапцаров 1955“ с.Свидня

3.

21.11.2014

Ден на Християнското семейство

НЧ”Градище 1907”и НЧ”Христо Ботев 1929” с.Церово и с.Томпсън

4.

24.11.2014

105 години от рождението на Никола Вапцаров

НЧ”Никола Вапцаров 1955” с.Свидня

5.

24.11.2014

50-години СОУ“Иван Вазов“

СОУ“Иван Вазов“м. Декември


1.

01.12.2014

Световен ден на борба срещу СПИН


НЧ”Градище 1907”

2.

03.12.2014

Ден на инвалида


НПО и НЧ”Градище 1907”

3.

05.12.2014

Никулден


НЧ“Възраждане 1928“ с.Искрец

4.

14.12.2014

Изложба на сурвачки


НЧ“Светлина -1896“ с.Гара Бов

5.

16-25.2014 декември

Коледни и Новогодишни празници – коледуване,изложби,конкурси и тържества

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА

6.

29.12.2014

Сурвакари


НЧ“Н.Вапцаров 1955“ с.Свидня


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница